Теми статей
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Навчання за рахунок коштів підприємства: податковий та бухгалтерський облік

Редакція ПБО
Податки & бухоблік Вересень, 2010/№ 71
Друк
Стаття

Навчання за рахунок коштів підприємства: податковий та бухгалтерський облік

 

Усі ми помічаємо, що з року в рік зростає попит на кваліфіковані кадри — підприємства в числі своїх працівників бажають бачити високоосвічених, досвідчених фахівців. При цьому радує, що досить часто кошти у навчання персоналу та підвищення його професіоналізму вкладають самі роботодавці. Вигода від цього очевидна для обох сторін — роботодавець отримує кваліфікованих, ефективно працюючих фахівців, а тим, у свою чергу, надаються всі умови і можливості для просування та самореалізації усередині компанії. Про правила відображення витрат на навчання в податковому та бухгалтерському обліку підприємства йтиметься в цій статті.

Наталя БІЛОВА, економіст-аналітик Видавничого будинку «Фактор»

 

Документи статті

КЗпП

— Кодекс законів про працю України від 10.12.71 р.

Закон про податок на прибуток

— Закон України «Про оподаткування прибутку підприємств» у редакції від 22.05.97 р. № 283/97-ВР.

Закон про ПДВ

— Закон України «Про податок на додану вартість» від 03.04.97 р. № 168/97-ВР.

Закон про оплату праці

— Закон України «Про оплату праці» від 24.03.95 р. № 108/95-ВР.

Закон про освіту

— Закон України «Про освіту» від 23.05.91 р. № 1060-XII.

Закон про вищу освіту

— Закон України «Про вищу освіту» від 17.01.2002 р. № 2984-III.

Закон про профтехосвіту

— Закон України «Про професійно-технічну освіту» від 10.02.98 р. № 103/98-ВР.

Закон № 889

— Закон України «Про податок з доходів фізичних осіб» від 22.05.2003 р. № 889-IV.

Перелік № 435

— Перелік послуг з виховання та навчання, операції з надання яких звільняються від обкладення податком на додану вартість, затверджений постановою КМУ від 08.06.2005 р. № 435.

Постанова № 695

— постанова КМУ «Про гарантії і компенсації для працівників, які направляються для підвищення кваліфікації, підготовки, перепідготовки, навчання інших професій з відривом від виробництва» від 28.06.97 р. № 695.

Інструкція № 5

— Інструкція зі статистики заробітної плати, затверджена наказом Державного комітету статистики України від 13.01.2004 р. № 5.

 

Обліковуємо витрати на навчання працівників підприємства

 

Які гарантії та компенсації встановлено для працівників, направлених на навчання?

Насамперед нагадаємо, що навчання працівників може здійснюватися

як з відривом, так і без відриву від виробництва.

Для працівників,

які суміщають роботу з навчанням (тобто навчаються без відриву від виробництва), главою XIV КЗпП (ст. 201 — 220) передбачено низку пільг. Це, зокрема:

— створення роботодавцем необхідних умов для суміщення роботи з навчанням;

— скорочений робочий тиждень або скорочений робочий день із збереженням заробітної плати та інших пільг — для працівників, які навчаються в середніх навчальних закладах та ПТУ;

— надання додаткових оплачуваних відпусток у зв'язку з навчанням;

— збереження середньої заробітної плати на період перебування в навчальній відпустці;

— оплата 50 % вартості проїзду до місця знаходження навчального закладу і назад працівників, які навчаються у вищих навчальних закладах з вечірньою та заочною формами навчання (1 раз на рік) тощо.

А гарантії та компенсації працівникам,

які навчаються з відривом від виробництва, визначено у ст. 122 КЗпП, ст. 12 Закону про оплату праці й уточнено в постанові № 695. До таких мінімальних державних гарантій належать, наприклад:

— збереження середньої заробітної плати на час навчання;

— оплата вартості проїзду працівника до місця навчання і назад;

— виплата добових за кожний день перебування в дорозі в розмірі, установленому законодавством для службових відряджень;

— забезпечення на час навчання житлом, а в разі його відсутності — відшкодування витрат на проживання в порядку, установленому для службових відряджень.

Як бачите, крім витрат безпосередньо на навчання (сплати певних сум навчальному закладу), від підприємства може бути потрібно здійснити і деякі інші виплати працівникам згідно з трудовим законодавством. Оскільки такі виплати гарантовані державою, вони повністю включаються до валових витрат на підставі

п. 5.6 і п.п. 5.4.8 Закону про податок на прибуток.

 

В якому порядку витрати на навчання відображаються в обліку податку на прибуток?

Порядок оподаткування витрат на навчання регулюється

абзацом третім п.п. 5.4.2 Закону про податок на прибуток. Так, витрати, пов'язані з професійною підготовкою, навчанням, перепідготовкою або підвищенням кваліфікації осіб, які перебувають з підприємством у трудових відносинах, може бути віднесено ним до валових витрат у межах 3 % фонду оплати праці звітного періоду.

При цьому оскільки податковим періодом згідно з

п. 11.1 Закону про податок на прибуток є квартал, півріччя, 3 квартали та рік, така 3 % межа визначається наростаючим підсумком із початку року.

Так, сума перевищення, що не потрапила до валових витрат у поточному році, на наступний звітний податковий рік

не переноситься. Отже, якщо підприємство перерахувало навчальному закладу плату за навчання свого працівника за весь період навчання (як за поточний рік, так і за подальші роки), то з 3 % лімітом звітного періоду потрібно порівнювати всю перераховану суму, а не лише суму, що припадає на поточний рік.

За логікою, при визначенні розміру фонду оплати праці звітного періоду, який є базою для обчислення розміру «навчальних» витрат, підприємство має керуватися нормами

Інструкції № 5. Однак слід мати на увазі, що податківці для розрахунків у подібних ситуаціях пропонують використовувати дані рядка 04.3 декларації з податку на прибуток за звітний період (див. Примірний порядок проведення невиїзної документальної (камеральної) перевірки та здійснення контролю за справлянням податку на прибуток, затверджений наказом ДПАУ від 05.12.2008 р. № 761, у газеті «Податки та бухгалтерський облік», 2008, № 101).

Для відображення витрат на навчання у складі валових витрат не має значення:

територіальне розташування навчального закладу (в Україні чи за кордоном);

форма навчання (денна, вечірня чи заочна);

— є працівник, який навчається, відносно підприємства

пов'язаною особою (наприклад, директор, засновник) чи ні;

— є підприємство для працівника

основним місцем роботи чи він працює на ньому за сумісництвом (те, що витрати на навчання працівника, який працює за сумісництвом та майбутня професія якого відповідає профілю діяльності підприємства, уключаються до валових витрат у межах 3 % ліміту, підтверджують працівники ДПАУ в консультації, опублікованій у журналі «Вісник податкової служби України», 2009, № 36, с. 23).

Витрати на навчання включаються до валових витрат:

за правилом першої події — якщо заклад, що надає освітні послуги, є стандартним платником податку на прибуток (п.п. 11.2.1 Закону про податок на прибуток). Зауважимо, що це правило застосовується й у разі перерахування плати за навчання державним вищим навчальним закладам, які, незважаючи на їх неприбутковий статус та звільнення від оподаткування окремих видів доходів, при цьому є платниками податку на прибуток на загальних підставах. Таке зазначено в п. 3 листа ДПАУ від 03.10.2007 р. № 4819/г/15-0214 (див.«Податки та бухгалтерський облік», 2007, № 89), в якому податківці відповідають на запитання: чи можна суму авансу (плати за рік наперед) на навчання працівника підприємства в державному вищому навчальному закладі віднести до складу валових витрат за правилом першої події або слід користуватися п.п. 11.2.3 Закону про податок на прибуток, що зобов'язує відображати валові витрати за операціями з неплатниками податку на прибуток або нестандартними його платниками на дату фактичного отримання послуг від них, незалежно від наявності оплати;

за фактом отримання послуг з навчання — якщо особа, яка їх надає, не є платником податку на прибуток або сплачує податок за іншою ставкою, ніж 25 % (п.п. 11.2.3 Закону про податок на прибуток).

У декларації з податку на прибуток підприємства «навчальні» витрати (у межах 3 % ліміту) показуються в рядку 04.13 «інші витрати, крім визначених у 04.1 — 04.12».

 

Як підтвердити зв'язок витрат на навчання працівника з господарською діяльністю підприємства?

Основна умова валововитратності «навчальних» витрат — їх

зв'язок з господарською діяльністю платника податків. Причому доводити такий зв'язок зобов'язаний сам платник податків.

Зауважимо, що під

основною діяльністю ДПАУ в листі від 03.10.2007 р. № 4819/г/15-0214 (див. «Податки та бухгалтерський облік», 2009, № 63) розуміє діяльність платника податків, що визначена в його статутних документах та є регулярною і постійною протягом календарного року, на який припадає звітний період.

Так, якщо, наприклад, металургійне підприємство оплатить навчання працівника за спеціальністю «Театральне мистецтво», воно навряд чи зможе розраховувати на валові витрати згідно з

п.п. 5.4.2 Закону про податок на прибуток, оскільки зв'язок понесених витрат з господарською діяльністю платника податків тут явно не простежується. У такій ситуації перерахування коштів за навчання не за профілем діяльності підприємства з позиції п.п. 5.3.1 Закону про податок на прибуток розглядається як фінансування особистих потреб фізичної особи, що не дає права на збільшення валових витрат.

Інша справа, якщо працівник за рахунок коштів підприємства навчається в

галузевому навчальному закладі (незалежно від того, які функціональні обов'язки він виконує) або в будь-якому іншому навчальному закладі за спеціальністю, що є загальною для всіх видів економічної діяльності (наприклад, «Менеджмент організацій», «Економіка підприємства», «Бухгалтерський облік», «Правознавство» тощо). У цьому випадку в підприємства є всі підстави вважати здійснені витрати пов'язаними з госпдіяльністю та включити їх до валових витрат. Підтвердження тому знаходимо в листі Держкомпідприємництва від 11.01.2001 р. № 3-513/80, де зазначено, що такі спеціалісти, як бухгалтер, юрист, менеджер тощо, належать до адміністративного персоналу підприємства і його профільна діяльність без їх участі неможлива. А отже, витрати на їх підготовку може бути віднесено до валових витрат.

Для підтвердження валововитратності «навчальних» витрат доцільно мати такі

документи:

наказ про направлення працівників на навчання у зв'язку з виробничою необхідністю;

договір між підприємством та навчальним закладом про підготовку спеціалістів (форму Типового договору про навчання, підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації або про надання додаткових освітніх послуг навчальними закладами затверджено наказом Міністерства освіти і науки України від 11.03.2002 р. № 183);

платіжні документи, що свідчать про оплату вартості навчання;

акти приймання-передачі наданих послуг.

 

Який порядок обкладення ПДВ освітніх послуг?

Освітні послуги відповідно до

Закону про ПДВ підпадають під пільгу з ПДВ. Так, у п.п. 5.1.3 цього Закону зазначено, що звільняються від ПДВ, зокрема, операції з поставки послуг з професійно-технічної та вищої освіти закладами, які мають спеціальний дозвіл (ліцензію) на поставку таких послуг, незалежно від їх організаційно-правового статусу та форми власності, згідно з Переліком № 435. До нього, зокрема, уключено освітні послуги, що надаються професійно-технічними, а також вищими навчальними закладами, у тому числі для здобуття другої вищої та післядипломної освіти.

Якщо ж плата за навчання працівника перераховується закладу, що не підпадає під дію ПДВ-пільги, то «вхідний» ПДВ за такою операцією підприємство може включити до податкового кредиту за наявності податкової накладної та за умови, що витрати на навчання пов'язані з його госпдіяльністю.

 

Який порядок обкладення податком з доходів фізичних осіб плати за навчання працівників?

Порядок оподаткування сум, перерахованих роботодавцем за навчання своїх працівників, описано в

п.п. 4.3.20 Закону № 889. Згідно з цим підпунктом плата за підготовку або перепідготовку працівників не обкладається податком з доходів фізичних осіб (далі — ПДФО), якщо одночасно дотримуються такі умови:

— кошти перераховуються роботодавцем на користь

закладу освіти (під закладами освіти в цьому випадку ДПАУ має на увазі вищі навчальні заклади I — IV рівнів акредитації, а також професійно-технічні навчальні заклади (докладніше — у табл. 1). Про це йдеться в листах від 20.07.2007 р. № 7013/6/17-0716 та від 22.08.2008 р. № 10534/5/17-0716 // «Податки та бухгалтерський облік», 2009, № 63);

— підготовка (перепідготовка) проводиться

за профілем діяльності роботодавця або пов'язана з його загальними виробничими потребами (на думку ДПАУ, викладену в листі ДПАУ від 24.01.2006 р. № 409/к/17-0715 // «Податки та бухгалтерський облік», 2009, № 63, навчання працівника має бути безпосередньо пов'язане з його майбутньою трудовою діяльністю на підприємстві);

— витрати на навчання

не перевищують суму, що дорівнює розміру прожиткового мінімуму на працездатну особу, що діє на 1 січня звітного року, помноженому на 1,4 та округленому до найближчих 10 грн. за кожний повний або неповний місяць навчання (у 2010 році — 1220 грн.).

 

Таблиця 1

Типи закладів освіти, що належать до професійно-технічних
та вищих навчальних закладів

Професійно-технічні навчальні заклади
(ст. 41 Закону про освіту, ст. 18 Закону про профтехосвіту)

Вищі навчальні заклади
(ст. 43 Закону про освіту, ст. 25 Закону про вищу освіту)

— професійно-технічне училище відповідного профілю;
 — професійне училище соціальної реабілітації;
 — вище професійне училище;
 — професійний ліцей;
 — професійний ліцей відповідного профілю;
 — професійно-художнє училище;
 — художнє професійно-технічне училище;
 — вище художнє професійно-технічне училище;
 — училище-агрофірма;
 — вище училище-агрофірма;
 — училище-завод;
 — центр професійно-технічної освіти;
 — центр професійної освіти;
 — навчально-виробничий центр;
 — центр підготовки і перепідготовки робочих кадрів;
 — навчально-курсовий комбінат;
 — навчальний центр;
 — інші типи навчальних закладів, які надають професійно-технічну освіту або здійснюють професійно-технічне навчання

— університет, академія — вищі навчальні заклади четвертого рівня акредитації;
 — інститут, консерваторія (музична академія) — вищі навчальні заклади третього або четвертого рівня акредитації;
 — коледж та інші прирівняні до нього вищі навчальні заклади — вищі навчальні заклади другого рівня акредитації;
 — технікум, училище та інші прирівняні до них вищі навчальні заклади — вищі навчальні заклади першого рівня акредитації

 

Якщо вартість навчання на місяць

більше встановленого обмеження, суму перевищення з урахуванням «натурального» коефіцієнта (1,176471) має бути включено до оподатковуваного доходу фізичної особи як додаткове благо, отримане від роботодавця (п.п. 4.2.9 Закону № 889).

До додаткового блага згідно з роз'ясненнями податківців прирівнюється і сума, сплачена роботодавцем за навчання працівника у

закордонному навчальному закладі (див. консультацію, опубліковану в журналі «Вісник податкової служби України», 2007, № 10, с. 53). Докладніше про те, що таке навчальний заклад і чи визнаються такими навчальні заклади іноземних держав, викладено у статті «Ученье свет…», або Висвітлення деяких аспектів навчання» (див. «Податки та бухгалтерський облік», 2007, № 64).

Буває так, що працівник, який навчається за рахунок підприємства,

звільняється. За таких обставин слід керуватися абзацом другим п.п. 4.3.20 Закону № 889 . Згідно з ним припинення трудових відносин найманого працівника з роботодавцем у період навчання або до закінчення другого року від року закінчення навчання спричинює обкладення ПДФО суми, сплаченої за навчання, у загальновстановленому порядку. Тобто при проведенні остаточного розрахунку з працівником в останній місяць роботи на підприємстві суму, перераховану за весь період навчання, має бути включено до його доходу та обкладено ПДФО як додаткове благо.

У Податковому розрахунку за формою № 1ДФ неоподатковувана частина вартості навчання відображається з ознакою доходу «37», а оподатковувана (як додаткове благо) — з ознакою доходу «09».

І ще один момент. Відповідно до

пп. 3.10 і 3.24 Інструкції № 5 витрати на оплату навчання працівників у вищих навчальних закладах, професійну підготовку і перепідготовку кадрів не включаються до фонду оплати праці, тому внески до Пенсійного фонду та до фондів соціального страхування із суми плати за навчання не нараховуються та не утримуються.

Приклад 1.

Підприємство «Автолюкс» у серпні 2010 року оплатило навчання працівника (який працює у відділі логістики) в українському вищому навчальному закладі за I семестр 2010/2011 навчального року (вересень — січень) у сумі 6500 грн. за спеціальністю, що відповідає профілю діяльності підприємства.

У договорі зазначено, що вищий навчальний заклад є платником податку на прибуток на загальних підставах.

Розмір фонду оплати праці підприємства за 3 квартали 2010 року становить 185000 грн., відповідно 3 % «навчальний» ліміт — 5550 грн.

Виходячи з п.п. 4.3.20 Закону № 889 у цьому випадку не підлягає обкладенню ПДФО вартість навчання у розмірі 6100 грн. (1220 грн.

х 5 місяців), а сума перевищення у розмірі 400 грн. (6500 грн. - 6100 грн.) є для працівника додатковим благом, отриманим від роботодавця, та підлягає оподаткуванню з урахуванням натурального коефіцієнта. Тобто до оподатковуваного доходу працівника включається сума 470,59 грн. (400 грн. х 1,176471), при цьому сума ПДФО дорівнює 70,59 грн. (470,59 грн. х 15 % : 100 %).

У податковому та бухгалтерському обліку ці операції відображаються такими записами:

 

Таблиця 2

Порядок відображення в обліку підприємства витрат на навчання працівника

№ з/п

Зміст господарської операції

Сума,
грн.

Бухгалтерський облік

Податковий облік

Дт

Кт

ВД

ВВ

1

2

3

4

5

6

7

1

Перераховано навчальному закладу плату за навчання працівника

6500

377

311

5550*

* У ситуації, що розглядається, 3 % «навчальний» ліміт за 3 квартали 2010 року становить 5550 грн., тому за підсумками цього звітного податкового періоду вартість навчання потрапляє до валових витрат лише в межах цієї суми. Решта 950 грн. (6500 грн. - 5550 грн.), ураховуючи наростаючий підсумок декларації з податку на прибуток та наростаючу величину фонду оплати праці, можна буде включити до валових витрат у наступному звітному податковому періоді (тобто за підсумками 2010 року).

2

Віднесено на витрати майбутніх періодів частину плати за навчання, що не обкладається ПДФО

6100

39

377

3

Нараховано дохід працівнику у вигляді додаткового блага (470,59 грн.)

400

39

685

70,59

92

685

4

Утримано ПДФО з доходу працівника

70,59

685

641/ПДФО

5

Перераховано ПДФО до бюджету

70,59

641/ПДФО

311

6

Відображено залік заборгованостей

400

685

377

7

Віднесено на витрати звітного періоду вартість навчання за перший місяць навчання, тобто за вересень (6500 грн. : 5 місяців)

1300*

92

39

* Такий самий бухгалтерський запис здійснюється в кожному наступному місяці оплаченого навчального семестру.

8

Віднесено на фінансовий результат:

— суму нарахованого ПДФО

70,59

791

92

— вартість навчання за перший місяць навчання

1300*

791

92

* Такий самий бухгалтерський запис здійснюється в кожному наступному місяці оплаченого навчального семестру.

 

Так відображаються в обліку витрати на навчання працівників підприємства. Однак у деяких випадках може виникнути необхідність оплатити навчання осіб, які не перебувають з підприємством у трудових відносинах, наприклад, засновників, членів їх сімей (згідно з

п. 1.26 Закону про податок на прибуток засновники та члени їх сімей належать до пов'язаних із таким підприємством осіб); дітей працівників; інших осіб, з якими підприємство згодом планує укласти трудовий договір, тощо.

Розглянемо, який порядок обліку освітніх витрат діє в цій ситуації.

 

Обліковуємо витрати на навчання осіб, які не є працівниками підприємства

 

В якому порядку витрати на навчання відображаються в обліку податку на прибуток?

Відповідно до

п.п. 5.4.2 Закону про податок на прибуток витрати на навчання та (або) професійну підготовку непрацівників підприємства, у тому числі пов’язаних осіб, може бути віднесено до складу його валових витрат. Однак для цього має бути дотримано одночасно такі умови:

— навчання та (або) професійна підготовка здійснюються у

вітчизняних закладах освіти — вищих та професійно-технічних навчальних закладах (їх типи перелічено в табл. 1);

— укладено

письмовий договір про зобов'язання непрацівника відпрацювати на підприємстві після закінчення навчання та отримання спеціальності не менше 3 років (причому це має бути посада, що відповідає спеціальності, зазначеній у документі про освіту. В іншому разі права на валові витрати в підприємства не буде. Такий висновок випливає з листа ДПАУ від 24.01.2006 р. № 409/к/17-0715 // «Податки та бухгалтерський облік», 2009, № 63. Якщо громадянин порушує умови договору, що зобов'язують його відпрацювати встановлений строк на підприємстві, яке оплатило навчання (наприклад, не приступає до роботи або звільняється до закінчення 3 років), відображені раніше «навчальні» витрати з валових витрат потрібно виключити у кварталі звільнення);

— «навчальні» витрати

пов'язані з основною діяльністю платника податків;

— гранична величина витрат на навчання непрацівників (сукупно з витратами на навчання працівників)

не перевищує 3 % фонду оплати праці звітного періоду .

 

Який порядок обкладення податком з доходів фізичних осіб плати за навчання осіб, які не є працівниками підприємства?

У

п.п. 4.3.20 Закону № 889 передбачено можливість необкладення ПДФО сум, сплачених підприємством за навчання фізичних осіб у закладах освіти. Однак ця пільгова норма діє лише в разі навчання працівників підприємства.

Якщо ж оплачується навчання особи,

яка не перебуває з підприємством у трудових відносинах, то в розумінні Закону № 889 сума такої плати розглядається як додаткове благо на користь фізичної особи від нероботодавця, тому підлягає обкладенню ПДФО за ставкою 15 %. Причому майте на увазі: оскільки для громадянина вартість навчання в закладі освіти є чистим доходом, при визначенні об'єкта оподаткування слід застосовувати «натуральний» коефіцієнт (1,176471). У Податковому розрахунку за формою № 1ДФ сума такого доходу відображається з ознакою доходу «14».

Відповідно до

п.п. 8.1.4 Закону № 889 ПДФО підлягає сплаті (перерахуванню) до бюджету протягом банківського дня, наступного за днем виплати доходу (у цьому випадку — за днем перерахування плати за навчання закладу освіти).

Що стосується внесків до Пенсійного фонду та фондів соціального страхування, то нараховувати та утримувати їх

не потрібно, оскільки витрати на навчання не включаються до фонду оплати праці згідно з п. 3.10 Інструкції № 5.

Приклад 2.

Підприємство «Будмонтаж» у серпні 2010 року перерахувало українському вищому навчальному закладу (платнику податку на прибуток) плату за навчання дитини працівника за спеціальністю, що відповідає профілю діяльності підприємства, за I семестр 2010/2011 навчального року (вересень — січень) у сумі 4800 грн.

Згідно з договором громадянин після закінчення навчання зобов’язується відпрацювати на підприємстві 3 роки.

Розмір фонду оплати праці за 3 квартали 2010 року становить 165000 грн., відповідно 3 % «навчальний» ліміт — 4950 грн. Отже, до валових витрат за 3 квартали 2010 року включається вся перерахована закладу освіти сума, оскільки вона «вписується» у 3 % «навчальний» ліміт.

Оподатковуваний дохід фізичної особи в цьому випадку становить 5647,06 грн. (4800 грн.

х 1,176471), а сума ПДФО, що утримується з такого доходу, — 847,06 грн. (5647,06 грн. х 15 % : 100 %).

У податковому та бухгалтерському обліку ці операції відображаються такими записами:

 

Таблиця 3

Порядок відображення в обліку витрат на навчання особи, яка не є працівником підприємства

№ з/п

Зміст господарської операції

Сума,
грн.

Бухгалтерський облік

Податковий облік

Дт

Кт

ВД

ВВ

1

Перераховано навчальному закладу плату за навчання фізичної особи — непрацівника

4800

377

311

4800

2

Віднесено на витрати майбутніх періодів суму плати за навчання

4800

39

685

3

Утримано ПДФО з доходу непрацівника

847,06

685

641/ПДФО

4

Перераховано ПДФО до бюджету

847,06

641/ПДФО

311

5

Відображено у складі витрат звітного періоду суму ПДФО

847,06

949

685

6

Відображено залік заборгованостей

4800

685

377

7

Віднесено на витрати звітного періоду вартість навчання за перший місяць навчання, тобто за вересень (4800 грн. : 5 місяців)

960*

949

39

* Такий самий бухгалтерський запис здійснюється в кожному наступному місяці оплаченого навчального семестру.

8

Віднесено на фінансовий результат:

— суму нарахованого ПДФО

847,06

791

949

— вартість навчання за перший місяць навчання

960*

791

949

* Такий самий бухгалтерський запис здійснюється в кожному наступному місяці оплаченого навчального семестру.

 

Таким є податково-бухгалтерський порядок обліку сум, сплачених підприємством за навчання працівників та осіб, які не перебувають із ним у трудових відносинах. Бажаємо, щоб витрачені кошти окупилися для вашого підприємства в максимально стислі строки, адже вкладення капіталу в освіту — це інвестиції у майбутнє!

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі