Як підприємство назвете, так воно і працюватиме

Редакція ПБО
Стаття

Як підприємство назвете, так воно і працюватиме

 

Високий рівень конкуренції в сучасних умовах господарювання спонукає до пошуку шляхів ідентифікації підприємства, виокремлення його товарів (послуг) від аналогічних товарів конкурентів. Виділити підприємство, зробити його відомим дозволяють засоби індивідуалізації, до яких відносяться найменування, комерційне найменування та торговельна марка.

Юрій ЯГУНОВ, консультант газети «Податки та бухгалтерський облік»

 

Найменування юридичної особи: законодавчі вимоги

Відповідно до

ст. 90 ЦКУ (див. на с. 33) юридична особа повинна мати своє найменування, яке, у свою чергу, має відповідати вимогам, що встановлені чинним законодавством України. Розглянемо їх.

1. Найменування юридичної особи складається з двох частин:

— першу частину складає

інформація про організаційно-правову форму юридичної особи («товариство з обмеженою відповідальністю», «публічне акціонерне товариство» тощо);

— друга частина — це

назва юридичної особи, яка може складатися з власної назви юридичної особи («ВЕСЕЛКА», «СВІТОЧ»), а також містити інформацію щодо мети діяльності, виду, способу утворення, залежності юридичної особи та інших відомостей згідно з вимогами до найменування окремих організаційно-правових форм суб’єктів господарювання, установлених ЦКУ, ГКУ та іншими законодавчими актами України. Вибір назви юридичної особи є правом її засновників, згодом вищий орган юрособи може її змінити.

2.

Юридична особа може мати, крім повного найменування (Товариство з обмеженою відповідальністю «ВЕСЕЛКА»), скорочене найменування (ТОВ «ВЕСЕЛКА»). Звертаємо увагу: мати скорочене найменування є правом, а не обов’язком суб’єкта господарювання (див. лист Держкомпідприємництва від 13.03.2008 р. № 2091).

3. Найменування товариства

не може вказувати на належність товариства відповідним міністерствам, відомствам і громадським організаціям (ч. 3 ст. 2 Закону про госптовариства).

4. Назва

(саме назва, а не найменування) юридичної особи не може містити посилання на організаційно-правову форму (п. 1.3 Вимог до найменувань, див. на с. 40). Виняток становлять найменування підприємств споживчої кооперації та підприємств об’єднань громадян або релігійних організацій, що можуть містити інформацію, яка вказує на залежність цих підприємств від таких юридичних осіб — засновників. Крім того, найменування комунальних підприємств, державних та комунальних організацій (закладів, установ) можуть містити інформацію про засновника цієї юридичної особи (п. 1.8 Вимог до найменувань).

5. У найменуванні юридичної особи приватного права

забороняється використання найменувань органів державної влади, місцевого самоврядування та історичних державних найменувань, перелік яких установлюється Кабміном (п. 1.4 Вимог до найменувань).

6. У назві юридичної особи

не може бути використане слово «національний» у всіх відмінках, крім закладів (установ), які набувають статусу національного закладу (установи) України згідно з Положенням про національний заклад (установу) України, затвердженим Указом Президента України від 16.06.95 р. № 451 (п. 1.6 Вимог). Виняток з цього правила наведено в абзаці четвертому ст. 15 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 р. № 2121-III, відповідно до якого вживання у найменуванні банків слів «Україна», «державний», «центральний», «національний» та похідних від них можливе лише за згодою Національного банку України.

7. Найменування повного товариства має містити імена (найменування) всіх його учасників, слова «повне товариство» або містити ім’я (найменування) одного чи кількох учасників з доданням слів «і компанія», а також слова «повне товариство» (

ч. 4 ст. 119 ЦКУ).

8. Найменування командитного товариства має містити імена (найменування) всіх повних учасників, слова «командитне товариство» або містити ім’я (найменування) хоча б одного повного учасника з доданням слів «і компанія», а також слова «командитне товариство» (

абзац перший ч. 2 ст. 133 ЦКУ).

9. Законодавство може містити й інші спеціальні вимоги до найменувань окремих юридичних осіб. Так, наприклад, згідно з

ч. 3 ст. 21 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» від 23.02.2006 р. № 3480-IV словосполучення «фондова біржа» та похідні від нього дозволяється використовувати лише юридичним особам, які створені та функціонують відповідно до вимог цього Закону. Аналогічну вимогу щодо використання в найменуванні юридичних осіб слів «кредитна спілка» містить ст. 4 Закону України «Про кредитні спілки» від 20.12.2001 р. № 2908-III.

Згідно з

ч. 4 ст. 73 ГКУ (див. на с. 35) найменування державного унітарного підприємства повинно містити слова «державне підприємство», а відповідно до ч. 5 ст. 78 ГКУ найменування комунального унітарного підприємства повинно містити слова «комунальне підприємство» та вказівку на орган місцевого самоврядування, до сфери управління якого входить дане підприємство.

10. Найменування відокремленого підрозділу повинно містити слова «відокремлений підрозділ» («філія», «представництво» тощо) та вказувати на належність до юридичної особи, яка створила зазначений відокремлений підрозділ (

п. 1.9 Вимог до найменувань). Наприклад, філія (представництво) ТОВ «ВЕСЕЛКА» може мати назву за місцем її територіального розташування — Харківська філія ТОВ «ВЕСЕЛКА» або Харківське представництво ТОВ «ВЕСЕЛКА».

Найменування юридичної особи вказується в її установчих документах, вноситься до Єдиного державного реєстру, зазначається на печатці та в усіх реєстраційних та дозвільних документах, що отримує юридична особа.

 

Правила написання найменування юридичної особи

При написанні найменування юридичної особи використовуються букви українського алфавіту та такі розділові знаки та символи: лапки (« »), крапка (.), кома (,), дужки /()/, апостроф (’), дефіс (-), тире (—), знак (№), знак оклику (!), знак (/), а також, у разі необхідності, цифри: арабські (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0) та римські (I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X). В установчих документах при заповненні реєстраційної картки використовуються прописні букви українського алфавіту (А, Б, В, Г, Ґ, Д, Е, Є, Ж, З, И, І, Ї, Й, К, Л, М, Н, О, П, Р, С, Т, У, Ф, Х, Ц, Ч, Ш, Щ, Ь, Ю, Я).

Використання інших символів, зображень, знаків у найменуванні юридичної особи забороняється

.

Повне найменування юридичної особи може містити не більше 182 символів, скорочене найменування — не більше 38 символів.

Назва юридичної особи береться у лапки та зазначається безпосередньо після організаційно-правової форми суб’єкта господарювання (крім органів державної влади, органів місцевого самоврядування, органів влади Автономної Республіки Крим).

 

Резервування найменування юридичної особи

Відповідно до

ч. 5 ст. 90 ЦКУ юридична особа не має права використовувати найменування іншої юридичної особи. У зв’язку з цим Законом № 755 встановлена процедура резервування найменування юридичної особи. Вказана процедура дозволяє:

— ще на стадії створення юридичної особи перевірити наявність (відсутність) зареєстрованих юридичних осіб з найменуванням, яке обрали засновники для новостворюваного підприємства;

— у випадку відсутності даних в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців про використання обраного найменування, засновники резервують найменування для свого майбутнього товариства.

Відповідно до

ч. 2 ст. 23 Закону № 755 засновник (засновники) юридичної особи має право зарезервувати найменування юридичної особи строком на два місяці, а для публічних акціонерних товариств — строком на дев’ять місяців.

Для резервування найменування юридичної особи засновник (засновники) юридичної особи або уповноважена ним (ними) особа повинен подати (надіслати рекомендованим листом з описом вкладення) державному реєстратору такі

документи:

— заяву встановленого зразка про резервування найменування юридичної особи. Зразок заяви затверджено

наказом Держкомпідприємництва від 09.06.2004 р. № 6 «Про затвердження зразків заяв та повідомлення, що надаються (надсилаються) державному реєстраторові»;

— документ, що підтверджує внесення плати за проведення резервування найменування юридичної особи. Відповідно до

частин 15, 17 ст. 23 Закону № 755 за проведення резервування найменування юридичної особи справляється плата в розмірі двох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Документом, що підтверджує внесення плати за резервування найменування юридичної особи, є копія квитанції, виданої банком, або копія платіжного доручення з відміткою банку;

— якщо документи для проведення резервування найменування юридичної особи подаються засновником юридичної особи, державному реєстратору додатково пред’являється його паспорт;

— якщо документи для проведення резервування найменування юридичної особи подаються особою, уповноваженою засновником (засновниками) юрособи на це, державному реєстратору додатково пред’являється її паспорт та надається документ, що засвідчує її повноваження.

Відповідно до

ч. 5 ст. 23 Закону № 755 державному реєстратору забороняється вимагати додаткові документи для проведення резервування найменування юридичної особи.

У разі відсутності в Єдиному державному реєстрі найменування юридичної особи тотожного тому, яке зазначено в заяві про резервування найменування юридичної особи, державний реєстратор протягом трьох робочих днів з дати надходження документів вносить до ЄДР запис про резервування найменування юридичної особи і видає (надсилає рекомендованим листом) її засновнику або уповноваженій ним особі довідку з ЄДР про резервування найменування, яка дійсна протягом строку резервування.

Дата внесення до ЄДР запису про резервування найменування юридичної особи є датою його резервування.

Якщо протягом строку резервування до ЄДР не буде внесено запис про державну реєстрацію юридичної особи або про державну реєстрацію змін до установчих документів, що пов’язані із зміною найменування юридичної особи відповідно до найменування, яке зарезервоване, запис про резервування найменування юридичної особи повинен бути виключений з ЄДР протягом наступного робочого дня після закінчення строку резервування.

У разі наявності в ЄДР найменування юридичної особи тотожного тому, яке зазначено в заяві про резервування найменування юридичної особи, державний реєстратор протягом трьох робочих днів з дати надходження документів видає (надсилає рекомендованим листом) засновнику юридичної особи або уповноваженій ним особі повідомлення встановленого зразка про відмову в резервуванні найменування юридичної особи. Плата за проведення резервування найменування в такому випадку не повертається.

Слід зазначити, що оскільки йдеться про найменування, тобто одночасну вказівку організаційно-правової форми юрособи та її назви, може статися так, що під час приведення своєї діяльності у відповідність до вимог

Закону про АТ, акціонерні товариства зіткнуться з проблемою наявності в Єдиному реєстрі назв акціонерних товариств, тотожних їх назвам. Так, уявимо, що існувало Відкрите акціонерне товариство «СВІТАНОК» (ВАТ «СВІТАНОК»). Після набрання чинності Законом про АТ могло бути утворено Публічне акціонерне товариство «СВІТАНОК», яке жодного стосунку до ВАТ «СВІТАНОК» не мало. Тепер, коли ВАТ «СВІТАНОК», виконуючи вимоги Закону про АТ, вирішить привести свою діяльність у відповідність до його вимог, воно вже не зможе обрати як найменування ПАТ «СВІТАНОК», оскільки в Єдиному держреєстрі таке найменування є. Доведеться на загальних зборах акціонерів обирати іншу назву.

 

Використання найменування юридичної особи

Відповідно до

абзацу другого ч. 3 ст. 90 ЦКУ юридична особа може мати крім повного найменування скорочене найменування. І повне, і скорочене найменування юридичної особи повинно бути зазначене в статуті. Лише в такому випадку правомірно буде використовувати скорочене найменування поряд із повним. Так, наприклад, юридичній особі не може бути відмовлено у прийнятті позовної заяви з причини зазначення в ній скороченого найменування (постанова ВГСУ від 25.04.2006 р. у справі № 05-5-42/1390).

Найменування зазначається на печатці юридичної особи. Зазначення на печатці скороченого найменування, знаку або емблеми допускається у випадку, якщо статутом юридичної особи передбачено їх використання на печатці (

п.п. 3.3.2 п. 3.2 Інструкції про порядок видачі міністерствам та іншим центральним органам виконавчої влади, підприємствам, установам, організаціям, господарським об’єднанням та громадянам дозволів на право відкриття та функціонування штемпельно-граверних майстерень, виготовлення печаток і штампів, затвердженої наказом МВС від 11.01.99 р. № 17).

У процесі діяльності юридична особа може

змінити своє найменування. Слід звернути увагу, що йдеться про зміну другої частини найменування — назви юридичної особи. Зміна першої частини найменування — інформації про організаційно-правову форму юридичної особи — можлива лише при перетворенні чи інших формах реорганізації такої особи.

Рішення про зміну назви приймає вищий орган юридичної особи (для господарських товариств — це загальні збори учасників), якщо відповідні повноваження статутом не надано виконавчому органу. Для зміни назви юридичної особи необхідно внести зміни до установчих документів та зареєструвати їх. Реєстрація нової назви юридичної особи передбачає подання державному реєстратору таких документів:

— примірника оригіналу або нотаріально засвідченої копії рішення про внесення змін до установчих документів. Документа, що підтверджує правомочність прийняття рішення про внесення змін до установчих документів;

— оригіналів установчих документів юридичної особи з відміткою про їх державну реєстрацію з усіма змінами, чинними на дату подачі документів, або копії опублікованого в спеціалізованому друкованому засобі масової інформації повідомлення про втрату всіх або частини зазначених оригіналів установчих документів;

— двох примірників змін до установчих документів юридичної особи у вигляді окремих додатків або двох примірників установчих документів у новій редакції;

— документа, що підтверджує внесення реєстраційного збору за проведення державної реєстрації змін до установчих документів;

— свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи. Після державної реєстрації зміни найменування видається нове свідоцтво та повертається старе з відміткою про внесені зміни.

Крім того, відповідно до

ч. 4 ст. 90 ЦКУ у разі зміни свого найменування юридична особа зобов’язана розмістити оголошення про це в друкованих засобах масової інформації, в яких публікуються відомості про державну реєстрацію юридичної особи, та повідомити про це всім особам, з якими вона перебуває у договірних відносинах.

Зміна найменування буде вимагати від суб’єкта господарювання здійснення й інших додаткових дій. Так, наприклад, відповідно до

п. 7.6 Порядку обліку платників податків, зборів (обов’язкових платежів), затвердженого наказом ДПАУ від 19.02.98 р. № 80, у разі внесення змін у дані, що вказуються у довідці про взяття на облік платника податків за ф. № 4-ОПП (назва, місцезнаходження платника податків чи органу державної податкової служби, в якому платник податків перебуває на обліку, зміна керівництва тощо), видається нова довідка про взяття на облік платника податків за ф. № 4-ОПП замість старої. Для отримання нової довідки платник податків подає до органу державної податкової служби звернення із зазначенням причин заміни та доданою до нього старою довідкою. Орган державної податкової служби протягом двох робочих днів після такого звернення перевіряє інформацію про внесення відповідних змін до Єдиного державного реєстру та видає нову довідку.

Доведеться також змінити печатку і переоформити дозвільні документи. Так, відповідно до

ч. 8 ст. 41 Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» від 06.09.2005 р. № 2806-IV однією з підстав для переоформлення документа дозвільного характеру є зміна найменування суб’єкта господарювання — юридичної особи або прізвища, імені, по батькові фізичної особи — підприємця.

Законодавством можуть бути передбачені спеціальні вимоги до окремих видів юридичних осіб на випадок зміни найменування (див., наприклад,

Положення про порядок заміни свідоцтва (свідоцтв) про реєстрацію випуску (випусків) емісійних цінних паперів у зв’язку зі зміною найменування акціонерного товариства, затверджене рішенням ДКЦПФР від 30.12.2009 р. № 1638).

Звертаємо вашу увагу, що у випадку зміни найменування код ЄДРПОУ юридичної особи не змінюється.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі