Дивіденди-2010: правила відображення в податковому обліку

Редакція ПБО
Стаття

Дивіденди-2010: правила відображення в податковому обліку

 

Для багатьох суб’єктів господарської діяльності наближаються строки виплати дивідендів. Це один з найприємніших моментів для засновників та відповідальний момент для бухгалтера. Найактуальніші питання, пов’язані з порядком оподаткування та відображення дивідендів в обліку та звітності, розглянемо у пропонованій статті.

Марина КОВЕНКО, економіст-аналітик Видавничого будинку «Фактор»

 

Дивіденди в обліку з податку на прибуток емітента

 

Підприємство виплачує дивіденди своїм засновникам за підсумками роботи за 2009 рік. Опишіть порядок оподаткування таких виплат.

Порядок оподаткування дивідендів визначено

п. 7.8 Закону про податок на прибуток. Так, згідно з п.п. 7.8.2 цього пункту емітент корпоративних прав, який приймає рішення про виплату дивідендів, має нарахувати і сплатити авансовий внесок з податку на прибуток (за ставкою 25 %) від суми дивідендів, призначених для виплати, без зменшення такої виплати на суму авансового внеску. Це означає, що авансовий внесок нараховується «зверху», а не утримується «із середини», тому дивіденди, що виплачуються учаснику, не зменшуються на суму податку. Сплатити авансовий внесок до бюджету слід до чи одночасно з виплатою дивідендів.

І враховуйте, що здійснити авансовий внесок зобов’язаний будь-який емітент корпоративних прав (якщо він є резидентом) незалежно від:

— податкового статусу емітента (платником податку на прибуток він може й не бути; наприклад, єдиноподатники авансовий внесок з податку на прибуток теж сплачують);

— наявності пільг зі сплати податку на прибуток;

— застосування іншої, ніж 25 %, ставки податку на прибуток.

Якщо підприємство виплатило дивіденди, але при цьому не сплатило авансовий внесок з податку на прибуток, то йому загрожують штрафні санкції, передбачені

п.п. 17.1.9 Закону № 2181, — у двократному розмірі від несплаченої суми авансового внеску. На це, зокрема, звертала увагу ДПАУ у п. 4.3 листа від 06.07.2009 р. № 14082/7/23-4017/354 див. на с. 41, листах від 28.05.2008 р. № 6208/5/15-0215 // «Податки та бухгалтерський облік», 2008, № 55, від 28.05.2008 р. № 197/2/15-0210 , від 08.06.2006 р. № 10867/7/15-0317 див. на с. 43.

Якщо дивіденди виплачуються в негрошовій формі

. При виплаті дивідендів у негрошовій формі авансовий внесок з податку на прибуток теж сплачується. Базою для нарахування авансового внеску буде вартість такої виплати, розрахована за звичайними цінами (другий абзац п.п. 7.8.2 Закону про податок на прибуток). Розрахований виходячи з такої звичайної ціни авансовий внесок потрібно внести до бюджету до чи одночасно з відвантаженням товарно-матеріальних цінностей.

І не забудьте: виплативши дивіденди в негрошовій формі, підприємство зобов’язане буде відобразити

валовий дохід (п.п. 7.1.1 Закону про податок на прибуток), а також нарахувати зобов’язання з ПДВ (п. 4.2 Закону про ПДВ) виходячи зі звичайної ціни такої виплати.

Якщо дивіденди виплачуються у вигляді акцій (часток, паїв)

, емітованих підприємством, яке нараховує дивіденди, то авансовий внесок з податку на прибуток узагалі сплачувати не доведеться. Але тільки за умови, що така виплата не змінює пропорцій (часток) участі всіх акціонерів (власників) у статутному фонді підприємства-емітента (п.п. 7.8.5 Закону про податок на прибуток). Інакше кажучи, авансовий внесок з податку на прибуток не сплачується, якщо в результаті реінвестиції дивідендів співвідношення часток власників залишиться незмінним.

Проблем для застосування цієї пільги немає, коли всі учасники товариства є резидентами. Вони отримують дивіденди пропорційно своїй частці у статутному фонді. У результаті співвідношення часток усіх учасників залишається незмінним.

А от у ситуації, коли хоча б один з учасників товариства є

нерезидентом —юридичною особою, скористатися нормами п.п. 7.8.5 Закону про податок на прибуток буде вже не просто. Пояснимо чому. За правилами, установленими п. 13.2 Закону про податок на прибуток, підприємство-емітент, що виплачує дивіденди нерезиденту, має утримати податок з доходів нерезидента за ставкою 15 % від їх суми та за їх рахунок, і сплатити такий податок до бюджету під час виплати дивідендів, якщо інше не передбачено нормами міжнародних договорів, які набрали чинності. Оскільки податок з доходів утримується за рахунок виплачуваного нерезиденту доходу, сума реінвестованих дивідендів виявиться меншою від їх первісно нарахованої суми. У результаті відбудеться зменшення частки нерезидента у статутному капіталі підприємства і як наслідок зміняться пропорції участі всіх засновників.

Про те, як виплатити дивіденди всім учасникам підприємства, у тому числі й нерезидентам, не змінюючи при цьому пропорцій їх участі, можна прочитати у статтях «Виплачуємо дивіденди нерезиденту» // «Податки та бухгалтерський облік», 2008, № 7, с. 36, «Дивіденди нерезиденту та від нерезидента// «Податки та бухгалтерський облік», 2010, № 10, с. 25.

 

Залік авансового внеску з податком на прибуток

 

У лютому 2010 року підприємство сплатило авансовий внесок з податку на прибуток. Чи можна цю суму врахувати у зменшення зобов’язань з податку на прибуток за I квартал 2010 року?

Так, можна.

Справа в тому, що в розумінні

Закону про податок на прибуток авансовий внесок, сплачений у зв’язку з нарахуванням (виплатою) дивідендів, є частиною податку на прибуток (п.п. 7.8.8). Тому платники податку — емітенти корпоративних прав, державні некорпоратизовані, казенні чи комунальні підприємства можуть зменшити суму нарахованого податку звітного періоду авансового внеску, попередньо сплаченого протягом такого звітного періоду (п.п. 7.8.3 Закону про податок на прибуток). Інакше кажучи, вони можуть здійснити залік суми сплаченого авансового внеску із сумою нарахованого податку на прибуток.

Для проведення заліку спочатку необхідно заповнити рядок

13.5 таблиці 1 додатка К6. У ньому підприємства відображають суму сплачених авансових внесків за поточний період починаючи з 1 січня і додають до неї перехідний авансовий внесок (величина рядка 13.5.2 з декларації за минулий рік).

Якщо із сумою сплачених авансових внесків за поточний період усе зрозуміло, то така категорія, як

перехідний авансовий внесок , потребує певного уточнення. Справа в тому, що сума «понад» сплачений дивідендний авансовий внесок, яка «не зіграла» протягом року у зменшення податку на прибуток, підлягає перенесенню на наступні звітні періоди. Це означає: якщо в декларації з податку на прибуток за 2009 рік у таблиці 1 додатка К6 було заповнено рядок 13.5.2 «залишок суми, що підлягає перенесенню на наступні звітні періоди», то в декларації за I  квартал 2010 року її значення збільшить показник рядка 13.5 таблиці 1 цього додатка. Отже, сплачений у минулому 2009 році авансовий внесок нікуди не зникає: він ураховується у зменшення зобов’язань з податку на прибуток за I квартал 2010 року (збільшує значення рядка 13.5 таблиці 1 додатка К6 до декларації з податку на прибуток за цей звітний період).

Після того, як величину рядка 13.5 було обчислено, переходять до заповнення рядка

13.5.1 таблиці 1 додатка К6. Сюди вносять ту частину авансового внеску, що «зіграє» у зменшення нарахованої суми податку на прибуток звітного періоду. Зверху цю суму обмежено значенням рядка 13.5 таблиці 1 додатка К6 (тобто за жодних обставин вона не може бути більше показника рядка 13.5), а знизу — значенням рядка 12 «Нарахована сума податку» декларації з податку на прибуток, зменшеного на суму рядків 13.1 — 13.4 таблиці 1 додатка К6.

Залишок авансового внеску, не перекритий сумою податку на прибуток звітного періоду, відображається в рядку

13.5.2 таблиці 1 додатка К6 (він дорівнює різниці показників рядків 13.5 та 13.5.1). Цей залишок переноситься на майбутні звітні періоди (потрапляє до рядка 13.5 таблиці 1 додатка К6 декларації за наступний звітний період).

Крім перелічених рядків, у декларації з податку на прибуток є ще один рядок, присвячений авансовим внескам, — це рядок

20 «Авансові внески, нараховані на суму дивідендів та прирівняних до них платежів». Незважаючи на те, що у назві цього рядка фігурує слово «нараховані», у ньому відображаються сплачені у звітному періоді суми (тобто фактично перераховані до бюджету). Аналогічної думки дотримуються і представники головного податкового відомства в листі від 08.06.2006 р. № 10867/7/15-0317 див. на с. 43, а також у консультації, опублікованій у журналі «Вісник податкової служби України», 2008, № 14, с. 32.

У загальному випадку значення рядка 20 має збігатися з даними рядка 13.5 таблиці 1 додатка К6 (див.

додаток 1 до Методрекомендацій № 761). Однак із цього правила є один виняток: якщо у підприємства є перехідні авансові внески, то їх сума має збільшити значення рядка 13.5 таблиці 1 додатка К6. Тоді рядок 13.5 дорівнюватиме арифметичній сумі рядків 20 поточної декларації та 13.5.2 минулорічної декларації.

Розглянемо порядок проведення такого заліку та заповнення декларації з податку на прибуток на конкретному прикладі.

Приклад

. У лютому 2010 року підприємство «Лія» виплатило дивіденди своїм засновникам за підсумками роботи за 2009 рік у сумі 60000 грн. У день виплати дивідендів воно перерахувало до бюджету авансовий внесок з податку на прибуток у розмірі 15000 грн. (60000 х 25 %).

На підставі наявної інформації заповнимо таблицю 1 додатка К6 до декларації з податку на прибуток за I квартал 2010 року і саму декларацію. При цьому враховуватимемо, що сума нарахованого податку за цей період склала 12000 грн., а вартість торгових патентів, дія яких припадає на I квартал 2010 року, — 4000 грн.

 

Додаток К6

до рядка 13 декларації

Таблиця 1. Зменшення нарахованої суми податку

Показники

Код рядка

Сума

1

2

3

Зменшення податкових зобов’язань, у тому числі:

(сума з р. 13.1 до р. 13.4 + р. 13.5.1)

13

12000*

вартість торгових патентів, придбаних у звітному періоді, що враховується у зменшення податкового зобов’язання платника податку

13.1

4000

податок, сплачений з прибутку (крім пасивного), отриманого за кордоном (не більший за визначений граничний розмір заліку)

13.2

податок, сплачений з пасивного прибутку за кордоном, у разі наявності міжнародного договору

13.3

сума податку, нарахованого платником за місцезнаходженням його філії

(у разі сплати консолідованого податку)

13.4

сума сплачених авансових внесків при виплаті дивідендів (прирівняних до них платежів) та перевищення суми таких внесків над нарахованою сумою податку минулих податкових періодів, у тому числі:

13.5

15000

сума, що відноситься на зменшення нарахованої суми податку

13.5.1

8000

залишок суми, що підлягає перенесенню на наступні звітні періоди

13.5.2

7000

(15000 - 8000)

* Спочатку сума нарахованого податку зменшується на суму вартості патентів (ряд. 13.1 таблиці 1 додатка К6), потім — на суми, відображені в рядках 13.2 — 13.4 таблиці 1, і вже в останню чергу — на суму авансового внеску.

 

Фрагмент декларації з податку на прибуток за I квартал 2010 року

Показники

Код рядка

Сума

1

2

3

Нарахована сума податку, у тому числі:

12

12000

за базовою ставкою

12.1

12000

за пільговою ставкою

12.2

Зменшення нарахованої суми податку

13 К6

12000

Податкове зобов’язання звітного періоду (12 - 13)

14

Авансові внески, нараховані на суму дивідендів та прирівняних до них платежів

20

15000

 

Як бачимо, на зменшення нарахованої суми податку на прибуток можна спрямувати лише частину авансового внеску в розмірі 8000 грн., а решту (7000 грн.) слід перенести на наступний звітний період (до рядка 13.5 таблиці 1 додатка К6 до декларації за півріччя 2010 року).

 

Оподаткування отриманих дивідендів

 

Як в обліку підприємства відображається сума отриманих дивідендів?

Особливості податкового обліку отриманих дивідендів застережено

п.п. 7.8.6 Закону про податок на прибуток. Так, згідно з цим підпунктом юридичні особи, які отримують дивіденди від резидентів, не включають їх суму до складу валового доходу (крім постійних представництв нерезидентів).

Здавалося б, усе просто: отримані дивіденди не повинні відображатися у складі валових доходів. Адже в зазначеній вище нормі є тільки один виняток, що стосується постійних представництв нерезидентів*. Водночас у

Законі про податок на прибуток є ще один підпункт, присвячений оподаткуванню дивідендів, — п.п. 4.2.11. Він дозволяє не відображати у складі валових доходів суми дивідендів, оподатковані згідно з п. 7.8 Закону про податок на прибуток. Складність у тому, що представники головного податкового відомства трактують цю норму по-своєму і наполягають на збільшенні валового доходу в разі, якщо джерело виплати не сплачує авансовий внесок. Так вийшло в ситуації з виплатою дивідендів інститутами спільного інвестування, які згідно з п.п. 7.8.5 Закону про податок на прибуток авансовий внесок з податку на прибуток узагалі не сплачують (див. лист ДПАУ від 19.03.2008 р. № 5242/7/15-0217 // «Податки та бухгалтерський облік», 2008, № 28, а також п. 3.2 листа від 06.07.2009 р. № 14060/7/15-0217). На думку ДПАУ, одержувачі таких дивідендів мають уключити їх суму до складу валових доходів. Подібний підхід є, м’яко кажучи, спірним, оскільки п.п. 4.2.11 посилається на п. 7.8, а не навпаки, і п.п. 4.1.6 ніяк не стосується.

* Отримані дивіденди від нерезидентів уключаються до валових доходів. Докладніше про це читайте на с. 25.

Порядок відображення дивідендів в обліку обох сторін (емітента та учасника — юридичної особи) проілюструємо на прикладі.

Приклад

. У січні 2010 року підприємство-емітент нарахувало своєму засновнику дивіденди в сумі 11000 грн. Виплата дивідендів відбулася у грошовій формі.

У податковому та бухгалтерському обліку операції з нарахування та виплати дивідендів буде відображено такими записами:

 

Облік нарахованих/отриманих дивідендів

№ з/п

Зміст операції

Бухгалтерський облік

Сума,грн.

Податковий облік

дебет

кредит

ВД

ВВ

Облік у емітента

1

Використано частину прибутку для виплати дивідендів

441

443

11000

2

Нараховано дивіденди засновнику

443

671

11000

3

Сплачено 25 % авансовий внесок(11000 х 25 %)

641/Аванс. внесок

311

2750

4

Виплачено дивіденди засновнику

671

311

11000

5

Нараховано податок на прибуток

981

641/ПП

8000*

* Умовно.

6

Зменшено зобов’язання з податку на прибуток на суму авансового внеску

641/ПП

641/Аванс. внесок

2750*

* Уся сума авансового внеску відображається в ряд. 13.5.1 декларації з податку на прибуток за I квартал 2010 року (тобто відноситься на зменшення нарахованого податку на прибуток).

7

Перераховано до бюджету податок на прибуток

641/ПП

311

5250

Облік у засновника

1

Нараховано суму дивідендів у момент прийняття рішення про їх виплату

373

731

11000

—*

* Дивіденди не відображаються у складі валових доходів (підстава — п.п. 7.8.6 Закону про податок на прибуток).

2

Отримано дивіденди

311

373

11000

3

Списано доходи на фінансовий результат

731

793

11000

 

Закінчення строку позовної давності стосовно дивідендів: як відобразити в обліку?

 

Один з учасників товариства не звернувся за отриманням дивідендів. До яких наслідків у податковому обліку це може призвести після закінчення строку позовної давності?

Як відомо, розрахунок строку позовної давності щодо виплати дивідендів залежить від того, чи встановлено строк виконання зобов’язання для такої виплати в установчих документах.

Якщо такий

строк установлено, то виплату має бути здійснено не пізніше за цей строк. У разі невиконання зобов’язань з виплати дивідендів починається перебіг строку позовної давності (причому незалежно від того, чи звернувся учасник з вимогою про виплату дивідендів). Після закінчення строку позовної давності в податковому обліку підприємства-емітента (платника податку на прибуток) суми нарахованих, але не виплачених дивідендів набувають статусу безповоротної фінансової допомоги*. У зв’язку з цим підприємству-емітенту доведеться відобразити валовий дохід у тому звітному періоді, на який припаде дата закінчення строку позовної давності (підстава — п.п. 4.1.6 Закону про податок на прибуток). Аналогічної думки дотримується ДПАУ в листі від 01.11.2006 р. № 20320/7/15-0317 // « Податки та бухгалтерський облік», 2006, № 91. Тільки враховуйте: якщо дивіденди нараховувалися фізичній особі та з них сплачувався податок з доходів фізичних осіб, то до валових доходів потрапить сума нарахованих дивідендів за мінусом сплаченого до бюджету ПДФО. У декларації з податку на прибуток суму таких доходів буде відображено в рядку 01.6 «інші доходи, крім визначених в 01.1 — 01.5».

* Нагадаємо, що відповідно до п.п. 1.22.1 Закону про податок на прибуток до безповоротної фінансової допомоги, крім усього іншого, належить сума заборгованості перед іншою юридичною або фізичною особою, що залишилася нестягнутою після закінчення строку позовної давності.

Якщо строк виконання зобов’язань з виплати дивідендів в установчих документах

не передбачено (або встановлено моментом пред’явлення вимоги), то тут усе залежатиме від того, чи звернувся учасник з вимогою про виплату дивідендів:

— у разі пред’явлення учасником своїх вимог підприємство має розрахуватися з ним протягом 7 днів після звернення (

ч. 2 ст. 530 ЦКУ). Якщо цього не сталося, то з 8-го дня починається перебіг строку позовної давності, після закінчення якого підприємство має визнати суму невиплачених дивідендів безповоротною фінансовою допомогою з усіма наслідками, що звідси випливають;

— за відсутності вимог учасника про виплату йому дивідендів

перебіг строку позовної давності не починається, а отже, невиконані зобов’язання не перетворяться на безповоротну фінансову допомогу (див. лист ДПАУ від 01.11.2006 р. № 20320/7/15-0317). Проте ці зобов’язання нікуди не зникають. Їх усе одно потрібно виконувати. Зробити це можна шляхом унесення суми нарахованих дивідендів на депозит нотаріуса (ст. 537 ЦКУ). Така процедура прирівнюється до виплати дивідендів та супроводжується сплатою авансового внеску з податку на прибуток, як того вимагає п.п. 7.8.2 Закону про податок на прибуток.

 

Держдивіденди

 

Які суб’єкти господарської діяльності у 2010 році зобов’язані перераховувати частину чистого прибутку до бюджету?

Традиційно коло суб’єктів господарської діяльності, зобов’язаних перераховувати частину чистого прибутку до бюджету, що називається просто держдивідендами, визначається законом про держбюджет на відповідний рік. Однак на сьогодні

Закон про державний бюджет на 2010 рік відсутній. Тому наприкінці минулого року уряд підготував постанову № 1414 та встановив деякі базові норми, пов’язані з бюджетним процесом, у тому числі з відрахуванням держдивідендів у 2010 році. Так, відповідно до п. 4 цієї постанови до набуття чинності Законом України «Про Державний бюджет України на 2010 рік» відрахування державними унітарними підприємствами та їх об’єднаннями до держбюджету частини чистого прибутку (доходу) здійснюється в порядку, передбаченому постановою № 184 (яка діяла ще в минулому році). А вона, у свою чергу, посилається на Закон про держбюджет-2009. Фактично це означає, що до набуття чинності держбюджетом на 2010 рік діють норми Закону про держбюджет на 2009 рік.

Справедливості заради зауважимо, що в питаннях сплати держдивідендів, нарахованих за минулий рік, суб’єкти господарської діяльності орієнтувалися б

на приписи, що діяли в 2009 році, навіть якби постанови № 1414 взагалі не було. Адже до цього їх зобов’язав п. 4 ст. 46 БКУ, де зазначено, що до прийняття закону про держбюджет на поточний бюджетний період податки, збори (обов’язкові платежі) та інші надходження стягуються відповідно до закону про Державний бюджет України на попередній бюджетний період та інших нормативно-правових актів.

Ураховуючи викладене вище, до платників держдивідендів, як і раніше, належать

державні (а також комунальні) унітарні підприємства та їх об’єднання. Норматив відрахувань для державних унітарних підприємств становить 15 %, а для комунальних унітарних підприємств установлюється місцевими радами.

Крім перелічених суб’єктів господарської діяльності, держдивіденди сплачують ті

підприємства, у статутному фонді яких є частка держави (крім НАК «Нафтогаз України»). А от що стосується госптовариств, у статутному фонді яких є частка державних акціонерних компаній, то, на думку ВАСУ, що викладена в листі від 28.09.2009 р. № 1271/13/13-09 (див. на с. 40 цього номера), на ці госптовариства вимоги щодо обов’язкової сплати частини прибутку за результатами фінансово-господарської діяльності, передбачені законами України про державний бюджет на відповідний рік, поширюватися не можуть. Тому такі госптовариства виплачувати держдивіденди не зобов’язані.

На закінчення зауважимо, що з прийняттям Закону про держбюджет на 2010 рік коло платників держдивідендів та правила їх унесення можуть змінитися. Про це ми обов’язково повідомимо вас на сторінках газети. Стежте за нашими публікаціями.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі