Теми статей
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Щодо проведення розрахунків при продажу основних фондів

Редакція ПБО
Податки & бухоблік Травень, 2009/№ 42
Друк
Лист від 10.04.2009 р. № 7612/7/23-7017/264

Щодо проведення розрахунків при продажу основних фондів

Лист Державної податкової адміністрації України від 10.04.2009 р. № 7612/7/23-7017/264

(витяг)

 

Державна податкова адміністрація України доводить до відома та використання в роботі позицію судів різних інстанцій з питання проведення розрахунків при продажу суб'єктами господарювання основних фондів.

Виходячи з позиції судів, якщо основні засоби до дати продажу використовувались у господарській діяльності суб'єкта господарювання і згідно з даними бухгалтерського обліку відносились до основних засобів, розрахунки за готівку при продажу таких основних засобів можуть проводитись у касі суб'єкта або у безготівковій формі через установи банків. Разом з тим відповідно до статті 1 Закону України від 06.07.95 р. № 265/95-ВР «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» (далі — Закон № 265) реєстратори розрахункових операцій застосовуються фізичними особами — суб'єктами підприємницької діяльності або юридичними особами (їх філіями, відділеннями, іншими відокремленими підрозділами) (далі — суб'єкти підприємницької діяльності), які здійснюють операції з розрахунків в готівковій та/або в безготівковій формі (із застосуванням платіжних карток, платіжних чеків, жетонів тощо) при продажу товарів (наданні послуг) у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг, а також уповноваженими банками та суб'єктами підприємницької діяльності, які виконують операції купівлі-продажу іноземної валюти.

<...>

Разом з тим в преамбулі Закону № 265/95-ВР зазначено, що цей Закон визначає правові засади застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг.

Відповідно до підпункту 8.2.1 пункту 8.2 статті 8 Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств» під терміном «основні фонди» слід розуміти матеріальні цінності, що призначаються платником податку [для використання] у господарській діяльності платника податку протягом періоду, який перевищує 365 календарних днів з дати введення в експлуатацію таких матеріальних цінностей, та вартість яких перевищує 1000 гривень і поступово зменшується у зв'язку з фізичним або моральним зносом.

Також Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби», затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 27.04.2000 р. № 92 та зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 18.05.2000 р. за № 288/4509, визначено, що основні засоби — це матеріальні активи, які підприємство утримує з метою використання їх у процесі виробництва або постачання товарів, надання послуг, здавання в оренду іншим особам або для здійснення адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких більше одного року (або операційного циклу, якщо він довший за рік).

Разом з тим отримані при ліквідації основних засобів матеріали, паливо, запасні частини, металобрухт оцінюють за цінами можливого використання і оприбутковують на рахунках 20 «Виробничі запаси», 28 «Товари» та інших.

Згідно із нормами чинного законодавства України матеріальні та нематеріальні активи, а також цінні папери та деривативи, що використовуються у будь-яких операціях, крім операцій з їх випуску (емісії) та погашення, є товаром.

Відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 9 «Запаси» для цілей бухгалтерського обліку запаси включають товари у вигляді матеріальних цінностей, що придбані (отримані) та утримуються підприємством з метою подальшого продажу.

Отже,

у разі продажу за готівкові кошти матеріальних цінностей, що були вилучені з активів (списані з балансу) та обліковуються в обліку як сировина і матеріали, паливо, запасні частини тощо і які не є продукцією власного виробництва, суб'єкти господарської діяльності зобов'язані відповідно до Закону № 265 здійснювати розрахункові операції через зареєстровані, опломбовані в установленому порядку та переведені у фіскальний режим роботи реєстратори розрахункових операцій, або здійснювати такі розрахункові операції у безготівковій формі через установи банків.

Разом з тим облік основних засобів ведеться на рахунку 10 «Основні засоби». На цьому рахунку здійснюється облік та узагальнення інформації про наявність, рух власних або отриманих на умовах фінансового лізингу об'єктів та орендованих майнових комплексів, які віднесені до складу основних засобів. По дебету рахунку 10 «Основні засоби» відображаються записи по надходженню основних засобів на баланс підприємства. По кредиту цього рахунку відображається вибуття основних засобів внаслідок продажу, безкоштовної передачі, ліквідації, а також суми уцінки основних засобів. Облік основних засобів ведеться в таких розрізах: надходження, вибуття, амортизація, ремонт, переоцінка, а також облік орендованих основних засобів.

Об'єкт основних засобів вилучається з активів (списується з балансу) у разі його вибуття внаслідок продажу, безоплатної передачі або невідповідності критеріям визнання активом. Фінансовий результат від вибуття об'єктів основних засобів визначається вирахуванням з доходу від вибуття основних засобів їх залишкової вартості, непрямих податків і витрат, пов'язаних з вибуттям основних засобів. Регістри аналітичного обліку основних засобів, що вибули, додаються до документів, якими оформлені факти вибуття основних засобів.

Враховуючи вищезазначене, ДПА України вважає, що

у разі продажу основних засобів (основних фондів) за готівкові кошти, які вилучені з активів (списані з балансу) внаслідок їх продажу і які згідно з бухгалтерським обліком обліковувались на рахунку 10 «Основні засоби», суб'єкти господарювання можуть проводити такі розрахунки у касах цих суб'єктів з оформленням прибуткових і видаткових касових ордерів та видачею відповідних квитанцій, підписаних і завірених печаткою у встановленому порядку, або у безготівковій формі через банківські установи.

Крім того,

у разі здійснення розрахунків в касі у готівковій формі суб'єкти господарювання зобов'язані дотримуватись вимог Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 15.12.2004 р. № 637, та постанови Правління Національного банку України від 09.02.2005 р. № 32 «Про встановлення граничної суми готівкового розрахунку», зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 18.04.2005 р. за № 410/10690.

Лист Державної податкової адміністрації України від 26.07.2006 р. № 14109/7/23-8017, № 42/06 з цього питання відкликається.

 

Заступник голови Н. Рубанкоментар редакції

Продаж основних засобів без РРО: ДПАУ змінює позицію

Лист, незважаючи на його позитивний висновок, викликає суперечливі почуття. Пояснимо чому.

Отже, ДПАУ, на подив, змінила свою позицію щодо настільки значимого та штрафонебезпечного питання, як продаж основних фондів

за готівку без РРО. Перелічивши деякі умови, вона чорним по білому написала, що такий продаж можливий без РРО шляхом оформлення касового ордера. Серйозність своїх намірів ДПАУ підтвердила, відкликавши попередній «поганий» лист щодо цього питання (від 26.07.2006 р. № 14109/7/23-8017 // «Податки та бухгалтерський облік», 2006, № 79), в якому зазначалося про необхідність застосування РРО.

Це стосовно позитивного аспекту, тепер перейдемо до негативного.

По-перше

, аргументацію нової позиції побудовано не стільки на нормах закону, а переважно на судовій практиці, що склалася. Річ у тім, що в профільному Законі про РРО немає чітких визначень понять «торгівля», «торговельна діяльність», «сфера торгівлі», «товар», а якщо брати ці визначення з податкових законів, то значно більше аргументів свідчить на користь «поганої» позиції (докладніше див. «Податки та бухгалтерський облік», 2007, № 43, № 86, № 91; 2008, № 33).

По-друге

, характеризуючи в листі об'єкти, які можна продавати без РРО, ДПАУ використовує і бухгалтерське визначення «основні засоби», і податкове визначення «основні фонди». Як відомо, не завжди об'єкт основних засобів у податковому обліку буде об'єктом основних фондів. Наприклад, інструмент вартістю до 1000 грн. у бухобліку може бути відображений за рахунком 106 «Інструменти, прилади та інвентар», а от у податковому зважаючи на його малоцінність обліковуватиметься за правилами запасів (п.п. 8.2.1 Закону про податок на прибуток). Як приймати готівку за цей об'єкт?

На додаток, ДПАУ зазначає про продаж без РРО основних засобів, які обліковувалися лише на рахунку 10 «Основні засоби». Однак право називатися основними засобами є й у тих об'єктів, які відображаються на рахунку 11 «Інші необоротні матеріальні активи». Це випливає і з процитованого в листі визначення основних засобів з п. 4 П(С)БО 7 і з переліку об'єктів основних засобів, наведеного в п. 5 цього стандарту. І тут уже напрошується інший приклад: стіл вартістю 1500 грн. обліковувався підприємством на субрахунку 112 «Малоцінні необоротні матеріальні активи» зважаючи на встановлений в обліковій політиці вартісний критерій на рівні 2000 грн. Водночас у податковому обліку стіл було зараховано до складу основних фондів групи 2. Як тут бути з РРО?

Крім того, у світлі останніх бухоблікових правил будь-який продаж основних засобів супроводжується їх попереднім переведенням на рахунок запасів — 286 «Необоротні активи, утримувані для продажу» (докладніше див. газету «Податки та бухгалтерський облік», 2008, № 90). Чи не збентежить цей факт перевіряючих, адже вибуватимуть з балансу об'єкти не прямо з рахунка 10, а через рахунок 286?

Як бачите, недомовленості вистачає, а це привід для причіпок у ході перевірок, які можуть обернутися неабиякими штрафами. Ураховуючи, що в передостанньому абзаці листа такі поняття, як «основні засоби» і «основні фонди», поставлено в один ряд, і в листі йдеться лише про рахунок 10, то, якщо ви вирішите скористатися новою позицією ДПАУ і не застосовувати РРО, бажано, щоб об'єкт, який продається, відповідав усім трьом умовам:

і в податковому обліку був основним фондом, і в бухобліку — основним засобом, і обліковувався на рахунку 10.

По-третє

, історія знає приклади, коли думка ДПАУ з цього ж питання змінювалася не лише на краще, а й на гірше. Для цього достатньо пригадати лист від 18.11.2004 р. № 10413/6/23-2119 // «Податки та бухгалтерський облік», 2005, № 13, який дозволяв продавати основні засоби без РРО, а потім з'явився інший — від 26.07.2006 р. № 14109/7/23-8017, який уже не дозволяв.

Тому порада тим, хто продає основні засоби, та сама:

оформляйте приймання готівки при продажу через касу банку принаймні, якщо у вас немає подібного листа особисто на вашу адресу. А тим, хто вже вчинив правочин або, того гірше, постраждав від штрафів при перевірці, можливо, цей лист допоможе в судовому розгляді. Не зайвим буде нагадати, що в цьому питанні суб'єктів підприємництва підтримує і Держкомпідприємництва (див. лист від 12.01.2008 р. № 219 // «Податки та бухгалтерський облік», 2008, № 20) та ВАСУ (див. постанову від 21.12.2006 р.)

 

Наталія Яновська

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі