Теми статей
Обрати теми

Розмір частки учасника у статутному капіталі ТОВ має дорівнювати розміру загальної номінальної вартості акцій особи у статутному капіталі АТ до перетворення

Редакція ПБО
Податки & бухоблік Липень, 2010/№ 58
Друк
Лист від 07.05.2009 р. № 5233

Розмір частки учасника у статутному капіталі ТОВ має дорівнювати розміру загальної номінальної вартості акцій особи у статутному капіталі АТ до перетворення

Лист Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва від 07.05.2009 р. № 5233

 

Державний комітет України з питань регуляторної політики та підприємництва розглянув у межах компетенції звернення стосовно надання роз’яснень з деяких проблемних питань державної реєстрації створення товариств з обмеженою відповідальністю, що утворюються в результаті припинення акціонерних товариств шляхом перетворення, та повідомляє таке.

Відповідно до статті 111 Закону України «Про господарські товариства» (далі — Закон про господарські товариства) законодавство про господарські товариства ґрунтується на нормах, установлених Конституцією України, і складається із Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, цього Закону, інших нормативно-правових актів, прийнятих відповідно до цих законодавчих актів.

Згідно зі статтею 19 Закону про господарські товариства припинення діяльності товариства відбувається шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, виділення, перетворення) або ліквідації з дотриманням вимог законодавства про захист економічної конкуренції.

Відповідно до частини першої статті 91 Господарського кодексу України (далі — ГКУ) припинення діяльності господарського товариства відбувається шляхом його ліквідації або реорганізації відповідно до статті 59 цього Кодексу.

Відповідно до частини першої статті 104 Цивільного кодексу України (далі — ЦКУ) юридична особа припиняється в результаті передання всього свого майна, прав та обов’язків іншим юридичним особам — правонаступникам (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або в результаті ліквідації.

Згідно зі статтею 108 ЦКУ перетворенням юридичної особи є зміна її організаційно-правової форми. У разі перетворення до нової юридичної особи переходять усе майно, усі права та обов’язки попередньої юридичної особи.

Припинення акціонерних товариств у результаті перетворення у товариство з обмеженою відповідальністю здійснюється з урахуванням норм Закону України «Про акціонерні товариства», Порядку скасування реєстрації випусків акцій та анулювання свідоцтв про реєстрацію випуску акцій, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 30.12.98 р. № 222 (далі — Порядок), Положення про порядок реєстрації випуску акцій під час реорганізації товариств, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 30.12.98 р. № 221 (далі — Положення).

Частиною першою статті 87 Закону України «Про акціонерні товариства» (далі — Закон про акціонерні товариства) встановлено, що перетворенням акціонерного товариства визнається зміна його організаційно-правової форми з припиненням та передачею всіх його прав і обов’язків підприємницькому товариству — правонаступнику згідно з передавальним актом. Акціонерне товариство може перетворитися лише на інше господарське товариство або виробничий кооператив.

Відповідно до п. 5 розділу I Порядку акціонерне товариство, що прийняло рішення про припинення діяльності товариства шляхом його реорганізації, зобов’язане здійснити оцінку та викуп акцій акціонерів, які вимагають цього, у разі коли ці акціонери не голосували за прийняття загальними зборами акціонерів рішення про припинення діяльності товариства шляхом його реорганізації та звернулись до товариства з письмовою заявою.

При цьому згідно з абзацом четвертим п. 1.7 Положення викуп акцій повинен бути здійснений товариством не пізніше одного місяця з дати прийняття загальними зборами рішення про реорганізацію.

На необхідності застосування даної норми Положення при перетворенні акціонерних товариств у товариство з обмеженою відповідальністю наголошує і ДКЦПФР у своєму листі від 21.03.2008 р. № 11/03/4929.

Згідно із частиною другою ст. 2 Закону про акціонерні товариства викуп акцій — це придбання акціонерним товариством за плату розміщених ним акцій.

Тобто у результаті проведення викупу акцій акціонерів, які не голосували за прийняття загальними зборами акціонерів рішення про припинення діяльності товариства шляхом його реорганізації та звернулись до товариства з письмовою заявою, акціонерне товариство стає власником частки у статутному капіталі товариства у розмірі, визначеному кількістю придбаних акцій.

Згідно з п. 7 розділу I Порядку акціонерне товариство, що прийняло рішення про припинення діяльності товариства шляхом його реорганізації, зобов’язане здійснити обмін акцій на частки у статутному фонді товариств, що створюються під час реорганізації.

Обмін акцій на частки у статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю, що створюються під час реорганізації акціонерного товариства, проводиться в два етапи

. На першому етапі в обмін на акції акціонери отримують письмові зобов’язання про видачу частки у статутному капіталі правонаступника акціонерного товариства, що реорганізується (далі — письмові зобов’язання). Результати проведення такого обміну фіксуються відповідно до п.п. «в» п. 3.1 розділу III Порядку у Звіті про наслідки обміну акцій у статутному фонді товариства, що реорганізовується, на письмові зобов’язання про видачу відповідної кількості часток товариств, що створюються внаслідок реорганізації, який засвідчується підписом голови комісії з припинення акціонерного товариства та печаткою акціонерного товариства, яке прийняло рішення про реорганізацію, підписами та печатками аудитора (аудиторської фірми).

На другому

етапі відбувається обмін письмових зобов’язань на частки у статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю відповідно до отриманих на першому етапі письмових зобов’язань. При цьому отримання часток у статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю, що створюється внаслідок реорганізації акціонерного товариства, в обмін на видані акціонерам письмові зобов’язання строками не обмежується.

Частиною четвертою статті 87 Закону про акціонерні товариства встановлено, що розподіл часток (паїв) підприємницького товариства-правонаступника відбувається із збереженням співвідношення між частками акціонерів у статутному капіталі акціонерного товариства, що перетворюється.

Тобто

при здійсненні обміну розмір частки учасника у статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю повинен дорівнювати розміру загальної номінальної вартості акцій, які належали особі у статутному капіталі акціонерного товариства до перетворення і в обмін на які їй було видано письмове зобов’язання.

Отримання часток у статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю, що створюється внаслідок реорганізації акціонерного товариства, в обмін на видані акціонерам письмові зобов’язання може відбуватися шляхом:

— участі акціонерів акціонерного товариства, що реорганізується, в установчих зборах товариства з обмеженою відповідальністю, що створюється внаслідок реорганізації акціонерного товариства, і включення їх до числа засновників (учасників) такого товариства;

— вступу як учасника до товариства з обмеженою відповідальністю, що створюється внаслідок реорганізації акціонерного товариства, після його державної реєстрації, шляхом обміну письмових зобов’язань на частки у статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю.

Відповідно до п. 6 розділу I Порядку розмір статутного фонду товариства на дату прийняття рішення про припинення діяльності товариства шляхом його реорганізації повинен дорівнювати сумі розмірів статутних фондів усіх товариств, що створені шляхом реорганізації (на дату їх державної реєстрації).

З урахуванням можливого проведення викупу акціонерним товариством акцій акціонерів, які вимагають цього, у разі коли ці акціонери не голосували за прийняття загальними зборами акціонерів рішення про припинення діяльності товариства шляхом його реорганізації та звернулись до товариства з письмовою заявою, а також можливості обміну письмових зобов’язань на частки у статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю після його державної реєстрації, на момент державної реєстрації товариства з обмеженою відповідальністю, що створюється внаслідок реорганізації акціонерного товариства, окремі частки у статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю можуть бути не розподіленими між учасниками.

Відповідно до пункту четвертого частини першої статті 115 ЦКУ господарське товариство може бути власником іншого майна, набутого на підставах, що не заборонені законом.

Згідно з частиною першою статті 8 ЦКУ, якщо цивільні відносини не врегульовані цим Кодексом, іншими актами цивільного законодавства або договором, вони регулюються тими правовими нормами цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, що регулюють подібні за змістом цивільні відносини (аналогія закону).

Відповідно до частини п’ятої статті 53 Закону про господарські товариства частка (її частини) у статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю може бути придбана самим товариством.

Враховуючи зазначене вище, вважаємо, що

при державній реєстрації товариства з обмеженою відповідальністю, що створюється у результаті перетворення акціонерного товариства, за товариством з обмеженою відповідальністю закріплюється частка у статутному капіталі, яка в передавальному акті відображається як заборгованість товариства перед акціонерами (учасниками).

Розмір закріпленої за товариством з обмеженою відповідальністю частки у його статутному капіталі не повинен перевищувати суми загальної номінальної вартості викуплених акціонерним товариством під час реорганізації акцій акціонерів, які вимагають цього, у разі коли ці акціонери не голосували за прийняття загальними зборами акціонерів рішення про припинення діяльності товариства шляхом його реорганізації у товариство з обмеженою відповідальністю та звернулись до акціонерного товариства з письмовою заявою, та загальної номінальної вартості часток у статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю, право на отримання яких мають власники письмових зобов’язань, які не взяли участі в установчих зборах товариства з обмеженою відповідальністю, що створюється в результаті перетворення акціонерного товариства.

Звертаємо увагу на те, що розмір закріпленої за товариством з обмеженою відповідальністю частки у його статутному капіталі повинен зазначатися у статуті товариства з обмеженою відповідальністю.

 

Заступник голови С. Третьяков

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі