Теми статей
Обрати теми

Додаток ВЗ — Витрати на збут

Редакція ПБО
Стаття

Додаток ВЗ — Витрати на збут

 

У рядку 06.3 декларації відображається сума «податкових» витрат,

пов'язаних з реалізацією товарів, виконанням робіт, наданням послуг (витрат на збут). До цього рядка складається Додаток ВЗ, в якому кожна складова суми витрат на збут докладно розшифровується.

 

Додаток ВЗ

Код рядка

Назва рядка

Пункт/стаття ПКУ

1

2

3

Важливо! Витрати на збут (як інші «податкові» витрати) визнаються «податковими» витратами того звітного періоду, в якому їх було здійснено (п. 138.5 ПКУ). Тому до рядка 06.3 декларації (з докладним розшифруванням у додатку ВЗ) вони потрапляють безпосередньо в періоді їх здійснення.
При цьому перелік витрат, що відносяться в податковому обліку до витрат на збут, застережено п.п. 138.10.3 ПКУ.

06.3

Витрати на збут (сума рядків 06.3.1 — 06.3.15)

п.п. 138.10.3

Рядок 06.3 є підсумковим рядком додатка ВЗ. У ньому відображається загальна сума «податкових» витрат на збут платника податків, що визначається розрахунково як сума показників усіх рядків (06.3.1 — 06.3.15) додатка ВЗ

06.3.1

Витрати на пакувальні матеріали для затарювання товарів на складах готової продукції

п.п. «а» п.п. 138.10.3

У рядку 06.3.1 додатка ВЗ відображаються витрати на пакування готової продукції (якщо пакування готової продукції відбувається на складі підприємства). А от витрати на пакування продукції до її здавання на склад до цього рядка не потрапляють (тобто у складі витрат на збут не відображаються), оскільки в такому разі вартість тари (згідно з відповідними статтями калькуляції) включається до виробничої собівартості продукції

06.3.2

Витрати на ремонт тари

п.п. «б» п.п. 138.10.3

У цьому рядку додатка ВЗ відображаються витрати на ремонт тари, у тому числі витрати на ремонт «малоцінної» тари, уключеної в податковому обліку до групи 11 «Малоцінні необоротні матеріальні активи».
При цьому до рядка 06.3.2 не потрапляють витрати на ремонт тари, що обліковується у складі основних засобів (тобто інвентарної тари з «податкової» групи 14), витрати на ремонт якої (у складі загальних «ремонтних» витрат ОЗ — у межах 10 % «ремонтного» ліміту) показуються у спеціальному «ремонтному» рядку 06.3.9.2 додатка ВЗ

06.3.3

Витрати на оплату праці

п.п. «в» п.п. 138.10.3

У рядку 06.3.3 додатка ВЗ відображаються витрати на оплату праці працівників, які забезпечують збут товарів, робіт, послуг, — продавців та інших працівників підрозділів, котрі займаються збутом (за винятком, мабуть, зарплати працівників, зайнятих ремонтами і поліпшеннями пов'язаних зі збутом основних засобів, сума якої включається до складу витрат на ремонти, — рядок 06.3.9.2 додатка ВЗ).

При цьому суми відпускних відображаються в «зарплатному» рядку 06.3.3 додатка ВЗ у періоді визнання щодо них «податкових» витрат, тобто в періоді нарахування сум відпускних працівникам, зайнятим збутом товарів, робіт, послуг (а не, скажімо, у періоді створення резерву відпусток).
Зауважимо: у «зарплатному» рядку 06.3.3 додатка ВЗ не відображаються:
 — суми нарахованого на зарплату ЄСВ (вони показуються в наступному рядку 06.3.4 додатка ВЗ);
 — суми лікарняних працівників, зайнятих збутом (залежно від вибраного підприємством підходу до їх обліку та сум нарахованого на них ЄСВ вони можуть відображатися або в рядках 06.3.15 і 06.3.4 додатка ВЗ, або в рядках 06.5.29 і 06.5.37 додатка ІВ; також про це див. пояснення до «зарплатного» рядка 05.1.2 додатка СВ у газеті «Податки та бухгалтерський облік», 2011, № 56);
 — суми комісійних винагород збувальникам — продавцям, торговельним агентам (тобто незарплатних виплат за цивільно-правовими договорами, для яких у додатку ВЗ відведено свій рядок 06.3.5); тоді як, зауважимо, комісійні, які згідно з п.п. 2.1.2 або п.п. 2.2.3 розд. II Інструкції № 5 є зарплатою, до «зарплатного» рядка 06.3.3 додатка ВЗ потрапляють;
 — витрати на винагороди, що виплачуються за цивільно-правовими договорами (які можуть відображатися в рядках 06.3.5 — 06.3.7, 06.3.11, 06.3.15 додатка ВЗ); при цьому суми ЄСВ з них показують у рядку 06.3.4 додатка ВЗ

06.3.4

Внески на соціальні заходи

п.п. «з» п.п. 138.10.3

У рядку 06.3.4 додатка ВЗ наводиться сума внесків на соціальні заходи (сума ЄСВ), зокрема:
 — сума ЄСВ, нарахована на заробітну плату працівників, які забезпечують збут товарів, робіт, послуг;
 — суми ЄСВ, нараховані за цивільно-правовими договорами для потреб збуту.
Також у цьому рядку може відображатися сума ЄСВ на лікарняні працівників, зайнятих збутом, якщо підприємство вибрало спосіб обліку таких сум за напрямками витрат, тобто з відображенням сум самих лікарняних у рядку 06.3.15 додатка ВЗ (див. також пояснення до «зарплатного» рядка 06.3.3 додатка ВЗ)

06.3.5

Витрати на комісійні винагороди продавцям, торговим агентам
та працівникам підрозділів, що забезпечують збут

п.п. «в» п.п. 138,10.3

У рядку 06.3.5 додатка ВЗ показуються суми комісійних винагород торговельним агентам, продавцям та працівникам підрозділів, які забезпечують збут продукції (тобто «незарплатні» витрати — виплати за цивільно-правовими договорами)

06.3.6

Витрати на передпродажну підготовку товарів

п.п. «г» п.п. 138.10.3

У рядку 06.3.6 додатка ВЗ відображаються витрати на передпродажну підготовку товарів

06.3.7

Витрати на рекламу та дослідження ринку (маркетинг), в тому числі:

п.п. «г» п.п. 138.10.3, п.п. 140.1.5

У рядку 06.3.7 додатка ВЗ показуються витрати на рекламу, зокрема:
 — витрати на рекламу у ЗМІ;
 — витрати на проведення рекламних заходів;
 — витрати на дослідження ринку (маркетинг);
 — витрати на мерчандайзинг (просування товарів на ринку з використанням супутніх прийомів — певних підходів до викладання товарів, оформлення вітрин, розставлянню в залі торговельного обладнання та інших моментів) тощо;
 — витрати на безоплатні роздачі рекламних листівок, каталогів, брошур, а також безоплатну роздачу товарних зразків (виконання робіт, надання послуг) з рекламною метою;
 — на оплату рекламних послуг за цивільно-правовими договорами тощо.
Із загальної суми таких рекламних витрат далі в наступному рядку 06.3.7.1 додатка ВЗ довідково виділяються «лімітовані» рекламні витрати — щодо придбання рекламних послуг (робіт) у нерезидентів

06.3.7.1

витрати, понесені (нараховані) у зв'язку із придбанням у нерезидента послуг (робіт) з маркетингу, реклами в обсязі, що не перевищує 4 % доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за рік, що передує звітному

п.п. 139.1.13

У рядку 06.3.7.1 із числа загальних рекламних витрат виділяється «нерезидентська» частина — «лімітовані» витрати (згідно з п.п. 139.1.13 ПКУ) на купівлю послуг (робіт) з маркетингу, реклами в нерезидента, які може бути віднесено до «податкових» витрат у розмірі, що не перевищує 4 % доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (за вирахуванням ПДВ та акцизу) за попередній рік.
При цьому потрібно враховувати, що згідно з умовами п.п. 139.1.13 ПКУ до «податкових» витрат не включаються (у повному обсязі) витрати на придбання послуг (робіт) з маркетингу, реклами в офшорних нерезидентів

06.3.8

Витрати на відрядження працівників, зайнятих збутом

п.п. «г'» п.п. 138.10.3, п.п. 140.1.7

У рядку 06.3.8 додатка ВЗ відображається сума витрат на службові відрядження працівників, зайнятих збутом товарів, робіт, послуг (добові, проїзд, проживання та інші витрати при відрядженнях, що наводяться з урахуванням положень «відряджувального» п.п. 140.1.7 ПКУ)

06.3.9

Витрати на утримання основних засобів, інших необоротних матеріальних активів, пов'язаних зі збутом товарів, виконанням робіт, наданням послуг, в тому числі:

п.п. «д» п.п. 138.10.3

У рядку 06.3.9 додатка ВЗ показуються витрати на утримання ОЗ та інших необоротних матеріальних активів, пов'язаних зі збутом товарів, виконанням робіт, наданням послуг, до яких, зокрема, належать:
 — амортизація та витрати на ремонти і поліпшення ОЗ, що беруть участь у збуті (суми таких витрат також потім довідково наводяться в окремих рядках 06.3.9.1 і 06.3.9.2 додатка ВЗ);
 — витрати на ремонти малоцінних необоротних матеріальних активів, пов'язаних зі збутом;
 — витрати на оренду ОЗ та інших необоротних матеріальних активів, що використовуються для збуту продукції;
 — витрати на комунальні послуги (опалення, освітлення, водопостачання, водовідведення тощо) для збутових потреб;
 — витрати на пожежну і сторожову охорону для збутових цілей тощо.
Водночас витрати на страхування майна збутового призначення (хоча і згадуються в п.п. «д» п.п. 138.10.3 ПКУ серед витрат «на утримання») до рядка 06.3.9 не потрапляють, а відображаються в окремому «страховому» рядку 06.3.14 додатка ВЗ.
Далі показник рядка 06.3.9 додатка ВЗ частково розкладається на суми витрат (амортизацію та суму «ремонтних» витрат ОЗ збутового призначення), що взяли участь у його формуванні, у рядках 06.3.9.1 і 06.3.9.2. При цьому значення рядка 06.3.9 додатка ВЗ, як правило, перевищуватиме суму цих двох рядків — виявиться більшим, оскільки до нього потрапляють також й інші витрати, пов'язані з утриманням ОЗ та інших необоротних матеріальних активів

06.3.9.1 АМ

амортизація основних засобів

ст. 145 — 146

У цьому рядку виділяється частина витрат, що формують показник рядка 06.3.9 додатка ВЗ, — сума амортизації ОЗ та малоцінних необоротних матеріальних активів збутового призначення.
При цьому значення рядка 06.3.9.1 додатка ВЗ має відповідати значенню рядка А15 графи 9 таблиці 1 додатка АМ

06.3.9.2 АМ

витрати на ремонт та поліпшення об'єктів основних засобів відповідно до пункту 146.12 статті 146 розділу III Податкового кодексу України

пп. 146.12, 146.19

У цьому рядку довідково показується ще одна складова витрат на утримання ОЗ (показника рядка 06.3.9 додатка ВЗ) — витрати на здійснювані «ремонтні» заходи, тобто ремонти і поліпшення пов'язаних зі збутом ОЗ, уключаючи заробітну плату робітників, які виконують ремонти, і ЄСВ на неї (у межах 10 % «ремонтного» ліміту, п. 146.12 ПКУ).

Крім того, у рядку 06.3.9.2 відображаються витрати на ремонти і поліпшення орендованих основних засобів — узятих в оренду для використання для цілей збуту товарів, робіт, послуг. При цьому значення рядка 06.3.9.2 додатка ВЗ має відповідати значенню графи 8 таблиці 3 додатка АМ.
Зауважимо: до рядка 06.3.9.2 не потрапляють витрати на ремонти малоцінних необоротних матеріальних активів, що використовуються для збуту продукції, — такі витрати включаються до «загального» рядка 06.3.9 додатка ВЗ

06.3.10 АМ

Амортизація нематеріальних активів

п.п. 145.1.1

У цьому рядку показується сума амортизації НМА, пов'язаних зі збутом.
При цьому значення рядка 06.3.10 додатка ВЗ має відповідати значенню рядка Н7 графи 9 таблиці 1 додатка АМ

06.3.11

Витрати на транспортування, перевалку, транспортно-експедиційні та інші послуги, пов'язані з транспортуванням продукції (товарів) відповідно до умов договору (базису) поставки

п.п. «з» п.п. 138.10.3

У рядку 06.3.11 додатка ВЗ відображаються транспортні витрати, зокрема: витрати на транспортування, перевалювання, транспортно-експедиційні та інші послуги, пов'язані з транспортуванням продукції.
При цьому також слід ураховувати, що в разі придбання транспортних (або, наприклад, транспортно-експедиційних) послуг у підприємців-єдиноподатників підприємство не зможе віднести їх вартість до «податкових» витрат унаслідок заборони, установленої п.п. 139.1.12 ПКУ

06.3.12

Витрати на гарантійний ремонт і гарантійне обслуговування

п.п. «є» п.п. 138.10.3, п.п. 140.1.4

У рядку 06.3.12 додатка ВЗ відображаються витрати на гарантійний ремонт, гарантійне обслуговування або гарантійні заміни товарів. Нагадаємо, що «гарантійний» п.п. 140.1.4 ПКУ в такому разі дозволяє формувати «податкові» витрати в розмірі, що відповідає рівню гарантійних замін, прийнятих/оприлюднених платником податків. При цьому зауважимо: жодного 10 % обмеження за сумою, що включається до «податкових» витрат (на відміну від колишнього «гарантійного» п.п. 5.4.3 Закону про податок на прибуток) ПКУ вже не встановлює

06.3.13

Витрати на транспортування готової продукції (товарів)
між складами підрозділів підприємства

п.п. «ж» п.п. 138.10.3

У рядку 06.3.13 додатка ВЗ відображаються витрати на внутрішньозаводські перевезення — витрати на транспортування готової продукції (товарів) між складами підрозділів підприємства, включаючи вартість ПММ, запасних частин, змащувальних і обтиральних і інших матеріалів, використаних в ході експлуатації при цьому транспортних засобів і тому подібне

06.3.14

Витрати на страхування

п.п. «д» п.п. 138.10.3, п.п. 140.1.6

У рядку 06.3.14 додатка ВЗ відображається сума витрат на страхування, зокрема:
 — витрати на обов'язкове медичне страхування персоналу, зайнятого збутом продукції, робіт, послуг (або за «страховими» витратами у цьому випадку платник податків може вибрати інший варіант і показувати витрати на медстрахування всіх своїх працівників у рядку 06.5.29 додатка ІВ — у складі інших «податкових» витрат);
 — витрати на страхування товарів, що реалізуються (у тому числі зберігаються на складі підприємства, а також під час транспортування покупцям);
 — витрати на страхування майна (у тому числі орендованого) збутового призначення (будівель, транспортних засобів, інвентарю тощо)

06.3.15

Інші витрати, пов'язані зі збутом товарів, виконанням робіт, наданням послуг

п.п. «з» п.п. 138.10.3

До рядка 06.3.15 додатка ВЗ потрапляють усі інші пов'язані зі збутом витрати платника податків, що включаються в податковому обліку до складу «податкових» витрат, зокрема, витрати на оплату послуг за цивільно-правовими договорами для збутових потреб підприємства.
У разі заповнення рядка 06.3.15 платник податків разом з додатком ВЗ подає до нього детальну розшифровку сум та назв витрат, що формують її показник, у довільній формі

 

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі