Про затвердження Змін до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 4 «Звіт про рух грошових коштів»

Редакція ПБО
Наказ від 10.06.2010 р. № 382

Про затвердження Змін до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 4 «Звіт про рух грошових коштів»

Наказ Міністерства фінансів України від 10 червня 2010 року № 382

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 5 липня 2010 року за № 470/17765

(витяг)

 

Відповідно до статті 6 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»

НАКАЗУЮ:

1.

Затвердити схвалені Методологічною радою з бухгалтерського обліку при Міністерстві фінансів України Зміни до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 4 «Звіт про рух грошових коштів», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99 № 87, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21.06.99 за № 398/3691 (із змінами), що додаються.

<…>

3. Цей наказ набирає

чинності через десять днів після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України.

<…>

Міністр Ф. Ярошенко

 

 

Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 10.06.2010 р. № 382

Зміни до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 4 «Звіт про рух грошових коштів»

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України від 05.07.2010 р. за № 470/17765

 

1.

Пункти 12 — 27 викласти в такій редакції:

«12. Рух грошових коштів у результаті операційної діяльності визначається за сумою надходжень від операційної діяльності та сумою витрачання на операційну діяльність грошових коштів за даними записів їх руху на рахунках бухгалтерського обліку.

13. У

статті «Надходження від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)» відображаються грошові надходження від основної діяльності, тобто від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) з урахуванням непрямих податків (податку на додану вартість, акцизного збору тощо).

У

статті «Надходження від погашення векселів одержаних» відображаються грошові надходження від погашення векселів одержаних, від їх продажу.

14. У

статті «Надходження від покупців і замовників авансів» відображається сума одержаної попередньої оплати та авансових надходжень грошовими коштами від покупців і замовників під наступну поставку продукції (товарів, робіт, послуг).

У

статті «Надходження від повернення авансів» відображаються повернуті підприємству постачальниками і підрядниками суми попередньої оплати та авансових надходжень грошовими коштами.

15. У

статті «Надходження від установ банків відсотків за поточними рахунками» відображається сума одержаних підприємством відсотків (процентів) за залишками коштів на його поточних рахунках за договорами банківського рахунку.

16. У

статті «Надходження від бюджету податку на додану вартість» відображаються відшкодовані підприємству з бюджету суми податкового кредиту з цього податку шляхом зарахування грошових коштів на рахунки в установах банків.

У

статті «Надходження від повернення інших податків і зборів (обов’язкових платежів)» відображаються одержані з бюджету на рахунки підприємства в установах банків суми інших податків і зборів (обов’язкових платежів), крім податку на додану вартість.

17. У

статті «Надходження від отримання субсидій, дотацій» відображаються отримані з бюджетів та позабюджетних фондів суми субсидій, дотацій.

У

статті «Надходження від цільового фінансування» відображаються одержані для здійснення видатків на операційну діяльність підприємства інші асигнування з бюджету і кошти цільового фінансування від інших осіб (благодійників).

18. У

статті «Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)» відображаються одержані підприємством грошовими коштами економічні санкції за порушення законодавства та умов договорів.

19. У

статті «Інші надходження» відображаються інші надходження грошових коштів від операційної діяльності, не включені до попередніх статей звіту про рух грошових коштів у результаті операційної діяльності, зокрема від реалізації оборотних активів, включаючи іноземну валюту, надходження від діяльності обслуговуючих господарств, від операційної оренди активів.

20. У

статті «Витрачання на оплату товарів (робіт, послуг)» відображаються грошові кошти, сплачені постачальникам і підрядникам за одержані товарно-матеріальні цінності, прийняті роботи і надані послуги.

У

статті «Витрачання на оплату авансів» відображаються суми попередньої оплати та авансових платежів постачальникам та підрядникам за товарно-матеріальні цінності (роботи, послуги), що будуть поставлені (виконані, надані).

У

статті «Витрачання на оплату повернення авансів» відображається сума попередньої оплати та авансових платежів, яку підприємство повернуло покупцям і замовникам.

21. У

статті «Витрачання на оплату працівникам» відображаються витрачені грошові кошти на виплати працівникам заробітної плати, допомоги, винагород.

У

статті «Витрачання на оплату витрат на відрядження» відображається сума витрачених грошових коштів на службові відрядження.

22. У

статті «Витрачання на оплату зобов’язань з податку на додану вартість» відображається сума сплаченого до бюджету податку на додану вартість.

У

статті «Витрачання на оплату зобов’язань з податку на прибуток» відображається сума сплаченого до бюджету податку на прибуток за умови, що податок конкретно не ототожнюється з фінансовою або інвестиційною діяльністю.

23. У

статті «Витрачання на оплату відрахувань на соціальні заходи» відображається сума сплачених внесків із загальнообов’язкового державного пенсійного і соціального страхування.

24. У

статті «Витрачання на оплату зобов’язань з інших податків і зборів (обов’язкових платежів)» відображається сума сплачених податків і зборів (обов’язкових платежів) (крім податку на додану вартість, податку на прибуток, зобов’язань із загальнообов’язкового державного пенсійного і соціального страхування).

25. У

статті «Витрачання на оплату цільових внесків» відображається сума сплачених цільових та благодійних внесків.

26. У

статті «Інші витрачання» наводиться сума використаних грошових коштів на інші напрями операційної діяльності, що не включена до попередніх статей звіту про рух грошових коштів, зокрема собівартість реалізованої іноземної валюти.

27. У

статті «Чистий рух коштів до надзвичайних подій» відображається різниця між сумами грошових надходжень та грошових видатків, відображених відповідно до пунктів 12 — 26 цього Положення (стандарту).».

2.

Пункт 56 викласти в такій редакції:

«56. У

статті «Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів» відображається сума збільшення або зменшення (наводиться у дужках) залишку грошових коштів у результаті перерахунку іноземної валюти при зміні валютних курсів протягом звітного періоду.».

3.

Додаток до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 4 викласти в новій редакції, що додається.

 

Начальник Управління методології бухгалтерського обліку В. Пархоменко

 

 

img 1
img 2коментар редакції

Оновлений Звіт про рух грошових коштів

Наказом від 10.06.2010 р. № 382, що коментується, Мінфін уніс масштабні зміни до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 4 «Звіт про рух грошових коштів», затвердженого наказом Мінфіну від 31.03.99 р. № 87 (далі — П(С)БО 4).

Звіт про рух грошових коштів

(форма № 3) як невід’ємна частина фінансової звітності містить розгорнуту інформацію про надходження та вибуття грошових коштів та їх еквівалентів у розрізі операційної, інвестиційної та фінансової діяльності за відповідний звітний період.

При цьому до внесення зазначених змін до П(С)БО 4 методика розрахунку результату руху грошових коштів кардинально відрізнялася залежно від виду діяльності підприємства (операційна, інвестиційна, фінансова). Так,

для визначення чистого руху грошових коштів від операційної діяльності, під якою п. 4 П(С) БО 4 розуміє основну діяльність підприємства, а також інші види діяльності, які не є інвестиційною чи фінансовою, застосовувався непрямий метод. Відповідно до нього здійснювалося коригування суми прибутку (збитку) від звичайної діяльності до оподаткування шляхом виключення впливу негрошових операцій (бартерні операції, придбання активів шляхом емісії акцій тощо), операцій, пов’язаних із рухом грошових коштів у результаті інвестиційної та фінансової діяльності, а також величини змін запасів, дебіторської та кредиторської заборгованості, пов’язаної з операційною діяльністю, протягом звітного періоду.

Водночас інформація

про рух грошових коштів у результаті інвестиційної та фінансової діяльності подавалася (і надалі подаватиметься) із використанням прямого методу, при якому дані про грошові надходження та грошові виплати отримують безпосередньо з облікових регістрів.

У зв’язку з викладенням пп. 12 — 27 П(С)БО 4 у новій редакції

рух грошових коштів у результаті операційної діяльності тепер також представлятиметься у Звіті про рух грошових коштів прямим методом. До речі, МСБО 7 «Звіти про рух грошових коштів» для подання у звітності руху грошових коштів від операційної діяльності схвалює застосування підприємствами саме прямого методу.

Разом із самим стандартом змін зазнала й

форма Звіту про рух грошових коштів, наведена в додатку до П(С)БО 4, яку теж викладено в новій редакції, унаслідок чого вона відрізняється від попереднього варіанту не лише візуально (замість шести граф містить чотири, хоча, як і раніше, складається із трьох розділів), а й під нову методику складання повністю переписано розділ I «Рух грошових коштів у результаті операційної діяльності» форми № 3. Сьогодні в ньому послідовно наведено статті, що відображають надходження грошових коштів за джерелами та витрачання грошових коштів за основними напрямами використання в результаті операційної діяльності протягом звітного періоду.

Щодо руху грошових коштів у результаті інвестиційної та фінансової діяльності, то у формі № 3 зберігся колишній склад статей і, більше того, навіть не змінилися коди рядків.

Згідно з оновленим п. 12 П(С)БО 4 рух грошових коштів

у результаті операційної діяльності визначається за сумою надходжень від операційної діяльності та сумою витрачання на операційну діяльність грошових коштів за даними записів їх руху на рахунках бухгалтерського обліку. Причому так само як і раніше, до Звіту про рух грошових коштів не включаються внутрішні зміни у складі грошових коштів підприємства, як-то: зарахування зданої готівки з каси на поточний рахунок у банку, отримання готівки до каси з поточного рахунка, переказ коштів з поточного рахунка на депозитний, повернення грошових коштів з депозитного рахунка на поточний тощо.

Оновлений порядок заповнення розділу I Звіту про рух грошових коштів щодо руху грошових коштів у результаті операційної діяльності наведемо для наочності в таблиці.

 

Найменування рядка

Код рядка

Що відображається

1

2

3

Надходження від:

 

 

Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

010

Грошові надходження від основної діяльності, тобто від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) з урахуванням непрямих податків (ПДВ, акцизного збору тощо)

Погашення векселів одержаних

015

Грошові надходження від погашення векселів одержаних, від їх продажу

Покупців і замовників авансів

020

Сума отриманої попередньої оплати та авансових надходжень грошовими коштами від покупців і замовників під наступну поставку продукції (товарів, робіт, послуг)

Повернення авансів

030

Повернені підприємству постачальниками та підрядниками суми попередньої оплати та авансових надходжень грошовими коштами

Установ банків відсотків за поточними рахунками

035

Сума отриманих підприємством відсотків за залишками коштів на його поточних рахунках за договорами банківського рахунка

Бюджету податку на додану вартість

040

Відшкодовані підприємству з бюджету суми бюджетного відшкодування з ПДВ шляхом зарахування грошових коштів на рахунки в установах банків

Повернення інших податків і зборів (обов’язкових платежів)

045

Отримані з бюджету на рахунки підприємства в установах банків суми інших податків і зборів (обов’язкових платежів), крім ПДВ

Отримання субсидій, дотацій

050

Отримані з бюджетів і позабюджетних фондів суми субсидій, дотацій

Цільового фінансування

060

Отримані для здійснення видатків на операційну діяльність підприємства інші асигнування з бюджету та кошти цільового фінансування від інших осіб (благодійників)

Боржників неустойки (штрафів, пені)

070

Отримані підприємством грошовими коштами економічні санкції за порушення законодавства та умов договорів

Інші надходження

080

Інші надходження грошових коштів від операційної діяльності, не включені до рядків 010 — 070, зокрема від реалізації оборотних активів, включаючи іноземну валюту, надходження від діяльності обслуговуючих господарств, від операційної оренди активів

Витрачання на оплату:

Товарів (робіт, послуг)

090

Грошові кошти, сплачені постачальникам і підрядникам за отримані товарно-матеріальні цінності, прийняті роботи та надані послуги

Авансів

095

Суми попередньої оплати та авансових платежів постачальникам і підрядникам за товарно-матеріальні цінності (роботи, послуги), які буде поставлено (виконано, надано)

Повернення авансів

100

Суми попередньої оплати та авансових платежів, які підприємство повернуло покупцям і замовникам

Працівникам

105

Витрачені грошові кошти на виплати працівникам заробітної плати, допомоги, винагород

Витрат на відрядження

110

Сума витрачених грошових коштів на службові відрядження

Зобов’язань з податку на додану вартість

115

Сума сплаченого до бюджету ПДВ

Зобов’язань з податку на прибуток

120

Сума сплаченого до бюджету податку на прибуток за умови, що податок конкретно не ототожнюється з фінансовою чи інвестиційною діяльністю

Відрахувань на соціальні заходи

125

Сума сплачених внесків із загальнообов’язкового державного пенсійного і соціального страхування

Зобов’язань з інших податків і зборів (обов’язкових платежів)

130

Сума сплачених податків і зборів (обов’язкових платежів) (крім ПДВ, податку на прибуток, зобов’язань із загальнообов’язкового державного пенсійного та соціального страхування)

Цільових внесків

140

Сума сплачених цільових та благодійних внесків

Інші витрачання

145

Суми використаних грошових коштів на інші напрями операційної діяльності, не включені до рядків 090 — 140, зокрема собівартість реалізованої іноземної валюти

Чистий рух коштів до надзвичайних подій

150

Різниця між сумами грошових надходжень, відображеними у рядках 010 — 080, та грошових витрат, показаними в рядках 090 — 145

Рух коштів від надзвичайних подій

160

Відповідно надходження чи витрачання (наводиться в дужках) грошових коштів, пов’язані з надзвичайними подіями у процесі операційної діяльності

Чистий рух коштів від операційної діяльності

170

Результат руху грошових коштів від операційної діяльності з урахуванням руху коштів від надзвичайних подій: рядок 150 плюс (при додатному значенні) чи мінус (при від’ємному значенні) рядок 160

 

Оскільки сьогодні у Звіті про рух грошових коштів відсутні графи «Надходження» та «Видаток» (у графі 3 наводитимуться відповідні показники за звітний період, а у графі 4 — за аналогічний період попереднього року), викладено в новій редакції і п. 56 П(С)БО 4. Відтепер

у рядку 420 «Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів» форми № 3 потрібно показувати суму збільшення чи зменшення (наводиться в дужках) залишку грошових коштів унаслідок перерахунку іноземної валюти при зміні валютних курсів протягом звітного періоду.

Набрав чинності наказ, що публікується,

з 16 липня 2010 року. Однак більшість підприємств уперше подаватимуть відредагований Звіт про рух грошових коштів у складі річної фінансової звітності за 2010 рік. Водночас окремим підприємствам державної та комунальної власності доведеться формувати показники зміненої форми № 3 уже за 9 місяців поточного року, тому до детального висвітлення питань її заповнення ми повернемося найближчим часом.

 

Тетяна Войтенко

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі