Теми статей
Обрати теми

Про затвердження змін до Інструкції з обліку необоротних активів бюджетних установ

Редакція ПБО
Наказ від 22.12.2009 р. № 526

Про затвердження змін до Інструкції з обліку необоротних активів бюджетних установ

Наказ від 22.12.2009 р. № 526

(витяг)

 

Відповідно до Бюджетного кодексу України, Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», Положення про Державне казначейство України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.12.2005 р. № 1232, з метою забезпечення єдності бухгалтерського обліку необоротних активів наказую:

1.

Унести до наказу Державного казначейства України від 17.07.2000 р. № 64 «Про затвердження Інструкції з обліку основних засобів та інших необоротних активів бюджетних установ», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 31.07.2000 р. за № 459/4680 (зі змінами), такі зміни:

1.1. У преамбулі слова «основних засобів та інших», «нового», «Державне казначейство України розробило Інструкцію з обліку основних засобів та інших необоротних активів бюджетних установ. У зв’язку з цим» виключити.

1.2. У заголовку та тексті наказу слова «обліку основних засобів та інших» замінити словами «бухгалтерського обліку».

1.3. У пункті 3 слова «Управлінню методології по виконанню бюджету, бухгалтерського обліку та звітності» замінити словами «Департаменту методології з обслуговування бюджетів, бухгалтерського обліку та звітності».

2.

Затвердити Зміни до Інструкції з обліку необоротних активів бюджетних установ, затвердженої наказом Державного казначейства України від 17.07.2000 р. № 64 та зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 31.07.2000 р. за № 459/4680 (у редакції наказу Державного казначейства України від 21.02.2005 р. № 30) (додаються).

<...>

7. Цей наказ набирає чинності через 10 днів після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України.

 

Голова Т. Слюз

ПОГОДЖЕНО:

Заступник міністра фінансів України

В. Матвійчук

 

 

Затверджено наказом Державного казначейства України від 22.12.2009 р. № 526

Зміни до Інструкції з обліку необоротних активів бюджетних установ

 

1. Заголовок Інструкції викласти у такій редакції:

«Інструкція з бухгалтерського обліку необоротних активів бюджетних установ».

2. У розділі 1:

2.1. У пункті 1.15 слова «договорів на роботи» виключити.

2.2. Пункт 1.24 доповнити абзацом такого змісту:

«Необоротні активи, отримані безоплатно від інших установ, зараховуються на баланс установи за первісною (відновлювальною) вартістю установи, що їх передала, з наведенням нарахованої суми зносу за повну кількість календарних місяців їх перебування в експлуатації.»

3. У розділі 6:

3.1. Пункт 6.2 доповнити новим абзацом такого змісту:

«Відомість нарахування зносу на основні засоби (типова форма № ОЗ-12 (бюджет)) застосовується для відображення нарахування зносу на основні засоби, інші необоротні матеріальні активи та нематеріальні активи.»

3.2. У пункті 6.7 слова «Інструкції з інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів, розрахунків та інших статей балансу» замінити на слова «Інструкції з інвентаризації матеріальних цінностей, розрахунків та інших статей балансу бюджетних установ».

4. Доповнити Інструкцію розділом сьомим такого змісту:

«7. Знос необоротних активів

7.1. На необоротні активи, що знаходяться на балансі бюджетних установ та перебувають в експлуатації, нараховується знос.

7.2. Об’єктом для нарахування зносу є первісна (відновлювальна) вартість необоротних активів.

7.3. Знос не нараховується на:

1) земельні ділянки;

2) пам’ятки культурної спадщини національного або місцевого значення та внесені (підлягають внесенню) до Державного реєстру нерухомих пам’яток України, Державного реєстру національного культурного надбання тощо згідно з положенням, яке затверджується Кабінетом Міністрів України, або унікальні документи Національного архівного фонду України і зберігаються в бібліотеках згідно із Законом України «Про Національний архівний фонд та архівні установи» як об’єкти з невизначеним строком корисного використання;

3) багаторічні насадження, що не досягли повного розвитку (віку початку плодоносіння, експлуатаційного віку);

4) музейні цінності як об’єкти з невизначеним строком корисного використання;

5) природні ресурси;

6) незавершене капітальне будівництво.

7.4. На період реконструкції, модернізації, добудови, дообладнання, консервації об’єкта необоротних активів нарахування зносу призупиняється.

7.5. Сума нарахованого зносу не може перевищувати 100 % вартості необоротних активів.

7.6. Знос, нарахований у розмірі 100 % вартості необоротних активів, що придатні для подальшої експлуатації, не може бути підставою для їх списання.

7.7. Для нарахування зносу та з метою уніфікації та обґрунтованості визначення суми зносу основних засобів бюджетних установ пропонуються строки їх корисного використання та річні норми зносу, які наведені у додатку (додається).

Знос експонатів зоопарків, виставок, бібліотечних фондів, малоцінних необоротних матеріальних активів, білизни, постільних речей, одягу та взуття, інвентарної тари, матеріалів довготривалого використання для наукових цілей нараховується у першому місяці передачі використання об’єкта необоротних активів в розмірі 50 відсотків його первісної вартості та решта 50 відсотків первісної вартості — у місяці його ліквідації (списання з балансу).

7.8. Норми нарахування зносу та строки корисного використання об’єктів нематеріальних активів визначаються виходячи зі строку дії патента, свідоцтва та інших обмежень строків використання об’єктів інтелектуальної власності відповідно до законодавства України. На нематеріальні активи, строк корисного використання яких не визначений, знос не нараховується.

7.9. Знос необоротних активів відображається на рахунку 13 «Знос необоротних активів» Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ та Порядку застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ, затвердженого наказом Головного управління Державного казначейства України від 10.12.99 р. № 114 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20.12.99 р. за № 890/4183, з розподілом на субрахунки:

131 «Знос основних засобів»;

132 «Знос інших необоротних матеріальних активів»;

133 «Знос нематеріальних активів».

Кореспонденція субрахунків бухгалтерського обліку операцій з нарахування зносу, відображення сум нарахованого зносу при безоплатному отриманні та списанні необоротних активів наведені у розділі I Інструкції про кореспонденцію субрахунків бухгалтерського обліку для відображення основних господарських операцій бюджетних установ, затвердженої наказом Державного казначейства України від 10.07.2000 р. № 61 та зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 14.08.2000 р. за № 497/4718 (у редакції наказу Державного казначейства України від 14.02.2005 р. № 28).

7.10. Сума зносу об’єктів (предметів) необоротних активів визначається в останній робочий день грудня в гривнях за повну кількість календарних місяців їх перебування в експлуатації у звітному році у відповідності з нормами зносу.

Місячна сума зносу необоротних активів визначається діленням річної суми зносу на 12.

7.11. На загальну суму нарахованого зносу складається меморіальний ордер за типовою формою № 274 (бюджет), затвердженою наказом Державного казначейства України від 27.07.2000 р. № 68, дані якого заносяться в книгу «Журнал-головна».

 

Директор Департаменту методології
 з обслуговування бюджетів,
 бухгалтерського обліку та звітності
 Н. Сушко

 

 

Додаток

до Інструкції з бухгалтерського обліку необоротних активів бюджетних установ

 

Норми зносу на необоротні активи бюджетних установ

 

Назва субрахунку

Назва підгрупи

Строк корисного використання, років

Норма зносу до первісної вартості в розрахунку на рік, %

1

2

3

4

5

1

Будинки
та споруди

Будинки виробничо-господарського призначення (підгрупа 1):
— з плівкових матеріалів, збірно-розбірні, пересувні, кіоски, ларки, альтанки тощо;

10

10

— дерев’яні, каркасні і щитові, контейнерні, дерево-металеві, каркасно-обшивні і панельні, глинобитні, сирцеві, саманові та інші аналогічні;

20

5

— без каркасів зі стінами полегшеної кам’яної кладки, залізобетонними, цегляними і дерев’яними колонами та стовпами, з залізобетонними, дерев’яними та іншими перекриттями; дерев’яні з брущатими або зробленими з колод рубаними стінами;

25

4

— із залізобетонними і металевими каркасами, зі стінами з кам’яних матеріалів, великих блоків і панелей, з залізобетонними, металевими, іншими довговічними покриттями та інші некласифіковані

50

2

Будинки, що повністю чи переважно призначені для проживання (підгрупа 2):
— каркасно-комишитові та інші полегшені;

15

7

— сирцеві, збірно-щитові, каркасно-засипні, глинобитні, саманові;

20

5

— інші некласифіковані

50

2

Водокачки, стадіони, басейни, дороги, мости, пам’ятники, загорожі парків, скверів і загальних садів та інше (підгрупа 3)

20

5

2

Машини
та обладнання

Вимірювальні прилади, регулюючі прилади і пристрої, лабораторне обладнання, обчислювальна техніка, медичне обладнання, інші машини та обладнання (підгрупи 3 — 9)

10

10

Робочі машини та обладнання (підгрупа 2)

15

7

Силові машини та обладнання (підгрупа 1)

10

10

3

 

Транспортні засоби

 

Рухомий склад залізничного, повітряного та іншого транспорту (підгрупи 1 — 2)

20

5

Корпуси та причепи автомобілів
(підгрупа 1)

10

10

Автомобілі легкові з двигуном внутрішнього згорання об’ємом циліндра (підгрупа 1):
— до 2500 см куб.;

7

15

— більше 2500 см куб. та інші

10

10

Автомобілі вантажні (підгрупа 1):
— вантажопідйомністю до 5 т;

7

15

— вантажопідйомністю від 5 т до 20 т;

7

15

— вантажопідйомністю більше 20 т та інші

7

15

Автобуси з двигуном внутрішнього згорання об’ємом циліндра (підгрупа 1):
— до 2800 см куб.;

7

15

— понад 2800 см куб. та інші

10

10

Усі види гужового, виробничого та спортивного транспорту (підгрупи 3 — 5)

5

20

4

Інструменти, прилади та інвентар

Лінії електропередач, трансмісії та трубопроводи з усіма проміжними пристроями, необхідними для трансформації (перетворення) і передачі енергії та для переміщення трубопроводами рідких та газоподібних речовин до споживача (підгрупа 1)

20

5

Інструменти (підгрупа 2)

5

20

Виробничий та господарський інвентар (підгрупи 3 — 4)

10

10

5

Робочі і продуктивні тварини

Усі підгрупи

7

15

6

Інші основні засоби

Інші основні засоби (підгрупа 3)

10

10

7

Необоротні матеріальні активи спеціального призначення

Необоротні матеріальні активи спеціального призначення

20

5

 коментар редакції

Нараховуємо знос за новими правилами

За традицією щороку наприкінці року, що минає, з’являються роз’яснення Державного казначейства України щодо порядку нарахування зносу на необоротні активи бюджетними установами.

Нагадаємо, що в попередні роки бюджетні установи при нарахуванні зносу на необоротні активи та відображенні його в бухгалтерському обліку керувалися роз’ясненнями Держказначейства, наведеними в листі від 20.12.2005 р. № 07-04/2362-11163, що підтверджувалося в листі Держказначейства від 24.12.2008 р. № 15-04/2903-22023.

Проте у 2009 році Держказначейство повідомляло, що готуються зміни до порядку нарахування зносу на необоротні активи.

І от документом, що коментується, Інструкцію з обліку необоротних активів бюджетних установ, затверджену наказом Держказначейства України від 17.07.2000 р. № 64 (далі — Інструкція № 64), доповнено спеціальним розділом, в якому й визначено правила нарахування зносу на необоротні активи. Отже, розглянемо, у чому полягає їх суть.

По-перше, раніше необоротні активи для цілей нарахування зносу було розділено на

3 групи. При цьому норми нарахування зносу залежали тільки від того, до якої групи належить той чи інший необоротний актив (для групи 1 5 %; для групи 2 25 %; для групи 3 15 %).

Зараз же необоротні активи розділено на

7 груп. Причому в межах кожної групи виділено підгрупи, до кожної з яких застосовуються різні норми нарахування зносу: 2, 4, 5, 7, 10, 15, 20 %.

По-друге, для необоротних активів (у розрізі кожної підгрупи) установлено строки корисного використання. Цю інформацію наведено в додатку до документа, що коментується.

По-третє, значно скорочено перелік об’єктів необоротних активів, на які знос не нараховується. Для наочності наведемо інформацію про такі об’єкти в таблиці.

 

До змін

Після змін

Знос не нараховується на:
1) земельні ділянки;
2) капітальні витрати на поліпшення земель;
3) будівлі та споруди, що є унікальними пам’ятниками архітектури та мистецтва;
4) обладнання, експонати, зразки, діючі та недіючі моделі, макети та інші наочні посібники, що знаходяться в кабінетах і лабораторіях та використовуються з навчальною і науковою метою;
5) продуктивну та племінну худобу, службових собак, декоративних і піддослідних тварин;
6) багаторічні насадження, що не досягли експлуатаційного віку;
7) сценічно-постановочні засоби;
8) документацію з типового проектування;
9) фільмофонди;
10) музейні та художні цінності;
11) експонати тваринного світу (у зоопарках та інших аналогічних установах);
12) бібліотечні фонди;
13) малоцінні необоротні матеріальні активи;
14) білизну, постільні речі, одяг і взуття;
15) тимчасові нетитульні будівлі;
16) природні ресурси;
17) матеріали тривалого використання для наукових потреб;
18) необоротні матеріальні активи спеціального призначення

Знос не нараховується на:
1) земельні ділянки;
2) пам’ятки культурної спадщини національного та місцевого значення й унесені (що підлягають унесенню) до Державного реєстру нерухомих пам’яток України, Державного реєстру національного культурного надбання згідно з положенням, що затверджується КМУ, або унікальні документи Національного архівного фонду України та зберігаються в бібліотеках згідно із Законом України «Про Національний архівний фонд та архівні установи» від 24.12.93 р. № 3814-XII як об’єкти з невизначеним строком корисного використання;
3) багаторічні насадження, що не досягли повного розвитку (віку початку плодоносіння, експлуатаційного віку);
4) музейні цінності як об’єкти з невизначеним строком корисного використання;
5) природні ресурси;
6) незавершене капітальне будівництво

 

Щодо таких об’єктів необоротних активів, як експонати зоопарків, виставок, бібліотечні фонди, малоцінні необоротні матеріальні активи, білизна, постільні речі, взуття та одяг, інвентарна тара, матеріали тривалого використання для наукових цілей, то на ці об’єкти знос нараховується в такому порядку:

50 % первинної вартості — у першому місяці використання такого об’єкта;

решта 50 % первинної вартості — у місяці ліквідації (списання з балансу).

Щодо об’єктів нематеріальних активів норми нарахування зносу та строки корисного використання визначаються виходячи зі

строку дії патенту, свідоцтва. Якщо на нематеріальний актив строк корисного використання не встановлено, то на такий об’єкт знос не нараховується.

По-четверте, як і раніше, знос на необоротні активи нараховується в

останній робочий день грудня. Раніше сума зносу визначалась у гривнях без копійок за повний календарний рік. При цьому місяць, у якому придбано або побудовано необоротні активи, не мав значення, навіть якщо їх було придбано або побудовано у грудні того року, за який нараховується знос. Тепер знос нараховується за повні календарні місяці перебування необоротних активів в експлуатації. Місячна сума нарахування зносу визначається шляхом ділення річної суми зносу на 12 місяців. При цьому місяці, коли об’єкт необоротних активів перебував на реконструкції, модернізації, добудові, дообладнанні, консервації, не беруть участь при розрахунку суми зносу.

По-п’яте, в Інструкції № 64 з’явився окремий пункт — 1.24, в якому визначено, що необоротні активи,

отримані безоплатно від інших установ, зараховуються на баланс установи за первинною (відновною) вартістю. При цьому установа, що здійснює передачу необоротних активів, має вказати нараховану суму зносу за повну кількість календарних місяців перебування їх в експлуатації.

І ще декілька важливих моментів, про які необхідно пам’ятати бюджетним установам, нараховуючи знос на необоротні активи:

1) сума нарахованого зносу

не може перевищувати 100 % вартості необоротних активів;

2) нарахований

знос у розмірі 100 % вартості на об’єкти, придатні для подальшої експлуатації, не може бути підставою для їх списання внаслідок повного зносу;

3) для розрахунку та відображення нарахування щорічного зносу на необоротні активи застосовується

«Відомість нарахування зносу на основні засоби» типової форми № 0З-12 (бюджет), затверджена Інструкцією складання типових форм з обліку та списання основних засобів, що належать установам і організаціям, які утримуються за рахунок державного або місцевих бюджетів, затвердженою наказом Головного управління Державного казначейства України, Державного комітету статистики України від 02.12.97 р. № 125/70. Крім того, нарахований знос (у відсотках і гривнях) обов’язково відображається в інвентарних картках обліку необоротних активів типової форми № 0З-6 (бюджет) і № 03-8 (бюджет);

4) у бухгалтерському обліку облік зносу основних засобів, нематеріальних активів та інших необоротних матеріальних активів ведеться на рахунку 13 «Знос необоротних активів». На загальну суму зносу в останній робочий день грудня складається бухгалтерський запис

за дебетом субрахунку 401 «Фонд у необоротних активах» та кредиту субрахунків 131, 132, 133;

5) загальна сума нарахованого зносу відображається в

меморіальному ордері типової форми № 274 (бюджет), дані якого заносяться до книги «Журнал-головна».

 

Вікторія Матвєєва

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі