Про затвердження форми Податкової накладної та Порядку її заповнення

В обраному У обране
Друк
Редакція ПБО
Податки & бухоблік Січень, 2011/№ 5
Наказ від 21.12.2010 р. № 969

Міністерства та відомства України

 

Про затвердження форми Податкової накладної та Порядку її заповнення

Наказ від 21.12.2010 р. № 969

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 29 грудня 2010 р. за № 1401/18696

(витяг)

 

З метою забезпечення практичного застосування статті 201 розділу V Податкового кодексу України, керуючись статтею 8 Закону України «Про державну податкову службу в Україні»,

НАКАЗУЮ:

1.

Затвердити форму Податкової накладної та Порядок заповнення податкової накладної, що додаються .

<…>

3. Визнати такими, що

втратили чинність:

наказ

Державної податкової адміністрації України від 30.05.97 № 165 «Про затвердження форми податкової накладної та порядку її заповнення», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 23.06.97 за № 233/2037;

наказ

Державної податкової адміністрації України від 08.10.98 № 469 «Про затвердження змін до форми податкової накладної та змін і доповнень до порядків заповнення податкової накладної, книги обліку придбання та книги обліку продажу товарів (робіт, послуг)», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 28.10.98 за № 691/3131;

наказ

Державної податкової адміністрації України від 02.08.2001 № 311 «Про затвердження змін до Порядку заповнення податкової накладної, затвердженого наказом ДПА України від 30.05.97 № 165», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 07.08.2001 за № 674/586;

пункти 1 — 7 наказу

Державної податкової адміністрації України від 30.06.2005 № 244 «Про внесення змін до наказу Державної податкової адміністрації України від 30.05.97 № 165», зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 18.07.2005 за № 769/11049.

<…>

5. Цей наказ набирає

чинності з дня офіційного опублікування.

<…>

 

Голова О. Папаіка

 

 

<…>

Затверджено наказом Державної податкової адміністрації України від 21.12.2010 № 969

Порядок заповнення податкової накладної

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 29 грудня 2010 р. за № 1401/18696

 

1. Податкова накладна може друкуватися поліграфічним методом, за допомогою комп’ютера або іншим методом.

2. Податкову накладну складає особа, яка зареєстрована як платник податку в податковому органі та якій присвоєно індивідуальний податковий номер платника податку на додану вартість.

Якщо не зареєстровані платниками податку на додану вартість філії та інші структурні підрозділи

платника податку самостійно здійснюють постачання товарів/послуг та проводять розрахунки з постачальниками/споживачами, то зареєстрований платник податку, до складу якого входять такі структурні підрозділи, може делегувати філії або структурному підрозділу право виписки податкових накладних. Для цього платник податку повинен кожній філії та структурному підрозділу присвоїти окремий числовий номер, про що письмово повідомити орган державної податкової служби за місцем його реєстрації як платника податку на додану вартість.

Під час виконання договорів про спільну діяльність податкова накладна виписується особою, яка веде облік результатів такої діяльності та відповідальна за утримання і внесення податку до бюджету. Облік результатів спільної діяльності ведеться такою особою у загальновстановленому порядку окремо від обліку господарських результатів такої особи.

При здійсненні господарських операцій, пов’язаних із використанням майна, що отримане в управління за договорами управління майном, податкова накладна виписується особою — управителем майна, яка веде окремий облік з податку на додану вартість таких господарських операцій та відповідальна за утримання і внесення податку до бюджету.

У разі надання нерезидентом послуг, місце постачання яких розташоване на митній території України, податкова накладна виписується зареєстрованим на території України платником податку — покупцем (отримувачем).

Суб’єкти підприємницької діяльності, що перейшли на спрощену систему оподаткування, яка не передбачає сплати податку на додану вартість або передбачає його нарахування за іншими ставками, ніж визначені підпунктом «а» пункту 193.1 статті 193 розділу V з урахуванням положень пункту 10 підрозділу 2 розділу XX Податкового кодексу України (далі — Кодекс), утрачають право на складання податкової накладної.

3. Порядковий номер податкової накладної присвоюється відповідно до її номера в реєстрі виданих та отриманих податкових накладних.

При складанні податкової накладної філією чи структурним підрозділом

платника податку порядковий номер податкової накладної встановлюється з урахуванням присвоєного числового номера і визначається числовим значенням через дріб. У чисельнику порядкового номера податкової накладної проставляється порядковий номер, а в знаменнику — числовий номер філії чи структурного підрозділу.

Платники податку на додану вартість складають окремі податкові накладні за видами діяльності, що передбачають спеціальний режим оподаткування, та зазначають у порядковому номері накладної після дробу перед номером філії чи структурного підрозділу код відповідної діяльності:

2 — сільськогосподарські підприємства, які застосовують спеціальний режим оподаткування діяльності у сфері сільського та лісового господарства, а також рибальства відповідно до статті 209 Кодексу;

3 — сільськогосподарські підприємства усіх форм власності, які відповідають критеріям, визначеним статтею 209 Кодексу, але які не обрали спеціальний режим оподаткування діяльності у сфері сільського, лісового господарства та рибальства та реалізують молоко, худобу, птицю, вовну власного виробництва, а також молочні продукти, молочну сировину та м’ясопродукти, вироблені у власних переробних цехах;

4 — переробні підприємства усіх форм власності, які згідно з пунктом 1 підрозділу 2 розділу XX Кодексу за реалізовані ними молоко, молочну сировину та молочні продукти, м’ясо та м’ясопродукти, іншу продукцію переробних тварин, закуплених у живій вазі (шкури, субпродукти, м’ясо-кісткове борошно), у повному обсязі спрямовують суми податку на додану вартість до спеціального фонду державного бюджету.

4. Сплачена (нарахована) сума податку на додану вартість у податковій накладній повинна відповідати сумі податкових зобов’язань з постачання товарів/послуг продавця у реєстрі виданих та отриманих податкових накладних.

5. Податкова накладна вважається недійсною у разі її заповнення іншою особою, ніж зазначена у пункті 2 цього Порядку.

6. Податкова накладна складається у двох примірниках (оригінал і копія) у день виникнення податкових зобов’язань. При цьому у верхній лівій частині податкової накладної робляться відповідні відмітки (потрібне виділяється поміткою «Х»).

6.1. Оригінал податкової накладної надається покупцю (отримувачу) товарів/послуг на його вимогу.

Податкова накладна, яка відповідно до пункту 11 підрозділу 2 розділу XX Кодексу підлягає реєстрації у Єдиному реєстрі податкових накладних, надається покупцю тільки після такої реєстрації. При цьому у верхній лівій частині податкової накладної робляться відповідні відмітки (виділяється поміткою «Х»).

6.2. Податкова накладна є підставою на віднесення до податкового кредиту витрат по сплаті податку на додану вартість у покупця, зареєстрованого як платник податку.

6.3. Не дає права на віднесення сум податку на додану вартість до податкового кредиту податкова накладна, виписана платником, звільненим від сплати податку за рішенням суду.

6.4. Копія податкової накладної залишається у продавця товарів/послуг як звітний розрахунковий податковий документ і зберігається в порядку та протягом строку, передбаченого законодавством для зобов’язань із сплати податку.

7. Податкова накладна видається платником податку, який здійснює операції з постачання товарів/послуг, на вимогу їх отримувача.

У разі відмови продавця товарів/послуг надати податкову накладну або в разі порушення ним порядку її заповнення та порядку реєстрації в Єдиному реєстрі покупець таких товарів/послуг має право додати до податкової декларації за звітний податковий період заяву із скаргою на такого постачальника, яка є підставою для включення сум податку до складу податкового кредиту. До заяви додаються копії товарних чеків або інших розрахункових документів, що засвідчують факт сплати податку у зв’язку з придбанням таких товарів/послуг або копії первинних документів, складених відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», що підтверджують факт отримання таких товарів/послуг.

8. Усі примірники податкових накладних, окремі особливості заповнення яких викладені в підпунктах 8.1 — 8.4 цього пункту, залишаються в особи, що їх виписала, і зберігаються відповідно до викладеного в підпунктах 6.1 та 6.4 пункту 6 цього Порядку.

У верхній лівій частині оригіналу такої податкової накладної робиться відповідна помітка «Х» та зазначається тип причини:

01 — Виписана на суму перевищення звичайної ціни над фактичною;

02 — Постачання неплатнику податку;

03 — Натуральна виплата в рахунок оплати праці фізичним особам;

04 — Постачання у межах балансу для невиробничого використання;

05 — Ліквідація основних фондів за самостійним рішенням платника податку;

06 — Переведення основних фондів до складу невиробничих;

07 — Експортні постачання;

08 — Постачання для операцій, які не є об’єктом оподаткування податком на додану вартість;

09 — Постачання для операцій, які звільнені від оподаткування податком на додану вартість;

10 — Визнання умовного постачання товарних залишків та/або основних фондів, що перебувають в обліку платника податку на день анулювання його реєстрації як платника податку на додану вартість, щодо яких був нарахований податковий кредит у минулих або поточному податкових періодах при анулюванні реєстрації платника податку на додану вартість;

11 — Виписана за щоденними підсумками операцій.

8.1. У разі постачання товарів/послуг покупцю, який не зареєстрований як платник податку, включаючи постачання на експорт, здійснення операцій з натуральних виплат у рахунок оплати праці фізичним особам, що перебувають у трудових відносинах з платником податку, у рядках «Індивідуальний податковий номер покупця» та «Номер свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість (покупця)» проставляється

нуль.

8.2. У разі виписки податкової накладної покупцем (отримувачем) послуг від нерезидента, місце постачання яких розташоване на митній території України, у рядках «Індивідуальний податковий номер продавця» та «Номер свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість (продавця)» проставляється

нуль.

8.3. У разі постачання товарів/послуг у межах балансу платника податку для невиробничого використання; використання товарів/послуг, за якими суми податку на додану вартість попередньо були включені до податкового кредиту, в операціях, які не є об’єктом оподаткування або звільняються від оподаткування; визнання умовного постачання товарних залишків та/або основних фондів, що перебувають в обліку платника податку на день анулювання його реєстрації як платника податку на додану вартість, щодо яких був нарахований податковий кредит у минулих або поточному податкових періодах; ліквідації основних фондів за самостійним рішенням платника податку; переведення виробничих необоротних активів до складу невиробничих, у рядках «Індивідуальний податковий номер покупця» та «Номер свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість (покупця)» проставляється

нуль.

8.4.

Податкова накладна виписується за щоденними підсумками операцій (якщо податкова накладна не була виписана на ці операції) у разі:

здійснення постачання товарів/послуг за готівку кінцевому споживачеві (який не є платником податку);

виписки транспортних квитків, готельних рахунків або рахунків, які виставляються платнику податку за послуги зв’язку, інші послуги, вартість яких визначається за показниками приладів обліку, що містять загальну суму платежу, суму податку та податковий номер продавця, за винятком тих, у яких форма встановлена міжнародними стандартами;

надання платнику податку касових чеків, які містять суму поставлених товарів/послуг, загальну суму нарахованого податку (із визначенням фіскального та податкового номера постачальника).

9. Для операцій, що оподатковуються або звільнені від оподаткування, складаються окремі податкові накладні, тобто при одночасному постачанні одному покупцю як оподатковуваних товарів/послуг, так і таких, що звільнені від оподаткування, продавець складає

окремі податкові накладні (не допускається заповнення в одній накладній одночасно графи 10 та граф 7, 8 і 9).

Зазначене не поширюється на операцію з постачання товарів/послуг, до якої одночасно застосовується як нульова ставка, так і ставка 20 відсотків. У такому разі складається

одна податкова накладна, у якій заповнюються відповідні графи.

10. У разі постачання товарів/послуг, звільнення від оподаткування яких передбачено статтею 197 розділу V та підрозділом 2 розділу XX Кодексу, у податковій накладній у

розділі III та графі 10 робиться помітка «Без ПДВ» з обов’язковим посиланням на відповідний пункт та/або підпункт, статтю, підрозділ, розділ Кодексу.

11. У разі постачання товарів/послуг, оподаткування яких передбачено статтею 195 Кодексу за нульовою ставкою, у

розділі III та графах 8 і 9 проставляється нуль.

12.

До розділу I податкової накладної вносяться дані у розрізі номенклатури постачання товарів/послуг, а саме:

12.1

графа 2 — дата виникнення податкового зобов’язання у продавця, тобто здійснення будь-якої з подій, що сталася раніше, відповідно до вимог пункту 187.1 статті 187 розділу V Кодексу;

12.2

графа 3 — номенклатура постачання товарів/послуг;

у податковій накладній, виписаній на суму перевищення звичайної ціни над фактичною, у цій графі також указується «перевищення звичайної ціни над фактичною за товарами, послугами, указаними в податковій накладній № _______» (зазначається порядковий номер податкової накладної, виписаної на суму постачання цих товарів/послуг, визначену виходячи з їх договірної (контрактної) вартості);

у податковій накладній, виписаній на суму перевищення звичайної ціни, збільшеної на суму процентів, нарахованих або таких, що мають бути нараховані на суму номіналу процентного векселя над фактичною ціною, у цій графі, крім слів «перевищення звичайної ціни над фактичною за товарами, послугами, указаними в податковій накладній № _______», також указуються слова «сума процентів, нарахованих або таких, що мають бути нараховані на суму номіналу процентного векселя»;

12.3

графа 4 — одиниця виміру товарів/послуг — грн., шт., кг, м, см, м куб., см куб., л тощо;

12.4

графа 5 — кількість (об’єм, обсяг) постачання товарів/послуг.

У разі якщо послуги не мають таких показників, а вимірюються лише у вартісному вираженні, у

графі 5 указується: «послуга/проценти тощо»;

12.5

графа 6 — ціна постачання одиниці продукції без урахування податку на додану вартість;

12.6

графа 7 — база оподаткування товарів/послуг, які підлягають оподаткуванню податком на додану вартість за ставкою 20 відсотків (з 01.01.2014 р. — 17 відсотків);

12.7

графа 8 — база оподаткування при здійсненні операцій на митній території України з постачання товарів/послуг, які підлягають оподаткуванню податком на додану вартість за нульовою ставкою (згідно із Кодексом);

12.8

графа 9 — база оподаткування при здійсненні експортних операцій, які підлягають оподаткуванню податком на додану вартість за нульовою ставкою (підпункт 195.1.1 пункту 195.1 статті 195 розділу V Кодексу);

12.9

графа 10 — база оподаткування товарів/послуг, які звільнені від оподаткування відповідно до статті 197 розділу V Кодексу та підрозділу 2 розділу XX;

12.10

графа 11 — загальна сума коштів, що підлягає сплаті.

13. До

розділу II податкової накладної вносяться дані по зворотній (заставній) тарі. Вартість тари визначається у договорі (контракті) як зворотна (заставна) і не включається до бази оподаткування, а зазначається в графі 11 як загальна сума коштів, що підлягають сплаті.

14. Податкова накладна виписується на кожне повне або часткове постачання товарів/послуг, а також на суму коштів, що надійшли на поточний рахунок як попередня оплата (аванс).

У разі коли частка товару/послуги не містить відокремленої вартості, перелік (номенклатура) частково поставлених товарів зазначається в додатку до податкової накладної (

додаток 1) і в повній вартості враховується у податковій накладній та загальних податкових зобов’язаннях (додаток 1 виписується у двох примірниках, з яких оригінал видається покупцю товарів/послуг, а копія залишається у продавця товарів/послуг).

15. У разі здійснення постачання товарів/послуг, постачання яких має безперервний або ритмічний характер при постійних зв’язках із покупцем, покупцю може бути виписана зведена податкова накладна, виходячи із визначеної у договорі періодичності оплати поставлених товарів/послуг (1 раз на п’ять днів; 1 раз на десять днів тощо), але не рідше одного разу на місяць і не пізніше останнього дня місяця. При цьому до зведеної податкової накладної обов’язково додається реєстр товаротранспортних накладних чи інших відповідних супроводжувальних документів, згідно з якими здійснено постачання товарів/послуг.

16. Всі складені примірники податкової накладної підписуються особою, уповноваженою платником податку здійснювати постачання товарів/послуг, та скріплюються печаткою такого платника податку — продавця. Податкова накладна не підписується покупцем товарів/послуг і не скріплюється його печаткою.

17. У разі якщо база оподаткування визначається виходячи із звичайних цін і перевищує суму постачання товарів/послуг, визначену виходячи з їх договірної (контрактної) вартості, тобто звичайна ціна перевищує фактичну, продавець виписує дві податкові накладні: одну — на суму виходячи з фактичної ціни постачання, другу — на суму перевищення звичайної ціни над фактичною. У податковій накладній, яка виписана на суму перевищення звичайної ціни над фактичною, робиться позначка відповідно до пункту 8 цього Порядку (01 — Виписана на суму перевищення звичайної ціни над фактичною). Така податкова накладна покупцю не надається; усі примірники таких податкових накладних зберігаються у продавця.

Такий порядок виписки податкових накладних застосовується і в разі, якщо база оподаткування визначається виходячи із звичайних цін, збільшених на суму процентів, нарахованих або таких, що мають бути нараховані на суму номіналу процентного векселя. При цьому до податкової накладної, виписаної на суму перевищення звичайної ціни над фактичною, включається і сума вказаних процентів.

18. У разі здійснення коригування сум податкових зобов’язань відповідно до статті 192 розділу V Кодексу постачальник товарів/послуг виписує

розрахунок коригування кількісних і вартісних показників до податкової накладної за формою згідно з додатком 2 до податкової накладної.

19. Розрахунок коригування кількісних і вартісних показників до податкової накладної (далі — розрахунок коригування) може друкуватися поліграфічним способом, за допомогою комп’ютера або іншим методом.

20. Розрахунок коригування складається у двох примірниках.

21. Оригінал розрахунку коригування надається покупцю товарів/послуг. Копія залишається у продавця.

Якщо розрахунок коригування складається платником податку до податкової накладної, яка відповідно до пункту 201.10 статті 201 розділу V та пункту 11 підрозділу 2 розділу XX Кодексу підлягає реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних, такий розрахунок надається покупцю тільки після його реєстрації у Єдиному реєстрі податкових накладних.

У випадку якщо розрахунок коригування складається на суму податку на додану вартість, яка перевищує суму, передбачену пунктом 11 підрозділу 2 Розділу XX Податкового кодексу України, такий розрахунок підлягає реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних лише після реєстрації в ньому накладної, до якої виписується цей розрахунок.

22. Розрахунки коригування як покупцем, так і продавцем зберігаються у порядку, аналогічному порядку збереження податкових накладних.

23. На підставі вказаного розрахунку отримувач товарів/послуг здійснює коригування податкового кредиту відповідно до статті 192 розділу V Кодексу (за умови дотримання положень законодавчих актів щодо віднесення сум до податкового кредиту) з обов’язковим відображенням зазначених коригувань у реєстрі виданих та отриманих податкових накладних (з від’ємним чи позитивним значенням).

24. На титульному аркуші розрахунку коригування вказується, до якої податкової накладної та за яким договором вносяться зміни.

25. Розрахунок коригування складається виключно продавцем — особою, яка є платником податку, філією чи структурним підрозділом, якому делеговано право виписки податкової накладної (відповідно до пункту 2 цього Порядку), особою, яка веде облік результатів під час виконання договорів про спільну діяльність та відповідальна за утримання та внесення податку до бюджету, особою — управителем майна, яка веде окремий податковий облік з податку на додану вартість при здійсненні господарських операцій, пов’язаних

з використанням майна, що отримане в управління за договорами управління майном, та покупцем — отримувачем послуги, наданої йому нерезидентом, місце постачання якої розташоване на митній території України, з обов’язковим включенням зазначених коригувань до зміни податкових зобов’язань та одночасним відображенням у реєстрі виданих та отриманих податкових накладних з від’ємним чи позитивним значенням.

26. Номер розрахунку коригування присвоюється відповідно до його номера в реєстрі виданих та отриманих податкових накладних.

27. Показники у

графах 6, 7, 9 — 11 розрахунку коригування заповнюються у вартісному виразі відповідно до правил ведення бухгалтерського обліку.

28. У

графі 6 вказується фактична ціна без врахування податку на додану вартість, за якою раніше було здійснено постачання.

29. У

графі 7 вказується сума різниці між ціною домовленості без податку на додану вартість та фактичною ціною без податку на додану вартість, за якою здійснено постачання.

 

Директор Департаменту адміністрування податку на додану вартість Ю. Лапшин

 

 

 


 коментар редакції

Нова податкова накладна: майже нічого нового

Насамперед зауважимо: ані податкова накладна, ані розрахунок коригування грандіозних змін не зазнали, утім, це й на краще. Проте деякі деталі все ж обговоримо.

Дата набуття чинності.

Офіційне опублікування наказу № 969 припало на 10.01.2011 р., саме з цієї дати він і набрав чинності, і саме з цього дня слід починати виписувати ПН за новою формою.

Нумерація

. До десятого числа чимало платників уже встигли навиписувати ПН і відповідно присвоїти їм номери. І ось тут виникає запитання: чи потрібно нумерувати ПН за новою формою знову з першого номера, або вже продовжувати нумерацію, яка склалася з початку року? Запитання зумовлене набуттям з цієї дати (з 10.01.2011 р.) чинності новим реєстром ПН (див. с. 19), який вимагає відповідності порядкового номера ПН порядковому номеру запису в реєстрі (п. 9.1 наказу № 1002).

Ми вважаємо, що найоптимальнішим буде заповнення нового реєстру з 01.01.2011 р. (як мінімум, це дозволить підбити підсумки січня в одному реєстрі, який необхідно подавати разом із декларацією за січень). У цьому випадку переривати нумерацію ПН не потрібно.

Як і раніше,

філіям дозволено делегувати право самостійно виписувати ПН з присвоєнням їм числового коду, який відображається у знаменнику номера ПН, у чисельнику — безпосередньо порядковий номер ПН. Причому, якщо філії вже було присвоєно саме числовий код (не буквенний), то, на наш погляд, знову інформувати податкову про делегування права виписуванняПН не потрібно.

До цього слід додати появу такої новації в частини нумерації ПН:

платники ПДВ з особливими ПДВ-режимами складають окремі ПН та вказують у порядковому номері ПН після дробу (перед номером філії, якщо такий є) код відповідної діяльності:

2

— с/г підприємства у сфері сільського, лісового господарства, а також рибальства на спецрежимі згідно зі ст. 209 ПК;

3

— с/г підприємства, які не вибрали спецрежим, але які реалізують власну сільгосппродукцію (молоко, худобу, птицю, шерсть, молоко-/м’ясопродукти тощо);

4

— переробні підприємства, що працюють за правилами п. 1 підрозд. 2 розд. XX ПК.

Крім того, якщо платником виписуватиметься ПН у зв’язку з перевищенням звичайної ціни над фактичною, то в номері відмітка «ЗЦ» уже не проставляється, для цього є місце у спеціальному полі, про яке далі.

Шапка ПН

. Вона збагатилася багаторядковим полем, в якому відображається:

вид ПН: оригінал чи копія. Причому тепер відміткою «Х» виділяється потрібне, тобто в ПН, що видається покупцю, відмітка «Х» проставляється в полі «Оригінал» (раніше було навпаки: відмітка «Х» ставилася в полі «копія», і це вважалося оригіналом);

відмітка про внесення до ЄРПН (до 01.04.2011 р. — це стосується ПН з ПДВ понад 1 млн грн., далі див. п. 11 підрозд. 2 розд. XX ПК);

відмітка про долю оригіналу: видається покупцю чи залишається у продавця.

Причому у продавця оригінал залишається тільки в особливих випадках і для кожного з них порядком передбачено свій код, який також зазначається в шапці і переноситься у гр. 4 реєстру (п. 9.4 Порядку № 1002):

01

— Виписана на суму перевищення звичайної ціни над фактичною; 02 — Постачання неплатнику податку; 03 — Натуральна виплата в рахунок оплати праці фізичним особам; 04 — Постачання в межах балансу для невиробничого використання; 05 — Ліквідація основних фондів за самостійним рішенням платника податків; 06 — Переведення основних фондів до складу невиробничих; 07 — Експортні постачання; 08 — Постачання для операцій, які не є об’єктом обкладення податком на додану вартість; 09 — Постачання для операцій, які звільнені від обкладення податком на додану вартість; 10 — Визнання умовної поставки товарних залишків та/або основних фондів; 11 — Виписана за щоденними підсумками операцій.

Нагадаємо, що в усіх випадках, у тому числі й у перелічених, ПН виписується у двох примірниках, виняток становить ситуація, коли ПН виписує податковий агент при отриманні послуг від нерезидента: тоді ПН виписується в одному примірнику (п. 208.2 ПК).

Обов’язкові реквізити

. Їх перелік наведено у ст. 201.1 ПК, а ми їх докладно аналізували в газеті «Податки та бухгалтерський облік», 2011, № 1 — 2, с. 7. На жаль, порядок, що коментується, не зняв усі питання щодо такого нового обов’язкового реквізиту, як «Вид цивільно-правового договору», який, до речі, уже потрібно було заповнювати з 01.01.2011 р. навіть у ПН за старою формою і про який ми докладно розмірковуємо у статті «Реквізити податкової накладної: вид договору замість умов поставки» (на с. 30) сьогоднішнього номера.

Відповідні запити ми вже направили до податкового органу, а поки що надамо свої рекомендації щодо таких ситуацій:

1)

для роздробу в підсумковій податковій накладній у полі «Вид цивільно-правового договору» слід зазначати «Договір роздрібної купівлі-продажу», при цьому датою договору слід вважати поточний день (тобто день складання підсумкової ПН), а номер — якщо використовують РРО, то номер Z-звіту, якщо без РРО — то прокреслення;

2)

для оптовиків, коли договір замінює рахунок-фактура або проста товарна накладна в полі «Вид цивільно-правового договору» слід зазначати «Договір купівлі-продажу», при цьому датою і номером договору вважати дату і номер рахунку-фактури/накладної.

Звертаємо увагу, що в новій формі ПН є поле «Місцезнаходження (податкова адреса) покупця», хоча цей реквізит не зазначено в числі обов’язкових у ст. 201.1 ПК; обов’язковість залишено тільки щодо місцерозташування продавця.

Нулі замість хрестиків

. У деяких випадках (їх перелічено в п. 8 Порядку № 969), коли ПН залишається у продавця, у полі «Індивідуальний податковий номер покупця» та «Номер свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість (покупця)» проставляється нуль. До таких випадків, зокрема, належать: поставка неплатнику ПДВ (у тому числі експорт), операції, прирівняні до поставки (передача в межах балансу для невиробничого використання, для пільгованих операцій, умовний продаж, ліквідація ОФ).

Для звільнених операцій — спецрядок

. Якщо ПН виписується на пільгову поставку, то в розділі III графи 10 ставиться відмітка «Без ПДВ». При цьому необхідно вказати пункт та/або підпункт, статтю, підрозділ, розділ Кодексу, якими передбачено пільгу, а зробити це потрібно у спеціально відведеному рядку — виноска «**» унизу нової форми ПН.

Скорочення розділів у ПН та граф у РК

. У самій формі ПН вилучили такі розділи, як «Товаротранспортні витрати», «Надано покупцю: надбавка (+) знижка (-)», «Усього по розділах I + II ± IV». Тепер розділів стало 4, замість 7.

Щодо

форми розрахунку коригування, то з нього прибрали останні 4 графи, а підсумок коригування суми ПДВ винесли в окремий останній рядок форми.

 

Наталія Яновська

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити
Завантажуйте наш мобільний додаток iFactor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Закрити
icon-block
Заважає реклама?
Ви маєте можливість її відключити!
Бажаєте побачити, як сайт буде виглядати без реклами?
Вимкнути на 10 секунд