Теми статей
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Про затвердження Змін до Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку

Редакція ПБО
Податки & бухоблік Грудень, 2010/№ 103
Друк
Наказ від 08.11.2010 р. № 1327

Міністерства та відомства України

 

Про затвердження Змін до Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку

 

Наказ від 8 листопада 2010 року № 1327

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 25 листопада 2010 р. за № 1181/18476

(витяг)

 

Відповідно до частини другої статті 6 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» та пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 28.12.92 № 731 «Про затвердження Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади»

НАКАЗУЮ:

1.

Затвердити Зміни до Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24.05.95 № 88, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05.06.95 за № 168/704 (далі — Зміни), що додаються.*

* Зміни не публікуються, оскільки зазначене Положення наводимо нижче в кодифікованому вигляді з урахуванням унесених змін. Зміни в тексті виділено

напівжирним курсивом. —
Прим. ред.

<…>

3. Цей наказ набирає чинності через десять днів після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України.

<…>

 

Міністр Ф. Ярошенко

 

 

Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 24 травня 1995 р. № 88

Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 5 червня 1995 р. за № 168/704

(

із змінами і доповненнями, останні з яких унесено наказом Міністерства фінансів України від 8 листопада 2010 року № 1327)

(витяг)

 

<…>

2. Первинні документи

<…>

2.8. Додаткові вимоги до порядку створення первинних документів про касові і банківські операції, рух цінних паперів, товарно-матеріальних цінностей та інших об’єктів майна передбачаються іншими

нормативно-правовими актами.

2.9. У випадках, установлених законодавством, а також відповідними органами державної влади України, бланки первинних документів можуть бути віднесені до бланків суворої звітності. Бланки суворої звітності друкуються за зразками типових або спеціалізованих форм, затверджених відповідним органом державної влади за погодженням із спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі статистики і Міністерством фінансів України, із обов’язковим друкуванням на бланках квитанцій, білетів, талонів, абонементів тощо їх номінальної вартості. Всі бланки суворої звітності підлягають нумерації, спосіб нанесення якої (нумератором, типографським способом) встановлюють відповідні органи державної влади.

Порядок використання та обліку бланків первинних документів суворої звітності, а також коло господарських операцій, оформлення яких провадиться на таких бланках, установлюються окремими

нормативно-правовими актами.

<…>

2.14. Відповідальність за несвоєчасне складання первинних документів та недостовірність відображених у них даних несуть особи, які склали та підписали ці первинні документи

.

 

2.15. Первинні документи підлягають обов’язковій перевірці працівниками, які ведуть бухгалтерський облік, за формою і змістом, тобто перевіряється наявність у документі обов’язкових реквізитів та відповідність господарської операції

чинному законодавству, логічна ув’язка окремих показників.

2.16. Забороняється приймати до виконання первинні документи на операції, що суперечать

нормативно-правовим актам, встановленому порядку приймання, зберігання і витрачання грошових коштів, товарно-матеріальних цінностей та іншого майна, порушують договірну і фінансову дисципліну, завдають шкоди державі, власникам, іншим юридичним і фізичним особам. Такі документи повинні бути передані керівнику підприємства, установи для прийняття рішення.

<…>

 

3. Облікові регістри

<…>

3.4. Відповідальність за несвоєчасне складання облікових регістрів та недостовірність відображених у них даних несуть особи, які склали та підписали ці облікові регістри

.

<…>

 

6. Зберігання документів

<…>

6.9. Вилучення первинних документів, облікових регістрів, фінансової звітності у підприємств, установ здійснюється відповідно до законодавства

.

<…>коментар редакції

Питання вилучення первинних документів

Не можна стверджувати, що зміни, унесені наказом Мінфіну від 08.11.2010 р. № 1327 до Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затвердженого наказом того самого відомства від 24.05.95 р. № 88 (далі — Положення № 88), мають революційний характер. Вони спрямовані насамперед на приведення норм Положення № 88 у відповідність до вимог чинного законодавства і, в першу чергу, Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.99 р. № 996-XIV (далі — Закон про бухоблік).

Так, оновлені пп. 2.14 і 3.4 Положення № 88 дублюють тепер п. 8 ст. 9 Закону про бухоблік, згідно з яким

відповідальність за несвоєчасне складання первинних документів та регістрів бухгалтерського обліку і недостовірність відображених у них даних несуть особи, які склали та підписали ці документи. Нагадаємо: до внесення змін згадані пункти Положення № 88 установлювали, що особи, які підписали документи та облікові регістри, є відповідальними за своєчасне та якісне складання документів, достовірність наведених у них даних та правильність реєстрації інформації в облікових регістрах.

У новій редакції викладено також і п. 6.9 Положення № 88, який тепер прописаний більш ніж лаконічно і звучить так:

«Вилучення первинних документів, облікових регістрів, фінансової звітності в підприємств, установ здійснюється відповідно до законодавства». При цьому слід підкреслити, що п. 9 ст. 9 Закону про бух облік, який кореспондує з цим пунктом Положення № 88, надає право посадовим особам підприємства в такій ситуації у присутності представників органів, що здійснюють вилучення, зняти копії документів, які вилучаються. Крім усього іншого, обов’язковим є складання реєстру документів, що вилучаються, у порядку, установленому законодавством.

Найпоширеніші випадки можливого вилучення в підприємств та установ документів контролюючими та іншими органами наведемо для наочності в таблиці (з урахуванням змін законодавства, що

наберуть чинності 01.01.2011 р.).

 

Органи вилучення (виїмки)

Повноваження органів щодо вилучення (виїмки) документів

1

2

Слідчі органи

Виїмка оригіналів первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів здійснюється лише за мотивованою постановою судді (ст. 178, 186 Кримінально-процесуального кодексу України).
Відповідні зміни набирають чинності з 01.01.2011 р., до цього виїмка була можлива за мотивованою постановою слідчого

Податкові органи

Забороняється вилучення оригіналів первинних фінансово-господарських, бухгалтерських та інших документів, за винятком випадків, передбачених кримінально-процесуальним законодавством.
За відмови платника податків або його законних представників надати копії документів посадовій (службовій) особі органу державної податкової служби така особа складає акт у довільній формі, що засвідчує факт відмови, із зазначенням посади, прізвища, імені, по батькові платника податків (його законного представника) та переліку документів, які йому було запропоновано надати. Зазначений акт підписується посадовою (службовою) особою органу державної податкової служби та платником податків або його законним представником. У разі відмови платника податків або його законного представника від підписання зазначеного акта в ньому здійснюється відповідний запис.
Отримання копій документів оформляється описом. Копія опису, складеного посадовими (службовими) особами органу державної податкової служби, вручається під підпис платнику податків або його законному представнику. Якщо платник податків або його законний представник відмовляється від засвідчення опису або від підписання про отримання копії опису, то посадові (службові) особи органу державної податкової служби, які одержують копії, проставляють відмітку про відмову від підписання.
Посадова (службова) особа органу державної податкової служби, яка проводила перевірку, у випадках, передбачених Податковим кодексом, має право отримувати від платника податків або його законних представників копії документів, що стосуються предмета перевірки. Такі копії має бути засвідчено підписом платника податків або його посадової особи та скріплено печаткою (за наявності).
У разі якщо до початку або під час проведення перевірки оригінали первинних документів, облікових та інших регістрів, фінансової та статистичної звітності, інших документів з питань обчислення і сплати податків та зборів, а також виконання вимог іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, було вилучено правоохоронними та іншими органами, зазначені органи зобов’язані надати для проведення перевірки контролюючому органу копії вказаних документів або забезпечити доступ до перевірки таких документів.
Такі копії, засвідчені печаткою та підписами посадових (службових) осіб правоохоронних та інших органів, якими було здійснено вилучення оригіналів документів або яким було забезпечено доступ до перевірки вилучених документів, має бути надано протягом трьох робочих днів з дня отримання письмового запиту контролюючого органу (ст. 85 Податкового кодексу України)

Органи контрольно-ревізійної служби

Мають право вилучати:
копії фінансово-господарських та бухгалтерських документів
при проведенні ревізій;
оригінали первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів на підставі рішення суду до закінчення ревізії (п. 4 ст. 10 Закону України «Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні» від 26.01.93 р. № 2939-XII)

Органи Пенсійного фонду

Мають право вилучати копії документів, що підтверджують заниження розміру заробітної плати (доходу) та інших виплат, на які нараховується єдиний внесок (п. 4 ч. 1 ст. 13 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 08.07.2010 р. № 2464-VI)

Спеціальні підрозділи по боротьбі з організованою злочинністю органів внутрішніх справ та Служби безпеки України

Мають право отримувати документи про операції, рахунки, вклади, внутрішні та зовнішні економічні угоди фізичних та юридичних осіб на письмову вимогу керівників відповідних спеціальних підрозділів по боротьбі з організованою злочинністю при здійсненні заходів щодо боротьби з організованою злочинністю (п.п. «б» п. 2 ст. 12 Закону України «Про організаційно-правові засади боротьби з організованою злочинністю» від 30.06.93 р. № 3341-XII)

 

Наказ Мінфіну від 08.11.2010 р. № 1327

набрав чинності 06.12.2010 р.

 

Тетяна Войтенко

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі