Податковий та бухгалтерський облік «перехідних» відпускних

Редакція ПБО
Стаття

Податковий та бухгалтерський облік «перехідних» відпускних

 

Після розрахунку суми відпускних бухгалтеру необхідно відобразити її в податковому та бухгалтерському обліку. Як обкладається сума відпускних податком з доходів фізичних осіб, внесками до соціальних фондів, а також яким є порядок бухгалтерського обліку суми відпускних, розглянемо в цій публікації.

Тетяна ОНИЩЕНКО, економіст-аналітик Видавничого будинку «Фактор»

 

Відповідно до

ст. 21 Закону про відпустки суму заробітної плати за весь час відпустки необхідно виплатити не пізніше ніж за 3 дні до його початку. Якщо вся відпустка припадає на один місяць, проблем із нарахуванням та оподаткуванням відпускних не виникає. Водночас на практиці поширенішим є випадок надання працівнику перехідних відпусток (коли відпустка починається в одному місяці, а закінчується в іншому).

Сьогодні при нарахуванні відпускних застосовують два підходи:

1) усю суму перехідних відпускних нараховують у місяці, в якому працівник іде у відпустку (інакше кажучи, відпускні і за поточний місяць, і за наступний місяць відображаються за кредитом субрахунку 661 у місяці їх виплати);

2) відпускні нараховують частинами окремо за кожним місяцем, на який припадає відпустка (тобто в місяці виходу у відпустку за кредитом субрахунку 661 відображають частину відпускних, що припадають на поточний місяць, а в наступному місяці за кредитом субрахунку 661 проводять суму відпускних, що відносяться до такого наступного місяця).

На нашу думку, логічнішим є другий варіант нарахування відпускних. Так, згідно з

п.п. 1.6.1 Інструкції № 5 суми нарахувань за час відпусток, на відміну від порядку їх фактичної виплати, розподіляються пропорційно часу, що припадає на дні відпустки у відповідному місяці.

У числовому прикладі, який наводитиметься далі, ми дотримуватимемося саме такого варіанта нарахування відпускних.

 

Податок з доходів фізичних осіб

Для цілей обкладення податком з доходів фізичних осіб відпускні є заробітною платою із загальноприйнятими правилами оподаткування.

Відповідно до

п.п. 6.5.1 Закону № 889 , якщо платник податків отримує доходи у вигляді заробітної плати за час відпустки, то з метою визначення граничної суми зарплати, що дає право на отримання податкової соціальної пільги, такі доходи (їх частина) відносяться до відповідних податкових періодів їх нарахування. Отже, щоб визначити, чи має право працівник на отримання податкової соціальної пільги, необхідно:

— розподілити відпускні за періодами, на які вони припадають;

— порівняти окремо доходи за кожний місяць із граничним розміром зарплати, при якому зберігається право на податкову соціальну пільгу.

Слід зауважити, що згідно з роз’ясненнями ДПАУ (див.

листи від 24.12.2009 р. № 28800/7/17-0217 // «Податки та бухгалтерський облік», 2010, № 1 — 2; від 14.01.2010 р. № 160/6/17-0716 // «Податки та бухгалтерський облік», 2010, № 13) граничний розмір заробітної плати, за якого працівник має право на податкову соціальну пільгу, у 2010 році дорівнює 1220 грн. Виняток становлять особи, які мають право на податкову соціальну пільгу «на дітей» згідно з пп. «а», «б» п.п. 6.1.2 та п.п. «е» п.п. 6.1.3 Закону № 889. Для одного з батьків граничний розмір зарплати в поточному році визначається як добуток 1220 грн. та кількості дітей, на яких надається пільга.

Із розрахунком суми податку з доходів фізичних осіб з відпускних за дні, що припадають на звітний місяць, як правило, жодних питань не виникає. Щодо відпускних за наступний місяць, то необхідно мати на увазі, що податкову соціальну пільгу до відпускних за другий місяць при їх виплаті застосовувати не слід, оскільки в момент виплати ще невідома загальна сума оподатковуваного доходу за місяць, на який припадає друга частина відпустки.

При розрахунку податку з доходів фізичних осіб із суми відпускних за другий місяць база оподаткування може бути зменшена на суму страхових внесків відповідно до

п. 3.5 Закону № 889, якщо їх було утримано та перераховано до відповідних фондів.

 

Внески до соціальних фондів

Суми відпускних включаються до складу додаткової заробітної плати (

п.п. 2.2.12 Інструкції № 5) та обкладаються податком з доходів фізичних осіб. У зв’язку з цим відпускні є об’єктом для нарахування та утримання внесків до фондів соціального страхування.

Внески до Пенсійного фонду із сум, що припадають на період більше ніж один місяць, у тому числі із суми оплати щорічної відпустки, нараховуються та утримуються з урахуванням правил, установлених

пп. 5.1.7 і 5.2.3 Інструкції № 21-1. Відповідно до них максимальна величина, з якої сплачуються страхові внески, для нарахування пенсійних внесків на суми відпускних застосовується окремо за кожний місяць.

Отже, для правильного нарахування (утримання) внесків до Пенсійного фонду суми відпускних необхідно розподілити за періодами, до яких вони відносяться. Виплати за кожний місяць (з урахуванням нарахованої заробітної плати за відпрацьовані дні в цих місяцях) окремо порівнюються з максимальним розміром доходу, з якого сплачуються страхові внески, що діяв у періоді, за який здійснюється нарахування відпускних.

Розподіл суми відпускних за відповідними календарними місяцями, протягом яких працівник перебував у відпустці, здійснюється і для визначення сум внесків до решти соціальних фондів: Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, Фонду соціального страхування на випадок безробіття, Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві. Це необхідно для порівняння суми доходу окремо за кожний місяць з максимальним розміром доходу, з якого справляються страхові внески.

Крім того, для визначення ставки утримань внеску до Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності (0,5 % або 1 %) також має значення порівняння місячного доходу працівника із сумою прожиткового мінімуму на працездатну особу. У зв’язку з цим суми відпускних також розподіляються за відповідними місяцями відпустки і дохід за кожний із таких місяців (з урахуванням нарахованої зарплати за відпрацьовані в цих місяцях дні) порівнюється з прожитковим мінімумом для працездатних осіб.

 

Порядок сплати податку з доходів та страхових внесків

Відповідно до

п.п. 8.1.2 Закону № 889 податок з усієї суми відпускних має бути перераховано до бюджету в день їх отримання в установі банку або перерахування на банківський рахунок працівника, а якщо відпускні виплачуються з виручки — не пізніше банківського дня, наступного за днем такої виплати (п.п. 8.1.4 Закону № 889).

У день видачі відпускних необхідно перерахувати внесок до Пенсійного фонду в частині нарахувань (33,2 %), у тому числі і з суми відпускних за другий місяць. Це пов’язане з тим, що відповідно до

п. 6 ст. 20 Закону № 1058 та п.п. 5.1.5 Інструкції № 21-1 одночасно з виплатою доходів, на які нараховуються страхові внески, страхувальники зобов’язані перерахувати авансові платежі.

Стосовно утримань до Пенсійного фонду (2 %)

Інструкція № 21-1 не містить вимоги щодо їх сплати авансом. Отже, суми утримань до Пенсійного фонду необов’язково перераховувати в момент виплати відпускних. Їх має бути сплачено не пізніше ніж через 20 календарних днів із дня закінчення звітного місяця (пп. 5.2.2 і 5.1.4 Інструкції № 21-1).

З усієї суми відпускних при їх видачі перераховуються внески до Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві (

п. 4.12 Інструкції № 36).

Також з усієї суми відпускних у день їх видачі перераховуються внески до Фонду соціального страхування на випадок безробіття (як у частині нарахувань, так і в частині утримань). Саме такий порядок сплати страхових внесків на сьогодні передбачено

п. 3 ст. 17 Закону № 1533.

Щодо внесків до Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, то

п. 1 ст. 23 Закону № 2240 містить норму, згідно з якою страхові внески сплачуються один раз на місяць у день, установлений для отримання в установах банків коштів на оплату праці. Отже, законодавство не містить норми, яка зобов’язує перераховувати внески до Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності з відпускних за наступний місяць у момент їх виплати.

Однак на практиці більшість бухгалтерів для зручності в роботі вважають за краще перераховувати всі страхові внески із загальної суми відпускних при їх видачі. Далі у прикладі розглянемо саме такий варіант сплати внесків до соціальних фондів.

 

Відображення сум відпускних у бухгалтерському та податковому обліку

Суми відпускних включаються до фонду додаткової заробітної плати (

п.п. 2.2.12 Інструкції № 5). Тому на підставі п.п. 5.6.1 Закону про податок на прибуток відпускні включаться до валових витрат підприємства як витрати на оплату праці фізичних осіб, які перебувають у трудових відносинах із платником податків. Внески до фондів соціального страхування, що нараховуються на суми відпускних, відображаються у складі валових витрат відповідно до п.п. 5.7.1 Закону про податок на прибуток.

Щодо бухгалтерського обліку сум відпускних, то їх нарахування здійснюється за кредитом субрахунку 661 «Розрахунки із заробітної плати» у кореспонденції з дебетом:

— субрахунку 471 «Забезпечення виплат відпусток» — при оплаті тих видів відпусток, для яких створюється резерв (щорічних основних та додаткових відпусток, додаткових відпусток працівникам, які мають дітей);

— субрахунків 23 «Виробництво», 91 «Загальновиробничі витрати», 92 «Адміністративні витрати», 93 «Витрати на збут», 94 «Інші витрати операційної діяльності» — при оплаті відпусток, для яких резерв не створюється (навчальні, творчі відпустки, відпустка у зв’язку з усиновленням дитини).

Розглянемо порядок відображення відпускних у бухгалтерському та податковому обліку на умовному числовому прикладі.

Приклад

. Економіст ТОВ «Схід» Ткачова С. І. йде у відпустку з 17 травня 2010 року на 24 календарні дні. У зв’язку з тим, що 23 травня 2010 року є святковим днем (Трійця), цей день не враховується при визначенні тривалості щорічної основної відпустки та не оплачується. Отже, Ткачова С. І. має стати до роботи 11 червня 2010 року.

Зарплата за відпрацьовані дні травня становить 823,53 грн., за відпрацьовані дні червня — 1238,10 грн.

Загальна сума відпускних — 1500,96 грн., у тому числі:

— за 14 днів травня — 875,56 грн.;

— за 10 днів червня — 625,40 грн.

За три дні до відпустки працівнику виплачено зарплату за травень та всю суму відпускних.

Скорочення, що застосовуються в таблицях:

ПФ — Пенсійний фонд;

ФТВП — Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності;

ФБ — Фонд соціального страхування на випадок безробіття;

ФНВ — Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві;

ПДФО — податок з доходів фізичних осіб.

 

№ з/п

Найменування внеску

Підлягає перерахуванню із заробітної плати та відпускних за травень, грн.

Підлягає перерахуванню з відпускних за червень, грн.

Разом, грн.

1

2

3

4

5

6

1

Внесок до ПФ:

Нарахування

564,10

(1699,09 x 0,332)

207,63

(625,40 x 0,332)

771,73

Утримання

33,98

(1699,09 x 0,02)

12,51

(625,40 x 0,02)

46,49

Усього:

818,22

2

Внесок до ФТВП

Нарахування

23,79

(1699,09 x 0,014)

8,76

(625,40 x 0,014)

32,55

Утримання

16,99

(1699,09 x 0,01)

3,13

(625,40 x 0,005)

20,12

Усього:

52,67

3

Внесок до ФБ

Нарахування

27,19

(1699,09 x 0,016)

10,01

(625,40 x 0,016)

37,20

Утримання

10,19

(1699,09 x 0,006)

3,75

(625,40 x 0,006)

13,94

Усього:

51,14

4

Внесок до ФНВ

Нарахування (умовно — 1,06 %)

18,01

(1699,09 x 0,0106)

6,63

(625,40 x 0,0106)

24,64

5

ПДФО

Утримання

245,69

((1699,09 - 33,98 - 16,99 -  10,19) x 0,15)

90,90

((625,40 - 12,51 - 3,13 - 3,75) x 0,15)

336,59

 

Сума заробітної плати та відпускних, що підлягають видачі на руки у травні, становить 1907,35 грн., у тому числі:

— заробітна плата та відпускні за травень — 1392,24 грн. (1699,09 - 33,98 - 16,99 - 10,19 - 245,69);

— відпускні за червень — 515,11 грн. (625,40 - 12,51 - 3,13 - 3,75 - 90,90).

В обліку підприємства нарахування та виплату заробітної плати і відпускних буде відображено так:

 

№ з/п

Зміст операції

Сума,грн.

Кореспондуючі рахунки

Податковий облік

дебет

кредит

ВВ

1

2

3

4

5

6

7

Травень 2010 року

1

Нараховано заробітну плату за травень

823,53

92

661

823,53

2

Нараховано відпускні за травень

875,56

471

661

875,56

Здійснено нарахування на заробітну плату та відпускні за травень:

3

Нараховано внесок до ПФ

На суму заробітної плати (823,53 х 0,332)

273,41

92

651

564,10

На суму відпускних (875,56 х 0,332)

290,69

471

651

4

Нараховано внесок до ФТВП

На суму заробітної плати (823,53 х 0,014)

11,53

92

652

23,79

На суму відпускних (875,56 х 0,014)

12,26

471

652

5

Нараховано внесок до ФБ

На суму заробітної плати (823,53 х 0,016)

13,18

92

653

27,19

На суму відпускних (875,56 х 0,016)

14,01

471

653

6

Нараховано внесок до ФНВ (умовно — 1,06 %)

На суму заробітної плати (823,53 х 0,0106)

8,73

92

656

18,01

 

 

На суму відпускних (875,56 х 0,0106)

9,28

471

656

 

Проведено утримання із заробітної плати та відпускних за травень (823,53 + 875,56 = 1699,09):

7

Утримано внесок до ПФ (1699,09 x 0,02)

33,98

661

651

8

Утримано внесок до ФТВП (1699,09 x 0,01)

16,99

661

652

9

Утримано внесок до ФБ (1699,09 x 0,006)

10,19

661

653

10

Утримано ПДФО ((1699,09 - 33,98 - 16,99 - 10,19) x 0,15)

245,69

661

641/ПДФО

Здійснено перерахування податку з доходів та страхових внесків із суми зарплати за травень та всієї суми відпускних:

11

Перераховано ПДФО (245,69 + 90,90)

336,59

641/ПДФО

311

12

Перераховано внесок до ПФ (771,73 + 46,49)

818,22

651

311

13

Перераховано внесок до ФТВП (32,55 + 20,12)

52,67

652

311

14

Перераховано внесок до ФБ (37,20 + 13,94)

51,14

653

311

15

Перераховано внесок до ФНВ

24,64

656

311

16

Видано заробітну плату за травень та всю суму відпускних (1392,24 + 515,11)

1907,35

661

301

Червень 2010 року

17

Нараховано заробітну плату за червень

1238,10

92

661

1238,10

18

Нараховано відпускні за червень

625,40

471

661

625,40

Проведено нарахування на заробітну плату та відпускні за червень:

19

Нараховано внесок до ПФ

На суму заробітної плати (1238,10 х 0,332)

411,05

92

651

618,68

На суму відпускних (625,40 х 0,332)

207,63

471

651

20

Нараховано внесок до ФТВП

На суму заробітної плати (1238,10 х 0,014)

17,33

92

652

26,09

На суму відпускних (625,40 х 0,014)

8,76

471

652

21

Нараховано внесок до ФБ

На суму заробітної плати (1238,10 х 0,016)

19,81

92

653

29,82

На суму відпускних (625,40 х 0,016)

10,01

471

653

22

Нараховано внесок до ФНВ (умовно — 1,06 %)

На суму заробітної плати (1238,10 х 0,0106)

13,12

92

656

19,75

На суму відпускних (625,40 х 0,0106)

6,63

471

656

Проведено утримання із заробітної плати та відпускних за червень (1238,10 + 625,40 = 1863,50):

23

Утримано внесок до ПФ (1863,50 x 0,02)

37,27

661

651

24

Утримано внесок до ФТВП (1863,50 x 0,01)

18,64

661

652

25

Утримано внесок до ФБ (1863,50 х 0,006)

11,18

661

653

26

Утримано ПДФО ((1863,50 - 37,27 - 18,64 - 11,18) x 0,15)

269,46

661

641/ПДФО

27

Перераховано ПДФО (269,46 - 90,90)

178,56

641/ПДФО

311

28

Перераховано внесок до ПФ (618,68 + 37,27 - 207,63 - 12,51)

435,81

651

311

29

Перераховано внесок до ФТВП (26,09 + 18,64 - 8,76 - 3,13)

32,84

652

311

30

Перераховано внесок до ФБ(29,82 + 11,18 - 10,01 - 3,75)

27,24

653

311

31

Перераховано внесок до ФНВ (19,75 - 6,63)

13,12

656

311

32

Виплачено заробітну плату за червень (1863,50 - 37,27 - 18,64 - 11,18 - 269,46 - 515,11)

1011,84

661

301

 

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі