Теми статей
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Про внесення змін до наказу Міністерства праці та соціальної політики України від 08.06.2001 № 260

Редакція ПБО
Податки & бухоблік Листопад, 2010/№ 93
Друк
Наказ від 14.10.2010 р. № 320

Міністерства та відомства України

Про внесення змін до наказу Міністерства праці та соціальної політики України від 08.06.2001 № 260

Наказ від 14 жовтня 2010 року № 320

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 5 листопада 2010 р. за № 1038/18333

(витяг)

Відповідно до статті 241 Кодексу законів про працю України, пункту 10 постанови Кабінету Міністрів України від 29.10.2009 № 1168 «Деякі питання застосування законодавства про працю фізичною особою, яка використовує найману працю»

НАКАЗУЮ:

1.

Доповнити заголовок та пункт 1 наказу Міністерства праці та соціальної політики України від 08.06.2001 № 260 «Про затвердження Форми трудового договору між працівником і фізичною особою та Порядку реєстрації трудового договору між працівником і фізичною особою», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27.06.2001 за № 554/5745 (із змінами), після слів «фізичною особою» словами «, яка використовує найману працю».

2.

Внести до Форми трудового договору між працівником і фізичною особою, затвердженої наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 08.06.2001 № 260, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 27.06.2001 за № 554/5745, такі зміни*:

* Зміни не публікуються, оскільки форму трудового договору наводимо нижче в кодифікованому вигляді
з урахуванням унесених змін. Зміни у тексті виділено

напівжирним курсивом. —
Прим. ред.

<…>

3. Унести зміни до Порядку реєстрації трудового договору між працівником і фізичною особою, затвердженого наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 08.06.2001 № 260, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27.06.2001 за № 554/5745, виклавши його в новій редакції, що додається.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування, крім пункту 11 Порядку реєстрації трудового договору між працівником і фізичною особою, затвердженого наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 08.06.2001 № 260, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27.06.2001 за № 554/5745 (у редакції наказу Міністерства праці та соціальної політики України від 14.10.2010 № 320), який набирає чинності з 01.01.2011.

<…>

Міністр В. Надрага

Затверджено наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 08.06.2001 р. № 260

(

у редакції наказу Міністерства праці та соціальної політики України від 14.10.2010 № 320)

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України від 5 листопада 2010 р. за № 1038/18333

 

Порядок реєстрації трудового договору
між працівником і фізичною особою,
яка використовує найману працю

1. Цей Порядок поширюється на фізичних осіб, які використовують найману працю: фізичних осіб — підприємців та фізичних осіб, які використовують найману працю, пов’язану з наданням послуг (кухарі, няньки, водії тощо) (далі — фізична особа).

2. Укладений у письмовій формі трудовий договір між працівником і фізичною особою у трьох примірниках фізична особа повинна подати на реєстрацію до державної служби зайнятості за місцем свого проживання у тижневий строк з моменту фактичного допущення працівника до роботи.

У разі коли інтереси фізичної особи представляє за нотаріальним дорученням уповноважена нею особа, така особа повинна подати на реєстрацію укладений між працівником і фізичною особою трудовий договір до державної служби зайнятості за місцем проживання фізичної особи.

3.

При реєстрації трудового договору сторони повинні пред’явити паспорт та подати такі документи:

фізична особа — підприємець — свідоцтво про державну реєстрацію фізичної особи — підприємця, довідку відповідної державної податкової інспекції про присвоєння ідентифікаційного номера (за наявності);

фізична особа, яка використовує найману працю, пов’язану з наданням послуг, — довідку відповідної державної податкової інспекції про присвоєння ідентифікаційного номера (за наявності);

працівник, який влаштовується на роботу до фізичної особи, — трудову книжку, довідку відповідної державної податкової інспекції про присвоєння ідентифікаційного номера (за наявності);

особа, яка вперше шукає роботу і не має трудової книжки, — довідку відповідної державної податкової інспекції про присвоєння ідентифікаційного номера (за наявності).

У разі реєстрації трудового договору особою, уповноваженою нотаріальним дорученням фізичною особою, така особа повинна пред’явити паспорт та подати: оригінал та належним чином завірену копію нотаріального доручення, а також у відповідних випадках зазначені в абзацах другому та третьому цього пункту документи.

4.

У випадку відсутності працівника при проведенні державної реєстрації трудового договору фізична особа (або за нотаріальним дорученням уповноважена нею особа) повинна пред’явити паспорт та подати такі документи:

фізична особа — підприємець: підписаний сторонами трудовий договір у трьох примірниках із нотаріально посвідченим підписом працівника, свідоцтво про державну реєстрацію фізичної особи — підприємця, довідку відповідної державної податкової інспекції про присвоєння ідентифікаційного номера (за наявності), копію такої довідки, виданої працівникові, його трудову книжку (за наявності);

фізична особа, яка використовує найману працю, пов’язану з наданням послуг: підписаний сторонами трудовий договір у трьох примірниках із нотаріально засвідченим підписом працівника, довідку відповідної державної податкової інспекції про присвоєння ідентифікаційного номера (за наявності), копію такої довідки, виданої працівникові (за наявності), його трудову книжку (за наявності).

5. Відповідальна особа центру зайнятості в день подання фізичною особою (або за нотаріальним дорученням уповноваженою нею особою) трудового договору, а у разі відсутності працівника при проведенні реєстрації трудового договору — в день подання фізичною особою (або за нотаріальним дорученням уповноваженою нею особою) документів, передбачених пунктом 4 цього Порядку, реєструє його у книзі реєстрації трудових договорів за формою, згідно з 

додатком*. Трудовому договору присвоюється номер, за яким він зареєстрований у книзі, і ставиться дата його реєстрації.

 

* Додаток до Порядку реєстрації трудового договору між працівником і фізичною особою, яка використовує найману працю, не публікується. —

Прим. ред.

6. Відповідальна особа центру зайнятості на підставі запису про реєстрацію трудового договору, зробленого в книзі реєстрації трудових договорів, робить на трьох примірниках трудового договору запис:

«Трудовий договір зареєстрований «___» ____________ 20__ р. № ____

(найменування центру зайнятості)

М. П.

_______________

(підпис)

__________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові посадової особи

центру зайнятості)».

7. Якщо працівник був відсутнім при проведенні державної реєстрації трудового договору, відповідальна особа центру зайнятості повертає фізичній особі (або за нотаріальним дорученням уповноваженій нею особі) два примірники такого договору з відміткою про реєстрацію.

Фізична особа зобов’язана вручити під розписку працівникові один примірник зареєстрованого трудового договору протягом трьох робочих днів з дня його надходження, про що робиться відповідний запис у книзі реєстрації, а також повернути йому трудову книжку із записом про прийняття на роботу.

8. У разі закінчення строку трудового договору або припинення його дії достроково в трудовому договорі фізична особа робить запис про підстави його припинення з посиланням на відповідні статті Кодексу законів про працю України, про що сторони сповіщають центр зайнятості, який зареєстрував трудовий договір.

9. Відповідальна особа центру зайнятості протягом трьох робочих днів знімає трудовий договір з реєстрації, про що робить відповідний запис у книзі реєстрації трудових договорів.

Зняття з реєстрації трудового договору у разі його розірвання за ініціативою фізичної особи у випадках, визначених Кодексом законів про працю України, за відсутності працівника, проводиться у строк, зазначений в абзаці першому цього пункту, за умови подання фізичною особою (або за нотаріальним дорученням уповноваженою нею особою):

примірника трудового договору;

заяви про зняття трудового договору з реєстрації із зазначенням дати звільнення з роботи працівника та підстав розірвання зазначеного договору;

копій документів, що підтверджують:

надсилання працівникові повідомлення про намір розірвати з ним трудовий договір (рекомендованим листом з повідомленням про вручення). У разі коли вручити поштове відправлення неможливо, подаються копії підтвердних документів;

проведення передбаченого законодавством розрахунку з працівником або копію платіжної відомості із зазначенням суми депонованої заробітної плати.

У цьому випадку центр зайнятості повідомляє працівника про зняття з реєстрації трудового договору.

10. Відповідальна особа центру зайнятості на підставі запису про зняття трудового договору з реєстрації, зробленого у книзі реєстрації трудових договорів, робить на трьох, а в разі відсутності працівника — на двох примірниках трудового договору запис:

«Трудовий договір від  «___» ____________ 20__ р. № ______

знято з реєстрації «___» ____________ 20__ р.

(найменування центру зайнятості)

М. П.

______________

(підпис)

______________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові посадової особи центру зайнятості)».

11. Відповідальна особа центру зайнятості інформує Пенсійний фонд у встановленому порядку про реєстрацію (зняття з реєстрації) трудового договору між фізичною особою — підприємцем або іншою фізичною особою та працівником не пізніше наступного робочого дня після її проведення.

12. За зверненням працівника, який не був присутній під час зняття трудового договору з реєстрації, посадова особа центру зайнятості протягом трьох робочих днів з дня такого звернення робить відповідну відмітку у виданому йому примірнику трудового договору та засвідчує у трудовій книжці запис про звільнення з роботи, внесений фізичною особою.

13. У разі коли документи, що подаються для реєстрації чи зняття з реєстрації трудового договору, не відповідають встановленим вимогам, центр зайнятості повертає їх без вчинення будьяких дій із зазначенням причини.

14. Записи про реєстрацію та зняття з реєстрації трудового договору дають право фізичній особі внести записи до трудової книжки працівника про прийняття та звільнення його з роботи.

15. Посадова особа центру зайнятості підтверджує особистим підписом записи, унесені фізичною особою до трудової книжки працівника, і засвідчує їх печаткою.

16. Посадова особа центру зайнятості повинна ознайомити присутні сторони або сторону під підпис у журналі щодо порядку реєстрації та зняття з реєстрації трудового договору, унесення відповідних записів до трудової книжки працівника та її зберігання.

Начальник Юридичного управління І. Тубелець

 

Затверджено наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 8 червня 2001 р. № 260

(із змінами і доповненнями, внесеними наказом Міністерства праці та соціальної політики України
від 14 жовтня 2010 року № 320 )

ЗРАЗОК

Форма трудового договору

між працівником і фізичною особою

, яка використовує найману працю

Місто ____________________ «___» _______________ 200_ р.

Прізвище _____________________________________________________________________________________

Ім'я ___________________________________________________________________________________________

По батькові ____________________________________________________________________________________,

Рік народження __________________________________________________________________________________

Місце роботи, посада (для фізичної особи, яка використовує найману працю, пов'язану з наданням послуг)

Ідентифікаційний номер (за наявності)

________________________________

Для фізичної особи — підприємця

№ ________ свідоцтва про реєстрацію фізичної особи — підприємця

Ідентифікаційний номер (за наявності)

_______________________________

Місце проживання ___________________________________________________________________________

Паспорт: серія, номер, яким органом і коли виданий

_______________________________________________________________________________________________,

іменований далі

Фізична особа , з одного боку, і 

Прізвище ______________________________________________________________________________________

Ім'я ___________________________________________________________________________________________

По батькові ___________________________________________________________________________________,

Дата народження ______________________________________________________________________________

Вид діяльності (професія) _______________________________________________________________________

Останнє місце роботи __________________________________________________________________________

Місце проживання ______________________________________________________________________________

Паспорт: серія, номер, яким органом і коли виданий ______________________________________________

Ідентифікаційний номер (за наявності)

,

іменований далі

Працівник , з другого боку, уклали між собою цей трудовий договір про таке:

1. Цей договір є: (потрібне підкреслити)

безстроковим, що укладається на невизначений строк;

на визначений термін, установлений за погодженням сторін

____________________________________________________________________________________________;

(указати строк дії договору)

таким, що укладається на час виконання певної роботи

_____________________________________________________________________________________________

(указати строк виконання роботи)

2.

Працівник зобов'язаний виконувати __________________________________________________________

(зазначаються докладні

характеристики роботи продавця, водія, секретаря, садівника, няньки

тощо та вимоги до рівня її виконання: за обсягом виробництва (робіт),

якістю виконання робіт, рівня виконання норм та нормованих завдань,

дотримання правил з охорони праці; строків її виконання)

3.

Фізична особа зобов'язується:

оплачувати працю

Працівника у розмірі ________________ грн. на місяць.

Розмір заробітної плати визначається за згодою сторін, але не нижче законодавчо встановленого розміру мінімальної заробітної плати;

забезпечити безпечні і нешкідливі умови праці для виконання прийнятих

Працівником зобов'язань, обладнати робоче місце відповідно до вимог нормативних актів про охорону праці, надавати необхідний інвентар, робочий одяг.

4. Час виконання робіт установлюється з ______________________________________________________

(указується час початку та закінчення робочого дня)

При розподілі робочого дня на частини зазначається тривалість кожної з частин та перерва між ними. Наприклад, з 8.00 годин до 12.00 годин та з 17.00 годин до 20.00 годин. Розподіл робочого дня на частини можливий і в ході виконання трудового договору, про що складається відповідне доповнення до цього договору.

При цьому сторони мають право встановлювати сумарний облік робочого часу за певний період (місяць, квартал тощо). Тривалість робочого часу не повинна перевищувати у вибраному періоді нормальну тривалість робочого часу з розрахунку 40 годин на тиждень.

5. Вихідні дні надаються

(указуються відповідні дні тижня)

За згодою сторін конкретні вихідні дні можуть змінюватися, про що сторони сповіщають одна одну не пізніше ніж за два дні.

Робота у вихідні, святкові та неробочі дні допускається тільки за згодою

Працівника і підлягає компенсації відповідно до чинного законодавства.

6. Тривалість щорічної оплачуваної відпустки та час її надання __________________________________

 

(указується тривалість, початок та закінчення відпустки)

Тривалість щорічної оплачуваної відпустки не може бути менш як 24 календарні дні.

7. При вирішенні питань, не передбачених цим договором, сторони керуються загальними нормами законодавства про працю України.

8. Трудовий договір набирає чинності з моменту його підписання або з дати, визначеної сторонами у договорі, але не пізніше дня фактичного допущення працівника до роботи.

9. Трудовий договір повинен бути зареєстрований

Фізичною особою (або за нотаріальним дорученням уповноваженою нею особою) у державній службі зайнятості за місцем свого проживання у тижневий строк з моменту фактичного допущення працівника до роботи.

10. Спори з виконання умов трудового договору розглядаються районним судом. У такому самому порядку розглядаються спори про визнання трудового договору недійсним, якщо він був укладений, наприклад, без наміру виконувати передбачені в ньому обов'язки (фіктивний трудовий договір).

11. Заробітна плата працівника підлягає оподаткуванню в порядку, визначеному законодавством про прибутковий податок з громадян.

12. Працівники, які працюють у фізичних осіб за трудовими договорами, підлягають загальнообов'яз­ковому державному соціальному страхуванню. Сплата страхових внесків провадиться у розмірах і порядку, визначених законодавством.

13. Підстава для пільг з оподаткування та інших пільг ___________________________________________

(указати відомості про кількість дітей, утриманців, інші підстави)

14. Трудовий договір складений у трьох автентичних примірниках, один з яких перебуває у 

Фізичної особи, другий — у Працівника, третій — у державної служби зайнятості, яка здійснила реєстрацію трудового договору.

15. Підписи сторін:

Фізична особа

(або за нотаріальним дорученням Працівник __________________

уповноважена нею особа)

_________________

«___» _______________ 200_ р. «___» _______________ 200_ р.

 

 

16. Трудовий договір зареєстрований від «___» _______________ 200_ р. за № _________

(найменування державної служби зайнятості)

М. П.

__________________ ______________________________________________

(підпис)

(прізвище, ім'я, по батькові посадової особи служби зайнятості)

 

17. Трудовий договір розірваний сторонами «___» ____________ 20__ р.

 

(підстави припинення договору вносяться з посиланням на відповідні статті КЗпП України)

Підписи сторін:

Фізична особа ________________________________ Працівник ___________________________________

(або за нотаріальним дорученням (крім випадків розірвання трудового договору
уповноважена нею особа) за ініціативою фізичної особи у випадках,
визначених КЗпП, за відсутності працівника)

 

 

18. Трудовий договір від «___» __________ 200_ р. за № ___ знято з реєстрації «___» __________ 200_ р.

(найменування державної служби зайнятості)

М. П. _______________ _________________________________________________

(підпис)

(прізвище, ім'я, по батькові посадової особи служби зайнятості)

 

19. Трудовий договір визнаний недійсним за рішенням суду від «___» _______________ 200_ р.

(підстави та копія рішення суду додаються)

 

20. Сторони ознайомлені з порядком реєстрації та зняття з реєстрації трудового договору, унесення відповідних записів до трудової книжки

Працівника та її зберігання.

Підписи сторін:

Фізична особа

(або за нотаріальним дорученням Працівник __________________

уповноважена нею особа)

__________________________

 

Начальник Юридичного управління І. Тубелець

коментар редакції

 

Уточнено порядок реєстрації трудових договорів
з найманими особами фізосіб­підприємців

Зміни, що коментуються, прийнято з метою приведення чинних нормативних актів, присвячених питанням реєстрації трудових договорів між фізичними особами, насамперед, фізособамипідприємцями, та їх найманими працівниками, у відповідність до вимог постанови Кабміну від 29.10.2009 р. № 1168 (див. «Податки та бухгалтерський облік», 2009, № 92).

Нагадаємо: зазначеною постановою було передбачено

можливість реєстрації трудового договору між фізособоюпідприємцем та працівником без особистої присутності останнього (але за умови нотаріального посвідчення його підпису на договорі), а також установлено спеціальний порядок, що дозволяє зняти трудовий договір між фізичною особою, яка використовує найману працю, та її працівником з реєстрації в державній службі зайнятості у випадках, коли трудовий договір розривається з ініціативи фізособироботодавця, але працівник не з’являється до центру зайнятості.

Своєю постановою Кабмін надав Мінпраці місячний строк, щоб привести форму трудового договору між працівником та фізичною особою, а також Порядок його реєстрації, затверджений наказом Мінпраці від 08.06.2001 р. № 260, у відповідність до неї. На виконання цього доручення, нехай і з деяким запізненням, спрямовано наказ, що коментується. Ним, зокрема, вносяться зміни, що враховують процедурні особливості реєстрації трудового договору та зняття його з реєстрації в разі відсутності працівника.

Реєстрація трудового договору з відсутнім працівником

здійснюється за умови нотаріального посвідчення його підпису на договорі, а також надання фізособоюроботодавцем до центру зайнятості копії довідки державної податкової інспекції про присвоєння працівнику ідентифікаційного номера (за його наявності) та його трудової книжки (також за наявності).

Зняття трудового договору з реєстрації в разі, якщо працівник не з’являється для цього до центру зайнятості

, здійснюється за умови подання роботодавцем:

— примірника трудового договору;

— заяви про зняття трудового договору з реєстрації із зазначенням дати звільнення з роботи працівника та підстав розірвання договору;

— копій документів, що підтверджують направлення працівнику повідомлення про намір розірвати з ним трудовий договір (рекомендованим листом з повідомленням про вручення);

— документів, що підтверджують проведення передбаченого законодавством розрахунку з працівником або копії платіжної відомості із зазначенням суми депонованої заробітної плати.

Ще одне нововведення, покликане дещо спростити життя фізичним особам — підприємцям: тепер вони можуть не вчинювати дії з подання трудового договору для реєстрації до центру зайнятості або зняття його з реєстрації самостійно,

надавши відповідні повноваження іншій особі за нотаріально завіреною довіреністю.

Змінами, що коментуються, на центри зайнятості також покладено обов’язок інформувати Пенсійний фонд про реєстрацію (або зняття з реєстрації) трудового договору фізичної особи — роботодавця з працівником не пізніше наступного робочого дня після її проведення.

Олена Уварова

 

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі