Теми статей
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Книговидавнича справа: застосовуємо пільгу в оподаткуванні прибутку

Редакція ПБО
Податки & бухоблік Листопад, 2009/№ 96
Друк
Стаття

Книговидавнича справа: застосовуємо пільгу в оподаткуванні прибутку

 

На жаль, на сьогодні наша країна не є найбільш читаючою країною у світі — за висновками ЮНЕСКО, пальма першості тут належить Індії, Таїланду та Китаю. Проте з радістю можна зауважити той факт, що кількість книг, які видаються та розповсюджуються українськими суб’єктами видавничої справи, постійно зростає. Велика заслуга в цьому належить державі, що забезпечує підтримку наших книговидавців шляхом установлення для них певних податкових пільг, зокрема пільги в оподаткуванні прибутку. Про порядок застосування цієї пільги і йтиметься у статті.

Наталя БІЛОВА, Наталія ЯНОВСЬКА, економісти-аналітики Видавничого будинку «Фактор»

 

Документи статті

Закон про податок на прибуток

— Закон України «Про оподаткування прибутку підприємств» у редакції від 22.05.97 р. № 283/97-ВР.

Закон № 521

— Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо державної підтримки книговидавничої справи в Україні» від 18.09.2008 р. № 521-VI.

Закон № 601

— Закон України «Про державну підтримку книговидавничої справи в Україні» від 06.03.2003 р. № 601-IV.

Порядок № 1643

— Порядок спрямування коштів, вивільнених у зв’язку з наданням податкових пільг, на переоснащення видавничо-поліграфічної бази, розроблення і впровадження новітніх технологій, розширення виробництва книжкової продукції, затверджений постановою КМУ від 15.10.2003 р. № 1643.

 

Пільга з податку на прибуток для книговидавців

Відповідно до

Закону про видавничу справу та Закону № 601 суб’єктам, зайнятим створенням, виготовленням та розповсюдженням видавничої продукції, держава надає підтримку у вигляді певних податкових пільг. У їх числі й звільнення від оподаткування прибутку підприємств-книговидавців.

Цю пільгу закріплено в

п.п. 7.13.7 Закону про податок на прибуток, згідно з яким тимчасово до 1 січня 2015 року звільняється від оподаткування прибуток видавництв, видавничих організацій, підприємств поліграфії, отриманий ними від діяльності з виготовлення на території України книжкової продукції, крім продукції еротичного характеру.

Суми коштів, вивільнених у зв’язку з наданням податкових пільг, спрямовуються такими суб’єктами господарської діяльності на переоснащення видавничо-поліграфічної бази, розроблення та впровадження новітніх технологій, розширення виробництва книжкової продукції.

Проте «приміряючи» на себе зазначену пільгу, видавництвам, видавничим організаціям та підприємствам поліграфії слід мати на увазі, що вона поширюється не на всю без винятку діяльність цих суб’єктів, а тільки на

діяльність з виготовлення на території України книжкової продукції, крім продукції еротичного характеру.

Пов’язано це з тим, що така пільгова норма з’явилася в

Законі про податок на прибуток завдяки Закону № 601, що регулює питання держпідтримки саме книговидавничої діяльності.

Нагадаємо, що

ст. 1 Закону № 601 відносить до книжкової продукції сукупність книжкових видань, випущених видавцем (видавцями) чи призначених до випуску. А під книжковим виданням у цьому Законі розуміється видання, особливістю матеріальної структури якого є скріплення листів у корінці з обкладинкою чи оправою. Книжкове видання може бути текстовим, образотворчим, нотним, картографічним.

У свою чергу, книговидавнича справа як складник видавничої справи — це сфера суспільних відносин, що об’єднує в собі організаційно-творчу та виробничо-господарську діяльність юридичних і фізичних осіб, які займаються

створенням, виготовленням і розповсюдженням книжкової продукції.

При цьому

виготовленням видавничої продукції, що є складовою видавничої справи разом з видавничою діяльністю та розповсюдженням видавничої продукції, вважається виробничо-технологічний процес відтворення визначеним тиражем видавничого оригіналу поліграфічним чи іншими технічними засобами (ст. 2 Закону про видавничу справу)

Тобто особи, які займаються

розповсюдженням книжкової продукції, а також випуском періодичних видань друкованих засобів масової інформації (газет, журналів, збірок, бюлетенів, дайджестів, календарів), не можуть розраховувати на пільгові умови оподаткування цих видів діяльності. Підтвердження тому знаходимо відповідно в листі Міністерства фінансів України від 29.04.2005 р. № 31-17120-04-10/7999 та в консультації представників податкового відомства, опублікованій у журналі «Вісник податкової служби України», 2005, № 26, с. 45.

На нашу думку, описана пільга застосовується до всіх книжкових видань, випущених в Україні (за винятком продукції еротично-рекламного змісту), незалежно від

їх обсягу та мови. Причому для її застосування достатньо, щоб книжкове видання відповідало його визначенням, наведеним у Законі № 601 і в п. 7.1 ДСТУ 3017-95 «Видання. Основні види (Терміни та визначення)»: «Видання у вигляді блоку скріплених в корінці листів друкованого матеріалу будь-якого формату в обкладинці чи оправі». Детальніше про «книжкові» терміни та визначення у світлі книговидавничих пільг викладено у статті « Якщо ДПАУ любить труд, тиче в книжку пальчик...» (див. «Податки та бухгалтерський облік», 2007, № 15).

 

Порядок визначення прибутку, отриманого внаслідок застосування пільги

Якщо суб’єкт видавничої справи займається

тільки книговиданням, податкову пільгу буде застосовано щодо всього отриманого ним прибутку.

Тим же підприємствам, що здійснюють

одночасно пільговану та непільговану діяльність, доведеться окремо потурбуватися про визначення прибутку від пільгованої діяльності.

Прибуток, отриманий від книговидавничої діяльності (пільгований), розраховується як результат зменшення скоригованих книговидавничих валових доходів на суму пов’язаних з їх отриманням книговидавничих валових витрат та на суму книговидавничих амортизаційних відрахувань, нарахованих на відповідні основні фонди (або частку, що відповідає об’єктам основних фондів, використовуваним як у книговидавничій, так і в іншій діяльності).

Методику, відповідно до якої має визначатися такий пільгований прибуток, було викладено в

Порядку ведення обліку отриманих валових доходів і валових витрат під час провадження видавничої діяльності, виготовлення і розповсюдження книжкової продукції, затвердженому постановою КМУ від 17.09.2003 р. № 1478 (далі — Порядок № 1478).

У ньому, в тому числі було сказано й про розподіл «загальних» витрат та амортвідрахувань між пільгованою та непільгованою діяльністю.

Термін дії цієї

постанови збігається з терміном дії книговидавничої пільги. Проте, якщо про необхідність продовження пільги законодавці пам’ятали, то про продовження терміну дії постанови забули. У результаті з 01.01.2008 р. вона втратила чинність. З причини відсутності альтернативи Порядку № 1478 книговидавцям на сьогодні нічого не залишається, як використовувати ту методику визначення неоподатковуваного прибутку, що була викладена в Порядку, який втратив чинність, та пропонувала платникам податку — книговидавцям при заповненні декларації з податку на прибуток ураховувати вимоги, установлені п. 7.20 Закону про податок на прибуток.

А цей

пункт, нагадаємо, приписує вести окремий облік доходів, звільнених від оподаткування, витрат, понесених у зв’язку з отриманням таких звільнених доходів, сум амортизаційних відрахувань, нарахованих на відповідну категорію основних фондів, що використовуються для отримання таких звільнених доходів за пільгованою діяльністю, та розрахунок приросту (убутку) балансової вартості запасів.

Давайте поглянемо, як реалізовано норми

п. 7.20 Закону про податок на прибуток у формі декларації з податку на прибуток підприємства та додатку К5 до неї.

Абсолютно очевидно, що порядок ведення пільгованої діяльності в декларації з податку на прибуток не відображено — замість того щоб із самого початку окремо розрахувати об’єкт оподаткування для пільгованої діяльності, а окремо — для оподаткування, діюча форма декларації диктує абсолютно інший підхід. Так, спочатку в рядках 01 — 08 декларації формується величина

загального об’єкта оподаткування від усієї (будь-якої) діяльності підприємства (як пільгованої, так й іншої), а потім із цієї суми віднімається величина об’єкта оподаткування від пільгованої діяльності («Прибуток, звільнений від оподаткування», — рядок 10), що обчислюється на підставі даних «окремого» обліку в додатку К5. І тільки після цього підприємство отримує той самий результат, який відображається в рядку 11 «Прибуток, що підлягає оподаткуванню» (зі знаком «+» чи «-»).

Візьміть до відома: якщо в рядку 10 додатка К5 до декларації зафіксовано від’ємне значення, то воно переноситься до рядка 10 декларації

також зі знаком «-», незважаючи на те що вона називається «Прибуток, звільнений від оподаткування».

При визначенні пільгованого прибутку слід ураховувати таке (як це було передбачено

Порядком № 1478):

1)

за ситуації, коли будь-які витрати (загальногосподарські, пов’язані з управлінням та обслуговуванням підприємства, зі збутом (продажем) продукції) складно віднести до певного виду діяльності (пільгованої чи непільгованої), має сенс удатися до їх розподілу пропорційно сумі звільнених доходів. Така сума витрат визначається шляхом множення загальної суми загальногосподарських та інших витрат на коефіцієнт, що дорівнює співвідношенню суми звільнених доходів та загальної суми валового доходу платника податку. Цей алгоритм у вигляді формули виглядає так:

В

звіл = Взаг
х (ЗД : ВДзаг),

де

Взвіл — сума витрат, здійснених у зв’язку з отриманням звільнених доходів;

В

заг — загальна сума загальногосподарських та інших витрат підприємства, пов’язаних з провадженням усіх видів діяльності (пільгованих та інших);

ЗД

— сума звільнених доходів;

ВД

заг — загальна сума валового доходу;

2)

загальна вартість ТМЦ (тобто запасів), призначених для використання як у пільгованій, так і в діяльності, що оподатковується, у разі їх придбання збільшує валові витрати підприємства на підставі п.п. 5.2.1 Закону про податок на прибуток (рядок 04.1 декларації) та на кінець звітного періоду перераховується за п. 5.9 цього Закону. При цьому залишки запасів за всіма видами діяльності відображаються в таблиці 1 додатка К1/1 до декларації та в рядку 01.2 декларації. Вартість ТМЦ, призначених для використання в пільгованій діяльності, але не використаних на кінець звітного періоду, відображається в рядку 1.1 (з відповідною буквою) таблиці 1 додатка К5 до декларації, а вартість запасів, використаних протягом звітного періоду в пільгованій діяльності, записується до рядка 2.1 (з відповідною буквою) таблиці 1 додатка К5 до декларації;

3)

якщо основні фонди одночасно використовуються для отримання як звільнених, так і оподатковуваних доходів, сума амортизаційних відрахувань, нарахованих на основні фонди, що використовуються для отримання звільнених доходів, визначається пропорційно такому використанню. Для цього застосовується така формула:

АВ

звіл = АВзвіл
х (ЗД : ВДзаг),

де

АВзвіл — сума амортизаційних відрахувань за основними фондами, що використовуються для отримання звільнених доходів;

АВ

звіл — загальна сума амортизаційних відрахувань.

Приклад.

Підприємство «Мальва» видає одночасно книжкову продукцію та періодичні видання (газети, бюлетені й календарі).

Дохід

, отриманий підприємством протягом 2009 року, становить 110000 грн., у тому числі:

— від реалізації книг — 70000 грн. (пільгована діяльність);

— від реалізації періодичних видань — 40000 грн. (непільгована діяльність).

Усі витрати

підприємства за 2009 рік становлять 78749 грн., у тому числі:

а) витрати, що підлягають розподілу між видами діяльності прямим шляхом:

— витрати на придбання ТМЦ — 15000 грн. (з них 10000 грн. — за пільгованою діяльністю, 5000 грн. — за непільгованою діяльністю);

— убуток ТМЦ — 3000 грн. (із них 1000 грн. — за пільгованою діяльністю, 2000 грн. — за непільгованою діяльністю);

б) витрати, що підлягають

пропорційному розподілу між видами діяльності, — 60749 грн., у тому числі витрати на:

— оренду приміщення — 10000 грн.;

— послуги зв’язку та комунальні послуги — 4700 грн.;

— заробітну плату — 30000 грн.;

— відрахування до соцфондів — 11049 грн.;

— відрядження працівників — 5000 грн.

Загальна сума амортизаційних

відрахувань за звітний період становить 7000 грн.

Для заповнення декларації з податку на прибуток (додатка К5) розрахуємо частку валових витрат (60749 грн.) та амортизаційних відрахувань (7000 грн.), що припадає на пільговану діяльність:

1. Сума

витрат, здійснених у зв’язку з отриманням звільнених доходів, становить 38658 грн. [60749 грн.
х (70000 грн. : 110000 грн.)].

2. Сума

амортизаційних відрахувань, що припадає на пільговану діяльність, становить 4455 грн. [7000 грн.
х (70000 грн. : 110000 грн.)].

Прибуток, звільнений від оподаткування, відображається в рядку 10 декларації з податку на прибуток підприємства та в рядку 10 таблиці 1 додатка К5 до декларації.

Наведемо зразок заповнення декларації та додатка К5 до неї (фрагменти).

 

Таблиця 1

Порядок заповнення декларації з податку на прибуток підприємства (фрагмент)

ПОКАЗНИКИ

Код рядка

Сума

1

2

3

Валовий дохід від усіх видів діяльності, у тому числі:

01

110000

доходи від продажу товарів (робіт, послуг)

01.1

110000

...

...

...

Скоригований валовий дохід (01 ± 02)

03

110000

Валові витрати, у тому числі:

04

78749

витрати на придбання товарів (робіт, послуг), крім визначених у 04.11

04.1

19700

(15000 + 4700)*

убуток балансової вартості запасів

04.2 К1

3000

витрати на оплату праці

04.3

30000

сума страхового збору (внесків) до фондів державного загальнообов’язкового страхування

04.4

11049

...

...

...

інші витрати, крім визначених у 04.1 ¸ 04.12

04.13

15000

(10000 + 5000)**

...

...

...

Скориговані валові витрати (04 ± 05)

06

78749

Сума амортизаційних відрахувань

07 К1

7000

Об’єкт оподаткування позитивний (+) від’ємний (-) ((± 03 - (± 06) - 07)

08

24251

...

...

...

Прибуток, звільнений від оподаткування

10 К5

15887

Прибуток, що підлягає оподаткуванню, у тому числі: (08 - 09 - 10)

11

8364

...

...

...

* Витрати на придбання ТМЦ + вартість послуг зв’язку та комунальних послуг.

** Витрати на оренду приміщення + витрати на відрядження.

 

Таблиця 2

Порядок заповнення додатка К5 до декларації з податку на прибуток (фрагмент)

 

Додаток К5 до рядка 10 декларації

 

Таблиця 1.

Розрахунок прибутку, що звільняється від оподаткування

Показники

Код рядка

Сума

1

2

3

Прибуток, звільнений від оподаткування, у тому числі: (10.1 + 10.2 + 10.3)

10

15887

на підставі «А» (А1 - А2 - А3)

10.1

15887

Доходи від діяльності, що не оподатковується на підставі «А», у тому числі:

А1

70000

приріст балансової вартості запасів

А1.1

Витрати, понесені в зв’язку з отриманням доходів рядка А1, у тому числі:

А2

49658

(38658 + 10000 + 1000)*

убуток балансової вартості запасів

А2.1

1000

Амортизаційні відрахування, які відносяться до діяльності «А»

А3

4455

...

...

...

* Частка від загальних витрат + витрати на ТМЦ за пільгованою діяльністю + убуток ТМЦ за пільгованою діяльністю.

 

Перенесення збитків на наступний рік під час провадження пільгованої діяльності

Вище ми зазначили, що форму декларації з податку на прибуток побудовано таким чином, що рядок 08 декларації за рік, показник якої включається до рядка 04.9 декларації за I квартал та подальші періоди наступного року, містить дані

як за пільгованою, так і за іншою діяльністю. А отже, при складанні декларації за I квартал наступного року з показника рядка 08 необхідно не тільки «витягнути» прибуток (убуток) від пільгованої діяльності цього кварталу, але й розкрити рядок 04.9 у частині збитків пільгованої діяльності минулого року. Інакше, якщо віднести значення рядка 04.9 до валових витрат тільки оподатковуваної діяльності, об’єкт оподаткування буде визначено неправильно . Ідеальним варіантом була б наявність у додатку К5 вхідного рядка для перенесення збитків по пільгованої діяльності (як це передбачено в додатку К6 для окремого обліку патентів), але такого рядка немає.

Який же вихід із цієї ситуації? Пропонуємо орієнтуватися на консультацію співробітників ДПАУ, опубліковану в газеті «Податки та бухгалтерський облік», 2006, № 89, с. 59, в якій вони розглядають таку ситуацію: коли прибуток від діяльності оподаткування за абсолютною величиною перевищує убуток від пільгованої, «згорнутий» показник рядка 08 виходить позитивним. За таких обставин виникає проблема з відображенням у декларації наступного року збитків від пільгованої діяльності: рядок 04.9 для цього не підходить (у ньому відображається негативне значення рядка 08 попереднього року).

Представники податкового відомства в цьому випадку пропонують

уключити від’ємне значення рядка 10.1 додатка К5 до декларації за рік до рядка А2 додатка К5 до декларації за наступний рік.

Як альтернативу можна порекомендувати й такий варіант: при перенесенні убутку орієнтуватися на від’ємне значення не рядка 08, а рядка 11, тобто на показник, що вже не містить суми пільгових прибутків (убутків), і враховувати такі збитки як валові витрати від оподатковуваної діяльності. Арифметичний результат у цьому випадку буде правильним.

 

Порядок використання коштів, вивільнених у зв’язку із застосуванням пільги

Як було зазначено,

п.п. 7.13.7 Закону про податок на прибуток зобов’язує платників податку — книговидавців спрямовувати суми коштів, вивільнені у зв’язку з наданням їм податкових пільг, на переоснащення видавницько-поліграфічної бази, розробку та впровадження новітніх технологій, розширення виробництва книжкової продукції.

Правила використання таких вивільнених коштів викладено в

Порядку № 1643 (див. с. 13 цього номера), відповідно до якого книговидавці мають акумулювати вивільнені кошти на окремому банківському рахунку та направляти їх на встановлені цілі з відображенням руху.

Слід зазначити, що цей

Порядок з 1 січня по 3 листопада 2009 року не «працював» у зв’язку із закінченням терміну його дії. А справа в тому, що законодавці, ухваливши Закон № 521 та продовживши видавничі податкові пільги до 2014 року включно, абсолютно забули про необхідність продовження дії на цей же строк і Порядку № 1643. У результаті виникла така колізія: книговидавнича пільга є, а особливого порядку використання коштів, вивільнених у зв’язку з її застосуванням, немає.

Проте відсутність такого порядку не викликала розгубленості серед бухгалтерів, оскільки існує

п.п. 7.21.1 Закону про податок на прибуток , яким зазначено, що суми коштів, вивільнених у зв’язку з наданням податкової пільги, спрямовуються такими платниками податків на збільшення обсягів виробництва. Ним платники податків і користувалися з 01.01.2009 р.

І от Кабмін згадав про «застарілий»

Порядок № 1643 і постановою від 29.10.2009 р. № 1143 відновив його дію до 1 січня 2015 року, тому на сьогодні книговидавці знову повинні будуть застосовувати колишню схему роботи з вивільненими коштами.

Нагадаємо, якщо підприємство не здійснює іншої пільгованої діяльності, сума таких коштів визначається множенням значення рядка 10 декларації з податку на прибуток підприємства на 25 % (ставка податку на прибуток). Отримана сума згідно з

п. 4 Порядку № 1643 перераховується на окремий банківський рахунок у строки, установлені для сплати податку на прибуток, тобто протягом 10 календарних днів, наступних за останнім днем звітного (податкового) кварталу. Не перераховані в ці строки кошти вважаються використаними не за цільовим призначенням.

Таке нецільове використання вивільнених коштів загрожує тим, що суми отриманих валових доходів та валових витрат під час провадження книговидавничої діяльності, з урахуванням яких визначено прибуток, звільнений від оподаткування, уключаються платниками податків до складу загальних валових доходів та валових витрат у податковому періоді отримання таких звільнених доходів. При цьому пеня та штрафні санкції нараховуються в розмірах і порядку, установлених законом.

Тепер ви знаєте, в якому порядку застосовується книговидавнича пільга з податку на прибуток. Бажаємо, щоб державна підтримка у вигляді таких пільг сприяла зростанню обсягів книжкових видань, що випускаються в Україні, розширенню кругозору наших співвітчизників та підвищенню загальної культури!

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі