Теми статей
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Заповнюємо Розрахункову відомість про нарахування і перерахування страхових внесків та витрачання коштів Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві за 9 місяців 2010 року

Редакція ПБО
Податки & бухоблік Вересень, 2010/№ 76
Друк
Стаття

Заповнюємо Розрахункову відомість про нарахування і перерахування страхових внесків та витрачання коштів Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві за 9 місяців 2010 року

 

Щоквартально роботодавці-страхувальники зобов’язані подавати звітність до Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві. Такою звітністю є Розрахункова відомість про нарахування і перерахування страхових внесків та витрачання коштів Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України. Як заповнити цю Розрахункову відомість за підсумками 9 місяців 2010 року, розглянемо в цій статті.

Марія СОЛОМІНА, економіст-аналітик Видавничого будинку «Фактор»

 

Загальні положення та строки подання

Порядок подання роботодавцями звітності до Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України (далі — Фонд) визначено

Інструкцією № 36.

Згідно з

пп. 7.5 і 7.6 Інструкції № 36 юридичні особи — платники страхових внесків та фізичні особи — підприємці, які використовують працю найманих працівників, зобов’язані щоквартально складати та подавати Розрахункову відомість про нарахування і перерахування страхових внесків та витрачання коштів Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України за формою додатка 11 до п. 3.10 Інструкції № 36 (далі — Розрахункова відомість) до робочого органу виконавчої дирекції Фонду за місцем обліку.

Розрахункова відомість складається у двох примірниках, кожний з яких підписується керівником, головним бухгалтером підприємства та завіряється печаткою. Один примірник Розрахункової відомості подається до робочого органу виконавчої дирекції Фонду, а інший з відміткою Фонду залишається в бухгалтерії платника страхових внесків.

Юридичні особи — платники страхових внесків, що мають підсобно-допоміжні виробництва (підрозділи), які займаються незалежно від спеціалізації підприємства іншими видами виробничої діяльності та перебувають на самостійному балан-
сі,

щоквартально подають до робочого органу виконавчої дирекції Фонду Розрахункову відомість окремо за кожним таким підсобно-допоміжним виробництвом.

Роботодавці зобов’язані подавати Розрахункову відомість у такі строки:

— звіт за I квартал —

до 20 квітня поточного року;

— звіт за I півріччя —

до 20 липня поточного року;

— звіт за 9 місяців —

до 20 жовтня поточного року;

— звіт за рік —

до 25 січня року, наступного за звітним.

Звертаємо увагу: останнім днем подання звітності є 19, а для звіту за рік — 24 число місяця, за винятком випадків, коли ці дні припадають на святкові та вихідні дні. Оскільки перенесення останнього дня строку подання Розрахункової відомості в разі припадання такого дня на святковий або вихідний день

Інструкцією № 36 не передбачено, то у таких випадках граничним строком подання Розрахункової відомості буде день, що передує вихідному або святковому дню.

Граничним строком подання Розрахункової відомості

за 9 місяців 2010 року буде 19 жовтня 2010 року.

Платники страхових внесків

мають право не пізніше ніж за десять днів до закінчення строку подання Розрахункової відомості відправити її робочому органу виконавчої дирекції Фонду поштою з повідомленням про вручення відповідно до Порядку оформлення поштових відправлень з вкладенням матеріалів звітності, розрахункових документів і декларацій, затвердженого постановою КМУ від 28.07.97 р. № 799.

Крім Розрахункової відомості, яка подається щоквартально, страхувальники зобов’язані один раз на рік до 25 січня року, наступного за звітним, подавати Відомість розподілу чисельності працівників, річного фактичного обсягу реалізованої продукції (робіт, послуг) за видами економічної діяльності за формою додатка 13 до

Інструкції № 36. Відомість подається разом з Розрахунковою відомістю за рік.

 

Особливості заповнення Розрахункової відомості

Порядок заповнення Розрахункової відомості визначено

Методичними рекомендаціями № 579. Розрахункова відомість складається щоквартально наростаючим підсумком з початку року у гривнях з копійками. Звіт складається із заголовної частини та шести розділів.

У

Розділі 1 «Загальна сума виплат, на які нараховуються страхові внески» відображаються фактичні витрати на оплату праці найманих працівників за звітний період, що включають витрати на виплату основної та додаткової заробітної плати, на інші заохочувальні та компенсаційні виплати, у тому числі в натуральній формі, які визначаються відповідно до норм Закону України «Про оплату праці» від 24.03.95 р. № 108/95-ВР та підлягають обкладенню податком з доходів фізичних осіб.

Витрати на оплату праці відображаються у звіті в межах максимальної величини, з якої справляються внески до фондів соціального страхування, за місяцями відповідного кварталу поточного року та загальною сумою в розрізі кожного кварталу.

Нагадаємо, що у 2010 році розмір максимальної величини заробітної плати, з якої справляються внески до фондів соціального страхування, становить: у січні — березні — 13035,00 грн., у квітні — червні — 13260,00 грн., у липні — вересні — 13320,00 грн., у жовтні — листопаді — 13605,00 грн., у грудні — 13830,00 грн.

Витрати на виплату винагород за виконані роботи (надані послуги) за договорами цивільно-правового характеру, оплата перших п’яти днів тимчасової непрацездатності, допомога по тимчасовій непрацездатності, допомога по вагітності та пологах та інші виплати, що не належать до фонду оплати праці, не відображаються в Розділі 1 Розрахункової відомості, оскільки не включаються до бази для обкладення внесками до Фонду страхування від нещасних випадків.

Розділ 2 «Розрахунок страхових внесків до Фонду»

заповнюється наростаючим підсумком з початку року.

У

рядку 1 «Сума несплачених платежів на початок року» вказується сума несплачених страхових внесків на початок року, що відповідає даним рядка 29 Розрахункової відомості за минулий рік. Звертаємо увагу: ця сума повинна залишатися незмінною протягом усього року.

У

рядку 2 «Нараховано на початок періоду» відображається сума нарахованих страхових внесків у минулих звітних періодах поточного року. При складанні Розрахункової відомості за 9 місяців 2010 року в цьому рядку вказується сума внесків, нарахованих у січні — червні 2010 року.

У

рядку 3 «Нараховано за звітний період» вказується сума нарахованих страхових внесків у розрізі місяців звітного періоду. У звіті за 9 місяців 2010 року — сума нарахованих внесків за липень, серпень, вересень 2010 року.

Рядок 5

заповнюється страхувальником при самостійному виявленні помилки (див. лист Фонду від 22.07.2010 р. № 760-06-2 ).

Рядки 6 — 10

Розрахункової відомості заповнюються на підставі актів перевірки або при самостійному виправленні помилок, допущених у попередніх звітних періодах.

У

рядку 11 «Отримано від Фонду на поточний рахунок» відображається сума, перерахована Фондом на поточний рахунок страхувальника. Цей рядок заповнюється тільки в разі, якщо страхувальник отримав від Фонду у звітному кварталі або попередніх кварталах звітного року суми відшкодувань.

У

рядку 14 «Усього належить до сплати» відображається розрахована сума, що підлягає сплаті на кінець звітного періоду.

Рядок 15 «Залишок заборгованості на кінець звітного періоду за Фондом»

заповнюється тільки у випадку, якщо на кінець звітного періоду загальна сума зарахованих витрат та сплачених внесків (рядок 28) перевищує суму, що підлягає сплаті (рядок 14).

Рядок 16 «Заборгованість за Фондом на початок року»

заповнюється, якщо на кінець 2009 року утворилася заборгованість за Фондом. Дані цього рядка відповідають рядку 15 Розрахункової відомості за минулий рік (у нашому випадку — 2009 рік) та протягом поточного року повинні залишатися незмінними.

У

рядку 17 «Зараховано витрат із соціального страхування на початок періоду» відображаються витрати страхувальника на здійснення страхових виплат та соціальних послуг потерпілим у минулих звітних періодах поточного року. Рядок заповнюється страхувальником у разі, якщо ним було понесено такі витрати.

У

рядку 18 «Зараховано витрат за звітний період» за місяцями звітного кварталу відображаються витрати, які здійснювалися страхувальником за рахунок коштів Фонду (розшифровка таких витрат наводиться в Розділі 6). При цьому дані рядка 19 «Зараховано витрат із соціального страхування, разом» Розділу 2 повинні збігатися з даними рядка 38 Розділу 6.

У

рядку 19а «З них фактично виплачено» вказуються суми витрат страхувальника на фактично здійснені страхові виплати та надані соціальні послуги постраждалим з початку року до кінця звітного кварталу.

У

рядку 20 «Перераховано на початок періоду» відображається сума перерахованих страхувальником страхових внесків у минулих періодах поточного року. У нашому випадку — сума внесків, перерахованих у січні — червні 2010 року.

У

рядку 21 «Перераховано за звітний період» зазначається сума перерахованих страхувальником страхових внесків за місяцями звітного періоду (у Розрахунковій відомості за 9 місяців 2010 років — за липень, серпень, вересень 2010 року), а в рядку 22 — загальна сума внесків, перерахованих за звітний період (у нашому випадку за 9 місяців 2010 року).

У

рядку 23 «Перераховано за актами» відображаються перераховані в звітному періоді суми, не прийняті до заліку (рядок 24), донараховані згідно з актами перевірки (рядок 25), нарахованої пені (рядок 26) та штрафу
(рядок 27).

Якщо сума, зазначена в рядку 14, перевищує суму, зазначену в рядку 28, тобто на кінець звітного періоду є платежі, не сплачені до Фонду, то сума таких платежів вказується в

рядку 29 «Сума несплачених платежів» з розшифровкою за видами платежів, а саме: недоїмка зі сплати страхових внесків — рядок 30, пеня і штрафи — рядок 31, сума страхових внесків, строк сплати яких не настав (поточна заборгованість) — рядок 32, заборгованість зі сплати страхових внесків, пов’язана з несвоєчасною виплатою заробітної плати — рядок 33.

У

Розділі 3 «Середньооблікова кількість штатних працівників (осіб)» вказується середньооблікова кількість штатних працівників. Цей показник розраховується згідно з п. 3.2 Інструкції № 286 та відповідає даним графи 2 рядка 1040 статистичної звітності за формою № 1-ПВ (місячна) «Звіт з праці» .

У

Розділі 4 «Фонд сплати праці» відображається фонд оплати праці працівників, які перебували у трудових відносинах з підприємством-страхувальником у звітному періоді.

Розділ 5 «Сума заборгованості з виплати заробітної плати на кінець звітного періоду»

заповнюється, якщо у страхувальника є заборгованість з виплати заробітної плати найманим працівникам з урахуванням заборгованості за минулі роки, що виникла з 01.04.2001 р. Суми нарахованої, але не виплаченої заробітної плати останнього місяця звітного періоду в цьому Розділі не зазначаються.

Розділ 6 «Витрати з коштів Фонду з початку року»

заповнюють підприємства, на яких мали місце страхові випадки. У цьому Розділі відображаються витрати на допомоги у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю до відновлення працездатності або встановлення інвалідності, витрати на поховання постраждалого, витрати на страхові виплати постраждалому в розмірі його середньомісячного заробітку при тимчасовому переведенні постраждалого на легшу роботу та інші витрати, за мінусом не прийнятих до заліку витрат у звітному році.

Далі розглянемо порядок заповнення Розрахункової відомості за 9 місяців 2010 року на умовному числовому прикладі.

 

Числовий приклад

Для заповнення Розрахункової відомості за 9 місяців 2010 року наведемо такі дані:

— Іваненко хворів з 1 по 12 липня 2010 року згідно з наданим листком непрацездатності. Сума лікарняних склала 1400,00 грн., із них 525,00 грн. — оплата перших п’яти днів тимчасової непрацездатності за рахунок коштів підприємства (1, 2 і 5 липня 2010 року) і 875,00 грн. — допомога по тимчасовій непрацездатності (6, 7, 8, 9, 12 липня 2010 року);

— Кузьміна хворіла з 25 по 31 серпня 2010 року згідно з наданим листком непрацездатності. Сума лікарняних склала 658,55 грн., із них 395,13 грн. — оплата перших п’яти днів тимчасової непрацездатності за рахунок коштів підприємства (25, 26 і 27 серпня 2010 року) і 263,42 грн. — допомога по тимчасовій непрацездатності (30 і 31 серпня 2010 року);

— Паламченко з 27 серпня 2010 року по 30 грудня 2010 року перебуває у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами згідно з наданим листком непрацездатності. Сума декретних, нарахованих у серпні 2010 року, склала 12530,70 грн.;

— у липні 2010 на підприємстві виконувалися роботи за цивільно-правовими договорами такими особами:

Красіним, працівником підприємства. Сума винагороди склала 2000,00 грн. Акт виконаних робіт підписано 31 липня 2010 року. Суму винагороди виплачено 5 серпня 2010 року;

Турським, непрацівником підприємства. Сума винагороди склала 2000,00 грн. Акт виконаних робіт підписано 31 липня 2010 року. Суму винагороди виплачено 5 серпня 2010 року;

— Макуха перебував у щорічній відпустці з 1 по 24 липня 2010 року. Сума відпускних склала 1460,40 грн.;

— Шевченко перебував у щорічній відпустці з 12 липня по 4 серпня 2010 року. Сума відпускних склала 2028,24 грн., із них за липень 2010 року — 1690,20 грн., за серпень 2010 року — 338,04 грн.;

— Якін перебував у щорічній відпустці з 30 серпня по 22 вересня 2010 року. Сума відпускних склала 2190,48 грн., із них за серпень 2010 року — 182,54 грн., за вересень 2010 року — 2007,94 грн.;

— Ларін є інвалідом II групи за результатами огляду медико-соціальною експертною комісію, про що було надано 28 грудня 2009 року довідку за формою № 157-1/0, затвердженою

наказом Міністерства охорони здоров’я від 19.05.2003 р. № 224. Копія довідки, завірена підприємством, зберігається в особовій справі працівника;

— Міщенка було звільнено 30 вересня 2010 року.

Суми фактичних витрат на оплату праці найманих працівників, а також виплати доходів за договорами цивільно-правового характеру за липень — вересень 2010 року наведемо в таблиці.

 

Категорії осіб

Липень

Серпень

Вересень

з/пл.

л/непраце-
здатності

відп.

ЦП дог.

з/пл.

л/непраце-
здатності

декрет

відп.

з/пл.

відп.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Працівники

Іваненко

2227,27

1400,00

3500,00

3500,00

Красін

2100,00

2000,00

2100,00

2100,00

Кузьміна

2700,00

2057,14

658,55

2700,00

Ларін

1200,00

1200,00

1200,00

Міщенко

1800,00

1800,00

1800,00

Макуха

409,09

1460,40

1800,00

1800,00

Паламченко

3000,00

2571,43

12530,70

Сидоренко

2500,00

2500,00

2500,00

Шевченко

795,45

1690,20

2142,86

338,04

2500,00

Якін

2700,00

2442,86

182,54

736,36

2007,94

УСЬОГО

19431,81

1400,00

3150,60

2000,00

22114,29

658,55

12530,70

520,58

18836,36

2007,94

Непрацівники

Турський

2000,00

 

Суми фактичних витрат на оплату праці найманих працівників,

на які нараховуються внески до Фонду страхування від нещасних випадків, за 9 місяців 2010 року в розрізі місяців наведемо в таблиці.

Нагадаємо, що сума лікарняних, декретних та винагород за договорами цивільно-правового характеру не включаються до бази обкладення внесками до Фонду.

Клас професійного ризику виробництва — 23, страховий тариф становить 1,06 %.

 

Період

База для нарахування страхових внесків

Сума нарахованих внесків, грн.

Сума перерахованих внесків, грн.

I квартал

Січень

23800,00

252,28

252,28

Лютий

23800,00

252,28

252,28

Березень

23800,00

252,28

252,28

РАЗОМ

71400,00

756,84

756,84

II квартал

Квітень

23800,00

252,28

252,28

Травень

23800,00

252,28

252,28

Червень

23800,00

252,28

252,28

РАЗОМ

71400,00

756,84

756,84

III квартал

Липень

22582,41

239,37

252,28

Серпень

22634,87

239,93

239,37

Вересень

20844,30

220,95

239,93

РАЗОМ

66061,58

700,25

731,58

 

Заборгованість підприємства на початок поточного року за страховими внесках до Фонду склала 252,28 грн.

Наведемо фрагмент Розрахункової відомості за 9 місяців 2010 року, заповненої на підставі зазначених даних.

 

 

img 1

img 2
img 3

img 4

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі