Заповнюємо щомісячну звітність до Пенсійного фонду

Редакція ПБО
Стаття

Заповнюємо щомісячну звітність до Пенсійного фонду

 

Страхувальники-роботодавці щомісячно повинні подавати до органів Пенсійного фонду Звіт про суми нарахованої заробітної плати (грошового забезпечення, доходу) застрахованих осіб та суми нарахованих внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування. Про особливості заповнення та подання цього звіту йтиметься в цій статті.

Катерина СКРИПКІНА, економіст-аналітик Видавничого будинку «Фактор»

 

Загальні положення

Звіт про суми нарахованої заробітної плати (грошового забезпечення, доходу) застрахованих осіб та суми нарахованих внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування до органів Пенсійного фонду України за формою додатка 4 до

Порядку № 26-1 (далі — додаток 4) зобов’язані подавати всі страхувальники-роботодавці (юридичні та фізичні особи — підприємці), які використовують працю фізичних осіб на умовах трудового договору (контракту), на інших умовах, передбачених законодавством або за договорами цивільно-правового характеру.

Юридичні та фізичні особи — підприємці, які не використовують працю найманих працівників, звіт за формою додатка 4 до

Порядку № 26-1 не подають (див. роз’яснення фахівця Пенсійного фонду в газеті «Податки та бухгалтерський облік», 2010, № 9, с. 47).

Додаток 4 подається до територіальних органів Пенсійного фонду за місцем узяття страхувальника на облік

не пізніше ніж через 20 календарних днів із дня закінчення звітного місяця. Згідно з п. 2.7 Порядку № 26-1, якщо останній день строку подання звіту припадає на вихідний, святковий чи інший неробочий день, то останнім днем строку вважається перший після нього робочий день . Останнім днем подання додатка 4 за вересень 2010 року є 20 жовтня 2010 року.

Згідно з

п. 1.3 Порядку № 26-1 звіт за формою додатка 4 до Порядку № 26-1 може подаватися:

в електронній формі з використанням електронного цифрового підпису через центр обробки електронних звітів згідно з Порядком подання звітів до Пенсійного фонду України в електронній формі, затвердженим постановою правління ПФУ від 19.04.2007 р. № 7-7 (у цьому випадку звіт на паперових носіях не подається);

на паперових носіях, завірених підписом керівника (страхувальника) та скріплених печаткою (за наявності), разом з електронною формою на електронних носіях інформації;

на паперових носіях, якщо у страхувальника кількість застрахованих осіб не більше десяти (п. 1.3 Порядку № 26-1).

На паперових носіях звіт формується у двох примірниках. Один примірник звіту з відміткою органу Пенсійного фонду зберігається у страхувальника (

п. 2.8 Порядку № 26-1).

Електронна форма звіту формується страхувальником із використанням спеціального програмного забезпечення, актуальні версії якого повинні безоплатно надаватися страхувальникам в органі Пенсійного фонду за місцем узяття на облік.

 

Структура звіту

Додаток 4 до

Порядку № 26-1 складається з титульного аркуша та 10 таблиць. Однак «звичайні» роботодавці, які виплачують зарплату та винагороди за договорами цивільно-правового характеру, заповнюють не всі таблиці.

Усі страхувальники-роботодавці, які використовують працю найманих працівників та фізичних осіб на підставі договорів цивільно-правового характеру, повинні формувати та подавати такі таблиці звіту за формою додатка 4 до

Порядку № 26-1:

1) таблицю 1;

2) таблицю 5 — якщо протягом звітного місяця

приймалися, звільнялися працівники, змінювалися дані про прізвище, ім’я, по батькові та ідентифікаційний номер працівників. За усними роз’ясненнями фахівців Пенсійного фонду в таблиці 5 повинні відображатися також дані про фізичних осіб, з якими укладено договори цивільно-правового характеру. Якщо в місяці, за який подається звіт, не було зафіксовано зазначених подій, таблиця 5 не формується та не подається (п. 3.4 Порядку № 26-1);

3) таблицю 6;

4) таблицю 7 — у разі, якщо протягом звітного місяця мали місце нарахування (

п. 3.6 Порядку № 26-1):

— сум оплати перших п’яти днів тимчасової непрацездатності;

— суми допомоги по тимчасовій непрацездатності;

— суми заробітку (доходу) за дні відпустки;

— сум заробітку (доходу), нарахованих на підставі бухгалтерських та інших документів, відповідно до яких здійснюється нарахування (обчислення) або які підтверджують нарахування (обчислення) заробітної плати (доходу) у попередніх періодах, на яку страхувальником або органом Пенсійного фонду донараховано страхові внески відповідно до чинного законодавства;

— сум заробітку (доходу), нарахованих на підставі бухгалтерських та інших документів, відповідно до яких здійснюється нарахування (обчислення) або які підтверджують нарахування (обчислення) заробітної плати (доходу), грошового забезпечення в попередніх періодах, на яку страхувальником помилково нараховано страхові внески;

— суми перерахунку заробітку (доходу), пов’язаного з уточненням кількості відпрацьованого часу у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю.

Якщо зазначені виплати у звітному місяці не нараховувалися, таблиця 7 не формується та не подається

;

5) таблицю 8 — якщо є робочі місця, робота на яких зараховується до спеціального стажу.

За їх відсутності таблиця 8 не формується та не подається .

Звертаємо увагу: згідно з

п. 1.5 Порядку № 26-1 у разі неподання однієї з необхідних таблиць звіт не приймається.

Таблиці 2, 3, 4, 9, 10 звіту за формою додатка 4

«звичайні» роботодавці не подають, оскільки згідно з Порядком № 26-1 вони не входять до числа страхувальників, зобов’язаних їх формувати.

 

Загальні вимоги щодо заповнення додатка 4

Загальні вимоги до заповнення звіту за формою додатка 4 до

Порядку № 26-1 такі:

— паперовий звіт заповнюється

українською мовою друкованими літерами кульковою ручкою синьою або чорною пастою. Помарки та виправлення не допускаються. У разі незаповнення того чи іншого рядка у звіті через відсутність операції цей рядок прокреслюється (п. 2.20 Порядку № 26-1);

— грошові суми в таблицях звіту заповнюються

у гривнях з копійками (п. 2.23 Порядку № 26-1);

— якщо страхувальник здійснює реєстрацію вихідної кореспонденції, то на кожному аркуші звіту зазначається реєстраційний номер відповідно до журналу реєстрації вихідної документації страхувальника (

п. 2.24 Порядку № 26-1);

— при заповненні полів без клітинок записи в цих полях не повинні накладатися на сусідні поля і перекривати службові написи бланка (

п. 2.21 Порядку № 26-1);

— при заповненні полів, що складаються з клітинок, кожен із необхідних символів каліграфічно вписується до відповідної окремої клітинки. При цьому символи не повинні виходити за межі клітинок та накладатися на сусідні клітинки, такі символи, як крапка, апостроф, кома, дефіс тощо, проставляються в окремих клітинках.

Далі розглянемо особливості заповнення титульного аркуша та таблиць додатка 4.

 

Заповнюємо титульний аркуш

Титульний аркуш є першою сторінкою додатка 4. Крім загальних реквізитів, заповнення яких не викличе у страхувальників жодних труднощів, тут наводиться перелік таблиць звіту (реквізит 06).

Реквізит 06 заповнюється так:

— у графі «Кількість аркушів» зазначається кількість аркушів документів однієї таблиці;

— у графі «Кількість рядків» указується кількість заповнених рядків на аркушах документів однієї таблиці для таблиць 5 — 8.

У графі «Усього» вказується загальна кількість аркушів документів та загальний підсумок рядків у цих аркушах.

Напроти найменувань таблиць, які не подаються до органів Пенсійного фонду, проставляються прокреслення.

Підтвердженням подання додатка 4

є такі дані титульного аркуша:

1) заповнений відповідальною особою органу Пенсійного фонду із зазначенням свого прізвища з ініціалами та підписом реквізит 09 «Реєстраційний № звіту в органі Пенсійного фонду та дата реєстрації в органі Пенсійного фонду»;

2) наявність

відривної частини титульного аркуша «Розписка про одержання звіту до Пенсійного фонду Україні за ___ місяць 20__ року» (реквізит 10), яку заповнює, відриває та передає страхувальнику відповідальна особа органу Пенсійного фонду, яка приймає звіт. Розписка завіряється печаткою для довідок Пенсійного фонду або штампом «Прийнято».

 

Заповнюємо таблицю 1 додатка 4

Таблиця 1 додатка 4 є аналогом місячної форми додатка 23 до

Інструкції № 21-1, скасованого з 1 січня 2010 року. Заповнюється ця таблиця так само, як і додаток 23. Нагадаємо основні правила.

Розділ I. У рядку 1.1

«Загальна сума фактичних витрат на оплату праці та інших виплат, пов’язаних з відносинами трудового найму» зазначається сума виплат, що підлягають обкладенню внесками до Пенсійного фонду, без обмеження максимальною величиною, з якої справляються внески до фондів соціального страхування. До зазначеного рядка повинні потрапити всі нараховані виплати, які відповідно до Інструкції № 5 входять до фонду оплати праці, а також суми оплати перших п’яти днів тимчасової непрацездатності та допомоги по тимчасовій непрацездатності. До бази обкладення внесками до Пенсійного фонду включаються також винагороди за виконані роботи за договорами цивільно-правового характеру. А от щодо винагород за надані послуги, то на підставі роз’яснень Пенсійного фонду пенсійні внески на них можна не нараховувати та з них не утримувати (див. лист Пенсійного фонду від 13.05.2008 р. № 8157/03-20 // «Податки та бухгалтерський облік», 2008, № 60).

У рядках 1.1.1 «а) сума оплати перших п’яти днів тимчасової непрацездатності» та 1.1.2 «б) сума допомоги у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю» відображаються нараховані у звітному місяці суми лікарняних (без обмеження максимальною величиною) незалежно від того, припадають вони на один місяць чи на декілька місяців.

У рядку 2

«Фактичні витрати на оплату праці, суми перших п’яти днів тимчасової непрацездатності, суми допомоги у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю та суми доходу, що розподіляються між членами колективних, орендних підприємств, сільськогосподарських кооперативів, фермерських господарств, на які нараховуються внески, усього (рядки 2.1 + 2.2 + 2.3)» вказуються дані з рядка 1 з урахуванням максимальної величини доходу, з якої справляються внески до фондів соціального страхування (у 2010 році її розмір становить: у січні — березні — 13035 грн., у квітні — червні — 13260 грн., у липні — вересні — 13320 грн., у жовтні — листопаді — 13605 грн., у грудні — 13830 грн.).

У рядках 2.1, 2.2, 2.3 страхувальник наводить розшифровку виплат у розрізі ставок внесків (33,2 %, 4 %, 42 %).

Нагадаємо, що за ставкою 4 % нараховуються пенсійні внески на заробітну плату працівників-інвалідів. Право на застосування ставки 4 % мають тільки страхувальники — юридичні особи. Підставою для застосування такого розміру ставки є копія виписки з акта огляду в медико-соціальній експертній комісії (

п. 4.2 Інструкції № 21-1), завірена безпосередньо роботодавцем (див. лист Пенсійного фонду від 25.03.2008 р. № 13183/03-20 // «Податки та бухгалтерський облік», 2009, спецвипуск № 8, від 12.07.2010 р. № 12065/03-20).

Фізичні особи — підприємці на заробітну плату інвалідів повинні нараховувати пенсійні внески за ставкою 33,2 % (див.

лист Пенсійного фонду від 07.03.2007 р. № 3855/03-30).

У рядку 3

«Нараховано, усього (рядки 3.1 + 3.2 +
+ 3.3)» зазначається загальна сума нарахованих пенсійних внесків, потім у рядках 3.1, 3.2 і 3.3 дається розшифровка суми нарахованих внесків у розрізі ставок.

У рядку 4

«Загальний оподатковуваний дохід (заробітна плата), з якого утримуються внески з застрахованих осіб» відображаються суми доходу у вигляді заробітної плати, виплат у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю, винагород за виконані роботи за договорами цивільно-правового характеру, які включаються до складу оподатковуваного доходу та з яких утримуються внески до Пенсійного фонду, з урахуванням максимальної величини доходу, з якої справляються внески до фондів соціального страхування. Оскільки бази для нарахування та утримання внесків збігаються, то дані рядка 4 повинні збігатися з даними рядка 2.

У рядку 5

«Утримано 2 %, 1 — 5 %» відображається загальна сума внесків, утриманих із суми виплат, зазначеної в рядку 4.

Якщо у звітному місяці страхувальник виявив помилку, то йому необхідно заповнити рядки 6 і 6а (якщо помилка спричинила заниження пенсійних внесків), рядки 7 і 7а (якщо помилка спричинила завищення страхових внесків), а також рядок «Зміст помилки». Докладно про порядок виправлення помилок у додатку 4 читайте у статтях «Виправлення помилок у пенсійній звітності» (див. «Податки та бухгалтерський облік», 2010, № 35), «Продовжуємо виправляти помилки в пенсійній звітності» (див. «Податки та бухгалтерський облік», 2010, № 39).

У рядку 8

«Загальна сума страхових внесків за розділом І (рядки 3 + 5 + 6 - 7)» зазначається загальна сума нарахованих (рядок 8.1) та утриманих (рядок 8.2) пенсійних внесків з урахуванням сум, на які збільшено або зменшено внески у зв’язку з виправленням помилок, допущених у попередніх звітних періодах.

Розділ III.

У цьому Розділі відображаються суми виплат, які нараховані у звітному місяці, але припадають на минулі або майбутні місяці. До таких виплат належать тільки лікарняні та відпускні. Інші виплати, донараховані у звітному періоді у зв’язку з іншими обставинами, у Розділі III не відображаються.

Якщо при нарахуванні відпускних бухгалтер, керуючись

п.п. 1.6.1 Інструкції № 5, нараховував суму відпускних у місяцях, на які припадають дні відпустки, то сума відпускних у Розділі III не відображається. Якщо вся сума перехідних відпускних нараховується наперед (у місяці виплати), то сума відпускних, що припадають на наступний місяць, відображається у графі «Сума за майбутній період» Розділу III додатка 4 за звітний місяць, в якому нараховані відпускні.

Якщо у звітному періоді було нараховано лікарняні, що припадають на минулі місяці, вони відображаються у графі «Сума за минулий період» Розділу III.

Розділ I додатка.

У рядках «Сума заборгованості з виплати заробітної плати» і на початок, і на кінець звітного місяця відображається тільки прострочена заборгованість із заробітної плати. Рядок «Сума заборгованості з виплати заробітної плати на початок звітного періоду» заповнюється страхувальниками, які своєчасно не розрахувалися з працівниками із заробітної плати, строк виплати якої настав на 1 число звітного місяця. У рядку «Сума заборгованості з виплати заробітної плати на кінець звітного періоду» відображаються суми заборгованості з виплати заробітної плати з урахуванням неоплачених сум заробітної плати, строк виплати яких настав у звітному місяці.

У складі заборгованості із заробітної плати вказується також прострочена заборгованість з оплати перших п’яти днів тимчасової непрацездатності за рахунок коштів роботодавця. Заборгованість із виплати допомоги по тимчасовій непрацездатності та інших видів виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням, депонована заробітна плата в цих рядках не відображаються.

Сума заробітної плати, яка не виплачена на початок або на кінець звітного періоду у зв’язку з тим, що не настав строк її виплати, у зазначених рядках не відображається. Тобто при своєчасній виплаті заробітної плати, підприємство в зазначених рядках проставляє прокреслення.

У рядках «Сальдо розрахунків рахунка 65 «Розрахунки за страхуванням» субрахунку 651 «За пенсійним забезпеченням» на початок звітного періоду» та «Сальдо розрахунків рахунка 65 «Розрахунки за страхуванням» субрахунку 651 «За пенсійним забезпеченням» на кінець звітного періоду» відображається весь залишок за субрахунком 651 відповідно на початок та на кінець звітного місяця незалежно від того, настав строк сплати страхових внесків чи ні, з розшифровкою складу заборгованості. Тобто зазначені рядки заповнюються виходячи з даних бухгалтерського обліку.

У рядку «Довідково: виплачено заробітної плати та інших виплат та винагород, пов’язаних з відносинами трудового найму, у звітному періоді» зазначається сума виплаченої у звітному місяці заробітної плати незалежно від того, за який період вона виплачується, тобто обороти за дебетом субрахунку 661 у кореспонденції з кредитом субрахунків 301 (якщо заробітна плата виплачується з каси), 311, 313 (якщо заробітна плата перераховується на картрахунки працівників).

 

Заповнюємо таблицю 5 додатка 4

Дані таблиці 5 використовуються для реєстрації застрахованих осіб у системі персоніфікованого обліку відомостей.

Заповнювати таблицю 5 необхідно тільки в разі, якщо протягом звітного періоду:

— були укладені або розірвані трудові договори із застрахованими особами;

— відбулися зміни у прізвищі, імені, по батькові або в ідентифікаційному номері застрахованої особи.

Як уже зазначалося, згідно з усними роз’ясненнями Пенсійного фонду в таблиці 5 відображаються дані про фізичних осіб, з якими було укладено договори цивільно-правового характеру.

У разі якщо працівника було прийнято та звільнено в одному звітному місяці, страхувальник робить один запис із зазначенням напроти нього дати прийняття та звільнення.

Зупинимося на порядку заповнення тільки окремих реквізитів таблиці 5.

У реквізиті 06 «Номер облікової картки ЗО за ДРФО ДПА» вказується ідентифікаційний номер фізичної особи відповідно до довідки ДПА з Державного реєстру фізичних осіб.

Для застрахованих осіб, які за релігійними переконаннями відмовилися від отримання ідентифікаційного номера та в яких є відповідна відмітка в паспорті, зазначають дані свідоцтва про загальнообов’язкове державне соціальне страхування: серія і номер (NNN_XXXXXX — три літери, пробіл, шість цифр) (

п. 1.2 Порядку № 26-1). У разі відсутності в таких осіб свідоцтва про загальнообов’язкове державне соціальне страхування в реквізиті 06 вказуються паспортні дані (БКNNxxxxxx — українські літери БК (константа), дві літери серії паспорта та шість цифр номера паспорта).

У реквізиті 07 «Прізвище, ім’я, по батькові ЗО» зазначаються повністю прізвище, ім’я та по батькові застрахованої особи відповідно до україномовної сторінки його паспорта.

Зауважимо, що так само заповнюються аналогічні реквізити інших таблиць додатка 4.

Реквізити 08, 09 і 10 «Трудові відносини: дата початку та дата припинення» заповнюються так: у відповідних графах вказується день прийняття на роботу (якщо у звітному місяці цього працівника прийнято на роботу) або/та день звільнення з роботи (якщо у звітному місяці працівника було звільнено з роботи).

 

Заповнюємо таблицю 6 додатка

Таблиця 6 призначена для відображення в розрізі кожної застрахованої особи відомостей про нараховану зарплату

за місяць, в якому було здійснено нарахування такого заробітку, та про нараховані суми винагороди за договорами цивільно-правового характеру.

При відображенні в таблиці 6 виплат, нарахованих працівнику у звітному місяці, слід керуватися

Інструкцією № 5 . Виплати, що не включаються до фонду оплати праці (п. 3 Інструкції № 5) та відповідно не обкладаються пенсійними внесками, у таблиці 6 не відображаються.

Якщо нарахування фонду оплати праці здійснюються за попередній період, зокрема, у зв’язку з уточненням кількості відпрацьованого часу, виявленням помилок, вони відображаються

у фонді оплати праці місяця, в якому було здійснено нарахування (п.п. 3.5.1 Порядку № 26-1). Виняток становлять випадки, коли перерахунок зарплати пов’язаний з уточненням кількості відпрацьованого часу у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності — суми такого перерахунку відображаються в таблиці 7 із кодом типу нарахувань (далі — КТН) 6.

У графі 10 таблиці 6 зазначається загальна сума нарахованої заробітної плати (доходу), а в реквізиті 11 — сума нарахованої заробітної плати (доходу) в межах максимальної величини, на яку нараховуються страхові внески.

При заповненні графи 10 таблиці 6 із загальної суми нарахованої зарплати (доходу) необхідно

виключати такі виплати:

— суми оплати перших п’яти днів тимчасової непрацездатності;

— суми допомоги у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю;

— суми заробітку (доходу) за дні відпустки;

— суми заробітку (доходу), нараховані на підставі бухгалтерських та інших документів, відповідно до яких здійснюється нарахування (обчислення) або які підтверджують нарахування (обчислення) зарплати (доходу), грошового забезпечення, у попередніх періодах, на яку страхувальником або органом Пенсійного фонду донараховані страхові внески відповідно до чинного законодавства;

— суми зарплати (доходу), нараховані на підставі бухгалтерських та інших документів, відповідно до яких здійснюється нарахування (обчислення) або які підтверджують нарахування (обчислення) зарплати (доходу), грошового забезпечення, в попередніх періодах, на яку страхувальником помилково нараховані страхові внески;

— суми перерахунку зарплати (доходу), пов’язані з уточненням кількості відпрацьованого часу у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності.

Водночас при заповненні графи 12 таблиці 6, де відображається

сума страхових внесків, утриманих із заробітної плати, слід ураховувати внески, утримані із сум оплати перших п’яти днів тимчасової непрацездатності, допомоги у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю, відпускних та суми, пов’язаної з уточненням кількості відпрацьованого часу по тимчасовій непрацездатності незалежно від періодів, за які їх нараховано у звітному місяці.

 

Заповнюємо таблицю 7 додатка 4

Таблиця 7 заповнюється тільки у випадку, якщо у звітному місяці працівникам здійснювалися нарахування:

— сум оплати перших п’яти днів тимчасової непрацездатності (КТН 1);

— сум допомоги у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю (КТН 2);

— сум заробітку (доходу) за дні відпустки (КТН 3);

— сум заробітку (доходу), нарахованих на підставі бухгалтерських та інших документів, відповідно до яких здійснюється нарахування (обчислення) або які підтверджують нарахування (обчислення) заробітної плати (доходу) у попередніх періодах, на яку страхувальником або органом Пенсійного фонду донараховано страхові внески відповідно до чинного законодавства (КТН 4);

— сум заробітку (доходу), нарахованих на підставі бухгалтерських та інших документів, відповідно до яких здійснюється нарахування (обчислення) або які підтверджують нарахування (обчислення) заробітної плати (доходу), грошового забезпечення в попередніх періодах, на яку страхувальником помилково нараховано страхові внески (КТН 5);

— сум перерахунку заробітку (доходу), пов’язаних з уточненням кількості відпрацьованого часу у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю (КТН 6).

Суми перелічених виплат відображаються у графі 12 таблиці 7. У графі 13 таблиці 7 ці виплати відображаються в межах максимальної величини заробітної плати, з якої сплачувалися страхові внески, з урахуванням сум заробітної плати (доходу), зазначених у таблиці 6. Тобто з максимальною величиною заробітної плати, з якої сплачуються страхові внески, порівнюватиметься сума виплат, зазначених у таблицях 6 і 7. Якщо сума у графі 10 таблиці 6 за відповідний місяць перевищує максимальну величину заробітної плати, з якої сплачуються страхові внески, графа 13 таблиці 7 матиме нульові значення («0,00»).

Слід мати на увазі, що

для лікарняних і відпускних використовується розмір максимальної величини заробітної плати, з якої сплачуються страхові внески, що діє в місяці, за який нараховуються такі виплати .

Якщо підприємство нараховує «перехідні» відпускні наперед, тобто в місяці надання відпустки, то при заповненні таблиці 7 слід мати на увазі, що сума відпускних вноситься до поля відповідного місяця тільки в сумі, що припадає на дні відпустки цього місяця. Суми відпускних, що припадають на дні відпустки наступного місяця, включаються до поля майбутнього місяця.

Суми виплат, нараховані за дні тимчасової непрацездатності, вносяться до поля відповідного місяця тільки в сумі, що припадає на зазначений місяць.

Таким чином, якщо у звітному місяці працівнику було нараховано «перехідні» лікарняні або відпускні, на такого працівника в таблиці 7 необхідно вводити два записи.

Звертаємо увагу: графа 14 таблиці 7, де зазначається сума страхових внесків, заповнюється тільки для виплат з КТН 4, 5. Внески, утримані з виплат з КТН 1, 2, 3, 6 (лікарняні, відпускні та суми перерахунку заробітку (доходу), пов’язані з уточненням кількості відпрацьованого часу у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю) відображаються у графі 12 таблиці 6.

 

Заповнюємо таблицю 8 додатка 4

Таблиця 8 додатка 4 «Наявність підстав для обліку стажу окремим категоріям осіб відповідно до законодавства» призначена для визначення страхувальником:

— періодів (строків) трудової чи іншої діяльності, які згідно із законодавством, що встановлює умови пенсійного забезпечення, відмінні від загальнообов’язкового державного пенсійного страхування, зараховуються при визначенні права на відповідну пенсію;

— періодів страхового стажу, не пов’язаних з трудовою та/або професійною діяльністю.

Якщо у страхувальника відсутні робочі місця, робота на яких зараховується до спеціального стажу,

таблицю 8 не формують та не подають.

Код підстави для обліку стажу у

графі 7 заповнюють на підставі додатка 8 до Порядку № 26-1.

Після складання додатка 4 титульний аркуш та всі аркуші таблиць звіту посвідчуються підписами керівника і головного бухгалтера (за наявності цієї посади у страхувальника), завіряються печаткою страхувальника (за її наявності). Усі аркуші документів нумеруються та комплектуються відповідальною особою страхувальника, після чого звіт передається до органу Пенсійного фонду.

Порядок заповнення додатка 4 розглянемо на конкретному прикладі.

 

Числовий приклад

Наведемо дані, необхідні для заповнення пенсійної звітності за вересень 2010 року:

— Якін Н. В. перебував у щорічній відпустці з 30 серпня по 22 вересня 2010 року. Сума відпускних склала 2190,42 грн., із них за серпень 2010 року — 182,54 грн., за вересень 2010 року — 2007,94 грн.;

— Ларін А. Г. є інвалідом II групи, про що була надана 28 грудня 2009 року довідка за формою № 157-1/0, затвердженою

наказом Міністерства охорони здоров’я від 19.05.2003 р. № 224. Копія довідки, завірена підприємством, зберігається в особовій справі працівника;

— Міщенка М. С. було звільнено 30.09.2010 р. Компенсація за невикористану відпустку працівнику при звільненні не виплачувалася, оскільки він повністю використав свою щорічну відпустку.

Дані про нараховані у вересні 2010 року виплати працівникам підприємства ТОВ «Парус» надамо в таблиці.

 

Працівники

Зарплата

Відпускні

База обкладення внесками до Пенсійного фонду

Сума нарахованих внесків

Сума утриманих внесків

33,2 %

4 %

33,2 %

4 %

Іваненко П. В.
(ІПН 2845555555)

3500,00

3500,00

 

Х

Х

70,00

Красін І. М.
(ІПН 2822222222)

2100,00

2100,00

 

42,00

Кузьміна Р. Т.
(ІПН 2711111111)

2700,00

2700,00

 

54,00

Ларін А. Г.

(ІПН 2953333333)

1200,00

1200,00

24,00

Міщенко М. С. (ІПН 2734444444)

1800,00

1800,00

 

36,00

Макуха М. С.
(ІПН 2941777777)

1800,00

1800,00

 

36,00

Сидоренко О. Л. (ІПН 2853999999)

2500,00

2500,00

 

50,00

Шевченко А. В. (ІПН 2576666666)

2500,00

2500,00

 

50,00

Якін Н. В.
(ІПН 2954888888)

736,36

2007,94

2744,30

 

54.89

Разом

18836,36

2007,94

19644,30

1200,00

6521,91

48,00

416,89

 

 

img 1

img 2
img 3

img 4

img 5

img 6

img 7

img 8

img 9

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі