Теми статей
Обрати теми

Ви нам писали. На рахунку роботодавця немає грошей: як виплачуються соцстрахівські допомоги?

Редакція ПБО
Стаття

На рахунку роботодавця немає грошей: як виплачуються соцстрахівські допомоги

 

Приводом для написання цієї статті став лист нашого читача із запитанням такого змісту. Комісією із соціального страхування підприємства прийнято рішення про призначення працівникам допомог по тимчасовій непрацездатності та по вагітності та пологах. Однак у зв’язку з фінансовими труднощами на рахунку підприємства немає грошових коштів на виплату допомог. Чи можуть у ситуації, що склалася, працівники отримати допомоги, які надаються за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності?

Катерина СКРИПКІНА, економіст-аналітик Видавничого будинку «Фактор»

 

Документи статті

Закон № 2240

— Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням» від 18.01.2001 р. № 2240-III.

Інструкція № 16

— Інструкція про порядок надходження, обліку та витрачання коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, затверджена постановою правління Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності від 26.06.2001 р. № 16.

 

Як відомо, за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності (далі — Фонд) виплачуються такі види допомог:

— допомога по тимчасовій непрацездатності (

ст. 35, 37 Закону № 2240);

— допомога по вагітності та пологах (

ст. 38, 39 Закону № 2240);

— допомога на поховання (

ст. 45, 46 Закону № 2240).

Зазначені допомоги виплачуються роботодавцем за рахунок страхових внесків до Фонду в разі настання страхового випадку. Як зазначено в

абзаці першому ч. 1 ст. 23 Закону № 2240 і п. 4.3 Інструкції № 16, страхувальники-роботодавці сплачують до Фонду різницю між нарахованими й утриманими страховими внесками та витратами, пов’язаними з виплатою допомог.

Однак унаслідок фінансових проблем у роботодавця можуть бути відсутніми грошові кошти,

необхідні для своєчасної виплати допомог працівникам, або його рахунок зовсім може бути арештовано. Відповідно до ч. 4 ст. 50 Закону № 2240, якщо затримка виплати матеріального забезпечення застрахованим особам за страховими випадками, що настали, у зв’язку з відсутністю грошових коштів на банківських рахунках страхувальника або їх арештом становить більше одного календарного місяця понад строки, установлені ст. 52 Закону № 2240 для кожного виду матеріального забезпечення, застраховані особи можуть отримати соціальні виплати безпосередньо з Фонду.

Зауважимо, що згідно з усними роз’ясненнями фахівців Фонду сьогодні порядок виплати матеріального забезпечення з Фонду, передбачений

ч. 4 ст. 50 Закону № 2240, поширюється тільки на випадки, коли рахунки підприємства арештовано.

Щодо випадків, коли заробітна плата та допомоги не виплачуються працівникам через фінансові проблеми підприємства, то тут положення

ч. 4 ст. 50 Закону № 2240 фактично не працюють, тобто шансів отримати допомоги безпосередньо з Фонду в застрахованих осіб мало.

 

В які строки слід звернутися до Фонду?

Згідно з

ч. 4 ст. 50 Закону № 2240 строк виникнення заборгованості повинен становити більше місяця. Відлічується такий строк із дня, на який припадає граничний строк виплати відповідного виду допомоги.

Статтею 52 Закону № 2240

та п. 6.7 Інструкції № 16 установлено такі строки виплати допомог:

допомога по тимчасовій непрацездатності, а також по вагітності та пологах виплачується застрахованим особам у найближчий після призначення допомоги строк, установлений для виплати заробітної плати;

допомога на поховання виплачується не пізніше дня, наступного за днем звернення.

Як бачимо, строк виплати допомоги по тимчасовій непрацездатності та допомоги по вагітності та пологах прив’язано до строку, установленого для виплати заробітної плати, а не до строку її фактичного отримання. У зв’язку з цим місячний строк відлічується

з дати, установленої для виплати заробітної плати. Наприклад, строк виплати заробітної плати на підприємстві — 7 число. Допомогу по тимчасовій непрацездатності, призначену комісією із соціального страхування 28 серпня 2009 року, має бути виплачено 7 вересня 2009 року. Отже, місячний строк із дня виникнення заборгованості з виплати допомоги в цьому випадку закінчується 7 жовтня 2009 року.

Зауважимо: заборгованість з виплати допомог працівникам на кінець звітного періоду (без урахування суми неоплаченої допомоги, нарахованої в останньому місяці звітного періоду, строк виплати якої не настав) відображається в колонці 7 таблиці IV «Витрати за рахунок страхових внесків» звіту за формою Ф4-ФСС з ТВП.

Практичне застосування положень

п. 4 ст. 50 Закону № 2240 роз’яснила виконавча дирекція Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності в листі від 09.06.2005 р. № 01-16-823 (див. «Податки та бухгалтерський облік», 2005, № 51). Подальші рекомендації ґрунтуються на зазначеному роз’ясненні.

 

Як оформляється звернення до Фонду?

Підприємство, яке не виплатило своєчасно своїм працівникам матеріальне забезпечення за страховими випадками, що настали, зважаючи на фінансові проблеми (зокрема, при арешті рахунка),

подає до робочого органу Фонду за місцем узяття на облік лист (клопотання) з проханням про погашення заборгованості.

До листа додаються документи, що є підставою для здійснення виплати матеріального забезпечення застрахованим особам органом Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, а саме:

виписки банківських установ про відсутність коштів на банківських рахунках страхувальника або довідки про арешт його рахунків за період починаючи з дати, коли матеріальне забезпечення мало бути виплачено застрахованій особі згідно зі ст. 52 Закону № 2240, до дня звернення страхувальника з проханням про фінансування;

список (відомість) одержувачів соціальних допомог за рахунок коштів Фонду, в якому зазначаються дані про одержувачів виплат;

заяви застрахованих осіб або осіб, які мають право на отримання матеріального забезпечення, про фінансування матеріального забезпечення на ім’я керівника підприємства;

довідку-розрахунок про суму допомог, яку необхідно профінансувати, завірену в установленому порядку підписами посадових осіб та печаткою страхувальника.

Перелічені

документи має бути завірено підписами посадових осіб та печаткою страхувальника.

Список (відомість) одержувачів

матеріального забезпечення за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності повинен містити такі дані про одержувачів виплат:

— прізвище, ім’я, по батькові;

— ідентифікаційний номер;

— паспортні дані;

— номер рахунка, відкритого в установі банку, на який необхідно перераховувати кошти.

Щодо кожного одержувача вказується вид неоплаченої допомоги та її сума, дата настання страхового випадку, період тимчасової непрацездатності, відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами згідно з листками непрацездатності та їх номера. На практиці у списку одержувачів матеріального забезпечення відображається також період, за який була призначена допомога, та підстава для її призначення.

У

довідці-розрахунку зазначаються такі дані:

— найменування страхувальника;

— код ЄДРПОУ (ДРФО — для фізичних осіб);

— реєстраційний номер в органі Фонду;

— загальна кількість застрахованих осіб, у тому числі кількість осіб, яким нараховано, але не виплачено матеріальне забезпечення, а також причини затримки виплати.

На практиці, як правило, на вимогу Фонду довідка-розрахунок подається за формою звіту Ф4-ФСС з ТВП.

Крім згаданих вище документів, роботодавець подає до Фонду всі документи, що є підставою для виплати соціальних допомог застрахованій особі (заяви, листки непрацездатності, свідоцтва про смерть, накази).

Копії документів, що надаються до робочого органу Фонду для фінансування виплати матеріального забезпечення працівникам підприємства за рахунок коштів Фонду (заяв застрахованих осіб, довідки-розрахунки, списки одержувачів допомог), а також документи, необхідні для призначення допомог відповідно до

Закону № 2240, повинні зберігатися у страхувальника в установленому порядку та надаються робочому органу Фонду на його вимогу.

 

Як застрахована особа отримує допомогу з Фонду?

Після подання страхувальником усіх необхідних для виплати матеріального забезпечення документів працівники робочого органу Фонду перевіряють достовірність даних, зазначених у них, шляхом звіряння їх з даними документів, що є підставою для виплати соціальних допомог застрахованій особі.

Перевіривши надані страхувальником документи, робочий орган Фонду виносить рішення про виплату матеріального забезпечення за рахунок коштів Фонду або про відмову страхувальнику.

У разі прийняття позитивного рішення робочий орган Фонду здійснює виплату матеріального забезпечення застрахованим особам, зазначеним у списку (відомості), шляхом перерахування грошових коштів на відкриті ними рахунки в банківських установах. Перерахування здійснюється на підставі платіжних доручень. Разом з платіжними дорученнями до банку подається реєстр платіжних доручень

у трьох примірниках, в якому обов’язково зазначаються:

— прізвище, ім’я, по батькові;

— ідентифікаційний номер фізичної особи — одержувача допомоги;

— найменування банку та номер рахунка в цьому банку, на який необхідно перерахувати кошти;

— сума допомоги;

— період, за який здійснюється виплата.

Один примірник

реєстру платіжних доручень та банківського реєстру виконаних перерахувань, в якому вказується сума витрат за послуги банку, передається підприємству. Зазначені документи є підставою для відображення підприємством-страхувальником здійсненого органом Фонду фінансування у звіті за формою Ф4-ФСС з ТВП.

Сума коштів, що перераховуються робочим органом Фонду на поточні рахунки працівників підприємства, не включається до валових доходів такого підприємства.

 

Як відшкодовуються страхувальником витрати Фонду?

Відповідно до

ч. 4 ст. 50 Закону № 2240 витрати Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, пов’язані з виплатою матеріального забезпечення працівникам, підлягають подальшому відшкодуванню підприємством-страхувальником.

Сума відшкодування, яку підприємство має перерахувати Фонду після появи грошей на його рахунку або зняття з нього арешту, складається з двох частин:

1) суми відшкодування витрат Фонду на виплату матеріального забезпечення застрахованим особам;

2) суми відшкодування витрат Фонду на оплату послуг банку.

Отже, підприємство компенсує Фонду витрати на виплату матеріального забезпечення працівникам з урахуванням витрат на оплату послуг банку. При цьому суми нарахованих працівникам допомог зараховуються в рахунок сплати страхових внесків до Фонду. У результаті виходить, що підприємство несе витрати лише на оплату послуг банку.

Звертаємо увагу: якщо

підприємство не перераховує грошові кошти в погашення заборгованості перед Фондом, то така заборгованість вважається недоїмкою, і до підприємства застосовуються штрафні та фінансові санкції відповідно до Закону № 2240. Щоб уникнути зазначених негативних наслідків, роботодавцю доцільно відразу після появи грошових коштів на рахунку або після зняття з нього арешту провести розрахунки з Фондом.

Сума відшкодування витрат Фонду на виплату допомог працівникам не включається до складу валових витрат підприємства. Щодо суми відшкодування витрат на оплату послуг банку, то такі витрати може бути включено до складу валових витрат підприємства.

 

Як страхувальник відображає у звітності операції з виплати допомог та відшкодуванню витрат Фонду?

Операції з виплати Фондом матеріального забезпечення працівникам, а також з відшкодування витрат, понесених Фондом, у разі отримання страхувальником грошових коштів на рахунок (зняття з нього арешту), підлягають відображенню у звіті за формою Ф4-ФСС з ТВП.

Суми допомог, виплачених з Фонду

на поточні рахунки застрахованих осіб, має бути відображено в рядку 9 таблиці III «Розрахунки по коштах загальнообов’язкового державного соціального страхування» звіту за формою Ф4-ФСС з ТВП наростаючим підсумком з початку року.

Інформація про кошти, отримані від Фонду відповідно до

ч. 4 ст. 50 Закону № 2240 на початок кварталу та за звітний квартал, а також про суму витрат на банківські послуги розшифровується в додатковій таблиці «Отримано від Фонду з початку року» (III. р. 9) форми Ф4-ФСС з ТВП. Сума матеріального забезпечення, отримана застрахованими особами на поточні рахунки у зв’язку з арештом рахунків страхувальників або відсутністю на них коштів, відображається в рядку 4 зазначеної таблиці за квартал, в якому органом Фонду здійснено перерахування. Сума витрат на банківські послуги, що підлягає відшкодуванню страхувальником, відображається в рядку 5 за цей же квартал.

Сума відшкодування

понесених Фондом витрат на виплату матеріального забезпечення його працівникам, а також витрат банку, загальною сумою перерахована підприємством, відображається в рядку 15 таблиці III «Розрахунки по коштах загальнообов’язкового державного соціального страхування» звіту за формою Ф4-ФСС з ТВП у кварталі, в якому відбулося перерахування.

Як відображаються операції з нарахування допомог та їх виплати за рахунок коштів Фонду в бухгалтерському обліку розглянемо на прикладі.

 

Числовий приклад

У зв’язку з арештом рахунка в підприємства утворилася заборгованість перед працівницею з виплати допомоги по вагітності та пологах у сумі 8976 грн. Строк виникнення заборгованості перевищує один календарний місяць із дня, установленого для виплати заробітної плати (допомогу мало бути виплачено 7 серпня 2009 року). Інші допомоги в цьому періоді не призначалися.

На підставі заяви працівниці, списку одержувачів допомоги, довідки-розрахунку та довідки про арешт рахунка підприємства робочим органом Фонду грошові кошти в сумі 8976 грн. перераховано на її поточний рахунок. Сума витрат на оплату послуг банку становила 44,88 грн. (8976 грн.

х 0,5 %).

Після зняття арешту з рахунка підприємства заборгованість перед Фондом у сумі 9020,88 грн. погашено шляхом перерахування коштів на рахунок Фонду.

Бухгалтерський облік операцій з нарахування працівниці допомоги по вагітності та пологах і виплати її за рахунок коштів Фонду наведемо в таблиці.

 

№ з/п

Зміст операції

Кореспондуючі рахунки

Сума,грн.

дебет

кредит

1

2

3

4

5

1

Нараховано працівниці допомогу по вагітності та пологах

652

663

8976,00

2

Зараховано допомогу на поточний рахунок працівниці

663

685/ФСС

8976,00

3

Відображено у складі витрат підприємства суму оплати банківських послуг, що підлягають компенсації Фонду

92

685/ФСС

44,88

4

Перераховано грошові кошти на рахунок Фонду в рахунок погашення заборгованості підприємства

685/ФСС

311

9020,88

 

За детальною інформацією з цього питання рекомендуємо страхувальникам звертатися до робочого органу Фонду за місцем узяття на облік.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі