Теми статей
Обрати теми

Ви нам писали. Відрядження за кордон та покупка ТМЦ для підприємства

Редакція ПБО
Стаття

Відрядження за кордон та покупка ТМЦ для підприємства

 

Закордонним відрядженням бухгалтера вже давно не здивуєш: розраховують, відображають, ураховують усі навколовідряджувальні «закордонні» операції не гірш, ніж наші вітчизняні. У той же час щодо закордонних відряджень нюанси все ж таки існують та наші читачі про них запитують. Сьогодні ми поговоримо про один з них, що стосується придбання ТМЦ за готівкову інвалюту.

Ірина КИЯН, консультант газети «Податки та бухгалтерський облік»

 

Документи статті

КпАП

— Кодекс України про адміністративні правопорушення від 07.12.84 р. № 8073-X.

Декрет № 15-93

— Декрет КМУ « Про систему валютного регулювання» від 19.02.93 р. № 15-93.

Закон № 889

— Закон України «Про податок з доходів фізичних осіб» від 22.05.2003 р. № 889-IV.

Закон про податок на прибуток

— Закон України «Про оподаткування прибутку підприємств» від 28.12.94 р. № 334/94-ВР.

Закон № 959

— Закон України «Про зовнішньоекономічну діяльність» від 16.04.91 р. № 959-XII.

Положення № 484

— Положення про порядок видачі Національним банком України індивідуальних ліцензій на розрахунки між резидентами та нерезидентами в межах торгового обігу у валюті України та внесення змін до нормативно-правового акта Національного банку України», затверджене постановою Правління НБУ від 14.10.2004 р. № 484.

Положення № 137

— Положення про порядок емісії платіжних карток та здійснення операцій щодо їх застосування, затверджене постановою Правління НБУ від 19.04.2005 р. № 137.

Інструкція № 59

— Інструкція про службові відрядження в межах України та за кордон, затверджена наказом Мінфіну України від 13.03.98 р. № 59.

П(С) БУ 21

— Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 21 «Вплив змін валютних курсів», затверджене наказом Мінфіну України від 10.08.2000 р. № 193.

 

Суть запитання: як купити довідник за кордоном?

Підприємство направило інженера у відрядження за кордон на міжнародну конференцію з питань, пов’язаних з господарською діяльністю підприємства. Працівнику було видано аванс в іноземній валюті. Після повернення з відрядження працівник своєчасно склав звіт. Проте до суми звіту було включено вартість книг-довідників, які працівник купив на конференції. Оплату довідників здійснено за рахунок частини коштів, виданих йому на відрядження та частини власних готівкових коштів. Довідники необхідні підприємству для здійснення господарської діяльності.

Чи має право підприємство прийняти до обліку довідники в рахунок коштів авансу, виданого на відрядження, та відшкодувати працівнику частину їх вартості, сплачену власними коштами?

 

Аналізуємо ситуацію: закон проти готівкових інвалютних розрахунків

Оприбутковувати довідники в рахунок суми авансу, виданого

в інвалюті на відрядження за кордон, не можна.

Працівник придбав довідники для підприємства, тобто в торговельній операції з нерезидентом виступив від імені підприємства-резидента. При цьому оплату вартості довідників здійснено готівковою інвалютою, що належить підприємству — резиденту України.

Відповідно до

ст. 7 Декрету № 15-93 у розрахунках між резидентами та нерезидентами в межах торгового обігу використання іноземної валюти як способу платежу може здійснюватися лише через уповноважені банки.

При цьому

під розрахунками в межах торгового обігу розуміється рух коштів між резидентами та нерезидентами щодо операцій продажу (покупки) товарів на підставі зовнішньоекономічних договорів, що передбачають експорт або імпорт товарів (див. п. 1.3 Положення № 484 ). У свою чергу, під товарами розуміється будь-яка продукція, послуги, роботи, права інтелектуальної власності та інші немайнові права, призначені для продажу (оплатної передачі). Це випливає зі ст. 1 Закону № 959.

На підставі цього можна зробити висновок: якщо підприємство зарахує вартість довідників до рахунку суми авансу, виданого працівнику в інвалюті на відрядження, то воно порушить зазначену норму

Декрету № 15-93, тобто по суті здійснить розрахунок з нерезидентом не через уповноважений банк. За таке порушення може бути застосовано санкцію в сумі валютних цінностей, використаних при розрахунках, перерахованій у валюту України за обмінним курсом НБУ на день здійснення таких розрахунків (п. 2 ст. 16 Декрету № 15-93).

Аналогічну думку наведено

в листі НБУ від 16.08.2004 р. № 46-009/285-8297 і листі Мінфіну від 03.08.2004 р. № 31-06230-12-21/14001.

До речі,

не допоможе в оплаті ТМЦ за кордоном та банківська картка, якою працівник має право розраховуватися безпосередньо за витрати на відрядження, — п. 3.10 Положення № 137 (наприклад, оплата готелю, проїзду, харчування тощо; див. Інструкцію № 59 та п.п. 5.4.8 Закону про податок на прибуток). Адже п. 3.11 Положення № 137 забороняє використовувати банківські картки при розрахунку за ЗЕД-договорами. Аналогічні висновки містяться в листі НБУ від 05.02.2007 р. № 25-313/245-1174. Щоправда, у цьому випадку не можна застосувати штраф за порушення ст. 7 Декрету № 15-93, оскільки розрахунок вважатиметься безготівковим, але покарання все-таки є — це адмінштраф за ст. 162 КпАП: від 30 до 44 нмдг.

Виходом із ситуації

може бути:

1)

укладення працівником договору від імені підприємства на придбання таких необхідних для господарських цілей довідників, а підприємство сплатило б їх вартість у безготівковому порядку через поточний валютний рахунок;

2)

покупка довідників працівником від свого імені та за свої гроші, й подальший продаж цих довідників своєму підприємству.

Нижче ми детальніше зупинимося на другому варіанті.

 

Вирішення проблеми: перекупити довідники

Працівнику можна відшкодувати вартість придбаних довідників, але за окремо складеним договором купівлі-продажу.

Згідно з угодою купівлі-продажу оплата вартості довідників повинна здійснюватися в гривнях, оскільки валюта України є єдиним законним способом платежу на території України (

п. 1 ст. 3 Декрету № 15-93).

Оскільки працівнику буде

виплачено дохід від продажу довідників (а працівник не є суб’єктом підприємницької діяльності), то підприємство як податковий агент має утримати ПДФО із суми доходу, виплачуваного працівнику, та перерахувати його до бюджету (пп. 1.1, 1.18, пп. 3.1, 8.1 Закону № 889).

Приклад

Підприємством видано аванс на відрядження в сумі 600 дол. США. З них 500 дол. США витрачено на відрядження (проїзні квитки, добові тощо), а 100 дол. США сплачено за книги-довідники. Крім цього, на покупку книг відрядженим витрачено з власних коштів 50 дол. США. Таким чином, книги було придбано за 150 дол. США.

Курс НБУ становив:

— на дату виплати авансу — 7,7 грн. за 1 дол. США;

— на дату звіту та внесення до каси коштів, не витрачених на відрядження,— 7,6 грн. за 1 дол. США.

Підприємству для здійснення господарської діяльності необхідно мати на балансі книги, придбані працівником, який відряджається. При цьому підприємство не хоче порушити норми Декрету № 15-93. Тому прийнято рішення купити книги-довідники у працівника на підставі договору купівлі-продажу.

 

Відображення в обліку розрахунків
з працівником щодо придбання довідників за кордоном

№ з/п

Зміст операції

Сума

Бухгалтерський облік

Податковий облік

дебет

кредит

валовий прибуток

валові витрати

1

2

3

4

5

6

7

1

Виплачено аванс на відрядження($600 х 7,7)

$600

4620

372

302

2

Надано звіт про відрядження

$500

3850*

92

372

3500**

(умовно)

* У бухгалтерському обліку застосовано курс НБУ на дату виплати авансу (3850 грн. = $500 х 7,7 грн.), оскільки заборгованість відрядженого — немонетарна, а отже, не підлягає перерахунку на дату погашення при валютному курсі, що змінився (п. 6 П(С)БО 21).

** У податковому обліку за курсом НБУ на день видачі авансу (у прикладі — 7,7 грн. за $1) відображаються тільки добові, а щодо інших витрат на відрядження, то ДПАУ (див. лист від 30.09.2004 р. № 8680/6/29-5315) їх «розраховує» за курсом НБУ на день складання авансового звіту (у прикладі — 7,6 грн. за $1). На думку редакції, у цій ситуації треба відображати витрати виходячи з балансової вартості валюти. Детальніше на цю тему див. «Податки та бухгалтерський облік», 2009, № 38, с. 30.

3

Повернено до каси кошти, витрачені на покупку книг ($100 х 7,6)

$100

760*

302

372

* Застосовано курс НБУ на дату внесення коштів до каси підприємства, оскільки частина заборгованості відрядженого погашається грошовими коштами. У зв’язку з цим її сума підлягає перерахунку на дату погашення з відображенням у бухгалтерському обліку курсової різниці.

Працівник зобов’язаний повернути кошти, не витрачені на відрядження в тій інвалюті, у якій видавався аванс (п. 1.15 Інструкції № 59). Тому йому доведеться за свій рахунок купити 100 дол. США в банку (обмінному пункті).

4

Відображено курсову різницю($100 х (7,7 - 7,6))

10

945

372

— *

*У податковому обліку курсова різниця не відображається, оскільки заборгованість відрядженого

не є «заборгованістю» в розумінні п.п. 7.3.3 Закону про податок на прибуток.

5

Відображено отримання книг від працівника підприємства на підставі договору купівлі-продажу за договірною вартістю 1328,25 грн., що покриває його податок з доходів*

1328,25

153

685

1328,25**

1328,25

111

153

*Передбачимо, що працівник витратив на покупку валюти, витраченої на книги ($150) — 1155 грн.,

тоді договірна ціна має становити не менше 1328,25 грн. ( = 1155 х 115 : 100), щоб компенсувати втрати працівника в частині ПДФО (15 %).

**Згідно з п.п. 5.4.2 Закону про податок на прибуток витрати на літературу включаються до валових витрат. Детальніше про податковий і бухгалтерський облік бібліотечних фондів та періодики можна прочитати в газеті «Податки та бухгалтерський облік», 2008, № 14, с. 20.

6

Відображено утримання ПДФО

199,24

685

641ПДФО

7

Виплачено дохід від продажу книг довідників

1129,01

685

301

8

Перераховано ПДФО до бюджету

199,24

641ПДФО

311

 

Як ви переконалися, підприємство може повністю на законних підставах стати володарем зарубіжних довідників, головне — правильно оформити документи та організувати облік операції. Чекаємо від вас нових цікавих ситуацій!

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі