Теми статей
Обрати теми

Головний бухгалтер на підприємстві: що він має робити і знати

Редакція ПБО
Податки & бухоблік Липень, 2010/№ 55
Друк
Стаття

Головний бухгалтер на підприємстві: що він має робити і знати

 

Напевно, ви погодитеся, що в сучасних умовах головний бухгалтер є тим незамінним фахівцем, від кваліфікації і професійних знань якого значною мірою залежать фінансова стабільність, успіх і навіть ділова репутація підприємства. Адже саме йому доводиться стикатися часом з неймовірно складними завданнями у сфері бухгалтерського та податкового обліку, трудового та цивільного права і пропонувати керівникові найприйнятніші варіанти їх вирішення. Водночас навіть досвідченому головбуху слід пам’ятати про деякі нюанси, пов’язані з його діяльністю. Про них і йтиметься в цій статті.

Наталя БІЛОВА, економіст-аналітик Видавничого будинку «Фактор»

 

Документи статті

КЗпП

— Кодекс законів про працю України від 10.12.71 р.

Закон про бухоблік —

Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.99 р. № 996-XIV.

Класифікатор професій ДК 003:2005

— Національний класифікатор України «Класифікатор професій ДК 003:2005», прийнятий наказом Держпотребстандарту України від 26.12.2005 р. № 375.

Довідник № 336

— Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників, затверджений наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 29.12.2004 р. № 336.

Положення № 1591

— Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затверджене рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 19.12.2006 р. № 1591.

Інструкція № 492 —

Інструкція про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затверджена постановою Правління НБУ від 12.11.2003 р. № 492.

Порядок № 80

— Порядок обліку платників податків, зборів (обов’язкових платежів), затверджений наказом ДПАУ від 19.02.98 р. № 80.

Положення № 88

— Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затверджене наказом Міністерства фінансів України від 24.05.95 р. № 88.

Положення про головних бухгалтерів

— Положення про головних бухгалтерів, затверджене постановою Ради Міністрів СРСР від 24.01.80 р. № 59.

Перелік № 447/24

— Перелік посад і робіт, що замінюються або виконуються працівниками, з якими підприємством, установою, організацією можуть укладатися письмові договори про повну матеріальну відповідальність за незабезпечення збереження цінностей, переданих їм для зберігання, оброблення, продажу (відпуску), перевезення чи застосування у процесі виробництва, затверджений постановою Держкомпраці СРСР та Секретаріатом ВЦРПС від 28.12.77 р. № 447/24.

 

Які вимоги висуваються до особи, яка претендує на посаду головного бухгалтера

Почнемо з того, що згідно з

Класифікатором професій ДК 003:2005 професія головного бухгалтера відноситься до підрозділу «Керівники підприємств, установ і організацій» (код КП 12), підклас «Керівники фінансових, бухгалтерських, економічних, юридичних та адміністративних підрозділів» (код КП 1231).

Відповідно до

Довідника № 336 до працівників, які претендують на посаду головного бухгалтера, начальника (завідувача) відділу (управління) бухгалтерського обліку висуваються такі кваліфікаційні вимоги:

повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст);

стаж бухгалтерської роботи за професією керівника нижчого рівня: для магістра — не менше 2 років, для спеціаліста — не менше 3 років.

Завідувач сектора (бюро) у відділі (управлінні) бухгалтерського обліку повинен мати:

повну вищу освіту відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст);

стаж бухгалтерської роботи для магістра — не менше 2 років, спеціаліста — не менше 3 років.

Кваліфікаційна характеристика професії керівника Головний бухгалтер поширюється на іншу професію керівників підрозділів бухгалтерського обліку підприємств: Начальник управління, Начальник відділу (самостійного), Начальник відділу (у складі управління), Начальник бюро, Начальник сектора, Завідувач відділу (бюро), Завідувач сектора.

Головний бухгалтер

має знати:

— закони України, укази Президента України, постанови, розпорядження, рішення Кабінету Міністрів України, Національного банку України, Державної податкової адміністрації України щодо питань правових засад регулювання господарської діяльності підприємства;

— положення (стандарти) бухгалтерського обліку та інші нормативно-правові акти Міністерства фінансів України щодо порядку ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності, а також методичні документи міністерства та інших центральних органів виконавчої влади стосовно галузевих особливостей застосування положень (стандартів) бухгалтерського обліку;

— основи технології виробництва продукції, порядок оформлення операцій та організацію документообігу за розділами обліку, форми та порядок розрахунків, порядок приймання, зарахування на баланс, зберігання та витрачання грошових коштів, товарно-матеріальних та інших цінностей, правила проведення інвентаризацій активів і зобов’язань;

— економіку, організацію виробництва, праці та управління;

— основи цивільного права, податкове, трудове, фінансове та господарське законодавство.

На те, що присвоєння та підвищення кваліфікаційних категорій працівникам бухгалтерії здійснюється відповідно до кваліфікаційних вимог, установлених

Довідником № 336, вказує Міністерство праці та соціальної політики України в листі від 08.12.2009 р. № 366/13/116-09. Водночас, на думку цього відомства, на підставі п. 11 Загальних положень Довідника № 336 працівники, які не мають відповідної освіти, як виняток, можуть обіймати певну посаду за наявності стажу роботи за професією бухгалтера не менше 1 року (для бухгалтера II категорії); за професією бухгалтера II категорії не менше 1 року (для бухгалтера I категорії) і рішення атестаційної комісії з рекомендацією про присвоєння чергової кваліфікаційної категорії, якщо відповідну вакантну посаду передбачено штатним розписом підприємства.

Проте ця норма працює не у всіх випадках. Так, у деяких сферах діяльності до працівників бухгалтерської служби встановлені абсолютно чіткі професійні вимоги. Це, зокрема, головні бухгалтери

фінансових установ (див. розділ 3 Професійних вимог до керівників і головних бухгалтерів фінансових установ, затверджених розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 13.07.2004 р. № 1590) і підприємств — учасників ринку цінних паперів (див. Професійні вимоги до головних бухгалтерів професійних учасників ринку цінних паперів, затверджені рішенням Державної комісії з цінних паперів і фондового ринку від 24.04.2007 р. № 815).

 

Чи обов’язково рівень професійних знань головного бухгалтера має підтверджуватися сертифікатом за МСФЗ

Нещодавно досить активно обговорювалося питання про обов’язкову сертифікацію головних бухгалтерів підприємств, які згідно зі ст.

14 Закону про бухоблік мають оприлюднювати фінансову звітність, а саме: відкритих акціонерних товариств, підприємств — емітентів облігацій, банків, довірчих товариств, валютних і фондових бірж, інвестиційних фондів, інвестиційних компаній, кредитних товариств, недержавних пенсійних фондів, страхових компаній та інших фінансових установ.

Однак на сьогодні вітчизняне законодавство

не висуває до бухгалтерів вимог про обов’язкову сертифікацію. Адже в Україні, на відміну від деяких інших країн, підприємства не подають фінансову звітність у повній відповідності з міжнародними стандартами фінансової звітності (МСФЗ).

Водночас у деяких випадках сертифікат, що підтверджує факт успішного проходження сертифікації за МСФЗ (це можуть бути сертифікати САР/СІРА, АССА, DipIFR, СРА, СМА, СIМА, СIА тощо), може підвищити зацікавленість у кандидатурі українського бухгалтера в зарубіжних компаній — роботодавців. Але в обов’язковому отриманні такого сертифіката, повторюємо, необхідності немає, зробити це можна за бажанням добровільно.

 

Які основні обов’язки та права головного бухгалтера

При визначенні обов’язків і прав головного бухгалтера підприємства слід керуватися нормами

Закону про бухоблік і Довідника № 336.

Згідно з

ч. 7 ст. 8 Закону про бухоблік головний бухгалтер або особа, яка виконує його обов’язки:

— забезпечує

дотримання на підприємстві встановлених єдиних методологічних засад (принципів) бухгалтерського обліку, складання і подання у встановлені строки фінансової звітності;

— організовує

контроль за відображенням на рахунках бухгалтерського обліку всіх господарських операцій;

— бере участь в

оформленні матеріалів, пов’язаних з нестачею і відшкодуванням втрат від нестачі, крадіжки і псування активів підприємства;

— забезпечує

перевірку стану бухгалтерського обліку у філіях, представництвах та інших відокремлених підрозділах.

Керівник підприємства зобов’язаний створити необхідні умови для правильного ведення обліку, забезпечити неухильне виконання всіма підрозділами, службами та працівниками, причетними до такого обліку, правомірних вимог

бухгалтера щодо порядку оформлення та передання первинних документів до бухгалтерії чи іншого підрозділу підприємства (ч. 6 ст. 8 Закону про бухоблік).

Як бачимо,

головний бухгалтер відповідає за правильність ведення обліку та складання звітності підприємства, а створити для цього відповідні умови зобов’язаний керівник.

Перелічені в

Законі про бухоблік обов’язки та права бухгалтера носять загальний характер. Тому повний перелік посадових обов’язків з урахуванням конкретних завдань, функцій, прав, відповідальності працівника та особливостей штатного розпису підприємства визначається посадовою інструкцією, розробленою на підставі Довідника № 336. При цьому положення посадової інструкції мають відповідати чинному законодавству.

Так, до кола

посадових обов’язків головного бухгалтера входять, зокрема:

— забезпечення ведення бухгалтерського обліку згідно з єдиними методологічними принципами, установленими

Законом про бухоблік, з урахуванням особливостей діяльності підприємства та технології обробки облікових даних;

— організація роботи бухгалтерської служби та контроль за відображенням на рахунках бухгалтерського обліку всіх господарських операцій;

— пред’явлення вимог до всіх підрозділів, служб і працівників щодо неухильного дотримання порядку оформлення та подання до обліку первинних документів;

— вжиття всіх необхідних заходів для попередження несанкціонованого та непомітного виправлення записів у первинних документах і регістрах бухгалтерського обліку та збереження оброблених документів, регістрів і звітності впродовж установленого терміну;

— забезпечення складання на основі даних бухгалтерського обліку фінансової звітності підприємства, її підписання та подання у встановлені строки користувачам;

— здійснення заходів із подання повної, правдивої та неупередженої інформації про фінансовий стан, результати діяльності та рух грошових коштів підприємства;

— участь у підготовці та поданні інших видів періодичної звітності, які передбачають підпис головного бухгалтера, органам вищого рівня відповідно до нормативних актів, затверджених форм та інструкцій;

— перерахування за погодженням із власником (керівником) підприємства податків і зборів, передбачених законодавством, здійснення розрахунків з іншими кредиторами згідно з договірними зобов’язаннями;

— здійснення контролю за веденням касових операцій, раціональним та ефективним використанням матеріальних, трудових і фінансових ресурсів;

— участь у проведенні інвентаризаційної роботи на підприємстві, оформлення матеріалів, пов’язаних із нестачею та відшкодуванням втрат від нестачі, розкрадань і псування активів підприємства;

— забезпечення перевірки стану бухгалтерського обліку у філіях, представництвах, відділеннях та інших відокремлених підрозділах;

— організація роботи з підготовки певних пропозицій для власника (керівника) підприємства тощо.

Серед

прав головного бухгалтера можна назвати, наприклад, такі:

— можливість підписувати та візувати документи в межах своєї компетенції;

— представлення інтересів підприємства у взаємовідносинах з його структурними підрозділами та іншими організаціями щодо фінансово-господарських та інших питань, що входять до компетенції головного бухгалтера;

— здійснення контролю структурних підрозділів і посадових осіб у питаннях дотримання порядку обліку, зберігання та витрачання грошових коштів і товарно-матеріальних цінностей, раціонального та ефективного використання матеріальних, трудових і фінансових ресурсів;

— ведення листування з іншими підприємствами та організаціями щодо питань, які входять до його компетенції;

— отримання від структурних підрозділів і працівників підприємства інформації та документів, необхідних для виконання його посадових обов’язків;

— винесення на розгляд керівництва підприємства пропозицій щодо поліпшення діяльності підприємства, проектів наказів у межах своєї компетенції тощо.

Зразок посадової інструкції головного бухгалтера ви можете знайти в газеті «Податки та бухгалтерський облік», 2009, № 61, с. 10.

 

Якщо в штаті підприємства значиться один бухгалтер, чи може він бути головним

У

ч. 4 ст. 8 Закону про бухоблік зазначено, що для забезпечення ведення бухгалтерського обліку підприємство самостійно обирає форми його організації, а саме:

— введення до штату підприємства посади

бухгалтера чи створення бухгалтерської служби на чолі з головним бухгалтером;

— користування послугами спеціаліста з бухгалтерського обліку — приватного підприємця;

— ведення на договірних засадах бухгалтерського обліку централізованою бухгалтерією чи аудиторською фірмою;

— самостійне ведення бухгалтерського обліку та складання звітності безпосередньо власником чи керівником підприємства.

Із цієї норми випливає, що вести облік на підприємстві може або

один бухгалтер, або бухгалтерська служба, тобто посаду «головний бухгалтер» може бути запроваджено на підприємстві тільки за наявності бухгалтерської служби (підлеглих працівників).

Якщо на підприємстві значиться тільки

один бухгалтер (у штатному розписі передбачено тільки одну посаду), то він має бути не головним, а звичайним бухгалтером.

Це підтверджують Міністерство праці та соціальної політики України в

листах від 26.10.2009 р. № 642/13/84-09; від 30.03.2010 р. № 3200/0/14-10/13, від 13.01.2010 р. № 4/13/116-10, а також Міністерство фінансів України в листі від 07.04.2010 р. № 31-34000-10-10/7408.

 

Якщо на підприємстві помінявся головний бухгалтер, чи потрібно повідомляти про це державні органи та банк

Про зміну головного бухгалтера в першу чергу потрібно проінформувати

банк, в якому відкрито поточні рахунки підприємства, надіславши до банківської установи лист у довільній формі (щоб уникнути зловживань з боку колишнього головного бухгалтера).

Якщо новопризначений головний бухгалтер наділяється правом підпису, то необхідно внести зміни до картки із зразками підписів та відбитком печатки і подати її до банку. Причому подання до банку такої картки здійснюється

особисто новим головним бухгалтером (див. абзац третій п. 2.4 Інструкції № 492), який одночасно має пред’явити:

— паспорт або документ, що його замінює;

— документ, що підтверджує повноваження головного бухгалтера (як правило, це наказ (розпорядження) про прийом на роботу);

— картку фізичної особи — платника податків (з ідентифікаційним номером).

Крім того, про зміну головного бухгалтера підприємства обов’язково мають бути повідомлені

органи державної податкової служби (див. лист ДПАУ від 18.09.2009 р. № 11305/5/23-4018/462).

Згідно з

п. 7.9 Порядку № 80 відомості про відповідальних за податковий облік осіб юридичної особи чи відокремленого підрозділу — керівника та головного бухгалтера (бухгалтера, якщо для забезпечення ведення бухгалтерського обліку за штатом платника податків передбачено тільки одну посаду бухгалтера без створення бухгалтерської служби на чолі з головним бухгалтером) вносяться чи змінюються органом державної податкової служби в Єдиному банку даних юридичних осіб на підставі:

— реєстраційної заяви платника податків за ф. № 1-ОПП (додаток 1 до

Порядку № 80) із позначкою «Зміни»;

— даних про таких осіб, що вказуються платником податків у податкових деклараціях, розрахунках, звітах, якщо цих даних вистачає для однозначної ідентифікації відповідальних осіб платника податків.

Реєстраційна заява за ф. № 1-ОПП подається до податкового органу за місцезнаходженням підприємства протягом 20 днів після виникнення змін (

п. 7.10 Порядку № 80).

За роз’ясненнями працівників ДПАУ (див. консультацію в журналі «Вісник податкової служби України», 2008, № 25, с. 37), якщо підприємство не надасть до податкового органу зазначеної інформації, але в декларації з податку на прибуток або в Податковому розрахунку за формою № 1ДФ

правильно заповнить поля щодо даних про нового головного бухгалтера (прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційний номер), то такі дані можуть бути використані податковим органом для оновлення відомостей у базах даних про осіб, відповідальних за податковий облік. Але перед унесенням таких змін податковий орган має переконатися, що ці зміни дійсно відбулися, для чого може звернутися до платника податків із запитом. У цьому випадку підтвердженням зміни головного бухгалтера можна вважати відповідний лист підприємства.

Якщо підприємство здійснює

зовнішньоекономічну діяльність, воно має повідомити про зміну головного бухгалтера органи державної митної служби. Це випливає з Порядку ведення обліку суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності в митних органах, затвердженого наказом Держмитслужби України від 31.05.96 р. № 237.

Уважними при зміні головного бухгалтера потрібно бути

акціонерним товариствам, оскільки на них згідно з п. 6 гл. 2 розд. II Положення № 1591 поширюється вимога про розкриття особливої інформації про зміну складу посадових осіб емітента, зокрема про звільнення чи призначення голови та членів наглядової ради виконавчого органу, ревізійної комісії, ревізора акціонерного товариства, головного бухгалтера.

Розкриття такої особливої інформації на фондовому ринку має здійснюватися шляхом:

— безоплатного розміщення в загальнодоступній інформаційній базі даних Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі — Комісія) про ринок цінних паперів чи в її інформаційному ресурсі, що оновлюється в режимі реального часу;

— публікації в одному з офіційних друкованих видань Верховної Ради України, КМУ або Комісії;

— подання до Комісії.

Що стосується Пенсійного фонду, фондів соціального страхування та органів статистики, то їх повідомлення про зміну головного бухгалтера законодавчо не передбачено.

 

Як бути головному бухгалтерові, якщо від нього вимагають виконання незаконних операцій

У такій ситуації головному бухгалтерові

краще за все відмовитися від виконання операцій, що пов’язані з порушенням закону та призводять до багатьох негативних наслідків, і постаратися переконати керівника діяти згідно із законом.

Однак буває так, що бухгалтерові все ж

доводиться виконати незаконну вимогу керівника. За таких обставин потрібно бути готовим до того, що ці дії, хай здійснені на вимогу чи навіть під тиском керівника, не розглядатимуться як факт, що звільняє від відповідальності.

Якщо в діях бухгалтера буде встановлено склад адміністративного чи кримінального правопорушення,

його буде притягнено до відповідальності як виконавця. Тут ідеться про бухгалтерів, які за характером своїх повноважень можуть бути зараховані до посадових осіб підприємства (про те, хто до них відноситься, ви можете дізнатися зі статті « Хто такі посадові особи?» у газеті «Податки та бухгалтерський облік», 2010, № 14).

Більш того, докази того, що такі дії здійснювалися за вказівкою керівника, дозволять кваліфікувати діяння як більш тяжке, оскільки воно здійснене за попередньою змовою.

Може статися і так, що бухгалтер

спочатку відмовився від виконання дій, що від нього вимагалися, написавши відповідну доповідну записку керівникові, орієнтуючись на Положення про головних бухгалтерів, але при подальшому тиску на нього виконав необхідні незаконні дії. За таких умов для кваліфікації дій бухгалтера не матиме значення його первісна відмова від здійснення таких незаконних дій. Суд лише на свій розсуд (однак не зобов’язаний робити цього) може взяти до уваги цей факт як пом’якшувальну обставину, однак істотно це на кваліфікацію правопорушення не вплине.

У

Положенні про головних бухгалтерів дійсно умовою звільнення бухгалтера від відповідальності за незаконні дії названо подання бухгалтером доповідної записки керівникові із вказівкою на незаконність операцій, що проводяться. Тоді всю повноту відповідальності за незаконність здійснених операцій несе керівник підприємства (абзац другий п. 15 Положення).

Однак на сьогодні це

Положення не є чинним (див. листи Міністерства фінансів України від 30.11.2009 р. № 31-28020-02-10/32483, від 12.02.2010 р. № 31-34000-10-5/3091 та Міністерства юстиції України від 19.02.2010 р. № 607-0-26-10-34 // «Податки та бухгалтерський облік», 2010, № 33), тому наведені в ньому норми не можуть бути підставою для звільнення від відповідальності за порушення вимог законодавства.

Трапляється, що керівник, примушуючи бухгалтера до виконання незаконної операції, погрожує

звільнити його в разі відмови. Лякатися таких погроз не потрібно, адже якщо звільнення бухгалтера дійсно відбудеться, керівникові доведеться обґрунтовувати свій вчинок визначеними, передбаченими в законодавстві підставами. А оскільки реальною підставою звільнення в цьому випадку є вимога вчинити незаконні дії, керівникові не вдасться дотриматися всіх вимог до порядку звільнення (див. статті « Вимоги до порядку розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця» і « Інструкція з розірвання трудового договору» у газеті «Податки та бухгалтерський облік», 2009, № 9, 59), що дає бухгалтерові можливість оскаржити звільнення як незаконне з виплатою середнього заробітку за весь період вимушеного прогулу та відшкодуванням морального збитку, нанесеного незаконним звільненням.

Детальніше це питання розглянуто у статті «

Що робити бухгалтеру, якщо від нього вимагають порушити закон?» у газеті «Податки та бухгалтерський облік», 2009, № 61, с. 32.

 

Чи можна головного бухгалтера притягнути до повної матеріальної відповідальності

Головний бухгалтер (бухгалтер) підприємства

не є матеріально відповідальною особою. Його посада не передбачає виконання робіт, безпосередньо пов’язаних із зберіганням, обробкою, продажем (відпуском), перевезенням чи застосуванням у процесі виробництва переданих йому цінностей. До того ж цієї посади немає в Переліку № 447/24 (див. «Податки та бухгалтерський облік», 2009, № 59), що містить список посад працівників, з якими можуть укладатися письмові договори про повну матеріальну відповідальність відповідно до ст. 1351 КЗпП. Підтвердження цьому знаходимо в листах Міністерства праці та соціальної політики України від 15.02.2010 р. № 30/06/186-10 // «Податки та бухгалтерський облік», 2010, № 27 і від 02.04.2010 р. № 65/06/186-10 // «Податки та бухгалтерський облік», 2010, № 45.

Тому такий договір з головним бухгалтером (бухгалтером)

укладатися не повинен.

Винятком є лише випадок, коли на бухгалтера покладено виконання обов’язків касира (як правило, це відбувається за наявності відповідного наказу керівника). За таких обставин з ним має бути укладено зазначений договір, але

лише в частині обов’язків касира.

Водночас у деяких випадках, перелічених у

ст. 134 КЗпП, бухгалтера може бути притягнено до повної матеріальної відповідальності, що полягає у відшкодуванні всього розміру шкоди, заподіяної підприємству. Це відбувається, якщо:

— майно чи інші цінності було отримано ним під звіт за разовою довіреністю чи за іншими разовими документами;

— шкоди завдано його діями, які мають ознаку діянь, що переслідуються у кримінальному порядку;

— шкоди завдано ним, перебуваючи у нетверезому стані;

— шкоди завдано нестачею, навмисним знищенням чи навмисним псуванням матеріалів, напівфабрикатів, виробів (продукції), у тому числі при їх виготовленні, а також інструментів, вимірювальних приладів, спецодягу і інших предметів, виданих підприємством йому в користування;

— шкоди завданий не при виконанні трудових обов’язків.

 

Чи несе новопризначений головний бухгалтер адміністративну відповідальність за помилки попереднього головного бухгалтера

Новий бухгалтер

не може бути притягнений до адміністративної відповідальності за податковий період, протягом якого він ще не працював.

Він несе відповідальність тільки за той податковий період, в якому

приступив до своїх посадових обов’язків і лише за ті дані, які формувалися ним безпосередньо. Такий висновок випливає з консультації фахівців Інформаційно-довідкового Департаменту ДПАУ, опублікованої в тижневику «Податковий, банківський, митний КОНСУЛЬТАНТ», 2009, № 8, с. 8.

Водночас ДПАУ в

листі від 18.09.2009 г № 11305/5/23-4018/462 рекомендує для уникнення випадків покладання провини на новопризначеного головного бухгалтера при звільненні попереднього перевірити бухгалтерську документацію, яка залишилася після звільненого попередника і на підставі якої новим головним бухгалтером складатиметься податкова звітність у період виконання ним посадових обов’язків.

У принципі до службових обов’язків нового бухгалтера

не входить перевірка бухгалтерського та податкового обліку попередніх періодів, адже в ч. 7 ст. 8 Закону про бухоблік, де якраз перелічено обов’язки бухгалтера, ідеться тільки про забезпечення обліку всіх поточних операцій, а про перевірку бухгалтерської документації за попередній період нічого не сказано.

Хоча певна логіка в рекомендаціях ДПАУ є. Адже колишній бухгалтер міг, наприклад, допустити помилку при визначенні балансової вартості певної групи основних фондів (завищити її), унаслідок чого вже новий бухгалтер при складанні поточної декларації з податку на прибуток може відобразити в ній завищену суму амортизації, що призведе до заниження об’єкта оподаткування і відповідно до недоплати до бюджету податку на прибуток. За таке порушення відповідальність нестиме вже новий головний бухгалтер, оскільки саме він неправильно обчислив суму податку на прибуток у період виконання своїх посадових обов’язків і підписав декларацію.

Докладніше питання відповідальності бухгалтера розглянуто у статті «

За що несе відповідальність бухгалтер підприємства» у газеті «Податки та бухгалтерський облік», 2009, № 61, с. 34.

На сьогодні це, мабуть, усі основні нюанси діяльності бухгалтера, з якими ми хотіли вас ознайомити. Бажаємо вам, шановні колеги, мудрих керівників, відповідальних підлеглих, успішної та спокійної роботи, високих фінансових результатів і лише хороших новин!

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі