Теми статей
Обрати теми

Про затвердження Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку основних операцій фінансових установ, що надають послуги факторингу

Редакція ПБО
Податки & бухоблік Травень, 2010/№ 41
Друк
Розпорядження від 29.10.2009 р. № 787

Про затвердження Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку основних операцій фінансових установ, що надають послуги факторингу

Розпорядження від 29.10.2009 р. № 787

(витяг)

 

Відповідно до підпункту 40 пункту 4 Положення про Державну комісію з регулювання ринків фінансових послуг України, затвердженого Указом Президента України 04.04.2003 № 292, та з метою забезпечення єдиного методологічного підходу щодо ведення бухгалтерського обліку та відображення фінансово-господарських операцій фінансовими установами, що надають послуги факторингу, Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України

постановила:

1.

Затвердити Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку основних операцій фінансових установ, що надають послуги факторингу (додаються).

2.

Рекомендувати фінансовим установам, що надають послуги факторингу, дотримуватися Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку основних операцій фінансових установ, що надають послуги факторингу.

<…>

Голова комісії В. Суслов

Протокол засідання Комісії від 29 жовтня 2009 р. № 520

 

 

Затверджено розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 29 жовтня 2009 р. № 787

Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку основних операцій фінансових установ, що надають послуги факторингу

 

I. Загальні положення

1.1. Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку основних операцій фінансових установ, що надають послуги факторингу (далі — Методичні рекомендації), розроблені з урахуванням положень Цивільного кодексу України, законів України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», Положень (стандартів) бухгалтерського обліку в Україні; Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій та Інструкції про його застосування, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 30.11.99 № 291, розпорядження Держфінпослуг «Про віднесення операцій з фінансовими активами до фінансових послуг» від 03.04.2009 № 231 та Конвенції УНІДРУА про міжнародний факторинг.

1.2. Методичні рекомендації розроблені з метою забезпечення єдиного підходу до ведення небанківськими фінансовими установами, що надають послуги факторингу (далі — фактори), бухгалтерського обліку операцій по наданню послуг факторингу.

1.3. Терміни, що використовуються в цих Методичних рекомендаціях, вживаються у значеннях, визначених законодавством України.

1.4.

Для цілей ведення бухгалтерського обліку факторингові операції класифікуються як:

— безобіговий факторинг з правом регресу;

— безобіговий факторинг без права регресу;

— кредитний факторинг.

1.4.1.

Операції, пов’язані з безобіговим факторингом з правом регресу. За договором факторингу одна сторона (фактор) передає грошові кошти в розпорядження другої сторони (клієнта) за плату, а клієнт відступає факторові своє право грошової вимоги до третьої особи (боржника) за товари, роботи, послуги. При цьому сума коштів, передана фактором в розпорядження клієнта, нижча на визначену договором суму, ніж повна вартість вимоги, що відступається, а клієнт приймає на себе відповідальність за боржника, тобто зобов’язання зі зворотного викупу у фактору рахунків, не оплачених боржником.

1.4.2.

Операції, пов’язані з безобіговим факторингом без права регресу. За договором факторингу одна сторона (фактор) передає грошові кошти в розпорядження другої сторони (клієнта) за плату, а клієнт відступає факторові своє право грошової вимоги до третьої особи (боржника) за товари, роботи, послуги. При цьому сума коштів, передана фактором в розпорядження клієнта, нижча на визначену договором суму, ніж повна вартість вимоги, що відступається, а клієнт не приймає на себе відповідальність за боржника, тобто зобов’язання зі зворотного викупу у фактору рахунків, не оплачених боржником.

1.4.3.

Операції, пов’язані з кредитним факторингом. За договором одна сторона (фактор) передає грошові кошти в борг (кредит) в розпорядження другої сторони (клієнта) за плату, а клієнт відступає факторові своє право грошової вимоги до третьої особи (боржника) за товари, роботи, послуги в якості забезпечення виконання зобов’язань за кредитом. Фактор надає клієнту кредит в розмірі, який не перевищує всю суму вимог до боржника (без податку на додану вартість (далі — ПДВ)). Право регресу застосовується у випадку невчасного і/або неповного погашення суми грошової вимоги боржником фактору, відповідно, фактор одержує право вимагати відповідну суму від клієнта після того, як боржник не погасив свій борг перед фактором. По факту надання факторингових і кредитних послуг клієнт виплачує фактору винагороду і проценти.

1.5. Фактор може надавати супутні послуги клієнту, такі як облік і обслуговування дебіторської заборгованості та надання консультаційних послуг.

1.6. Для ведення фактором бухгалтерського обліку операцій по наданню послуг факторингу рекомендується використовувати рахунки та відкривати до них субрахунки, що зазначені у таблиці 1:

 

Таблиця 1

Синтетичні рахунки (рахунки першого порядку)

Субрахунки (рахунки другого порядку)

Код

Назва

Код

Назва

1

2

3

4

Клас 3. Кошти, розрахунки та інші активи

31

Рахунки в банках

311

Поточні рахунки в національній валюті

312

Поточні рахунки в іноземній валюті

37

Розрахунки з різними дебіторами

371

Розрахунки за виданими авансами

373

Розрахунки за нарахованими доходами

377

Розрахунки з іншими дебіторами

38

Резерв сумнівних боргів

 

За дебіторами

Клас 6. Поточні зобов’язання

68

Розрахунки за іншими операціями

685

Розрахунки з іншими кредиторами

Клас 7. Доходи і результати діяльності

70

Доходи від реалізації

703

Дохід від реалізації робіт і послуг

71

Інший операційний дохід

719

Інші доходи від операційної діяльності

73

Інші фінансові доходи

733

Інші доходи від фінансових операцій

79

Фінансові результати

791

Результат операційної діяльності

792

Результат фінансових операцій

Клас 9. Витрати діяльності

94

Інші витрати операційної діяльності

944

Сумнівні та безнадійні борги

 

II. Ведення бухгалтерського обліку основних операцій фактора,
пов’язаних з наданням послуг факторингу

 

2.1. Типова кореспонденція рахунків щодо ведення бухгалтерського обліку основних операцій фактора, пов’язаних з наданням послуг з факторингу, наведена у таблицях 2, 3, та 4.

 

Таблиця 2

Операції, пов’язані з безобіговим факторингом з правом регресу

№ з/п

Назва операції

Кореспонденція рахунків

Дебет

Кредит

1

Купівля дебіторської заборгованості в клієнта з нарахуванням доходу

377

685

719

2

Перерахування клієнту договірної вартості дебіторської заборгованості

685

311

3

Надходження платежу від боржника

311

377

4

Висування регресної вимоги до клієнта

685

377

5

Нарахування резерву сумнівних та безнадійних боргів

944

38

6

Погашення регресної вимоги клієнтом

311

685

7

Результат операційної діяльності

719

791

8

Віднесення витрат на сумнівні та безнадійні борги до фінансового результату

791

944

 

Таблиця 3

Операції, пов’язані з безобіговим факторингом без права регресу

№ з/п

Назва операції

Кореспонденція рахунків

Дебет

Кредит

1

Купівля дебіторської заборгованості в клієнта з нарахуванням доходу

377

685

 

719

2

Перерахування клієнту договірної вартості дебіторської заборгованості

685

311

3

Надходження платежу від боржника

311

377

4

Нарахування резерву сумнівних та безнадійних боргів:

944

38

5

Списання заборгованості боржника за рахунок резерву сумнівних та безнадійних боргів

38

377

6

Результат операційної діяльності

719

791

7

Віднесення витрат на сумнівні та безнадійні борги до фінансового результату

791

944

 

Таблиця 4

Операції, пов’язані з кредитним факторингом

№ з/п

Назва операції

Кореспонденція рахунків

Дебет

Кредит

1

Переказ коштів клієнту з рахунку фактора

371

311

2

Отримання права вимоги за дебіторською заборгованістю клієнта з нарахуванням доходу

377

685

703

3

Зменшення кредиторської заборгованості перед клієнтом на суму перерахованого йому авансу

685

371

4

Повернення кредиту шляхом погашення дебіторської заборгованості боржником фактору

311

377

5

Неповернення суми вимоги і виставляння вимоги регресу до клієнта

685

377

6

Нарахування резерву сумнівних та безнадійних боргів

944

38

7

Клієнт погашає регресну вимогу за мінусом неавансованої суми, а також винагороду і проценти

311

685

8

Виплата клієнту решту суми дебіторської заборгованості за мінусом процентів та винагороди

685

311

9

Відображення заборгованості клієнта по оплаті кредитних послуг

685

733

10

Списання заборгованості клієнта по винагороді і процентам фактором за рахунок резерву сумнівних та безнадійних боргів

38

685

12*

Результат операційної та фінансової діяльності

703

791

733

792

13

До фінансового результату відносяться витрати на формування резерву сумнівних та безнадійних борги

791

944

* Нумерація згідно з оригіналом. —

Прим. ред.

 

Приклади здійснення кореспонденції рахунків фактором

 

Приклад 1

Фактор укладає з клієнтом договір з надання послуг безобігового факторингу з правом регресу (А — вчасне і повне повернення; Б — часткове повернення). Згідно договору сума грошової вимоги клієнта до боржника становить 1.000 грн. (без ПДВ), послуги фактора (дисконт) — 6 % від чистої суми дебіторської заборгованості. Фактор переказує кошти клієнту за 30 днів від дати поставки, боржник сплачує рахунки за 60 днів від дати поставки.

1. Згідно укладеного договору фактор відображає заборгованість перед клієнтом за придбану грошову вимогу клієнта до боржника і відображає дохід:

Дт 377

Кт 685 940 грн.
  Кт 719 60 грн.

2. Фактор відображає заборгованість з ПДВ за свої послуги:

Дт 719

Кт 643 10 грн.

3. Фактор погашає заборгованість перед клієнтом, переказавши кошти з свого рахунку, за мінусом комісійної винагороди:

Дт 685

Кт 311 940 грн.

4А. Боржник погашає свою заборгованість перед фактором повністю:

Дт 311

Кт 377 1.000 грн.

44Б. Боржник погашає свою заборгованість перед фактором частково:

Дт 311

Кт 377  500 грн.

5Б. Фактор висуває регресну вимогу до клієнта:

Дт 685

Кт 377 500 грн.

6Б. Фактор формує резерв сумнівної заборгованості (1 % від суми регресних вимог):

Дт 38

Кт 944 5 грн.

7Б. Клієнт погашає регресну вимогу перед фактором, переказавши кошти на рахунок фактора:

Дт 311

Кт 685 500 грн.

 

8. Фактор відносить на фінансові результати дохід (відкоригований на суму зобов’язань з ПДВ):

Дт 719

Кт 791 50 грн.

 

8Б. Фактор відносить на фінансові результати витрати на створення резерву сумнівних боргів:

Дт 791

Кт 944 5 грн.

 

Приклад 2

Фактор укладає з клієнтом договір з надання послуг безобігового факторингу без права регресу (А — вчасне і повне повернення; Б — часткове повернення). Згідно договору сума грошової вимоги клієнта до боржника становить 1.000 грн. (без ПДВ), послуги фактора (дисконт) — 12 % від чистої суми дебіторської заборгованості. Фактор переказує кошти клієнту за 30 днів від дати поставки, боржник сплачує рахунки за 60 днів від дати поставки.

1. Згідно укладеного договору фактор відображає заборгованість перед клієнтом за придбану грошову вимогу клієнта до боржника за мінусом комісійної винагороди:

Дт 377

Кт 685 880 грн.
  Кт 719 120 грн.

2. Фактор відображає заборгованість з ПДВ за послуги фактора:

Дт 719

Кт 643 20 грн.

3. Фактор погашає заборгованість перед клієнтом, переказавши кошти з свого рахунку:

Дт 685

Кт 311 880 грн.

4А. Боржник погашає свою заборгованість перед фактором повністю:

Дт 311

Кт 377 1.000 грн.

4Б. Боржник погашає свою заборгованість перед фактором частково:

Дт 311 

Кт 377 500 грн.

5Б. Фактор нараховує резерв сумнівних боргів (100 % від суми сумнівної заборгованості):

Дт 944

Кт 38 500 грн.:

6Б. Фактор погашає заборгованість боржника за рахунок резерву сумнівних боргів:

Дт 38

Кт 377 500 грн.

