Теми статей
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Про внесення змін та доповнень до Методичних рекомендацій

Редакція ПБО
Податки & бухоблік Листопад, 2009/№ 93
Друк
Наказ від 20.10.2009 р. № 568

Про внесення змін та доповнень до Методичних рекомендацій

Наказ від 20 жовтня 2009 року № 568

На виконання протесту Генеральної прокуратури України від 30.09.2009 р. № 07/2/1-211вих-09 щодо приведення у відповідність до вимог законів України від 3 квітня 1997 року № 168/97-ВР «Про податок на додану вартість», зі змінами та доповненнями, та від 4 грудня 1990 року № 509-XII «Про державну податкову службу в Україні», зі змінами та доповненнями, Методичних рекомендацій щодо взаємодії між підрозділами органів державної податкової служби України при організації та проведенні перевірок достовірності нарахування бюджетного відшкодування податку на додану вартість, затверджених наказом ДПА України від 18.08.2005 р. № 350 (далі — Методичні рекомендації),

наказую:

1.

Затвердити Зміни та доповнення до Методичних рекомендацій, що додаються.

2.

Головам ДПА в АР Крим, областях, мм. Києві та Севастополі при організації та проведенні перевірок достовірності нарахування бюджетного відшкодування податку на додану вартість враховувати внесені до Методичних рекомендацій Зміни та доповнення.

Голова С. Буряк

Затверджено наказом ДПА України від 18 серпня 2005 р. № 350

Методичні рекомендації щодо взаємодії між підрозділами органів державної податкової служби України при організації та проведенні перевірок достовірності нарахування бюджетного відшкодування податку на додану вартість

(

із змінами та доповненнями, внесеними наказами Державної податкової адміністрації України від 22 квітня 2009 року № 203,
від 3 серпня 2009 року № 414, від 20 жовтня 2009 року № 568)

1. Загальні положення та основні терміни

1.1. Ці Методичні рекомендації розроблені згідно з вимогами Закону України від 4 грудня 1990 року № 509-XII «Про державну податкову службу в Україні», із змінами і доповненнями (далі — Закон України «Про державну податкову службу в Україні»), та на виконання положень пункту 7.7 статті 7 Закону України від 03.04.97 р. № 168/97-ВР «Про податок на додану вартість», із змінами та доповненнями (далі — Закон України «Про податок на додану вартість»), для застосування органами державної податкової служби при здійсненні контролю за правомірністю заявленого до відшкодування з бюджету податку на додану вартість суб’єктами господарювання — юридичними особами, їх філіями, відділеннями та іншими відокремленими підрозділами.

Методичні рекомендації застосовуються до податкової звітності, складеної за результатами звітного періоду, починаючи з червня місяця 2005 року, для платників податку на додану вартість з місячною формою звітності та з другого кварталу — для платників, які перебувають на квартальній формі звітності.

1.2. Терміни, викладені в цих Методичних рекомендаціях, вживаються в такому значенні:

1.2.1.

Платник податку на додану вартість (далі — платник ПДВ) — особа, яка згідно із Законом України «Про податок на додану вартість» зареєстрована платником ПДВ та декларує в декларації з податку на додану вартість від’ємне значення цього податку із самостійним прийняттям рішення про зарахування повної суми бюджетного відшкодування у зменшення податкових зобов’язань з цього податку наступних податкових періодів або одночасним поданням розрахунку суми бюджетного відшкодування за формою, затвердженою наказом Державної податкової адміністрації України (далі — ДПА України) від 30.05.97 р. № 166 «Про затвердження форми податкової декларації та Порядку її заповнення і подання» (у редакції наказу від 15.06.2005 р. № 213, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30.06.2005 р. за № 702/10982), зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 09.07.97 р. за № 250/2054.

1.2.2.

Документальна невиїзна перевірка (камеральна) з питань визначення достовірності нарахування бюджетного відшкодування (далі — документальна невиїзна перевірка) — перевірка, яка проводиться в приміщенні органу державної податкової служби на підставі поданих податкових декларацій, звітів та інших документів, пов’язаних з нарахуванням і сплатою податків та зборів (обов’язкових платежів).

1.2.3.

Планова виїзна перевірка — перевірка платника податків щодо своєчасності, достовірності, повноти нарахування та сплати ним податків та зборів (обов’язкових платежів), яка передбачена у плані роботи органу державної податкової служби і проводиться за місцезнаходженням такого платника податків чи об’єкта права власності, стосовно якого проводиться така планова виїзна перевірка.

1.2.4.

Позапланова виїзна перевірка (документальна) з питань достовірності нарахування бюджетного відшкодування податку на додану вартість (далі — позапланова виїзна перевірка) — перевірка платника ПДВ, яка проводиться на підставі підпункту 7.7.5 пункту 7.7 статті 7 Закону України «Про податок на додану вартість» та поєднує в собі комплекс заходів, спрямованих на визначення достовірності нарахування такого бюджетного відшкодування податку на додану вартість.

1.2.5.

Перевірка щодо підтвердження відомостей, отриманих від особи, яка мала правові відносини з платником податків (далі — перевірка з питань правових відносин), — перевірка, яка проводиться податковим органом по основних постачальниках, що мали правові відносини з платником ПДВ, за їх місцезнаходженням (позапланова виїзна) або у приміщенні податкового органу (невиїзна документальна) з метою встановлення фактичних обставин здійснених операцій, у тому числі факту включення основними постачальниками сум ПДВ, які підлягають підтвердженню, до складу податкових зобов’язань декларації з ПДВ.

2. Приймання та обробка декларацій із заявленим до бюджетного відшкодування податком на додану вартість

2.1. Подання податкової декларації з податку на додану вартість (далі — декларація) передбачено пунктом 4.1 статті 4 Закону України від 21 грудня 2000 року № 2181-III «Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами», із змінами та доповненнями (далі — Закон № 2181-III), та Законом України «Про податок на додану вартість».

2.2. Декларація подається платником ПДВ згідно з вимогами Закону України «Про податок на додану вартість» до податкового органу за місцем реєстрації. Порядок заповнення та подання податкової декларації з податку на додану вартість регламентується наказом ДПА України від 30.05.97 р. № 166 «Про затвердження форми податкової декларації та Порядку її заповнення і подання» (у редакції наказу від 15.06.2005 р. № 213, який зареєстрований в Міністерстві юстиції України 30.06.2005 р. за № 702/10982).

2.3. Порядок приймання та комп’ютерної обробки податкової декларації з податку на додану вартість платників податків державних податкових інспекцій районного рівня та спеціалізованої державної податкової інспекції по роботі з великими платниками податків охоплює повний цикл приймання та обробки документів податкової звітності, які подаються до органів державної податкової служби юридичними особами та фізичними особами — суб’єктами підприємницької діяльності, та регламентується наказом ДПА України від 02.12.2004 р. № 691 «Про затвердження нової редакції Порядку приймання та комп’ютерної обробки звітних документів платників податків у ДПІ районного рівня».

2.4. Податкові декларації з податку на додану вартість приймаються без попередньої перевірки зазначених у них показників.

2.5. Зареєстровані у податковій інспекції

декларації із заявленим до бюджетного відшкодування податком на додану вартість підлягають обов’язковій документальній невиїзній перевірці.

2.6. Підрозділи, що здійснюють приймання та обробку документів податкової звітності, на наступний день за днем здійснення комп’ютерної обробки отриманої податкової декларації (але не більше 3 робочих днів з дати отримання податкової декларації) передають до підрозділів, що здійснюють адміністрування податку на додану вартість, декларації (як основні, так і уточнюючі) із заявленим бюджетним відшкодуванням.

Передача оформлюється реєстром переданих декларацій, про що робиться відповідний запис у Єдиному спеціальному журналі передачі інформації із зазначенням дати передачі та відповідальної особи, яка одержала зазначені податкові декларації та реєстр.

Відповідальними за ведення Єдиного спеціального журналу передачі інформації є підрозділи, що здійснюють приймання та обробку документів податкової звітності.

2.7. Копія реєстру переданих на перевірку до підрозділів адміністрування ПДВ декларацій із заявленим до бюджетного відшкодування податком на додану вартість в той самий день передається до підрозділів податкової міліції, які:

2.7.1. На всіх етапах перевірки здійснюють оперативне опрацювання інформації щодо суб’єктів господарювання, які заявили до відшкодування з бюджету ПДВ, в порядку, встановленому чинними законодавчими та нормативно-правовими актами.

2.7.2. За наявності інформації відносно суб’єкта господарювання, яким безпідставно заявлено до відшкодування з бюджету ПДВ, негайно надають відповідну інформацію підрозділам адміністрування ПДВ та підрозділам податкового контролю юридичних осіб для використання під час проведення перевірок.

2.7.3. Під час прийняття рішень, що передують фактові відшкодування платнику ПДВ з бюджету, надають обґрунтовані заперечення або пропозиції стосовно такого відшкодування.

2.7.4. Беруть участь у проведенні позапланових виїзних перевірок з питань правомірності заявленого платниками податків бюджетного відшкодування ПДВ у разі, якщо такі перевірки пов’язані з веденням оперативно-розшукових справ або розслідуванням кримінальних справ, порушених стосовно таких платників податків (посадових осіб платників), що знаходяться в їх провадженні.

2.7.5. За виявленими під час опрацювання порушеннями податкового законодавства, за які передбачено кримінальну відповідальність, приймають рішення в порядку ст. 97 Кримінально-процесуального кодексу України.

3. Організація і проведення документальної невиїзної перевірки декларації з заявленим до відшкодування з бюджету податком на додану вартість

3.1. Підрозділи, що здійснюють адміністрування податку на додану вартість (далі — підрозділи адміністрування ПДВ), протягом 30 днів, наступних за днем надходження податкової декларації до податкового органу, проводять документальну невиїзну перевірку.

3.2.

Документальна невиїзна перевірка включає в себе:

доперевірочний аналіз з обов’язковим дослідженням питання наявності у платника права на отримання бюджетного відшкодування з урахуванням вимог пп. 7.7.11 п. 7.7 ст. 7 Закону України «Про податок на додану вартість»;

звірку даних декларації з наявними в податкових органах інформаційними базами даних, у тому числі достовірності здійснення операцій з імпорту товарів; перевірку на наявність арифметичних та логічних помилок у декларації;

визначення наявності та стан усунення розбіжностей (заниження податкових зобов’язань, завищення податкового кредиту) в податкових періодах, починаючи з періоду виникнення від’ємного значення;

побудову ймовірних схем залучення платником до ланцюгів постачання ризикових контрагентів, які при здійсненні оподатковуваних операцій не задекларували податкові зобов’язання або мають стан (затверджений наказом ДПА України від 10.06.2003 р. № 287) 3 «прийнято рішення про припинення», 4 «порушено провадження у справі про банкрутство», 5 «порушено провадження у справі про припинення», 7 «до Єдиного державного реєстру внесено запис про відсутність підтвердження відомостей», 8 «до Єдиного державного реєстру внесено запис про відсутність за місцезнаходженням», 9 «направлено повідомлення про відсутність за місцезнаходженням», 10 «запит на встановлення місцезнаходження», 11 «припинено, але не знято з обліку», 12 «припинено, але не знято з обліку», 14 «визнано банкрутом», 15 «перейшов до іншої ДПІ», 16 «припинено (ліквідовано, закрито)», 22 «знято з обліку», 23 «місцезнаходження не встановлено».

3.3.

Результатом документальної невиїзної перевірки є:

підтвердження правомірності сум бюджетного відшкодування ПДВ, у тому числі часткове;

зменшення заявленої суми бюджетного відшкодування ПДВ, у тому числі часткове;

встановлення факту заниження суми бюджетного відшкодування ПДВ;

відмова у наданні бюджетного відшкодування ПДВ;

визначення необхідності проведення позапланової документальної перевірки платника.

3.4. Результати документальної невиїзної перевірки оформлюються в порядку, встановленому наказом ДПА України від 30.05.97 р. № 166 «Про затвердження форми податкової декларації та Порядку її заповнення і подання» (у редакції наказу від 15.06.2005 р. № 213, який зареєстрований в Міністерстві юстиції України 30.06.2005 р. за № 702/10982).

3.5. У разі якщо за результатами невиїзної документальної перевірки виявлено невідповідність суми бюджетного відшкодування сумі, заявленій у декларації з ПДВ, підрозділ адміністрування ПДВ надсилає платнику ПДВ відповідне податкове повідомлення-рішення у порядку, встановленому Порядком направлення органами державної податкової служби податкових повідомлень платникам податків та рішень про застосування штрафних (фінансових) санкцій, яке затверджено наказом ДПА України від 21.06.2001 р. № 253 та зареєстровано у Міністерстві юстиції України 06.07.2001 р. за № 567/5758 (зі змінами та доповненнями).

3.6. На суму, підтверджену до відшкодування, підрозділами адміністрування ПДВ у двох примірниках складається Довідка про підтвердження правомірності сум бюджетного відшкодування ПДВ за результатами документальної невиїзної перевірки (

додаток 1*).

* Додатки не публікуються. —

Прим. ред.

Перший примірник Довідки у день її складання, але не пізніше останнього робочого дня 30-денного терміну, встановленого для проведення такої перевірки, передається до підрозділів обліку та звітності для проведення підтвердження сум бюджетного відшкодування у картках особових рахунків платників ПДВ, а другий знаходиться в матеріалах перевірки.

3.7. Реєстр складених довідок про підтвердження правомірності сум бюджетного відшкодування ПДВ за результатами документальної невиїзної перевірки отриманих декларацій у попередньому звітному періоді не пізніше 25 числа кожного місяця передається до підрозділів податкового контролю юридичних осіб для вирішення питання щодо включення таких платників до планів-графіків документальних перевірок.

3.8. У разі визначення за результатами документальної невиїзної перевірки необхідності проведення позапланової виїзної перевірки платника підрозділами адміністрування ПДВ по кожному окремому платнику складається доповідна записка на ім’я керівника органу державної податкової служби (або посадової особи, що виконує його обов’язки) з викладенням підстав щодо прийняття такого рішення та пропозицією про проведення позапланової виїзної перевірки.

3.9. Рішення про доцільність проведення позапланової виїзної перевірки платника приймається виключно керівником органу державної податкової служби (або посадовою особою, що виконує його обов’язки) шляхом накладання відповідної резолюції з обов’язковим зазначенням дати прийняття такого рішення.

3.10. Для відображення в обліку інформації щодо прийнятих рішень про доцільність проведення позапланової виїзної перевірки платника ПДВ копія доповідної записки, підготовленої згідно з п. 3.8 розділу 3 цих Методичних рекомендацій, надається підрозділами адміністрування ПДВ до підрозділів обліку та звітності у день накладання керівником податкового органу (або посадовою особою, що виконує його обов’язки) відповідної резолюції на доповідній записці, але не пізніше останнього робочого дня 30-денного терміну, встановленого для проведення документальної невиїзної перевірки.

3.11.

За наявності достатніх підстав вважати здійснення розрахунку суми бюджетного відшкодування з порушенням норм податкового законодавства податковий орган має право протягом 30 днів провести позапланову виїзну (документальну) перевірку платника.

3.12. Для організації та проведення позапланової документальної виїзної перевірки протягом наступного робочого дня від дня прийняття такого рішення підрозділи адміністрування ПДВ (відділи адміністрування фізичних осіб) передають до підрозділів податкового контролю юридичних осіб:

доповідну записку про необхідність проведення позапланової виїзної перевірки із чітким обґрунтуванням необхідності її проведення з відповідною резолюцією керівника органу державної податкової служби;

декларацію з додатками;

акт про результати документальної невиїзної перевірки податкової декларації з податку на додану вартість (у разі його складання);

ймовірні схеми руху сум ПДВ за ланцюгами постачання ризикових контрагентів, побудовані за даними Системи співставлення.

4. Організація та проведення позапланової виїзної перевірки з питань достовірності нарахування бюджетного відшкодування податку на додану вартість

4.1. Протягом 30 календарних днів, наступних після настання 30-денного терміну за днем отримання податкової декларації разом з розрахунком суми бюджетного відшкодування, визначеного Законом України «Про податок на додану вартість» для проведення невиїзної документальної перевірки, проводиться позапланова виїзна перевірка податкової декларації з ПДВ платника для визначення достовірності нарахування такого бюджетного відшкодування.

Позапланова виїзна перевірка проводиться в порядку та терміни, визначені Законом України «Про державну податкову службу в Україні».

4.2. До початку перевірки за даними Системи автоматизованого співставлення податкових зобов’язань та податкового кредиту у розрізі контрагентів (далі — Системи співставлення) з’ясовується відповідність задекларованого податкового кредиту платника ПДВ та податкових зобов’язань постачальників.

Обов’язкові перевірки з питань правових відносин, за ланцюгом постачання проводяться стосовно тих постачальників платника ПДВ, з операцій з якими платником ПДВ сформовано податковий кредит у обсязі

5 і більше відсотків дозволеного податкового кредиту.

У разі якщо за даними інформаційних баз податкового органу, за інформацією податкової міліції виникає сумнів щодо дієздатності та правоздатності постачальників платника ПДВ, а також правомірності формування податкового кредиту платником ПДВ із операцій з придбання товарів (послуг) у таких постачальників, підрозділ податкового контролю юридичних осіб може організувати проведення перевірок з питань правових відносин за відповідним ланцюгом постачання.

До матеріалів перевірки складається та додається перелік постачальників платника ПДВ, із операцій з якими платником сформовано податковий кредит у сумі понад

5 відсотків від суми дозволеного податкового кредиту у кожному податковому періоді для юридичних осіб та 3 відсотки для фізичних осіб, із зазначенням за даними Системи співставлення задекларованих показників, результатів співставлення та стану постачальника.

Запити на проведення перевірок з питань правових відносин постачальників, які відповідають визначеним у цьому пункті критеріям, направляються підрозділами податкового контролю юридичних осіб (оподаткування фізичних осіб) не пізніше наступного робочого дня від дня початку перевірки.

4.3. У разі коли платник ПДВ декларує суму бюджетного відшкодування за рахунок проведених (задекларованих) операцій у звітних періодах, які не відображені у Системі співставлення (податкові періоди до березня 2008 року), підрозділ податкового контролю юридичних осіб (оподаткування фізичних осіб) складає перелік основних постачальників платника ПДВ у кожному такому періоді (до березня 2008 року), стосовно яких до органів державної податкової служби за місцем їх реєстрації засобами електронного зв’язку направляється запит про надання загальних відомостей щодо таких підприємств.

Основними постачальниками вважаються суб’єкти господарювання, у яких платником ПДВ, що перевіряється, придбано товарів (послуг), де сума ПДВ складає

5 і більше відсотків від суми дозволеного податкового кредиту у цьому періоді для юридичних осіб та 3 відсотки для фізичних осіб.

Орган державної податкової служби, до якого надійшов запит про надання загальних відомостей про постачальника платника ПДВ, яким заявлено бюджетне відшкодування, зобов’язаний протягом 3 робочих днів від дня його надходження силами підрозділів реєстрації та обліку платників податків, адміністрування ПДВ, обліку та звітності, податкового контролю юридичних осіб та податкової міліції підготувати та направити засобами електронного зв’язку до відповідного органу державної податкової служби вичерпну інформаційну довідку про даного суб’єкта господарювання.

4.4. Проведення перевірки з питань правових відносин забезпечується підрозділом податкового контролю юридичних осіб (оподаткування фізичних осіб) органу державної податкової служби, де суб’єкт господарювання, щодо якого проводиться перевірка з питань правових відносин за ланцюгом, знаходиться на податковому обліку. Результати перевірки з питань правових відносин оформлюються у порядку, передбаченому наказом ДПА України від 11.09.2008 р. № 584 «Про затвердження зразків форм актів перевірок та Методичних рекомендацій щодо їх оформлення», зі змінами та доповненнями.

Термін виконання запиту на проведення перевірки з питань правових відносин не повинен перевищувати двадцяти календарних днів від дня надходження запиту.

Орган податкової служби, який проводив перевірку з питань правових відносин постачальника, зобов’язаний забезпечити організацію та проведення перевірки з питань правових відносин постачальника наступної ланки у випадку, коли такі суб’єкти господарювання перебувають на обліку в цій же ДПІ без додаткового запиту на проведення такої перевірки постачальника наступної ланки.

4.5. Перевірки з питань правових відносин постачальників ланок (крім першої) ланцюгів постачання обмежити перевіркою суб’єктів господарювання, сума ПДВ по проведених операціях з якими становить за один податковий період

10 тис. грн. і більше для юридичної особи та 5 тис. грн. і більше — для фізичної особи.

Перевірки з питань правових відносин ланок (крім першої) постачальників платника ПДВ — фізичної особи, що декларує бюджетне відшкодування, обмежити перевіркою суб’єктів господарювання, сума ПДВ по проведених операціях з якими становить за один податковий період

5 тис. грн. і більше для юридичної особи та 3 тис. грн. і більше — для фізичної особи.

4.6.

У ході позапланової виїзної перевірки в обов’язковому порядку перевіряються з відображенням у матеріалах перевірки такі питання:

результати перевірки фактів та обставин, що стали підставою для прийняття рішення про проведення такої перевірки;

аналіз інформаційних довідок щодо основних постачальників платника ПДВ;

рух товарно-матеріальних цінностей на складах, якщо розрахунок бюджетного відшкодування проведено по операціях, що відбулися на внутрішньому ринку;

достовірність складення розрахунку суми бюджетного відшкодування.

4.7.

Результатом позапланової виїзної перевірки є:

підтвердження правомірності сум бюджетного відшкодування ПДВ, у тому числі часткове;

зменшення заявленої суми бюджетного відшкодування ПДВ, у тому числі часткове;

встановлення факту заниження суми бюджетного відшкодування ПДВ;

відмова у наданні бюджетного відшкодування ПДВ.

4.8. Оформлення результатів позапланової виїзної перевірки та реалізація матеріалів перевірки здійснюються відповідно до Порядку оформлення результатів документальних перевірок щодо дотримання податкового, валютного та іншого законодавства суб’єктами підприємницької діяльності — юридичними особами, їх філіями, відділеннями та іншими виокремленими підрозділами, затвердженого наказом ДПА України від 16.09.2002 р. № 429 та зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 29.12.2002 р. за № 1023/7311 (зі змінами та доповненнями).

4.9. У разі якщо за результатами невиїзної документальної перевірки виявлено повну або часткову невідповідність суми бюджетного відшкодування сумі, заявленій у декларації з ПДВ, підрозділи податкового контролю юридичних осіб надсилають платнику ПДВ відповідне податкове повідомлення-рішення в порядку, встановленому Порядком направлення органами державної податкової служби податкових повідомлень платникам податків та рішень про застосування штрафних (фінансових) санкцій, затвердженим наказом ДПА України від 21.06.2001 р. № 253 та зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 06.07.2001 р. за № 567/5758 (зі змінами та доповненнями).

4.10. На суму, підтверджену до відшкодування, підрозділами податкового контролю юридичних осіб у двох примірниках складається Довідка про підтвердження правомірності сум бюджетного відшкодування ПДВ за результатами позапланової документальної перевірки (

додаток 2).

Перший примірник Довідки у день її складання, але не пізніше останнього робочого дня 30-денного терміну, встановленого для проведення такої перевірки, передається до підрозділів обліку та звітності для проведення підтвердження сум бюджетного відшкодування у картках особових рахунків платників ПДВ, а другий знаходиться в матеріалах перевірки.

4.11. У разі неможливості підтвердити до відшкодування суму ПДВ в акті (довідці) про результати позапланової документальної перевірки вчиняється відповідний запис.

У подальшому на суму, підтверджену до відшкодування, підрозділи податкового контролю юридичних осіб вчиняють дії, зазначені в п. 4.11 розділу 4 цих Методичних рекомендацій, а у разі виявлення фактів, які свідчать про невідповідність суми бюджетного відшкодування сумі, заявленій у декларації з ПДВ, підрозділом податкового контролю юридичних осіб відповідно до вимог Закону України «Про державну податкову службу в Україні» вживаються заходи щодо організації та проведення позапланової виїзної перевірки платника ПДВ.

5. Облік результатів перевірок

5.1. Підрозділи обліку та звітності органів державної податкової служби у день надходження інформації, передбаченої п. 3.6 розділу 3, п. 3.10 розділу 3 та п. 4.11 розділу 4 цих Методичних рекомендацій, проводять відповідні облікові операції в картках особових рахунків платників ПДВ.

5.2. Протягом 5 робочих днів від дати надання Довідок про підтвердження правомірності сум бюджетного відшкодування ПДВ за результатами документальної невиїзної перевірки або позапланової документальної перевірки підрозділи обліку та звітності готують та надають органам Державного казначейства України висновки про суми бюджетного відшкодування податку на додану вартість із врахуванням результатів перевірок.

5.3. Висновки формуються автоматично та обліковуються в Журналі обліку наданих висновків про відшкодування податку на додану вартість.

Форми Висновку про суми відшкодування податку на додану вартість та Журналу обліку наданих висновків про відшкодування податку на додану вартість встановлені наказом ДПА України та Державного казначейства України від 02.07.97 р. № 209/72 «Про затвердження Порядку відшкодування податку на додану вартість», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 18.07.97 р. за № 263/2067.

коментар редакції

Відшкодування ПДВ: у порядку перевірки навели лад

Усе почалося з претензій Мін’юсту щодо деяких документів від ДПАУ з подальшою участю Генпрокуратури (докладніше див. коментарі до листа Мін’юсту від 05.10.2009 р. № 24-7/200, с. 12), у результаті платники отримали оновлений порядок відшкодування ПДВ.

1. Невиїзна документальна (камеральна) перевірка — тільки на підставі декларації та законних додатків.

Дійсно, згідно з п.п. 7.7.5 Закону про ПДВ декларація із заявленим бюджетним відшкодуванням повинна піддаватися камеральній перевірці (строк — 30 днів), яка проводиться виключно на підставі даних, відображених у декларації та додатках і документах, що подаються з нею. Це випливає з визначення камеральної перевірки, наведеного в абзаці «в» п.п. 4.2.2 Закону № 2181. А от Методрекомендації № 350, називаючи таку перевірку документальною невиїзною, безпідставно (у старій редакції) вимагали від платників подавати ще і:

копії платіжних документів, що підтверджують факт оплати основним постачальникам;

копії Реєстрів отриманих та виданих податкових накладних.

Тепер цю вимогу вилучено з

п. 3.1 Методрекомендацій № 350.

До речі, неподання таких копій було однією з підстав для проведення додаткової виїзної документальної перевірки. Тепер і цю підставу зі зрозумілих причин вилучено в оновленій редакції

п. 3.11 Методрекомендацій № 350. Але про це далі, а зараз ще одне зауваження: в оновленому документі, схоже, «забута» ідея штучного розмежування камеральної перевірки та документальної невиїзної перевірки (по суті, це те саме), яка присутня в наказі ДПАУ від 18.04.2008 р. № 266 та свіжому листі від 15.09.2009 р. № 19876/7/15-0217 // «Податки та бухгалтерський облік», 2009, № 91. У коментарі до зазначеного листа ми пояснювали, як таке обмеження дає податківцям підстави для накладення штрафів за вищими ставками.

2.

Виїзна документальна перевірка — перелік підстав приємно скоротився. Із позаплановими виїзними перевірками для цілей відшкодування ПДВ ситуація завжди була цікавою. Проведення такої перевірки (після камеральної) передбачено п.п. 7.7.5 Закону про ПДВ за наявності достатніх підстав вважати, що розрахунок суми бюджетного відшкодування було зроблено з порушенням норм податкового законодавства.

Однак ця норма не може розширювати вичерпний перелік підстав для проведення позапланових перевірок, який затверджено ст. 111 Закону про Держподатслужбу і тільки рішення суду може відкрити «правову» дорогу для виїзної перевірки з інших підстав.

Разом із тим, ДПАУ не реагувала на таку винятковість та вважала підстави для перевірки зі ст. 111 Закону про Держподатслужбу і п.п. 7.7.5 Закону про ПДВ рівноцінними (див. лист ДПАУ від 20.12.2005 р. № 15151/5/23-2016). Інакше кажучи, ДПАУ ніколи не використовувала рішення суду, щоб провести позапланову для цілей відшкодування ПДВ. Причому достатніми підставами для проведення перевірки для відшкодування ПДВ вона вважала дуже обширний перелік, який містився в п. 3.11 Методрекомендацій № 350.

Тепер

такого громіздкого переліку в п. 3.11 ви не побачите, що, безсумнівно, радує. Податківці відбулися лаконічною фразою, що дублює п.п. 7.7.5 Закону про ПДВ: «за наявності достатніх підстав вважати здійснення розрахунку суми бюджетного відшкодування з порушенням норм податкового законодавства податковий орган має право протягом 30 днів провести позапланову виїзну (документальну) перевірку платника».

Поки що не зрозуміло, що під «достатніми підставами» розумітиме ДПАУ, але ми переконані, що п.п. 7.7.5 Закону про ПДВ і відповідно п. 3.11 Методрекомендацій № 350 слід застосовувати з урахуванням та в межах норм Закону про Держподатслужбу. А це, у свою чергу, означає, що за рішенням податкового органу (без рішення суду) позапланові перевірки платників ПДВ відповідно до п.п. 7.7.5 Закону про ПДВ можуть здійснюватися тільки в разі, якщо вони підпадають під підстави, перелічені у ст. 111 Закону про Держподатслужбу.

3.

Перевірка постачальників за ланцюжком. Із п. 3.2 Методрекомендацій № 350, яким регламентовано заходи щодо камеральної перевірки, зник такий захід, як дослідження повноти декларування податкових зобов’язань постачальниками за ланцюжками поставок.

Однак, без уваги ланцюжок постачальників не залишився.

По-перше

, податківці до початку перевірки перевірять «стикування» ПК покупця, який перевіряється, з ПЗ його постачальників за даними системи автоматизованого співставлення.

По-друге

, податкові органи організовуватимуть обов’язкові перевірки з питань правових відносин щодо постачальників, за операціями з якими платником, що перевіряється, сформовано ПК в обсязі 5 % і більше дозволеного ПК, а судячи з абзацу четвертого п. 4.2 Методрекомендацій № 350 до поля зору перевіряючих можуть потрапити постачальники і з більш низьким порогом дозволеного ПК (3 % і більше), якщо це платники-фізособи. При цьому запити на проведення перевірок з питань правових відносин з «підозрілими» постачальниками направляються підрозділами податкового контролю не пізніше наступного робочого дня від дня початку перевірки платника-відшкодуванця (останній абзац п. 4.2 Методрекомендацій № 350).

По-третє

, якщо той, хто перевіряється, відшкодовує ПК за період до березня 2008 року (коли операції не були проведені через Систему автоматизованого співставлення), то щодо такого ПДВ перевіряються лише основні постачальники: в яких тим, хто перевіряється, придбано товари (послуги), сума ПДВ за якими становить 5 % і більше дозволеного ПК — для юросіб, 3 % і більше — для фізосіб (п. 4.3 Методрекомендацій № 350).

По-четверте

, постачальники з подальших (за першим) ланок потраплять до поля зору перевіряючих тільки на умовах п. 4.5 Методрекомендацій № 350.

Раніше, у первісній редакції Методрекомендацій № 350 «підозрілі» постачальники піддавалися зустрічній перевірці й за іншим критерієм: якщо у постачальника платника ПДВ, який перевіряється, сума зобов’язань з ПДВ у податковому періоді за операціями з цим платником ПДВ

становила 30 % і більше від загальної суми податкових зобов’язань у цьому періоді.

Яновська Наталія

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі