Про затвердження Методичних рекомендацій щодо порядку організації та проведення перевірок платників податків та внесення змін до наказу ДПА України від 27.05.2008 № 355

Редакція ПБО
Податки & бухоблік Червень, 2011/№ 46
В обраному У обране
Друк
Наказ від 14.04.2011 р. № 213

Міністерства та відомства України

 

Про затвердження Методичних рекомендацій щодо порядку організації та проведення перевірок платників податків та внесення змін до наказу ДПА України від 27.05.2008 № 355

Наказ від 14 квітня 2011 року № 213

(витяг)

 

Відповідно до норм статей 75 — 86 розділу II Податкового кодексу України та статті 8 Закону України «Про державну податкову службу в Україні», з метою забезпечення єдиного порядку організації перевірок платників податків

наказую:

1.

Затвердити Методичні рекомендації щодо порядку організації та проведення перевірок платників податків (додаток 1, додається).

<…>

 

Голова комісії з проведення реорганізації ДПА України,
 голова ДПС України В. Захарченко

 

 

Додаток 1

до наказу ДПА України 14.04.2011 № 213

Методичні рекомендації щодо порядку організації та проведення перевірок платників податків

(витяг)

 

Методичні рекомендації щодо порядку організації та проведення перевірок платників податків (далі — Методичні рекомендації) розроблено відповідно до вимог Податкового кодексу України (далі — Кодекс) та Закону України «Про державну податкову службу в Україні» для застосування посадовими (службовими) особами органів державної податкової служби

при організації документальних перевірок платників податків з питань дотримання податкового, валютного та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на органи державної податкової служби (далі — органи ДПС), а також фактичних перевірок щодо дотримання порядку здійснення платниками податків розрахункових операцій, ведення касових операцій, наявності ліцензій, патентів, свідоцтв, у тому числі свідоцтв про державну реєстрацію, дотримання роботодавцем законодавства щодо укладення трудового договору, оформлення трудових відносин з працівниками (найманими особами).

Дія цих Методичних рекомендацій

не поширюється на проведення фактичних перевірок структурними підрозділами, до функцій яких входить здійснення контролю за виробництвом та обігом спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів.

 

1. Організація та проведення перевірок платників податків

1.1. Відповідно до пункту 77.4 статті 77, пункту 78.4 статті 78, пункту 79.2 статті 79 та пункту 80.2 статті 80 розділу II Кодексу про проведення документальної планової, позапланової та фактичної перевірки відповідним керівником органу державної податкової служби приймається рішення (із зазначенням підстав для проведення перевірки, дати її початку та тривалості), яке з урахуванням вимог Кодексу

оформлюється наказом:

1.1.1.

Голови ДПС України — для проведення документальних планових та позапланових перевірок платників податків із залученням працівників органів ДПС будь-якого рівня.

При цьому до проведення документальних планових та позапланових перевірок платників, що проводяться за рішенням керівників інших органів ДПС,

можуть залучатися працівники органів ДПС будь-якого рівня за письмовим дозволом заступника Голови ДПС України, який згідно з розподілом обов’язків забезпечує координацію роботи підрозділів, що здійснюють документальні перевірки платників податків.

1.1.2.

Голови ДПА в АР Крим, областях, мм. Києві та Севастополі — для проведення документальних планових та позапланових або фактичних перевірок платників податків із залученням працівників органів ДПС цього регіону.

При цьому до проведення документальних планових та позапланових або фактичних перевірок платників податків, що проводяться за рішенням керівника органу ДПС, на обліку в якому перебувають такі платники податків, працівники органів ДПС цього регіону можуть залучатися за письмовим дозволом (погодженням) Голови ДПА в АР Крим, областях, мм. Києві та Севастополі.

1.1.3.

Керівника органу ДПС, на обліку в якому перебувають платники податків, для проведення документальних планових та позапланових або фактичних перевірок платників податків із залученням працівників цього органу ДПС (за умови відсутності рішень керівників органів ДПС вищого рівня щодо проведення перевірки такого платника податків із цих питань).

<…>

1.3. Обґрунтовані пропозиції щодо необхідності проведення документальної позапланової або фактичної перевірки оформлюються

доповідною запискою (висновком) за підписом керівника структурного підрозділу, який відповідно до функціональних обов’язків має інформацію, що може слугувати підставою для проведення документальної позапланової або фактичної перевірки відповідно до чинного законодавства.

Доповідна записка (висновок) надається на розгляд керівника органу ДПС, який приймає рішення про доцільність проведення такої перевірки та визначає підрозділ, який буде проводити (очолювати) цю перевірку, відповідати за її організацію та координацію дій залучених працівників інших структурних підрозділів, а також реалізацію матеріалів.

Рішення (наказ) про проведення перевірки, що здійснюється відповідно до Кримінально-процесуального кодексу України, приймається керівником органу ДПС

на підставі постанови суду (ухвали суду) про призначення перевірки або постанови органу дізнання, слідчого, прокурора.

1.4. Підрозділ органу ДПС, який очолює документальну перевірку згідно з планом-графіком або здійснює (очолює) документальну позапланову перевірку або фактичну перевірку, забезпечує

проведення доперевірочного аналізу діяльності платника податків. Доперевірочний аналіз є невід’ємною частиною процесу підготовки до проведення документальних перевірок дотримання податкового, валютного та іншого законодавства та фактичних перевірок і здійснюється на підставі інформації, отриманої від відповідних структурних підрозділів, а також іншої наявної в органі ДПС інформації щодо платника податків, отриманої як з внутрішніх, так і зовнішніх джерел.

1.4.1. При організації документальних перевірок доперевірочний аналіз здійснюється з опрацюванням:

а) загальних реєстраційних даних;

б) показників фінансової (за наявності) та податкової звітності (при виявлених розбіжностях проаналізувати причини);

в) інформації про пов’язаних осіб;

г) інформації, отриманої з ДКЦПФР, про укладені угоди з цінними паперами;

д) інформації, отриманої від інших підрозділів;

е) інформації щодо проведених операцій з нерезидентами;

є) інформації із відкритих джерел (ЗМІ, Інтернету тощо);

ж) інформації щодо взаємовідносин з будь-якими контрагентами;

з) інформації щодо застосування платником податків схем ухилення від оподаткування або схем мінімізації (за наявності);

і) іншої інформації щодо платника податків, яка може бути використана при проведенні доперевірочного аналізу, з метою визначення можливих ризиків порушень платником податків чинного законодавства та питань, що підлягають першочерговій перевірці.

<…>

1.5. Для проведення документальної планової та позапланової виїзної або фактичної перевірки платника податків виписується

направлення на перевірку в 1 примірнику окремо на кожну посадову (службову) особу, що буде проводити перевірку.

Направлення на проведення документальної планової або позапланової виїзної або фактичної перевірки підписується керівником (заступником керівника) органу ДПС, який очолює таку перевірку та прийняв рішення (наказ) про проведення, та скріплюється гербовою печаткою цього органу (у тому числі у разі залучення до перевірки працівників інших органів ДПС).

Факсимільне відтворення підпису

керівника (заступника керівника) на направленні на проведення документальної планової та позапланової виїзної або фактичної перевірки не допускається.

<…>

1.7. Умови допуску посадових (службових) осіб до проведення документальних планових або позапланових виїзних та фактичних перевірок визначено статтею 81 розділу II Кодексу.

1.8. У разі коли при організації документальної планової та позапланової або фактичної перевірки

встановлено відсутність платника податків (посадових осіб платника податків або його законних (уповноважених) представників) за місцезнаходженням (місцем проживання), у той же день складається акт (довільної форми) щодо не встановлення місцезнаходження платника податків (посадових осіб платника податків або його законних (уповноважених) представників).

<…>

Підрозділом органу ДПС, який встановив відсутність платника податків (посадових осіб платника податків або його законних (уповноважених) представників) за місцезнаходженням (місцем проживання), не пізніше наступного робочого дня після складання цього акта передається підрозділу податкової міліції органу ДПС, на обліку в якому перебуває платник податків, запит на встановлення місцезнаходження платника податків.

<…>

1.9. У разі якщо платник податків відмовляється за наявності визначених Кодексом підстав від проведення перевірки (

не допускає до перевірки), посадовими (службовими) особами органу ДПС вживаються заходи, передбачені пунктом 81.2 статті 81 та статтею 94 розділу II Кодексу.

1.10. У разі неможливості розпочати документальну перевірку у зв’язку з ненаданням документів для перевірки працівником підрозділу, який очолює або бере участь у перевірці, складається акт у довільній формі.

В акті викладаються причини неможливості розпочати перевірку з дати, зазначеної у направленні та наказі, та вчиняється відповідний запис про здійснення зазначеної перевірки після усунення причин, які призвели до неможливості проведення. <…>

1.11. При проведенні у передбачених пунктами 1.8 — 1.10 цього розділу випадках документальної планової виїзної перевірки після визначених у плані-графіку термінів проведення

повідомлення та наказ про проведення перевірки платнику податків повторно не надсилаються , а виписується нове направлення та видається наказ про перевірку із зазначенням нової дати початку з дотриманням тривалості проведення, визначеної відповідно до плану-графіка у попередніх документах. При цьому в акті перевірки обов’язково викладаються обставини, які призвели до порушення термінів проведення такої перевірки, визначених у надісланих платнику податків повідомленні та наказі про проведення перевірки.

При проведенні у вказаних випадках документальної позапланової виїзної та фактичної перевірки після термінів, визначених у наказі та направленнях на проведення, видається новий наказ та нові направлення на проведення перевірки із зазначенням нової дати початку перевірки та з дотриманням тривалості, визначеної попередніми документами. При цьому у наказі вказуються причини зміни термінів проведення перевірки.

1.12. У разі виникнення під час проведення документальної виїзної або фактичної перевірки необхідності

внести зміни (заміну або додаткове залучення) до складу перевіряючих виписується направлення на перевірку, в якому зазначаються дані стосовно залученої посадової (службової) особи, яка буде продовжувати перевірку з відповідної дати, та анулюється направлення, виписане на працівника, якого замінено.

Таке направлення на перевірку посадовими (службовими) особами органу ДПС пред’являється платнику податків (посадовим особам платника податків або його законним (уповноваженим) представникам), про що платник податків (наведені особи) розписується у направленні (у місті, передбаченому зразком форми направлення) із зазначенням прізвища, імені, по батькові, посади, дати і часу ознайомлення.

При цьому в акті перевірки вчиняється відповідний запис.

Підставою для заміни у складі перевіряючих та виписки (анулювання) відповідних направлень є доповідна записка керівника структурного підрозділу органу ДПС, який здійснює (очолює) таку перевірку, на ім’я керівника (заступника керівника) відповідного органу ДПС з викладенням об’єктивних причин необхідності зміни або додаткового залучення до складу перевіряючих інших працівників органу ДПС (значні обсяги операцій, проведених платником податків у періоді, що перевіряється; виникнення інших питань, що належать до компетенції органів ДПС; тривала хвороба або звільнення працівника органу ДПС, які сталися під час проведення перевірки, тощо).

<…>

1.13.

Продовження строків проведення документальних та фактичних перевірок здійснюється відповідно до статті 82 розділу II Кодексу за рішенням (наказом) керівника органу ДПС, яким було призначено таку перевірку. Кількість рішень (наказів) про продовження строків перевірки не обмежується за умови дотримання визначеної статтею 82 розділу II Кодексу тривалості перевірки та забезпечення надання платнику податків (посадовим особам платника податків або його законним (уповноваженим) представникам) копії зазначеного наказу та пред’явлення направлення з відміткою про продовження перевірки.

Рішення (наказ) про продовження строків проведення перевірки приймається на підставі доповідної записки керівника підрозділу органу ДПС, який здійснював (очолював) таку перевірку, з викладенням підстав та об’єктивних причин необхідності такого продовження.

При прийнятті рішення (наказу) про продовження термінів проведення документальної виїзної перевірки

нові направлення на перевірку не виписуються. Про продовження строків перевірки вказується у направленнях, що виписувались на проведення перевірки, із зазначенням основних реквізитів наказу та кількості робочих днів (діб), на які продовжено перевірку.

У разі продовження строків проведення документальної перевірки, призначеної відповідно до постанов (ухвал) суду або постанови органу дізнання, слідчого, прокурора, винесених ними відповідно до закону у кримінальних справах, що перебувають у їх впровадженні, про таке продовження орган ДПС, що здійснює (очолює) перевірку, не пізніше наступного робочого дня з дня прийняття рішення (наказу) повідомляє орган (особу), що призначив перевірку.

1.14. За рішенням керівника органу ДПС, яким було призначено перевірку, проведення документальної планової або позапланової виїзної перевірки великого платника податків може бути зупинено на строк, визначений у п. 82.4 ст. 82 розділу II Кодексу, з подальшим поновленням проведення на невикористаний строк, про що видається відповідний наказ із зазначенням строку зупинення та обставин, що спричинили таке зупинення.

Рішення (наказ) про зупинення документальної планової чи позапланової виїзної перевірки приймається на підставі доповідної записки керівника підрозділу органу ДПС, який організував (очолював) таку перевірку, з викладенням об’єктивних причин необхідності такого зупинення.

Копія наказу керівника органу ДПС про зупинення перевірки не пізніше наступного робочого дня вручається платнику податків (посадовим особам платника або його законному (уповноваженому) представнику) під розписку.

За необхідності керівник органу ДПС, який приймав рішення про зупинення перевірки, може прийняти рішення про поновлення документальної планової або позапланової виїзної перевірки до закінчення терміну, на який її було призупинено. Таке рішення (наказ) приймається за письмовим поданням (доповідною запискою) керівника підрозділу органу ДПС, який організував (очолював) перевірку, у разі усунення (закінчення дії) обставин, що стали підставою для такого зупинення. У такому випадку орган ДПС може поновити перевірку не раніше наступного робочого дня з дня вручення платнику податків копії наказу про поновлення перевірки.

У разі зупинення проведення документальної виїзної перевірки великого платника, призначеної відповідно до постанов (ухвал) суду або постанови органу дізнання, слідчого, прокурора, винесених ними відповідно до закону у кримінальних справах, що перебувають у їх впровадженні, про таке зупинення орган ДПС, що здійснює (очолює) перевірку, не пізніше наступного робочого дня з дня прийняття рішення (наказу) повідомляє орган (особу), що призначив перевірку.

1.15. У разі якщо під час проведення документальної перевірки до органу ДПС за місцем обліку від платника податків надійшло повідомлення про втрату, пошкодження або дострокове знищення документів або документи були вилучені правоохоронними та іншими органами, у зв’язку з чим подальше проведення перевірки неможливе, особами, які здійснюють перевірку, складається акт довільної форми.

<…>

На підставі цього акта керівником органу ДПС, яким було призначено перевірку, виноситься наказ про перенесення термінів проведення такої перевірки на строк, визначений відповідно до пункту 44.5 статті 44 та пункту 85.9 статті 85 розділу II Кодексу, копія якого вручається платнику податків (посадовим особам платника податків або його законним (уповноваженим) представникам). Новий наказ на проведення перевірки не видається та нові направлення на проведення перевірки не виписуються.

У разі вилучення документів правоохоронними або іншими органами підрозділ, який проводить (очолює) перевірку, забезпечує підготовку та направлення у той же день письмового запиту до відповідного органу про надання органу ДПС копій зазначених документів або забезпечення доступу до перевірки таких документів.

У запиті зазначаються: інформація щодо переліку вилучених документів, дані протоколу (іншого документа), на підставі якого були вилучені документи, посилання на пункт 85.9 статті 85 розділу II Кодексу щодо обов’язку відповідного органу забезпечити протягом 3 робочих днів з дня отримання запиту надання органу ДПС копій документів або доступу його посадовим (службовим) особам до перевірки таких документів.

<…>

1.17. За результатами документальної планової, документальної позапланової та фактичної перевірки складається акт (довідка) перевірки, який підписується, реєструється та вручається (надсилається) платнику податків (посадовим особам (уповноваженим представникам) платника податків) з дотриманням вимог щодо порядку оформлення і реалізації матеріалів перевірок, встановлених статтею 86 розділу II Кодексу та відповідними нормативно-правовими актами ДПС України відповідно для платників податків юридичних та фізичних осіб.

При цьому акт (довідка) документальної планової або позапланової чи фактичної перевірки складається на бланку органу ДПС, який прийняв рішення (наказ) про проведення перевірки та виписав направлення на таку перевірку.

1.18. У разі незгоди платника податків або його законних (уповноважених) представників із висновками акта (довідки) документальної перевірки чи фактами та даними, викладеними в акті (довідці), та надання ним заперечень до акта (довідки) перевірки такі

заперечення розглядаються відповідними підрозділами органу ДПС, що здійснював (очолював) таку перевірку.

<…>

У разі надання платником податків або його законними (уповноваженими) представниками до органу ДПС, в якому він перебуває за основним місцем обліку, заперечень до акта (довідки) перевірки, що здійснювали (очолювали) працівники іншого органу ДПС, такі заперечення надсилаються для розгляду до цього органу ДПС. Зазначений орган ДПС інформує про надходження заперечень та направляє висновки про їх розгляд до органу ДПС за основним місцем обліку такого платника податків.

<…>

1.19. У разі встановлення за результатами перевірки порушень вимог податкового, валютного та іншого законодавства, за розглядом матеріалів перевірки

керівником (заступником керівника) органу ДПС, на обліку в якому перебуває платник податків, приймаються та надсилаються платнику податків податкові повідомлення-рішення за формою, визначеною наказом ДПА України від 22.12.2010 № 985 «Про затвердження Порядком направлення органами державної податкової служби України податкових повідомлень-рішень платникам податків», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 30.12.2010 за № 1440/18735.

<…>

1.20. Якщо за наслідками перевірки зменшено до відшкодування (донараховані) суми податку на додану вартість, виявлено порушення вимог податкового, валютного та іншого законодавства, за якими сума завданої державі шкоди або замаху на заподіяння шкоди є достатньою

для притягнення до кримінальної відповідальності, підрозділ, який проводив перевірку, зобов’язаний протягом 10 робочих днів з дня, наступного за днем прийняття податкового повідомлення-рішення, письмово повідомити про це підрозділ податкової міліції і передати матеріали перевірки для прийняття рішення згідно зі ст. ст. 97, 112 КПК України незалежно від оскарження в адміністративному чи судовому порядку зменшених до відшкодування (донарахованих) сум вказаного податку.

При вирішенні питання про передачу матеріалів перевірки до підрозділів податкової міліції слід мати на увазі, що для норм адміністративного та кримінального законодавства у частині кваліфікації злочинів або правопорушень

сума неоподатковуваного мінімуму встановлюється на рівні податкової соціальної пільги, визначеної підпунктом 169.1.1 пункту 169.1 статті 169 розділу IV Кодексу для відповідного року. Одночасно положення підпункту 169.1.1 слід застосовувати з урахуванням абзацу 8 пункту 1 Прикінцевих положень Кодексу, згідно з яким до 31 грудня 2014 року для цілей застосування цього підпункту податкова соціальна пільга надається у розмірі, що дорівнює 50 відсоткам розміру прожиткового мінімуму для працездатної особи (у розрахунку на місяць), встановленому на 1 січня звітного податкового року, — для будь-якого платника податку.

Крім того, відповідно до чинного кримінального законодавства України незаконне відшкодування ПДВ (заявлення до відшкодування ПДВ з бюджету) за наявності передбачених законом підстав може кваліфікуватись за статтею 191 «Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем» Кримінального кодексу України. Кримінальна відповідальність за частинами 1 — 3 цієї статті КК України може настати за наявності передбачених зазначеними нормами обставин, у разі завдання шкоди, що перевищує 0,2 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян. Це обумовлено тим, що кримінальну відповідальність за привласнення, розтрату майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, передбачену ст. 191 КК України, слід розмежовувати від адміністративної відповідальності за дрібне викрадення чужого майна шляхом крадіжки, шахрайства, привласнення чи розтрати, відповідальність за яке передбачена ст. 51 КУпАП. Викрадення чужого майна вважається дрібним, якщо вартість такого майна не перевищує 0,2 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян.

<…>

 

2. Особливості організації та проведення документальних планових та документальних невиїзних перевірок платників податків

2.1. Підрозділ органу ДПС, який очолює документальну планову перевірку згідно з планом-графіком,

направляє рекомендованим листом з повідомленням про вручення (або вручає під розписку) платнику податків (посадовій особі платника податків або його законному (уповноваженому) представнику) не пізніше ніж за 10 календарних днів до початку документальної планової перевірки:

копію наказу про проведення документальної планової перевірки;

письмове повідомлення про проведення перевірки (із залишенням копії в органі ДПС).

У повідомленні про проведення документальної планової перевірки в обов’язковому порядку зазначаються: підстава для проведення перевірки та дата початку.

Повідомлення підписується керівником (або заступником керівника) органу ДПС, завіряється гербовою печаткою цього органу та реєструється в єдиному Журналі реєстрації повідомлень про проведення перевірок платників податків, який ведеться структурним підрозділом, до функцій якого входить реєстрація вхідної та вихідної кореспонденції органу ДПС.

Факсимільне відтворення підпису керівника (заступника керівника) на повідомленні про проведення документальної перевірки не допускається

.

2.2. Підрозділ органу ДПС, який очолює документальну планову перевірку, за 10 календарних днів до початку перевірки забезпечує інформування інших контролюючих органів відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2010 року № 1234 «Про затвердження Порядку координації проведення планових виїзних перевірок органами виконавчої влади, уповноваженими здійснювати контроль за нарахуванням і сплатою податків та зборів», за умови одночасного проведення перевірки.

2.3. При організації документальних планових та позапланових невиїзних перевірок необхідно враховувати особливості проведення, визначені статтею 79 розділу II Кодексу.

Так, документальна планова та позапланова невиїзна перевірка здійснюється на підставі наказу про проведення, оформленого з дотриманням вимог, передбачених розділом I цих Методичних рекомендацій, та за наявності обставин для проведення документальної перевірки, визначених статтями 77 та 78 розділу II Кодексу.

2.4. Підрозділи органу ДПС, які очолюють здійснення документальної позапланової невиїзної перевірки, забезпечують надсилання платнику податків рекомендованим листом із повідомленням про вручення або вручення (посадовій особі або законному (уповноваженому) представнику) під розписку копії наказу про проведення документальної позапланової невиїзної перевірки та письмового повідомлення про дату початку та місце проведення такої перевірки.

Зазначене повідомлення підписується керівником (або заступником керівника) органу ДПС, завіряється гербовою печаткою цього органу та реєструється у єдиному Журналі реєстрації повідомлень про проведення перевірок платників податків <…>.

 

3. Особливості організації та проведення документальних та фактичних перевірок платників податків, які мають філії (відокремлені підрозділи)

3.1. Особливості організації та проведення документальних перевірок платників податків, які мають філії (відокремлені підрозділи).

3.1.1. При організації документальної перевірки платника податків, який має філії (відокремлені підрозділи), вживаються заходи щодо

одночасного проведення перевірки такого платника податків — юридичної особи та її незнятих з обліку відокремлених підрозділів.

Якщо юридична особа та її відокремлені підрозділи перебувають на обліку в різних органах ДПС (основне місце обліку) або ця особа (її підрозділи) перебуває на обліку в інших органах ДПС за місцем розташування (реєстрації) її підрозділів, рухомого та нерухомого майна, об’єктів оподаткування або об’єктів, які пов’язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність,

організацію взаємодії відповідних органів при проведенні перевірки здійснює той орган ДПС, який проводить (очолює) перевірку юридичної особи.

<…>

При цьому підрозділи органу ДПС, що очолюють перевірку платника податків — юридичної особи, забезпечують його повідомлення <…>, а також направлення (вручення) копії наказу у встановлених Кодексом випадках.

Органи ДПС, у яких за основним та неосновним місцем обліку перебувають філії та відокремлені підрозділи платника податків, забезпечують їх повідомлення

(незалежно від форми сплати податку на прибуток та ПДВ) про початок документальної планової перевірки, а також дотримання інших вимог Кодексу щодо організації документальних перевірок, а також інформування органу ДПС, що здійснює перевірку платника податків — юридичної особи, про початок перевірки філій.

3.1.2. При проведенні перевірки платника податків, який має філії та відокремлені підрозділи (незалежно від форми сплати податків) або перебуває за основним та неосновним місцем обліку в різних органах ДПС, орган ДПС, що здійснює перевірку платника податків — юридичної особи, забезпечує координацію інших органів ДПС щодо одночасного проведення перевірки юридичної особи, її незнятих з обліку відокремлених підрозділів, а також перевірки платника податків з питань повноти та своєчасності сплати окремих податків і зборів, на обліку щодо яких він перебуває.

<…>

Органи ДПС, на обліку в яких перебувають філії та відокремлені підрозділи (незалежно від форми сплати податків) або у яких юридична особа перебуває за неосновним місцем обліку (за місцем розташування рухомого та нерухомого майна, об’єктів оподаткування або об’єктів, які пов’язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність), забезпечують проведення перевірок відокремлених підрозділів такого платника податків або перевірки з питань дотримання цим платником податків вимог законодавства щодо повноти та своєчасності сплати окремих податків і зборів, на обліку щодо сплати яких він перебуває у такому органі ДПС. Ці ж органи ДПС забезпечують своєчасне інформування і надання матеріалів такої перевірки до закінчення перевірки платника податків — юридичної особи органу ДПС, що проводить його перевірку, у визначений цим органом термін, але не пізніше, ніж за 3 дні до завершення перевірки.

3.1.3. У разі виникнення необхідності зупинити перевірку філії (відокремленого підрозділу) або продовжити термін проведення таке

зупинення (подовження) здійснюється за обов’язковим письмовим погодженням з органом ДПС, який проводить перевірку юридичної особи.

У разі зупинення перевірки платника податку — юридичної особи або продовження терміну орган ДПС, який здійснює таку перевірку, у день прийняття відповідних рішень забезпечує повідомлення про це органів ДПС, які здійснюють перевірки філій (відокремлених підрозділів) такого платника податків.

3.2.

Особливості організації та проведення фактичних перевірок платників податків, які мають філії (відокремлені підрозділи) або інші об’єкти, де провадять діяльність.

3.2.1. У разі організації фактичної перевірки платника податків органом ДПС за місцем, яке зазначене у свідоцтві про державну реєстрацію, та у разі якщо такий платник податків має філії (відокремлені підрозділи) або інші об’єкти, де провадиться діяльність та які розташовані поза межами його державної реєстрації, зазначеної у свідоцтві, та основного місця обліку, орган ДПС, який проводить (очолює) перевірку такого платника, може ініціювати організацію проведення перевірки таких філій (відокремлених підрозділів) або інших об’єктів за їх фактичним місцезнаходженням.

<…>

3.2.2. У разі якщо платник податків (його відокремлені підрозділи) провадить діяльність не за місцем, яке зазначене у свідоцтві про державну реєстрацію такого суб’єкта, орган ДПС, на території якого здійснює діяльність такий платник (його відокремлені підрозділи), може ініціювати проведення перевірки такого платника податків (його відокремлених підрозділів), при цьому надає запит до органу ДПС, на обліку в якому перебуває такий платник, з питань надання наявності обставин для проведення перевірки.

<…>

 

Директор Департаменту податкового контролю
 юридичних осіб В. Андрухівкоментар редакції

Проведення податкових перевірок: рекомендації чи наказ?

Набуття чинності Податковим кодексом України стало приводом для видання ДПАУ нових Методичних рекомендацій щодо порядку організації та проведення перевірок платників податків, які затверджені наказом ДПАУ від 14.04.2011 р. № 213 (далі — Методрекомендації № 213). Відразу зауважимо: незважаючи на те, що документ, який коментується, затверджено наказом, він не має статусу обов’язкового до виконання нормативно-правового акта і з юридичної точки зору

носить лише рекомендаційний характер. Однак усі розуміють, що податковими органами на місцях Методрекомендації № 213 буде сприйнято як пряме керівництво до дії. Більше того, слідом за Методрекомендаціями № 213 ДПАУ направила лист від 27.04.2011 р. № 11892/7/23-4017/345 і надала в ньому пояснення вже до положень Методрекомендацій.

Для платників податків названі документи будуть цікавими, оскільки в них висловлено позицію ДПАУ щодо питань організації та проведення перевірок, на які не завжди є прямі відповіді у ПКУ. На них ми і пропонуємо звернути особливу увагу.

1.

Направлення на перевірку. Направлення на перевірку — як документальну виїзну, так і фактичну — виписуються на кожну посадову особу окремо (п. 1.5 Методрекомендацій № 213), на відміну від порядку, що діяв раніше, коли направлення виписувалося одне на перевірку і до нього вписувалися одночасно всі перевіряючі.

Перед початком проведення перевірки направлення має бути

пред’явлене посадовим особам платника податків (або особам, які здійснюють розрахункові операції, якщо проводиться фактична перевірка). Такі особи розписуються в направленні із зазначенням свого прізвища, імені та по батькові, посади, часу і дати ознайомлення з направленням на перевірку. У листі від 27.04.2011 р. № 11892/7/23-4017/345 ДПАУ акцентує увагу на тому, що ПКУ зобов’язав перевіряючих саме надати направлення на проведення перевірки, а не вручити його. Це означає, що направлення залишається на руках у перевіряючого.

У Методрекомендаціях № 213 окремо підкреслюється недопустимість факсимільного відтворення підпису керівника (заступника керівника) податкового органу на направленні на перевірку.

2.

Перевірка може проводитися не лише податковим органом, на обліку в якому перебуває платник податків, а й вищим за рівнем податковим органом.

Слід зауважити, що можливість проведення перевірок вищими за рівнем податковими органами ДПАУ відстоювала і раніше (див., наприклад, нещодавно відкликаний лист ДПАУ від 06.07.2009 р. № 14082/7/23-4017/354), хоча законодавчі підстави для такої позиції виглядали досить спірно, у зв’язку з чим платникам податків час від часу навіть удавалося обґрунтувати в суді неправомірність проведення перевірки не тим податковим органом, на обліку в якому перебуває такий платник податків. Однак, щоб не вводити в оману та не давати марної надії, повинні визнати, що подібні судові рішення були рідкістю на тлі здебільшого позитивної для податкових органів судової практики (див., наприклад, постанову ВАСУ від 12.05.2011 р. у справі № К-15391/08).

Прийняття ПКУ могло припинити дискусії з цього питання. Але, на жаль, законодавець від включення прямої норми, яка б надавала вищим за рівнем податковим органам повноваження з проведення перевірок чи, навпаки, позбавляла б їх таких повноважень, відмовився.

ДПАУ завдання обґрунтувати за допомогою законодавчих приписів правомірність проведення податкових перевірок вищими за рівнем податковими органами перед собою не ставить, обмежуючись розкриттям організаційних питань, які виникають при здійсненні подібних перевірок. Так, зокрема, зазначається, що рішення про проведення документальної планової, позапланової та фактичної перевірок може бути прийнято (п. 1.1 Методрекомендацій):

1)

головою ДПАУ — для проведення документальних планових та позапланових перевірок платників податків із залученням працівників органів ДПС будь-якого рівня;

2)

головою ДПА в АР Крим, областях, містах Києві та Севастополі — для проведення документальних планових та позапланових або фактичних перевірок платників податків із залученням працівників органів ДПС цього регіону;

3)

керівником органу ДПС, на обліку в якому перебувають платники податків, для проведення документальних планових та позапланових або фактичних перевірок платників податків із залученням працівників цього органу ДПС (за умови відсутності рішень керівників органів ДПС вищого за рівнем про проведення перевірки такого платника податків з цих питань).

Якщо документальну планову або позапланову перевірку платника податків очолює (проводить) вищий за рівнем орган ДПС, а не орган ДПС за основним місцем, де на обліку перебуває платник податків, то оформлення результатів перевірки матиме певні особливості:

— повідомлення про проведення перевірки направляє такий вищий за рівнем податковий орган;

— наказ та направлення на проведення перевірки виписуються також вищим за рівнем податковим органом;

— акт перевірки складається податковим органом, який проводив перевірку; відповідно якщо перевірка проводилася вищим за рівнем податковим органом, то і акт перевірки складається на бланку цього органу;

— незважаючи на всі перелічені вище нюанси, податкові повідомлення-рішення складаються тим податковим органом, на обліку в якому перебуває платник податків, навіть якщо перевірка проводилася вищим за рівнем податковим органом. Отож, якщо платник податків вирішить вдатися до процедури адміністративного оскарження результатів перевірки, то йому доведеться звертатися до вищого за рівнем податкового органу, яким перевірку і було проведено.

3.

До проведення перевірки, яку здійснює податковий орган за місцезнаходженням платника податків, можуть залучатися працівники податкових органів інших адміністративно-територіальних одиниць. Для цього необхідний письмовий дозвіл (погодження) голови ДПА в АР Крим, областях, мм. Києві та Севастополі, замість наказу, як це було раніше.

4. У разі виникнення обставин, які унеможливлюють проведення перевірки (відсутність посадових осіб платника податків, відсутність документів, необхідних для проведення перевірки, відмова платника податків від проведення перевірки тощо),

перевірка переноситься. При цьому має місце такий організаційний нюанс: якщо проводиться планова перевірка, нові повідомлення і наказ про проведення перевірки платнику податків не направляються. Однак видається заново наказ про перевірку та виписуються нові направлення на її проведення із зазначенням нової дати початку перевірки та її тривалості.

5.

Зміна складу перевіряючих під час перевірки допускається. Для цього виписується направлення на перевірку на посадову особу, яка вводиться до числа осіб, що здійснюють перевірку.

6.

Продовження перевірки. У Методрекомендаціях, що коментуються, ДПАУ звертає увагу на те, що податковий орган у питанні продовження перевірки обмежений тільки загальною тривалістю строку, на який воно може здійснюватися. Тому керівник податкового органу може кілька разів подовжувати ту саму перевірку за умови, що буде дотримано загальну кількість днів, на які ПКУ допускає продовження перевірки: при планових перевірках для великих платників податків — не більше ніж на 15 роб. днів; для суб’єктів малого підприємництва — не більше ніж на 5 роб. днів; для решти суб’єктів — не більше ніж на 10 роб. днів; при позапланових перевірках для великих платників податків — не більше ніж на 10 роб. днів, для суб’єктів малого підприємництва — не більше ніж на 2 роб. дні, для решти — не більше ніж на 5 роб. днів; для фактичної перевірки — не більше ніж на 5 діб.

7.

Призупинення перевірки. Як відомо, ПКУ передбачає можливість призупинення тільки документальних перевірок і тільки щодо великих платників податків. Проте в п. 1.15 Методрекомендацій передбачено таку ситуацію: якщо під час перевірки податковий орган виявляє відсутність необхідних документів, він складає про це акт у довільній формі, в якому викладає причини, за якими подальше проведення перевірки є неможливим. На підставі цього акта керівником податкового органу видається наказ про перенесення строків перевірки. Як бачимо, незважаючи на те, що ДПАУ прямо про це не зазначає, але фактично має місце саме призупинення перевірки в ситуації, яку ПКУ не передбачено.

8.

Здійснення перевірок юросіб, які мають відокремлені підрозділи. Нюанси проведення таких перевірок ПКУ не обумовлено, хоча питання зокрема про те, чи повинні відокремлені підрозділи перевірятися одночасно з головним підприємством і в якому порядку здійснюється повідомлення про проведення планової перевірки відокремленого підрозділу, виникають.

У Методрекомендаціях, що коментуються, підкреслюється необхідність одночасного проведення перевірок головного підприємства та його відокремлених підрозділів. Для цього податкові органи за місцезнаходженням зазначених суб’єктів узгоджують свої дії. Повідомлення про перевірку головному підприємству та його філіям направляють податкові органи, на обліку в яких кожний із них перебуває.

 

Олена Уварова

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити
Завантажуйте наш мобільний додаток iFactor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Закрити
icon-block
Заважає реклама?
Ви маєте можливість її відключити!
Бажаєте побачити, як сайт буде виглядати без реклами?
Вимкнути на 10 секунд