 

7. Фактор відносить на фінансові результати дохід (відкоригований на суму зобов’язань з ПДВ):

Дт 719 

Кт 791 100 грн.

 

8Б. Фактор відносить на фінансові результати витрати на сумнівні та безнадійні борги:

Дт 791

Кт 944  500 грн.

 

Приклад 3

Фактор укладає з клієнтом договір по наданню послуг кредитного факторингу (А — вчасне і повне повернення; Б — неповернення в строк). Згідно договору сума грошової вимоги клієнта до боржника становить 1.200 грн. (з ПДВ), фактор сплачує клієнту авансом 80 % чистої суми дебіторської заборгованості, послуги фактора — 6 % від чистої суми дебіторської заборгованості, процентна ставка становить 12 %. Період кредитування і строк погашення грошової вимоги клієнта — 90 днів.

 

11. Згідно укладеного договору фактор переказує кошти клієнту з свого рахунку:

Дт 371

Кт 311 800 грн.

2. Фактор приймає дебіторську заборгованість клієнта:

Дт 377

Кт 685 940 грн.
  Кт 703 60 грн.

3. Фактор відображає власне податкове зобов’язання з ПДВ:

Дт 703

Кт 643 10 грн.

4. Фактор зменшує кредиторську заборгованість перед клієнтом на суму перерахованого йому авансу:

Дт 685

Кт 371 800 грн.

 

5А. Боржник погашає свою заборгованість перед фактором повністю:

Дт 311 

Кт 377 1.000 грн.

6А. При закінченні договору фактор відображає заборгованість клієнта по оплаті кредитних послуг (див. пункт 2.2):

Дт 373 

Кт 733 30 грн .

7А. При закінченні договору фактор виплачує клієнту решту суми дебіторської заборгованості за мінусом процентів та винагороди:

Дт 371

Кт 311  110 грн.

5Б. При закінченні договору боржник розраховується частково і фактор виставляє вимогу регресу до клієнта:

Дт 311 

Кт 377 500 грн.

6Б. Фактор висуває клієнту регресну вимогу:

Дт 377

Кт 685 500 грн.

7Б. Фактор формує резерв сумнівної заборгованості (1 % від суми регресних вимог):

Дт 38

Кт 944  5 грн.

8Б. При закінченні договору фактор відображає заборгованість клієнта по оплаті кредитних послуг (див. пункт 2.2):

Дт 373 

Кт 733 30 грн.

9Б. При закінченні договору клієнт виплачує фактору регресну вимогу за мінусом неавансованої суми, а також винагороду і проценти:

Дт 311

Кт 685 390 грн.

 

10. Фактор відносить на фінансові результати чисту виручку (за мінусом ПДВ):

Дт 703

Кт 791 50 грн.

Дт 733

Кт 792 30 грн.

11. Фактор відносить на фінансові результати витрати на сумнівні та безнадійні борги:

Дт 791

Кт 944 5 грн.

2.2 Порядок розрахунку процентів до сплати за договором кредитного факторингу:

Пдс

= Σ Кр х (Дфк/365) х Ст %, де

Пдс

— проценти до сплати

Σ Кр — сума кредиту

Дфк

— фактичні дні користування кредитом

Ст %

— процентна ставка річна

2.3. Розрахунок суми процентів до сплати для кореспонденції рахунків 6А і 8Б прикладу 3:

Проценти до сплати90 = 1 = 1000 х (90/365) х 0,12 = 30 грн.

2.4. Розрахунок суми процентів до сплати здійснюється станом на день виплати основної суми боргу.

 

III. Інші положення

Перелік типової кореспонденції рахунків, що наведений у цих Методичних рекомендаціях, не є вичерпним. У процесі діяльності фактора можуть виникати інші господарські операції, які не передбачені цими Методичними рекомендаціями. В такому разі слід застосовувати ведення рахунків бухгалтерського обліку відповідно до Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 30.11.99 № 291.

 

Член Комісії — в. о. Директора департаменту стандартів регулювання
 та нагляду за фінансовими установами
 Г. Третьяковакоментар редакції

Факторингові операції в обліку фактора:
рекомендації від Держфінпослуг

Незважаючи на те що Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку основних операцій фінансових установ, що надають послуги факторингу, затверджені розпорядженням Держфінпослуг від 29.10.2009 р. № 787 (далі — Методрекомендації № 787), розроблені з метою забезпечення єдиного методологічного підходу до ведення бухгалтерського обліку операцій

з надання послуг факторингу небанківськими фінансовими установами — факторами, цікаві вони будуть також й іншим суб’єктам господарювання — новим кредиторам у правочинах з відступлення права вимоги.

Правові та облікові аспекти операцій відступлення права вимоги та факторингу докладно було розглянуто в газеті «Податки та бухгалтерський облік», 2009, № 17 і № 36 — 37. Але все одно нагадаємо, що

відступлення первісним кредитором грошової вимоги новому кредитору за ціною нижче номіналу має ознаки фінансової послуги та договору факторингу. А як відомо, чинне законодавство в такому разі щодо сторони нового кредитора накладає свої обмеження — ним має бути тільки банк, фінансова установа або фізична особа — підприємець, яка має право здійснювати факторингові операції (ст. 1079 Цивільного кодексу України), або це можуть бути юридичні особи та фізособи-підприємці, яким відповідно до закону дозволено надавати фінансові послуги (п. 7 ст. 1 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» від 12.07.2001 р. № 2664-III). Отже, і відступлення грошової вимоги із винагородою можливе саме таким кредиторам.

Усі операції фактора, пов’язані з наданням послуг факторингу, для цілей ведення бухгалтерського обліку Методрекомендації № 787 радять групувати за видами факторингу, а саме:

безобіговий факторинг з правом регресу, коли клієнт (продавець прав) приймає на себе відповідальність за боржника (тобто бере зобов’язання зі зворотного викупу у фактора рахунків, не оплачених боржником) (п.п. 1.4.1 Методрекомендацій № 787);

безобіговий факторинг без права регресу, для якого є характерним те, що клієнт не несе відповідальності за боржника (тобто не приймає на себе зобов’язання зі зворотного викупу у фактора рахунків, не оплачених боржником) (п.п. 1.4.2 Методрекомендацій № 787);

кредитний факторинг, за яким фактор надає клієнту кредит у формі передоплати в обмін на відступлення права грошової вимоги до третьої особи (боржника) із правом регресу до продавця в разі несвоєчасного та/або неповного погашення суми грошової вимоги боржником фактору (п.п. 1.4.3 Методрекомендацій № 787).

Варте уваги, що в п.п. 1.4.3 Методрекомендацій № 787, а також у наведених далі прикладах пропонується із суми грошової вимоги до боржника, що передається клієнтом фактору за договором факторингу, виключати податок на додану вартість. І це при тому, що у клієнта дебіторська заборгованість за поставлені боржнику товари (роботи, послуги) значиться з урахуванням суми ПДВ (якщо, звісно, клієнт є платником ПДВ). За таких обставин збитки клієнта від такої операції будуть свідомо вищими на суму ПДВ, оскільки з боржника буде витребувана заборгованість не в повній сумі, а тільки в розмірі так званої Методрекомендаціями № 787 «чистої суми дебіторської заборгованості». Ця позиція Держфінпослуг абсолютно не зрозуміла, адже

факторингові операції, об’єктом боргу яких є грошові кошти, згідно з п.п. 3.2.5 п. 3.2 ст. 3 Закону про ПДВ не підпадають під оподаткування як при відступленні першим кредитором прав вимоги боргу третьої особи другому кредитору, так і при кожному подальшому (наступному) відступленні того самого зобов’язання. На це, зокрема, звертала увагу ДПАУ в листі від 11.03.2010 р. № 4928/17/16-1517-26. Тому набуття фактором права грошової вимоги до боржника клієнта не спричинює виникнення податкових наслідків з ПДВ. А от вартість факторингової послуги обкласти ПДВ у будь-якому разі доведеться (див. лист ДПАУ від 26.05.2006 р. № 9980/7/16-1517-26 // «Податки та бухгалтерський облік», 2007, № 56).

Крім викладеного, у Методрекомендаціях № 787 є ще низка невідповідностей та нестикувань. Це стосується розділу II, де запропонована типова кореспонденція рахунків із ведення бухгалтерського обліку основних операцій фактора, пов’язаних з наданням послуг факторингу, та надано приклади здійснення кореспонденції рахунків фактором. Укажемо на помилки Держфінпослуг:

1) нормами П(С)БО 10 «Дебіторська заборгованість»

не передбачено створення резерву сумнівних боргів щодо безнадійної дебіторської заборгованості, тому згадка про таку в назві господарських операцій № 5 і № 8 таблиці 2; № 4, № 5 і № 7 таблиці 3; № 6, № 10 і № 13 таблиці 4, а також у п. 8Б прикладу 2 та п. 11 прикладу 3 є некоректним. При цьому формування резерву сумнівних боргів відображається в бухгалтерському обліку записом: Дт 944 — Кт 38, але ніяк не навпаки (див. проводки 6Б прикладу 2 та 7Б прикладу 3);

2) для обліку

дебіторської заборгованості на пред’явлену до клієнта регресну вимогу Методрекомендаціями № 787 чомусь запропоновано використання субрахунку 685 «Розрахунки з іншими кредиторами», хоча Інструкцією про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій, затвердженою наказом МФУ від 30.11.99 р. № 291, для цих цілей визначено рахунки класу 3, зокрема, субрахунок 377 «Розрахунки з іншими дебіторами»;

3) між таблицею 4 та прикладом 3 є різночитання. Так, при відображенні заборгованості клієнта з оплати кредитних послуг у таблиці 4 використано субрахунок 685 (операція № 9), а у прикладі 3 (операції 6А і 8Б) — субрахунок 373 «Розрахунки за нарахованими доходами». Останній із варіантів, безперечно, повною мірою відповідає суті такої господарської операції і саме його потрібно використовувати в цьому випадку.

Крім того, слід мати на увазі таке: якщо резерв сумнівних боргів визначається фактором методом застосування абсолютної суми сумнівної заборгованості (наприклад, таким методом сформовано резерв згідно з п. 5Б прикладу 2), то в разі погашення регресної вимоги клієнтом потрібно відкоригувати величину раніше створеного резерву (методом «червоне сторно», якщо резерв створено в поточному звітному році, або ж записом Дт 38 — Кт 716, коли формування резерву сталося в році, що передує звітному). Інакше відбувається необґрунтоване завищення витрат фактора та перекручення вартості поточної дебіторської заборгованості, що показується в балансі.

Ураховуючи викладене, щоб полегшити читачам сприйняття запропонованих Методрекомендаціями № 787 прикладів, наведемо на основі їх числових даних правильні кореспонденції рахунків з відображення факторингових операцій у бухгалтерському обліку фактора в розрізі кожного з видів факторингу. При цьому вважаємо, що згідно з договором факторингу суми грошової вимоги до боржника, передані клієнтом фактору, уключають податок на додану вартість.

 

1. Операції, пов’язані з безобіговим факторингом з правом регресу

№ з/п

Зміст операції

Кореспонденція рахунків

Сума,грн.

дебет

кредит

варіант А

варіант Б

1

2

3

4

5

6

1

Відображено заборгованість перед клієнтом за придбану грошову вимогу до боржника клієнта за мінусом вартості послуг фактора (1000 грн. - 1000 грн. х 6 % : 100 %)

377/Д

685/К

940

940

2

Визнано дохід у сумі вартості послуг фактора (1000 грн. х 6 % : 100 %)

377/Д

719

60

60

3

Відображено суму податкових зобов’язань з ПДВ з вартості послуг фактора (60 грн. : 120 % х 20 %)

719

641/ПДВ

10

10

4

Погашено заборгованість перед клієнтом у сумі договірної вартості за мінусом вартості послуг фактора (1000 грн. - 60 грн.)

685/К

311

940

940

5

Надійшов платіж від боржника в погашення заборгованості

311

377/Д

1000

500

6

Пред’явлено регресну вимогу до клієнта (1000 грн. - 500 грн.)

377/К

377/Д

х

500

7

Нараховано резерв сумнівних боргів у розмірі 1 % суми регресних вимог (500 грн. х 1 % : 100 %)

944

38

х

5

8

Погашено клієнтом регресну вимогу перед фактором шляхом переказу грошових коштів

311

377/К

х

500

9

Списано нараховану суму резерву сумнівних боргів на фінансовий результат

791

944

х

5

10

Віднесено дохід від операційної діяльності на фінансовий результат за мінусом суми ПДВ (60 грн. - 10 грн.)

719

791

50

50

 

2. Операції, пов’язані з безобіговим факторингом без права регресу

№ з/п

Зміст операції

Кореспонденція рахунків

Сума,грн.

дебет

кредит

варіант А

варіант Б

1

2

3

4

5

6

1

Відображено заборгованість перед клієнтом за придбану грошову вимогу до боржника клієнта за мінусом вартості послуг фактора (1000 грн. - 1000 грн. х 12 % : 100 %)

377/Д

685/К

880

880

2

Визнано дохід у сумі вартості послуг фактора (1000 грн. х 12 % : 100 %)

377/Д

719

120

120

3

Відображено суму податкових зобов’язань з ПДВ з вартості послуг фактора (120 грн. : 120 % х 20 %)

719

641/ПДВ

20

20

4

Погашено заборгованість перед клієнтом у сумі договірної вартості за мінусом вартості послуг фактора (1000 грн. - 120 грн.)

685/К

311

880

880

5

Надійшов платіж від боржника в погашення заборгованості

311

377/Д

1000

500

6

Нараховано резерв сумнівних боргів у розмірі 100 % суми сумнівної заборгованості

944

38

х

500

7

Списано заборгованість боржника за рахунок резерву сумнівних боргів

38

377/Д

х

500

8

Віднесено на фінансовий результат дохід операційної діяльності, відкоригований на суму зобов’язань з ПДВ (120 грн. - 20 грн.)

719

791

100

100

9

Списано на фінансовий результат витрати на створення резерву сумнівних боргів

791

944

х

500

 

3. Операції, пов’язані з кредитним факторингом

№ з/п

Зміст операції

Кореспонденція рахунків

Сума,грн.

дебет

кредит

варіант А

варіант Б

1

2

3

4

5

6

1

Здійснено переказ грошових коштів клієнту з рахунку фактора згідно з укладеним договором (1200 грн. х 80 % : 100 %)

371/К

311

960

960

2

Отримано право грошової вимоги з боржника клієнта заборгованості за мінусом винагороди фактора (1200 грн. - 1200 грн. х 6 % : 100 %)

377/Д

685/К

1128

1128

3

Визнано дохід у сумі вартості винагороди фактора (1200 грн. х 6 % : 100 %)

377/Д

703

72

72

4

Відображено податкове зобов’язання з ПДВ з вартості винагороди (72 грн. : 120 % х 20 %)

703

641/ПДВ

12

12

5

Зменшено кредиторську заборгованість перед клієнтом на суму перерахованого йому авансу

685/К

371/К

960

960

6

Погашено боржником заборгованість перед фактором

311

377/Д

1200

600

7

Пред’явлено регресну вимогу до клієнта

377/К

377/Д

х

600

8

Нараховано резерв сумнівних боргів у розмірі 1 % від регресних вимог (600 грн. х 1 % : 100 %)

944

38

х

6

9

Відображено заборгованість клієнта з оплати кредитних послуг після закінчення договору (1200 грн. х 90 днів :: 365 днів х 12 % : 100 %)

373/К

733

36

36

10

Зменшено кредиторську заборгованість перед клієнтом на суму процентів за кредитними послугами

685/К

373/К

36

36

11

Виплачено клієнту після закінчення договору суму заборгованості, що залишилася, за мінусом процентів та винагороди (1128 грн. - 960 грн. - 36 грн.)

685/К

311

132

х

12

Зменшено суму регресної вимоги на кредиторську заборгованість перед клієнтом (1128 грн. - 960 грн. - 36 грн.)

685/К

377/К

х

132

13

Погашено клієнтом регресну вимогу фактора за мінусом неавансованої суми, а також винагороду та проценти (600 грн. - 132 грн.)

311

377/К

х

468

14

Списано нараховану суму резерву сумнівних боргів на фінансовий результат

791

944

х

6

15

Віднесено доходи на фінансовий результат операційної та фінансової діяльності

703

791

60

60

733

792

36

36

 

Тетяна Войтенко

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі