Теми статей
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Про внесення змін до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25 «Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва»

Редакція ПБО
Податки & бухоблік Січень, 2010/№ 5
Друк
Наказ від 12.11.2009 р. № 1315

Міністерства та відомства України

 

Про внесення змін до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25 «Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва»

Наказ від 12 листопада 2009 року № 1315

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 1 грудня 2009 р. за № 1156/17172

(витяг)

 

Відповідно до статті 6 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»

НАКАЗУЮ:

1.

Унести до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25 «Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 25.02.2000 № 39, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.03.2000 за № 161/4382, схвалені Методологічною радою з бухгалтерського обліку при Міністерстві фінансів України такі зміни*:

* Зміни не публікуються, оскільки витяг із зазначеного П(С)БО 25 наводиться нижче з урахуванням унесених змін. Зміни в тексті виділено

напівжирним курсивом. —
Прим. ред.

<...>

2.

Цей наказ набирає чинності через 10 днів після його державної реєстрації в Міністерстві юстиції України.

<...>

 

Перший заступник міністра І. Уманський

 

 

Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 25 лютого 2000 р. № 39

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 25 «Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва»

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 15 березня 2000 р. за № 161/4382

(

із змінами і доповненнями, останні з яких унесено наказом МФУ від 12.11.2009 р. № 1315)

(витяг)

<...>

 

Звіт про фінансові результати

<...>

38. У статті «Інші операційні доходи» відображаються суми інших доходів від операційної діяльності підприємства, крім доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг): дохід від операційної оренди активів; дохід від операційних курсових різниць; відшкодування раніше списаних активів; дохід від реалізації оборотних активів (крім фінансових інвестицій) тощо.

Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та дохід від зміни вартості поточних біологічних активів наводяться лише довідково у вписуваному рядку 201.

39. У статті «Інші операційні витрати» наводяться: собівартість реалізованих оборотних активів (крім готової продукції, товарів і фінансових інвестицій); відрахування на створення резерву сумнівних боргів і сума списаних безнадійних боргів; втрати від знецінення виробничих запасів; втрати від операційних курсових різниць; визнані економічні санкції; відрахування для забезпечення відшкодування наступних операційних витрат; інші витрати, що пов’язані з операційною діяльністю підприємства. У цій статті також відображається належна до сплати за звітний період відповідно до чинного законодавства сума єдиного податку, плата за спеціальний торговий патент і сума єдиного (фіксованого) податку для сільськогосподарських товаровиробників. Конкретна назва податку і відповідна сума наводяться у рядку 131.

Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та витрати від зміни вартості поточних біологічних активів наводяться лише довідково у вписуваному рядку 202.

<...>

44. У статті «Збільшення (зменшення) залишків незавершеного виробництва і готової продукції» показується збільшення або зменшення залишків незавершеного виробництва і готової продукції підприємства. Показник про зменшення залишків наводиться в дужках.

Підприємства, що здійснюють сільськогосподарську діяльність, до статті також включають збільшення або зменшення залишків поточних біологічних активів власного вирощування та відгодівлі, однак зменшення залишків поточних біологічних активів в результаті їх переведення до складу довгострокових біологічних активів не враховується.

<...>коментар редакції

З другої спроби Мінфін зняв проблему складання «малої» форми № 2-м

Наказом, що коментується, Мінфін нарешті зняв проблему задвоєння доходів та витрат у Звіті про фінансові результати за формою № 2-м. Причину її виникнення, що витікала з недоліків методології, яку з часом, ми були впевнені, Мінфін як її автор, просто зобов’язаний був виправити, та пропонований нами (за відсутності на той час реакції Мінфіну) порядок складання форми № 2-м без викривлення фінансової звітності (коригуванням показника за рядком 080) детально висвітлено ще рік тому в статті «Великі проблеми складання аграріями «малої» форми № 2-м» (див. «Податки та бухгалтерський облік», 2008, № 102, с. 48).

Уже тоді ми відмічали, що при складанні форми № 2-м згідно з формулою визначення показників у рядку 070 «Разом чисті доходи» (рядки 030 + 040 + 050 + 060) та у рядку 180 «Разом витрати» (рядки 090 + 100 + 110 + 120 + 130 + 140 +150 ± 080 + 160 + 170) виходило, що різниця між справедливою вартістю та сумою понесених витрат ураховувалась двічі, наслідком чого було викривлення показника за рядком 190 «Чистий прибуток (збиток)». Якщо були отримані доходи від первісного визнання за справедливою вартістю, то їх передбачалось відображати і в рядку 040 (з виділенням у вписуваному рядку 041), і в рядку 080 як приріст залишків готової продукції та НЗВ. Якщо витрати — то у рядку 130 (з виділенням у вписуваному рядку 132), і також у рядку 080 — як зменшення.

Перша спроба

вирішення проблеми — це видання Мінфіном наказу від 22.12.2008 р. № 1524, яким було затверджено Методичні рекомендації з перевірки порівнянності показників фінансової звітності (далі — Методрекомендації № 1524). У рядку 29 Методрекомендацій № 1524 Мінфін запропонував порядок розрахунку показника за рядком 190 не тільки за різницею даних за рядками 070 та 180, а й із зменшенням на показник за рядком 041 та із збільшенням на показник за рядком 132. У згадуваній нашій статті (до речі, опублікованій нами ще до появи Методрекомендацій № 1524), ми вказували, чому спроба коригування на показники за рядками 041 та 132 є неприйнятною (вона лише зменшує, але не знімає проблему задвоєння). Про це йшлося також у статті «Затверджено Методрекомендації щодо порівнянності показників фінансової звітності» (див. «Податки та бухгалтерський облік», 2009, № 10, с. 23).

Друга спроба

Мінфіну більш вдала. Згідно з унесеними наказом, що коментується, змінами до пунктів 38 і 39 П(С)БО 25 тепер доходи та витрати від первісного визнання біоактивів і сільгосппродукції та доходи і витрати від зміни вартості поточних біоактивів не відображаються за рядками 040 та 130 відповідно. Такі доходи та витрати (причому — як від первісного визнання, так і від зміни вартості, що також є новацію) наводяться лише довідково в нових вписуваних рядках 201 (доходи) та 202 (витрати) відповідно.

При цьому Мінфін фактично підтвердив нашу позицію щодо відображення за рядком 080 збільшення (зменшення) залишків біоактивів. У доповненні абзацу першого

п. 44 П(С)БО 25 другим реченням про це говориться так. Підприємства, що здійснюють сільгоспдіяльність, до статті «Збільшення (зменшення) залишків незавершеного виробництва і готової продукції» (рядок 080) також включають збільшення або зменшення залишків поточних біологічних активів власного вирощування та відгодівлі, однак зменшення залишків поточних біологічних активів у результаті їх переведення до складу довгострокових біологічних активів не враховується. Те, що говориться про поточні біоактиви власного вирощування та відгодівлі, не потребує пояснень. Акцентуємо увагу на тому, що переведення таких поточних біоактивів до складу довгострокових біоактивів у зменшення залишків поточних біоактивів не враховується. Як ми розуміємо, у цьому застереженні є сенс, — понесені витрати не віднесено до собівартості реалізації.

Оскільки проблему задвоєння знято, то вже не будемо надавати великої уваги тому, що при дотриманні установленого нормами загальновідомої Інструкції № 291 порядку

відображення таких доходів та витрат в обліку в складі інших операційних доходів та витрат (рахунки 71 та 94, зокрема, субрахунки 710 та 940, відповідно), згідно з оновленим П(С)БО 25 не відбувається адекватного відображення в звітності за формою № 2-м за рядками 040 та 130. Хоча можна було б назвати й інші варіанти вирішення питання, що не тягнуть указаної розбіжності у співставленні обліку та звітності, вибирати не приходиться — треба виконувати наказ Мінфіну.

На жаль

, до вирішення проблеми зі складанням аграріями Фінансового звіту суб’єкта малого підприємництва Мінфін підійшов не комплексно.

Потребує уточнення і п. 11 П(С)БО 25, в якому, зокрема, говориться, що у статті «Готова продукція» за рядком 130 Балансу (форма № 1-м) відображається собівартість виробів. Вважаємо, що це не відповідає дійсності, оскільки в Балансі готова продукція відображається за такою ж вартістю, за якою вона обліковується. Адже в Інструкції № 291 у поясненні до рахунка 27 «Продукція сільськогосподарського виробництва» сказано, що

сільськогосподарська продукція оприбутковується за справедливою вартістю, зменшеною на очікувані витрати на місці продажу.

 

Анатолій Бобро

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі