Теми статей
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Про здійснення органами місцевого самоврядування заходів держнагляду (контролю) у сфері торгівлі

Редакція ПБО
Податки & бухоблік Червень, 2010/№ 44
Друк
Лист від 25.02.2010 р. № 2357

Про здійснення органами місцевого самоврядування заходів держнагляду (контролю) у сфері торгівлі

Лист Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва від 25.02.2010 р. № 2357

 

Державний комітет України з питань регуляторної політики та підприємництва розглянув <…> лист <…> про надання роз’яснень щодо особливостей застосування Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» (далі — Закон про контроль) у ході здійснення органами місцевого самоврядування заходів державного нагляду (контролю) за суб’єктами господарювання, які здійснюють торговельну діяльність на ринках міста, та в межах компетенції повідомляє таке.

Статтею 7 Закону про контроль установлено, що для здійснення планового або позапланового заходу орган державного нагляду (контролю) видає

наказ, який повинен містити найменування суб’єкта господарювання, щодо якого здійснюватиметься захід, та предмет перевірки.

На підставі наказу оформляється

посвідчення (направлення) на проведення заходу, який підписується керівником або заступником керівника органу державного нагляду (контролю) (із зазначенням прізвища, ім’я та по батькові) і завіряється печаткою.

У посвідченні (направленні) на проведення заходу, зокрема, зазначаються: назва органу державного нагляду (контролю), що здійснює захід; найменування суб’єкта господарювання та/або його відокремленого підрозділу або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи — підприємця, щодо діяльності яких здійснюється захід; місцезнаходження суб’єкта господарювання та/або його відокремленого підрозділу, щодо діяльності яких здійснюється захід; номер і дата наказу, на виконання якого здійснюється захід.

Також слід зауважити, що згідно зі статтею 7 Закону про контроль на підставі акта, складеного за результатами здійснення планового заходу, у ході якого виявлено порушення вимог законодавства, протягом п’яти робочих днів із дня завершення заходу складається

припис, розпорядження або інший розпорядчий документ щодо усунення порушень, виявлених під час здійснення заходу.

Ураховуючи наведене, захід державного нагляду (контролю) проводиться щодо конкретного суб’єкта господарювання за процедурою, визначеною Законом про контроль. Отже, про проведення планової перевірки

особисто повідомляється кожний із суб’єктів господарювання, який здійснює торговельну діяльність на території ринку і щодо якого здійснюється плановий захід державного нагляду (контролю).

Відносно проблемних питань дотримання процедури повідомлення фізичної особи — підприємця про проведення планової перевірки повідомляємо про таке.

Відповідно до статті 5 Закону про контроль повідомлення направляються

рекомендованим листом або телефонограмою за рахунок коштів органу державного нагляду (контролю) або вручається особисто керівнику або уповноваженій особі суб’єкта господарювання під розписку.

Статтею 17 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців» передбачено, що в Єдиному державному реєстрі повинні міститися, зокрема, такі відомості щодо фізичної особи — підприємця:

— ім’я фізичної особи;

— ідентифікаційний номер фізичної особи — платника податків або номер і серія паспорта (для фізичних осіб, які за своїми релігійними або іншими переконаннями відмовляються від прийняття ідентифікаційного номера, офіційно повідомили про це відповідні органи державної влади та мають відмітку в паспорті);

— місце проживання;

— види діяльності.

Крім того, Правилами торгівлі на ринках, затвердженими наказом Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України, Міністерства внутрішніх справ України, Державної податкової адміністрації України, Державного комітету стандартизації, метрології і сертифікації України від 26.02.2002 р. № 57/188/84/105, який зареєстровано в Міністерстві юстиції України 22.03.2002 р. за № 288/6576, передбачено, що на торговельному місці продавця (фізичної особи — суб’єкта підприємницької діяльності) установлюється табличка із зазначенням, зокрема, його прізвища, ім’я та по батькові, номера свідоцтва про державну реєстрацію як суб’єкта підприємницької діяльності та назви органу, що здійснив цю реєстрацію.

Разом із тим повідомляємо, що відповідно до Закону про контроль

державний нагляд (контроль) — це діяльність уповноважених законом центральних органів виконавчої влади, їх територіальних органів, органів місцевого самоврядування, інших органів у межах повноважень, передбачених законом, щодо виявлення та запобігання порушенням вимог законодавства суб’єктами господарювання та забезпечення інтересів суспільства, зокрема належної якості продукції, робіт та послуг, прийнятного рівня небезпеки для населення, навколишнього природного середовища.

Заходи державного нагляду (контролю)

— це планові та позапланові заходи, які здійснюються шляхом проведення перевірок, ревізій, оглядів, обстежень та інших дій.

Планові заходи здійснюються відповідно до річних або квартальних планів, які затверджуються органом державного нагляду (контролю).

Орган державного нагляду (контролю) визначає у віднесеній до його відання сфері критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від здійснення господарської діяльності.

Критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від здійснення господарської діяльності, та періодичність проведення планових заходів, затверджуються Кабінетом Міністрів України за поданням органу державного нагляду (контролю).

Спеціальні положення щодо прийняття актів Кабінетом Міністрів України містить Закон України «Про Кабінет Міністрів України» (далі — Закон про КМУ). Відповідно до частини 1 статті 52 зазначеного Закону Кабінет Міністрів України на основі та на виконання Конституції і законів України, актів Президента України видає обов’язкові для виконання акти — постанови та розпорядження.

Статтею 53 Закону про КМУ передбачено, що право ініціативи у прийнятті актів Кабінету Міністрів України мають члени Кабінету Міністрів України, центральні органи виконавчої влади, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації.

Ініціювати підготовку та прийняття актів Кабінету Міністрів України може Президент України. Проекти актів Кабінету Міністрів України готуються міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, Радою міністрів Автономної Республіки Криму, обласними, Київською і Севастопольською міськими державними адміністраціями. Слід зауважити, що органи місцевого самоврядування в зазначеному переліку відсутні.

Одночасно повідомляємо: відповідно до постанови Кабінету Міністрів України «Про тимчасові обмеження щодо здійснення заходів державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності на період до 31 грудня 2010 року» від 21.05.2009 р. № 502 органам та посадовим особам, уповноваженим законами здійснювати державний нагляд (контроль) у сфері господарської діяльності, передбачено

до 31 грудня 2010 року, зокрема, тимчасово припинити проведення планових перевірок суб’єктів господарювання, крім перевірок суб’єктів господарювання, яких відповідно до затверджених Кабінетом Міністрів України критеріїв оцінки ступеня ризику від здійснення господарської діяльності віднесено до суб’єктів господарювання з високим ступенем ризику, та планових заходів державного нагляду (контролю) за додержанням санітарного та податкового законодавства, правильністю обчислення, повнотою та своєчасністю сплати до бюджетів, державних цільових фондів податків і зборів (обов’язкових платежів).

Водночас норму щодо встановлення мораторію на проведення перевірок суб’єктів малого підприємництва було закріплено ще й на законодавчому рівні.

30 грудня 2009 року набрав чинності Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо спрощення умов ведення бізнесу в Україні» (далі — Закон № 1759).

Пунктом 2 Прикінцевих положень цього Закону встановлено до 1 січня 2011 року мораторій:

— на здійснення заходів державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності органами державної влади та органами місцевого самоврядування, їх посадовими або службовими особами щодо суб’єктів малого підприємництва, крім:

проведення перевірок суб’єктів малого підприємництва, господарську діяльність яких віднесено до високого ступеня ризику, критерії визначення якого затверджено Кабінетом Міністрів України відповідно до вимог Закону про контроль;

проведення органами державної податкової служби планових та позапланових виїзних перевірок (крім перевірок, які проводяться згідно з пунктами 4 і 8 частини шостої статті 111 Закону України «Про державну податкову службу в Україні»);

проведення органами Пенсійного фонду України планових та позапланових перевірок суб’єктів господарювання з високим або середнім ступенем ризику;

проведення органами захисту прав споживачів позапланових перевірок за скаргами споживачів.

З урахуванням того, що відповідно до Закону про контроль заходи державного нагляду (контролю) — це планові та позапланові заходи, вважається, що мораторій установлено як на планові, так і на позапланові заходи державного нагляду (контролю).

Слід зауважити, що норма Закону № 1759 щодо встановлення мораторію на здійснення заходів державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності органами державної влади та органами місцевого самоврядування, їх посадовими або службовими особами суб’єктів малого підприємництва має імперативний характер, тобто чітко визначено правила поведінки, категоричні приписи, заборону інших, ніж передбачені, дій.

Крім того, слід зазначити, що відповідно до статті 3 Закону про контроль однією із основних засад державного нагляду (контролю) є принцип недопустимості дублювання повноважень органів державного нагляду (контролю).

Органи місцевого самоврядування, здійснюючи повноваження з державного нагляду (контролю) за дотриманням законодавства у сфері торгівлі, дублюють повноваження інших органів державного нагляду (контролю).

Зважаючи на зазначене та враховуючи вимоги Закону про контроль, Закону № 1759 та постанови № 502, на думку Держкомпідприємництва, органи місцевого самоврядування на сьогодні не повинні здійснювати заходи державного нагляду (контролю) за дотриманням законодавства у сфері торгівлі

.

 

Голова О. Кужелькоментар редакції

Перевірки торговців на ринках: позиція Держкомпідприємництва

Лист, що коментується, цікавий відразу кількома висновками.

По-перше, Держкомпідприємництва небезпідставно звертає увагу на те, що перевірки суб’єктів господарювання, які здійснюють торговельну діяльність на ринку, мають відбуватися з дотриманням загальних вимог до порядку проведення перевірок. Одна з них — обов’язкове

повідомлення суб’єкта господарювання про планову перевірку. Безумовно, ідеться про ситуацію, коли перевіряється діяльність суб’єктів, які торгують на ринку, а не діяльність ринку як самостійного суб’єкта господарювання.

Посилання ж контролюючих органів на те, що місце торгівлі на ринку не може вважатися місцезнаходженням суб’єкта господарювання, а отже, повідомлення про перевірку надіслати неможливо, також виглядає непереконливим. Надсилати повідомлення про перевірку на торговельне місце на ринку дійсно немає ні сенсу, ні можливості, ураховуючи те, що самостійної адреси воно не має.

Повідомлення має бути надіслане на ту адресу, за якою суб’єкта господарювання зареєстровано, або, якщо це фізична особа — підприємець, — за його місцем проживання. Цю інформацію можна отримати з Єдиного держреєстру. Утім, Держкомпідприємництва пропонує ще один варіант, яким при бажанні можуть скористатися контролюючі органи, — повідомлення можна вручити особисто фізичній особі — підприємцю, якщо торгівлею на ринку займається він особисто.

Якщо в перевіряючих не буде доказів надсилання повідомлення про планову перевірку суб’єкту господарювання, який торгує на ринку, він має право не допустити їх до перевірки. І хоча лист, що коментується, присвячено перевіркам, які проводяться органами місцевого самоврядування, викладене може стати у пригоді у відносинах з будь-яким контролюючим органом.

Друге, на що слід звернути увагу, — висновок Держкомпідприємництва про те, що

мораторій на перевірки, запроваджений постановою КМУ «Про тимчасові обмеження щодо здійснення заходів державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності на період до 31 грудня 2010 року» від 21.05.2009 р. № 502 (далі — постанова № 502), продовжує діяти, незважаючи на набуття чинності Законом України «Про внесення змін до деяких законів України щодо спрощення умов ведення бізнесу в Україні» від 15.12.2009 р. № 1759-VI (далі — Закон № 1759). Нагадаємо, відповідно до останнього до 01.01.2011 р. установлено мораторій на перевірки у сфері господарської діяльності, що проводяться органами державної влади і місцевого самоврядування стосовно суб’єктів малого підприємництва. Слід зауважити, що Закон № 1759 значно стриманіший в обмеженні повноважень перевіряючих порівняно з постановою № 502:

обмеження стосуються лише перевірок, що проводяться стосовно суб’єктів малого підприємництва, діяльність яких віднесено до середнього або низького ступеня ризику;

— передбачений Законом № 1759 мораторій не поширюється на планові та позапланові перевірки органів податкової служби та органів ПФУ, позапланові перевірки управлінь із захисту прав споживачів.

На наш погляд, оскільки Закон № 1759 і постанова № 502, маючи однаковий предмет регулювання — запровадження тимчасових обмежень на проведення перевірок контролюючими органами, установлюють різні правила, пріоритет слід віддати Закону № 1759, а постанову № 502 у частині встановлення мораторію на перевірки вважати нечинною (до того ж, із самого початку реальна сила мораторію, що запроваджувався цією постановою, ставилася судами під сумнів, оскільки його було введено підзаконним актом). Однак Держкомпідприємництва пропонує інакше дивитися на колізію, що виникла, та вважати постанову № 502 такою, що не суперечить, а доповнює Закон № 1759. Водночас вважаємо: якщо суб’єкти господарювання візьмуть на озброєння цю позицію і, наприклад, не допускатимуть до планових перевірок усі контролюючі органи, за винятком податкової служби, ПФУ та СЕС, навряд чи вони знайдуть підтримку своїх дій у суді.

І ще один висновок листа, що коментується:

органи місцевого самоврядування на сьогодні не повинні здійснювати заходів державного нагляду (контролю) за дотриманням законодавства у сфері торгівлі. Аргументи Держкомпідприємництва щодо цього такі: 1) органи місцевого самоврядування, здійснюючи перевірки дотримання законодавства про торгівлю, дублюють повноваження інших контролюючих органів, що неприпустимо*; 2) мораторій на перевірки діє і щодо перевірок органів місцевого самоврядування; 3) в органів місцевого самоврядування відсутні повноваження на ініціювання прийняття постанови Кабміну, що процедурно унеможливлює затвердження критеріїв ризику, за якими оцінюється ступінь ризику від здійснення господарської діяльності та визначається періодичність перевірок.

* Аналогічний висновок щодо перевірок органами місцевого самоврядування дотримання законодавства про працю Держкомпідприємництва робив у своєму листі від 09.10.2009 р. № 12268.

Яким би привабливим це не здавалося, але і з висновком про неправомірність перевірок органів місцевого самоврядування змушені не погодитися: 1) за органами місцевого самоврядування закріплено певні повноваження, серед яких

установлення правил торгівлі на ринках та контроль за їх дотриманням (п. 44 ч. 1 ст. 26, ст. 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.97 р. № 280/97-ВР); у межах цих повноважень органи місцевого самоврядування не дублюють інші держоргани та можуть здійснювати перевірки; 2) мораторій дійсно поширюється на перевірки, що проводяться органами місцевого самоврядування, але діє він тільки щодо суб’єктів малого підприємництва, які здійснюють діяльність із низьким або середнім ступенем ризику; на перевірки інших суб’єктів господарювання заборону не встановлено; 3) відсутність критеріїв оцінки ризику від здійснення господарської діяльності, що підлягає перевірці органами місцевого самоврядування, не забороняє проведення перевірок, а лише призводить до того, що планові перевірки можуть здійснюватися не частіше одного разу на п’ять років.

 

Олена Уварова

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі