Теми статей
Обрати теми

Варіанти телефонізації орендованого приміщення

Редакція ПБО
Стаття

Варіанти телефонізації орендованого приміщення

Оренда приміщення практично завжди супроводжується питанням щодо наявності в ньому телефонного зв’язку. Більше того, часто забезпечення телефонним зв’язком приміщення, що здається в найм, стає вирішальним критерієм для орендаря. Що слід ураховувати при оренді приміщення з телефоном і які альтернативні варіанти телефонізації орендованого приміщення можна використовувати, розглянемо в цій статті.

Олена УВАРОВА, юрист Видавничого будинку «Фактор»

 

Отримання послуг телефонного зв’язку: загальні правила

Послуги телефонного зв’язку є видом телекомунікаційних послуг, порядок надання яких досить детально регламентовано в нормативних актах.

Підставою надання послуг зв’язку завжди є

договір між абонентом та оператором, у межах якого абоненту присвоюється абонентський номер для ідентифікації в телекомунікаційній мережі кінцевого обладнання, підключеного до неї (ст. 33 Закону № 1280, п. 10 Правил № 720). При цьому укладення договору про надання телекомунікаційних послуг та виконання його умов названо обов’язком споживача, під яким розуміється будь-яка юридична або фізична особа, яка замовляє та/або одержує телекомунікаційні послуги для власних потреб.

Таким чином, послуги телефонного зв’язку надаються не щодо певного об’єкта (приміщення, розташованого за певною адресою, незалежно від того, хто в цей момент його використовує), а конкретному суб’єкту — фізичній або юридичній особі.

Для отримання послуг місцевого телефонного зв’язку, послуг міжміського та міжнародного телефонного зв’язку, довідково-інформаційних та інших послуг у житлових будинках, квартирах та приміщеннях, на підприємствах, в установах та організаціях установлюється кінцеве обладнання (телефонні та факсимільні апарати тощо).

Заяви на встановлення телефону юридичним особам приймаються за підписом керівника підприємства, установи, організації або уповноваженої ним особи за наявності (

п. 61 Правил № 720):

— документа, що підтверджує право власності чи користування приміщенням;

— згоди орендодавця на прокладення телекомунікацій та встановлення телефону орендарю (у разі потреби);

— копії свідоцтва про державну реєстрацію;

— копії свідоцтва про реєстрацію платника податків;

— гарантійного листа щодо оплати послуг;

— документів, що підтверджують право на встановлення, перевстановлення, переоформлення, зміну номера телефону (у разі потреби).

Переоформлення телефону на орендаря

Відповідно до

п. 86 Правил № 720 у разі передачі абонентом телефонізованих приміщень в оренду з орендарем укладається тимчасовий договір (за умови відсутності заборгованості за користування телефоном та надані телекомунікаційні послуги) на підставі заяв абонента та орендаря на строк дії договору оренди. Якщо орендар не уклав тимчасовий договір з оператором, відповідальність за договором несе абонент (власник приміщення). Тариф на переоформлення договору залежно від оператора може становити 24 — 48 грн.

Орендар вважається споживачем послуг телефонного зв’язку, що надаються, з моменту укладення з ним тимчасового договору (див.

постанову Харківського апеляційного господарського суду від 13.11.2006 р. у справі № 14/472-06).

Якщо відбувається переоформлення телефонного номера, що використовується в межах укладеного з абонентом-фізособою договору, на орендаря-юрособу,

телефон необхідно переоформити з квартирного на службовий. Таке переоформлення може коштувати підприємству приблизно 400 грн.

Якщо договір оренди розривається, абонент (власник приміщення) зобов’язаний повідомити про це оператора за місяць до розірвання.

Якщо абонент цього не робить, він несе повну відповідальність згідно з договором.

Установлення нового телефону

Як зазначено в

абзаці третьому п. 71 Правил № 720, у приміщеннях, які здаються в оренду, телефони встановлюються на загальних підставах на час дії договору оренди.

Тому орендар, за наявності згоди орендодавця, може скористатися одним із можливих

способів підключення, тобто підключити телефон:

1) до окремої лінії або за спареною схемою до однієї абонентської лінії з різними номерами;

2) до вже проведеної лінії як додатковий апарат з тим же номером.

Один із мінусів цього варіанта телефонізації приміщення, що орендується, — його досить висока витратність порівняно з простим переоформленням договору на отримання послуг телефонного зв’язку (він коштуватиме підприємству приблизно у 20 разів дорожче). Крім того, установлення нового телефону — більш тривалий процес. Заява на встановлення телефону розглядається оператором в порядку черговості, яка визначається датою подання заяви (

п. 66 Правил № 720).

В орендаря також є можливість

створити міні-АТС за наявності технічної можливості та за умови, що на АТС у підприємства є документ про підтвердження відповідності вимогам нормативних документів у сфері телекомунікацій (п. 62 Правил № 720). Будь-яких спеціальних вимог чи обмежень на встановлення міні-АТС в орендованих приміщеннях чинне законодавство не передбачає. Тому, як і в загальному випадку, орендарю необхідно буде отримати згоду орендодавця на встановлення офісної АТС.

Докладніше порядок створення офісної АТС розкрито на с. 37.

На період дії договору оренди телефон орендодавця за його заявою може бути відключено

. Так, згідно з п. 91 Правил № 720 за заявою абонента надання послуг може припинятися (відключення телефону) на зазначений у ній строк за умови внесення абонентської плати за період відключення та оплати самої послуги відключення телефону.

Перенесення орендарем свого старого номера

Якщо в підприємства, яке орендує приміщення, уже є укладений договір про надання послуг телефонного зв’язку, воно може звернутися до оператора із заявою

про переоформлення договору зі збереженням абонентського номера. Для цього орендар також повинен отримати згоду орендодавця, оскільки використання орендарем свого старого телефонного номера потребуватиме прокладення нової телефонної лінії. Крім того, слід мати на увазі, що оператор може відмовити у задоволенні такої заяви через відсутність технічної можливості. У цьому випадку телефон установлюється на загальних підставах, тобто в порядку загальної черги.

Відповідальність за «бездоговірне» отримання послуг телефонного зв’язку

Отже, на споживача послуг телефонного зв’язку чинним законодавством, зокрема, покладено такі обов’язки:

— користуватися послугами зв’язку виключно на підставі укладеного з оператором договору і тільки на передбачених у ньому умовах;

— не допускати використання на комерційній основі кінцевого обладнання та абонентських ліній для отримання телекомунікаційних послуг третіми особами (див.

Основні вимоги до договору про надання телекомунікаційних послуг, затверджені рішенням Національної комісії з питань регулювання зв’язку України від 26.03.2009 р. № 1420);

— нести відповідальність за договором про надання послуг телефонного зв’язку в разі, якщо телефон використовується третіми особами, на яких договір не переоформлявся.

Тому досить поширений на практиці варіант, коли до договору оренди приміщення включається умова, згідно з якою орендар відшкодовує орендодавцю витрати, понесені на оплату послуг зв’язку, може бути визнано в судовому порядку недійсним, і, відповідно, сплачені згідно з ним суми не буде віднесено до валових витрат орендаря.

При цьому оператору надано право з метою встановлення достовірності даних про абонента проводити раз на три роки перевірку належності телефону особі, з якою укладено договір (

п. 93 Правил № 720).

Якщо оператор установлює факт порушення абонентом умов отримання послуг телефонного зв’язку, він

може припинити надання таких послуг (п. 8 ч. 1 ст. 38 Закону № 1280).

Окремо обумовлено випадок виявлення факту

ведення в телефонізованих квартирах господарської діяльності: у такій ситуації телефон переоформляється на службовий з подальшим правом на безоплатне відновлення телефону як квартирного (п. 87 Правил № 720).

На практиці між абонентами та операторами виникають спори в ситуаціях, коли в приміщенні, яке здається в оренду, установлюється окремий телефонний номер на орендаря, при цьому старий номер не переоформляється з квартирного на службовий. Формально в такій ситуації виходить, що квартирний телефон використовується у приміщенні, в якому ведеться господарська діяльність, на підставі чого оператори припиняють надання послуг телефонного зв’язку, вимагаючи пройти відповідне переоформлення. Суди при розгляді подібних спорів виходять з того, чи встановлено факт використання квартирного телефонного номера в господарській діяльності орендаря. Якщо підтверджень такого факту немає, визнають вимоги оператора про необхідність переоформлення номера з квартирного на службовий неправомірними (див., наприклад,

рішення Королівського районного суду м. Житомир від 05.09.2007 р. у справі № 2-1939/07).

Як уже зазначалося, у

п. 86 Правил № 720 передбачено: якщо орендар не уклав тимчасовий договір з оператором, відповідальність згідно з договором несе абонент (власник приміщення). Отже, оплату телекомунікаційних послуг, якщо не було укладено тимчасовий договір між орендарем та оператором, має здійснювати орендодавець.

Однак практика застосування цього положення дуже суперечлива. Так, суди в окремих справах відмовляють у задоволенні вимог операторів щодо стягнення заборгованості за надані послуги телефонного зв’язку з власника приміщення за період, коли фактично приміщення використовувалося орендарем, однак тимчасовий договір з оператором на цей період не було укладено. На думку судів,

оплату телекомунікаційних послуг за цей період повинен здійснювати фактичний їх споживач, незважаючи на відсутність договору між ним і оператором (див. рішення Господарського суду Закарпатської області від 20.11.2006 р. у справі № 10/188, постанову Львівського апеляційного господарського суду від 27.04.2007 р. у справі № 10/188, постанову ВГСУ від 12.11.2008 р. № 13/385-42/2).

Як бачимо, щоб уникнути судових спорів з оператором зв’язку та неприємностей з контролюючими органами, які заперечують проти валових витрат орендаря за послуги зв’язку, що ним споживалися без укладення тимчасового договору з оператором, рекомендуємо все ж такий договір укладати.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі