Теми статей
Обрати теми

Про затвердження форми податкової накладної та Порядку заповнення податкової накладної

Редакція ПБО
Наказ від 01.11.2011 р. № 1379

Міністерства та відомства України

 

Про затвердження форми податкової накладної та Порядку заповнення податкової накладної

Наказ від 01.11.2011 р. № 1379

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 22 листопада 2011 р. за № 1333/20071

(витяг)

 

Відповідно до статті 201 розділу V Податкового кодексу України та Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого Указом Президента України від 08.04.2011 № 446, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити форму податкової накладної та Порядок заповнення податкової накладної, що додаються.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Державної податкової адміністрації України від 21.12.2010 № 969 «Про затвердження форми Податкової накладної та Порядку її заповнення», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 29.12.2010 за № 1401/18696.

<…>

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування*.

* На момент підготовки номера офіційно не опубліковано. — Прим. ред.

<…>

 

Міністр Ф. Ярошенко

 

 

Затверджено наказом Міністерства фінансів України 01.11.2011 № 1379

Порядок заповнення податкової накладної

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 22 листопада 2011 р. за № 1333/20071

 

1. Податкову накладну заповнює особа, яка зареєстрована як платник податку в податковому органі та якій присвоєно індивідуальний податковий номер платника податку на додану вартість.

Якщо не зареєстровані платниками податку на додану вартість філії та інші структурні підрозділи платника податку самостійно здійснюють постачання товарів/послуг та проводять розрахунки з постачальниками/споживачами, то зареєстрований платник податку, до складу якого входять такі структурні підрозділи, може делегувати філії або структурному підрозділу право виписки податкових накладних. Для цього платник податку повинен кожній філії та структурному підрозділу присвоїти окремий числовий номер, про що має письмово повідомити орган державної податкової служби за місцем його реєстрації як платника податку на додану вартість.

При складанні податкової накладної філією чи іншим структурним підрозділом платника податку в податковій накладній зазначаються найменування головного підприємства, зареєстрованого як платник податку, що передбачена статутними документами, та найменування такої філії (структурного підрозділу).

Під час виконання договорів про спільну діяльність податкова накладна виписується особою, яка веде облік результатів такої діяльності та відповідальна за утримання і внесення податку до бюджету. Облік результатів спільної діяльності ведеться такою особою у загальновстановленому порядку окремо від обліку господарських результатів такої особи.

При здійсненні господарських операцій, пов'язаних із використанням майна, отриманого в управління за договорами управління майном, податкова накладна виписується особою — управителем майна, яка веде окремий облік з податку на додану вартість таких господарських операцій та відповідальна за утримання і внесення податку до бюджету.

У разі надання нерезидентом послуг, місце постачання яких розташоване на митній території України, податкова накладна виписується зареєстрованим на території України платником податку — покупцем (отримувачем).

Суб'єкти підприємницької діяльності, що перейшли на спрощену систему оподаткування, яка не передбачає сплати податку на додану вартість або передбачає його нарахування за іншими ставками, ніж визначені підпунктом «а» пункту 193.1 статті 193 розділу V з урахуванням положень пункту 10 підрозділу 2 розділу XX Податкового кодексу України (далі — Кодекс), утрачають право на складання податкової накладної.

Податкова накладна вважається недійсною у разі її заповнення іншою особою, ніж зазначена у цьому пункті.

2. Податкова накладна заповнюється державною мовою за встановленою формою шляхом:

або видруковування такої форми з подальшим заповненням її платником податку на додану вартість розбірливим почерком ручкою з чорнилом (пастою) синього або чорного кольору без підчисток і виправлень тексту та цифрових даних;

або заповнення її в електронному вигляді з подальшим видруковуванням. Друкована податкова накладна може бути як з клітинками, так і без них.

Реквізити заголовної частини податкової накладної вирівнюються по правій межі поля.

3. Податкова накладна виписується у день виникнення податкових зобов'язань продавця. Дата виписки податкової накладної заповнюється цифрами у такій послідовності: день місяця (дві цифри), місяць (дві цифри), рік (чотири цифри). При цьому крапки, коми та інші розділові знаки в даті виписки податкової накладної не проставляються.

Порядковий номер податкової накладної присвоюється відповідно до її номера в реєстрі виданих та отриманих податкових накладних та не містить літер чи інших символів.

При складанні податкової накладної філією чи структурним підрозділом платника податку порядковий номер податкової накладної встановлюється з урахуванням присвоєного числового номера і визначається числовим значенням через дріб. У чисельнику порядкового номера податкової накладної проставляється порядковий номер, а в знаменнику — числовий номер філії чи структурного підрозділу.

Платники податку на додану вартість складають окремі податкові накладні за видами діяльності, що передбачають спеціальний режим оподаткування, та зазначають у порядковому номері накладної після знака дробу перед номером філії чи структурного підрозділу код відповідної діяльності:

2 — сільськогосподарські підприємства, які застосовують спеціальний режим оподаткування діяльності у сфері сільського та лісового господарства, а також рибальства відповідно до статті 209 розділу V Кодексу;

3 — сільськогосподарські підприємства усіх форм власності, які відповідають критеріям, визначеним статтею 209 розділу V Кодексу, але які не обрали спеціальний режим оподаткування діяльності у сфері сільського, лісового господарства та рибальства та реалізують молоко, худобу, птицю, вовну власного виробництва, а також молочні продукти, молочну сировину та м'ясопродукти, вироблені у власних переробних цехах;

4 — переробні підприємства усіх форм власності, які згідно з пунктом 1 підрозділу 2 розділу XX Кодексу за реалізовані ними молоко, молочну сировину та молочні продукти, м'ясо та м'ясопродукти, іншу продукцію переробки тварин, закуплених у живій вазі (шкури, субпродукти, м'ясо-кісткове борошно), у повному обсязі спрямовують суми податку на додану вартість до спеціального фонду державного бюджету.

4. Місцезнаходження (податкова адреса) продавця та місцезнаходження (податкова адреса) покупця вказуються з урахуванням вимог статті 45 глави I розділу II Кодексу та статей 29 і 93 Цивільного кодексу України.

У графі «Вид цивільно-правового договору» податкової накладної зазначається вид цивільно-правового договору згідно з видом договірних зобов'язань, визначених Цивільним кодексом України. Дата укладання договору проставляється відповідно до вимог пункту 3 цього Порядку.

5. Сплачена (нарахована) сума податку на додану вартість у податковій накладній повинна відповідати сумі податкових зобов'язань з постачання товарів/послуг продавця у реєстрі виданих та отриманих податкових накладних.

6. Податкова накладна складається у двох примірниках (оригінал і копія). При цьому у верхній лівій частині податкової накладної робляться відповідні відмітки (потрібне виділяється поміткою «Х»).

Податкова накладна, яка виписується платником податку — отримувачем товарів/послуг, складається в одному примірнику.

6.1. Оригінал податкової накладної надається покупцю (отримувачу) товарів/послуг на його вимогу.

Податкова накладна, яка відповідно до пункту 11 підрозділу 2 розділу XX Кодексу підлягає реєстрації у Єдиному реєстрі податкових накладних, надається покупцю тільки після реєстрації, що здійснюється в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. При цьому у верхній лівій частині податкової накладної робляться відповідні відмітки (потрібне виділяється поміткою «Х»).

6.2. Податкова накладна є підставою для віднесення до податкового кредиту витрат зі сплати податку на додану вартість у покупця, зареєстрованого як платник податку.

6.3. Не дає права покупцю на віднесення сум податку на додану вартість до податкового кредиту:

відсутність факту реєстрації платником податку — продавцем товарів/послуг податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних;

порушення порядку заповнення податкової накладної;

податкова накладна виписана платником, звільненим від сплати податку за рішенням суду, після набрання чинності таким рішенням суду.

6.4. Копія податкової накладної залишається у продавця товарів/послуг як податковий документ і зберігається в порядку та протягом строку, передбаченого законодавством для зобов'язань із сплати податку.

7. Податкова накладна видається платником податку, який здійснює операції з постачання товарів/послуг, на вимогу їх отримувача.

У разі відмови продавця товарів/послуг надати податкову накладну або в разі порушення ним порядку її заповнення та/або порядку реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних покупець таких товарів/послуг має право додати до податкової декларації за звітний податковий період заяву із скаргою на такого постачальника, яка є підставою для включення сум податку до складу податкового кредиту. До заяви додаються копії товарних чеків або інших розрахункових документів, що засвідчують факт сплати податку у зв'язку з придбанням таких товарів/послуг, або копії первинних документів, складених відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», що підтверджують факт отримання таких товарів/послуг.

8. Усі примірники податкових накладних, окремі особливості заповнення яких викладені в підпунктах 8.1 — 8.4 цього пункту, залишаються в особи, що їх виписала, і зберігаються відповідно до викладеного в підпунктах 6.1 та 6.4 пункту 6 цього Порядку.

У верхній лівій частині оригіналу такої податкової накладної робиться відповідна помітка «Х» та зазначається тип причини:

01 — Виписана на суму перевищення звичайної ціни над фактичною;

02 — Постачання неплатнику податку;

03 — Натуральна виплата в рахунок оплати праці фізичним особам;

04 — Постачання у межах балансу для невиробничого використання;

05 — Ліквідація основних засобів за самостійним рішенням платника податку;

06 — Переведення виробничих основних засобів до складу невиробничих;

07 — Експортні постачання;

08 — Постачання для операцій, які не є об'єктом оподаткування податком на додану вартість;

09 — Постачання для операцій, які звільнені від оподаткування податком на додану вартість;

10 — Визнання умовного постачання товарних залишків та/або необоротних активів, що перебувають в обліку платника податку на день анулювання його реєстрації як платника податку на додану вартість, щодо яких був нарахований податковий кредит у минулих або поточному податкових періодах при анулюванні реєстрації платника податку на додану вартість;

11 — Виписана за щоденними підсумками операцій;

12 — Виписана на вартість безоплатно поставлених товарів/послуг, обчислену виходячи з рівня звичайних цін;

13 — Використання виробничих або невиробничих засобів, інших товарів/послуг не у господарській діяльності;

14 — Виписана покупцем (отримувачем) послуг від нерезидента.

8.1. У разі постачання товарів/послуг покупцю, який не зареєстрований як платник податку, включаючи постачання на експорт, здійснення операцій з натуральних виплат у рахунок оплати праці фізичним особам, що перебувають у трудових відносинах з платником податку, у рядках «Індивідуальний податковий номер покупця» та «Номер свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість (покупця)» проставляється нуль.

8.2. У разі виписки податкової накладної покупцем (отримувачем) послуг від нерезидента, місце постачання яких розташоване на митній території України:

у рядку «Індивідуальний податковий номер продавця» відображається умовний ІПН «300000000000», а у разі якщо такі послуги не призначаються для використання у господарській діяльності або придбані з метою їх використання для постачання послуг за межами митної території України або послуг, місце постачання яких визначається відповідно до пункту 186.3 статті 186 розділу V Кодексу, — умовний ІПН «200000000000»;

у рядку «Номер свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість (продавця)» проставляється нуль.

8.3. У разі постачання товарів/послуг у межах балансу платника податку для невиробничого використання; використання товарів/послуг, за якими суми податку на додану вартість попередньо були включені до податкового кредиту, в операціях, які не є об'єктом оподаткування або звільняються від оподаткування; визнання умовного постачання товарних залишків та/або необоротних активів, що перебувають в обліку платника податку на день анулювання його реєстрації як платника податку на додану вартість, щодо яких був нарахований податковий кредит у минулих або поточному податкових періодах; ліквідації основних засобів за самостійним рішенням платника податку; переведення виробничих основних засобів до складу невиробничих у рядках «Індивідуальний податковий номер покупця» та «Номер свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість (покупця)» проставляється нуль.

8.4. Податкова накладна виписується за щоденними підсумками операцій (якщо податкова накладна не була виписана на ці операції) у разі:

здійснення постачання товарів/послуг за готівку кінцевому споживачеві (який не є платником податку);

виписки транспортних квитків, готельних рахунків або рахунків, які виставляються платнику податку за послуги зв'язку, інші послуги, вартість яких визначається за показниками приладів обліку, що містять загальну суму платежу, суму податку та податковий номер продавця, за винятком тих, форма яких встановлена міжнародними стандартами;

надання платнику податку касових чеків, які містять суму поставлених товарів/послуг, загальну суму нарахованого податку (з визначенням фіскального та податкового номерів постачальника).

9. Для операцій, що оподатковуються або звільнені від оподаткування, складаються окремі податкові накладні, тобто при одночасному постачанні одному покупцю як оподатковуваних товарів/послуг, так і таких, що звільнені від оподаткування, продавець складає окремі податкові накладні (не допускається заповнення в одній накладній одночасно графи 11 та граф 8, 9 і 10).

Зазначене не поширюється на операцію з постачання товарів/послуг, до якої одночасно застосовується як нульова ставка, так і основна. У такому разі складається одна податкова накладна, у якій заповнюються відповідні графи.

10. У разі постачання товарів/послуг, звільнення від оподаткування яких передбачено статтею 197 розділу V та підрозділом 2 розділу XX Кодексу, у податковій накладній у розділі III та графі 11 робиться помітка «Без ПДВ» з обов'язковим посиланням на відповідний пункт та/або підпункт, статтю, підрозділ, розділ Кодексу.

11. У разі постачання товарів/послуг, оподаткування яких передбачено статтею 195 Кодексу за нульовою ставкою, у розділі III та графах 9 і 10 проставляється нуль.

12. До розділу I податкової накладної вносяться дані у розрізі номенклатури постачання товарів/послуг, а саме:

12.1 у графу 2 — дата виникнення податкового зобов'язання у продавця, тобто здійснення будь-якої з подій, що сталася раніше, відповідно до вимог пункту 187.1 статті 187 розділу V Кодексу;

12.2 у графу 3 — номенклатура товарів/послуг продавця;

у податковій накладній, виписаній на суму перевищення звичайної ціни над фактичною, у цій графі також указується «перевищення звичайної ціни над фактичною за товарами, послугами, указаними в податковій накладній № _______» (зазначається порядковий номер податкової накладної, виписаної на суму постачання цих товарів/послуг, визначену виходячи з їх договірної (контрактної) вартості);

у податковій накладній, виписаній на вартість безоплатно поставлених товарів/послуг, обчислену виходячи з рівня звичайних цін, у цій графі також указується «звичайна ціна за товарами, послугами, указаними в податковій накладній № _______» (зазначається порядковий номер податкової накладної, виписаної на суму безоплатного постачання цих товарів/послуг, яка дорівнює нулю);

у податковій накладній, виписаній на суму перевищення звичайної ціни, збільшеної на суму процентів, нарахованих або таких, що мають бути нараховані на суму номіналу процентного векселя, над фактичною ціною, у цій графі, крім «перевищення звичайної ціни над фактичною за товарами, послугами, указаними в податковій накладній № _______», також зазначається «сума процентів, нарахованих або таких, що мають бути нараховані на суму номіналу процентного векселя».

У разі перевищення кількості найменувань поставлених товарів/послуг над кількістю рядків, відведених для їх розміщення у бланку податкової накладної, такий бланк доповнюється необхідною кількістю рядків;

12.3 у графу 4 — код товару згідно з УКТ ЗЕД.

Графа 4 заповнюється у разі постачання підакцизних товарів та товарів, ввезених на митну територію України на всіх етапах постачання таких товарів/послуг;

12.4 у графу 5 — одиниця виміру товарів/послуг — грн., шт., кг, м, см, м куб., см куб., л тощо;

12.5 у графу 6 — кількість (об'єм, обсяг) постачання товарів/послуг.

У разі якщо послуги не мають таких показників, а вимірюються лише у вартісному вираженні, у графі 6 указується: «послуга/проценти тощо»;

12.6 у графу 7 — ціна постачання одиниці товару/послуги без урахування податку на додану вартість;

12.7 у графу 8 — база оподаткування товарів/послуг, які підлягають оподаткуванню податком на додану вартість за основною ставкою — 20 відсотків (з 01.01.2014 — 17 відсотків);

12.8 у графу 9 — база оподаткування при здійсненні операцій на митній території України з постачання товарів/послуг, які підлягають оподаткуванню податком на додану вартість за нульовою ставкою (згідно з Кодексом);

12.9 у графу 10 — база оподаткування при здійсненні експортних операцій, які підлягають оподаткуванню податком на додану вартість за нульовою ставкою (підпункт 195.1.1 пункту 195.1 статті 195 розділу V Кодексу);

12.10 у графу 11 — база оподаткування товарів/послуг, які звільнені від оподаткування відповідно до статті 197 розділу V та підрозділу 2 розділу XX Кодексу;

12.11 у графу 12 — загальна сума коштів, що підлягає сплаті.

13. До розділу II податкової накладної вносяться дані щодо зворотної (заставної) тари. Вартість тари визначається у договорі (контракті) як зворотна (заставна) і не включається до бази оподаткування, а зазначається в графі 12 як загальна сума коштів, що підлягають сплаті.

14. Податкова накладна виписується на кожне повне або часткове постачання товарів/послуг, а також на суму коштів, що надійшли на поточний рахунок як попередня оплата (аванс).

У разі коли частка товару/послуги не містить відокремленої вартості, перелік (номенклатура) частково поставлених товарів зазначається в додатку до податкової накладної (додаток 1) і в повній вартості враховується у податковій накладній та загальних податкових зобов'язаннях (додаток 1 виписується у двох примірниках, з яких оригінал видається покупцю товарів/послуг, а копія залишається у продавця товарів/послуг).

У разі постачання підакцизних товарів та товарів, ввезених на митну територію України, у графі 4 додатка 1 до податкової накладної вказується код таких товарів згідно з УКТ ЗЕД.

15. У разі здійснення постачання товарів/послуг, постачання яких має безперервний або ритмічний характер при постійних зв'язках із покупцем, покупцю може бути виписана зведена податкова накладна, виходячи із визначеної у договорі періодичності оплати поставлених товарів/послуг (один раз на п'ять днів; один раз на десять днів тощо), але не рідше одного разу на місяць і не пізніше останнього дня місяця. При цьому до зведеної податкової накладної обов'язково додається реєстр товаротранспортних накладних чи інших відповідних супровідних документів, згідно з якими здійснено постачання товарів/послуг.

16. Усі примірники податкової накладної підписуються особою, уповноваженою платником податку здійснювати постачання товарів/послуг, та скріплюються печаткою такого платника податку — продавця. Податкова накладна не підписується покупцем товарів/послуг і не скріплюється його печаткою.

Податкова накладна, складена філією чи іншим структурним підрозділом платника податку, скріплюється печаткою платника податку — продавця, яка, крім реквізитів такого платника податку, може містити найменування філії чи іншого структурного підрозділу, що заповнив таку накладну.

Для скріплення податкових накладних може бути виготовлена окрема печатка «Для податкових накладних».

17. У разі якщо база оподаткування визначається виходячи із звичайних цін і перевищує суму постачання товарів/послуг, визначену виходячи з їх договірної (контрактної) вартості, тобто звичайна ціна перевищує фактичну, продавець виписує дві податкові накладні: одну — на суму, розраховану виходячи з фактичної ціни постачання, другу — на суму, розраховану виходячи з перевищення звичайної ціни над фактичною. У податковій накладній, яка виписана на суму перевищення звичайної ціни над фактичною, робиться позначка відповідно до пункту 8 цього Порядку (01 — Виписана на суму перевищення звичайної ціни над фактичною). Така податкова накладна покупцю не надається; усі примірники таких податкових накладних зберігаються у продавця.

Такий порядок виписки податкових накладних застосовується і в разі, якщо база оподаткування визначається виходячи із звичайних цін:

збільшених на суму процентів, нарахованих або таких, що мають бути нараховані на суму номіналу процентного векселя. При цьому до податкової накладної, виписаної на суму перевищення звичайної ціни над фактичною, включається і сума вказаних процентів;

безоплатно поставлених товарів/послуг (12 — Виписана на вартість безоплатно поставлених товарів/послуг, обчислену виходячи з рівня звичайних цін).

18. У разі здійснення коригування сум податкових зобов'язань відповідно до статті 192 розділу V Кодексу постачальник товарів/послуг виписує розрахунок коригування кількісних і вартісних показників до податкової накладної (далі — розрахунок коригування) за формою згідно з додатком 2 до податкової накладної.

Порядок складання, реєстрації, зберігання розрахунку коригування аналогічний порядку, передбаченому для податкових накладних.

Номер розрахунку коригування присвоюється відповідно до його номера в реєстрі виданих та отриманих податкових накладних.

19. Оригінал розрахунку коригування надається покупцю товарів/послуг. Копія залишається у продавця.

Якщо розрахунок коригування складається платником податку до податкової накладної, яка відповідно до пункту 201.10 статті 201 розділу V та пункту 11 підрозділу 2 розділу XX Кодексу підлягає реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних, такий розрахунок надається покупцю тільки після його реєстрації у Єдиному реєстрі податкових накладних.

У разі якщо розрахунок коригування складається на суму податку на додану вартість, яка перевищує суму, передбачену пунктом 11 підрозділу 2 розділу XX Кодексу, такий розрахунок підлягає реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних лише після реєстрації в ньому накладної, до якої виписується цей розрахунок.

20. На підставі вказаного розрахунку отримувач товарів/послуг здійснює коригування податкового кредиту відповідно до статті 192 розділу V Кодексу (за умови дотримання положень законодавчих актів щодо віднесення сум до податкового кредиту) з обов'язковим відображенням зазначених коригувань у реєстрі виданих та отриманих податкових накладних (з від'ємним чи позитивним значенням).

21. На титульному аркуші розрахунку коригування вказується, до якої податкової накладної та за яким договором вносяться зміни.

22. Розрахунок коригування складається виключно продавцем — особою, яка є платником податку, філією чи структурним підрозділом, якому делеговано право виписки податкової накладної (відповідно до пункту 2 цього Порядку), особою, яка веде облік результатів під час виконання договорів про спільну діяльність та відповідальна за утримання та внесення податку до бюджету, особою — управителем майна, яка веде окремий податковий облік з податку на додану вартість при здійсненні господарських операцій, пов'язаних з використанням майна, що отримане в управління за договорами управління майном, та покупцем — отримувачем послуги, наданої йому нерезидентом, місце постачання якої розташоване на митній території України, з обов'язковим включенням зазначених коригувань до зміни податкових зобов'язань та одночасним відображенням у реєстрі виданих та отриманих податкових накладних з від'ємним чи позитивним значенням.

23. У разі здійснення коригування сум податкових зобов'язань за операціями з постачання підакцизних товарів та товарів, ввезених на митну територію України, у графі 4 розрахунку коригування вказується код таких товарів згідно з УКТ ЗЕД.

24. Показники у графах 7, 8, 10 — 12 розрахунку коригування заповнюються у вартісному виразі відповідно до правил ведення бухгалтерського обліку.

25. У графі 7 вказується фактична ціна без врахування податку на додану вартість, за якою раніше було здійснено постачання.

26. У графі 8 вказується сума різниці між ціною домовленості без податку на додану вартість та фактичною ціною без податку на додану вартість, за якою здійснено постачання.

 

Директор Департаменту податкової, митної політики
 та методології бухгалтерського обліку
 М. Чмеруккоментар редакції

Новітня податкова накладна: будь-які зміни є значними?

Появи цього документа очікували з дати набуття чинності Законом України 07.07.2011 р. № 3609-VI. І хоча Закон № 3609 установив тільки один новий реквізит у формі податкової накладної (далі — ПН), Мінфін (хоча згідно з ПКУ цей документ мала розробити ДПСУ) додав не лише його, а й уніс цілу низку нових положень до самого Порядку заповнення цього документа. Зрозуміло, межі коментаря не дозволяють розглянути всі нюанси змін. Чітко розуміючи, що щонайменші коригування такого одіозного документа, як ПН, розглядаються перевіряючими «під мікроскопом», у наступному номері нашої газети ми присвятимо їм окрему публікацію. Зараз же вкажемо тільки на найважливіші моменти.

Перше, на що слід звернути увагу, — це дата набуття чинності новою формою ПН (набирає чинності з дати офіційного опублікування наказу № 1379, на момент підготовки номера офіційно не опубліковано; інформацію про опублікування як завжди див. на нашому сайті www.nibu.factor.ua). Якщо перша подія у продавця припадає на цю дату (і пізніше), то йому слід виписувати ПН за новою формою.

Найважливіша зміна у формі ПН, як і передбачалося, — поява нової графи — код товару згідно з УКТЗЕД (гр.4). Причому, як випливає з Порядку її заповнення, ця графа заповнюється при постачанні підакцизних товарів і товарів, увезених на територію України на всіх етапах постачання таких товарів/послуг (абсолютно незрозуміло, причому тут послуги — чи то недбалість розробників Порядку № 1379, чи то бажання бачити код і за договорами підряду — докладніше див. «Податки та бухгалтерський облік», 2011, № 90, с.26). Цей код вказується і в розрахунку коригування, і в додатку 1 до ПН (до речі, його заповнення змінюється).

Зміни в Порядку заповнення ПН можна звести до такого:

1. Крім появи нових вимог до заповнення податкової накладної, у Порядку № 1379 урегульовано незрозумілі моменти, щодо яких у минулому були лише консультації та роз'яснення податківців (див., наприклад, лист ДПАУ 06.04.2011 р. № 9497/7/16-1517 // «Податки та бухгалтерський облік», 2011, № 35, с. 7). Наведемо основні зміни:

— заповнення ручкою синього або чорного кольорів або роздрукування (якщо накладна заповнювалася в електронному вигляді);

— можливість усунення клітинок у разі заповнення ПН в електронному вигляді з подальшим роздрукуванням;

— формат дати (ДДММРРРР, без крапок, ком);

— вирівнювання по правому краю поля;

— формат номера ПН (без літер та інших символів; як і раніше, через дріб заповнюється номер філіями та спецрежимниками), а от формат номера договору взагалі нічим не обмежується, зникли навіть клітинки;

— заповнення реквізиту місцезнаходження продавця і покупця;

— уточнення виду цивільно-правового договору (згідно з видом договірних зобов'язань, визначених ЦКУ);

— заповнення ПН філією;

— можливість використання печатки «Для податкових накладних».

2. Мова ПН — тільки державна. Сподіваємося, перевіряючі не будуть проти, якщо в номенклатурі буде зазначено назву імпортного товару або торговельної марки іноземними літерами.

3. Опис таких нюансів заповнення ПН, з одного боку, можна тільки вітати. Але з іншого боку, у п.201.10 ПКУ (а тепер і в п. 6.3 Порядку № 1379) зазначено, що порушення порядку заповнення ПН не дає права покупцю на включення сум ПДВ до складу податкового кредиту. Раніше Порядок № 969 не обумовлював таких тонкощів, а отже, не можна було сказати, що ПН виписана з порушенням порядку. Зараз же порушення щонайменшого нюансу, обумовленого в Порядку № 1379, може спричинити негативні наслідки. Залишається сподіватися на розсудливість перевіряючих та усталену судову практику щодо незначних помилок у ПН (маємо надію, що, вона не зміниться).

4. З'явилися нові типи причин виписування ПН (12, 13, 14). У зв'язку з новим типом «12» вирішилося питання з виписуванням податкової накладної за безоплатною передачею: їх дві — одна на нульову суму, друга — на суму перевищення звичайної ціни над договірною. Крім того, тепер зрозуміло, що за зіпсованими товарами (як за товарами, не використаними в госпдіяльності) слід виписувати ПН із застосуванням типу причини «13».

5. Щодо послуг, отриманих від нерезидента, указується умовний ІПН продавця «300000000000» (тип причини — «14»). Якщо такі послуги не використовуються в госпдіяльності або придбані з метою їх використання для постачання послуг за межами території України або послуг, місце постачання яких визначається відповідно до п.186.3 ПКУ — умовний ІПН «200000000000». Таке нововведення дозволить дотримати відповідність даних ПН і реєстру виданих та отриманих податкових накладних.

Ще раз звертаємо увагу, що цей коментар не претендує на вичерпний аналіз Порядку № 1379. Докладну статтю з аналізом змін буде опубліковано в наступному номері.

 

Дмитро Костюк

 

img 1

 

img 2

 

img 3img 4

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі