Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України з бухгалтерського обліку

Редакція ПБО
Податки & бухоблік Жовтень, 2011/№ 87
В обраному У обране
Друк
Наказ від 26.09.2011 р. № 1204

Міністерства та відомства України

 

Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України з бухгалтерського обліку*

Наказ від 26.09.2011 р. № 1204

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 12 жовтня 2011 р. за № 1181/19919

(витяг)

 

Відповідно до статті 6 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»

НАКАЗУЮ:

1.

Затвердити Зміни до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України з бухгалтерського обліку, схвалені Методологічною радою з бухгалтерського обліку при Міністерстві фінансів України, що додаються**.

2. У

пункті 3 наказу Міністерства фінансів України від 25.01.2011 № 27 «Про затвердження Положення бухгалтерського обліку «Податкові різниці», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21.02.2011 за № 212/18950, цифри «2012» замінити цифрами «2013».

<…>

5. Цей

наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

<…>

Міністр Ф. Ярошенко

 

* Див. також матеріал на с. 30. —

Прим. ред.

**

Зміни не публікуються, оскільки витяги з відповідних нормативно-правових актів Мінфіну наводимо нижче у кодифікованому вигляді з урахуванням унесених змін.

Зміни в тексі виділено так: доповнені норми напівжирним курсивом, виключені — світлим курсивом з прокресленням та в квадратних дужках. —

Прим. ред.

 

 

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 «Баланс»

(

із змінами і доповненнями, останні з яких унесено наказом МФУ від 26.09.2011 р. № 1204)

(витяг)

 

Загальні положення

<…>

6. У балансі відображаються активи, зобов’язання та власний капітал підприємства у тисячах гривень без десяткових знаків.

У випадках, передбачених нормативно-правовими актами, складається окремий баланс. Для складання окремого балансу дані первинних документів про господарські операції філій, представництв, відділень та інших відокремлених підрозділів, виділених підприємством (юридичною особою) на окремий баланс, а також про господарські операції, які відповідно до законодавства підлягають відображенню в окремому балансі, заносяться до окремих (відкритих для цього відокремленого підрозділу або для відображення господарських операцій з певної діяльності підприємства) регістрів бухгалтерського обліку. За даними окремих регістрів бухгалтерського обліку складаються окремий баланс і відповідні форми фінансової звітності щодо зазначених господарських операцій. Показники окремого балансу і відповідних форм фінансової звітності включаються до балансу підприємства і відповідних форм фінансової звітності юридичної особи. Особливості складання окремого балансу спільної діяльності визначаються положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку.

При складанні балансу та відповідних форм фінансової звітності підприємств з урахуванням показників окремого балансу та відповідних форм окремої фінансової звітності інформація про внутрішньогосподарські розрахунки (взаємні зобов’язання у рівній сумі) не наводиться.

<…>

Зміст статей балансу

<…>

34. У статті «Грошові кошти та їх еквіваленти» відображаються кошти в касі, на поточних та інших рахунках у банках, які можуть бути використані для поточних операцій, а також еквіваленти грошових коштів. У цій статті окремо наводяться кошти в національній та іноземній валютах. Кошти, які не можна використати для операцій протягом одного року, починаючи з дати балансу або протягом операційного циклу внаслідок обмежень, слід виключати зі складу оборотних активів та відображати як необоротні активи. У [

вписуваному] рядку 231 «у т. ч. в касі» наводять суму наявної в касах підприємства готівки (як, у тому числі з рядка 230).

<…>

 

Начальник Управління методології бухгалтерського обліку В. Пархоменко

 

 

 

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 3 «Звіт про фінансові результати»

(

із змінами і доповненнями, останні з яких унесено наказом МФУ від 26.09.2011 р. № 1204)

(витяг)

 

<…>

Визначення прибутку (збитку) за звітний період

<…>

19. У статті «Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)» показується виробнича собівартість реалізованої продукції (робіт, послуг) та/або собівартість реалізованих товарів. Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) визначається згідно з положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку 9 «Запаси», 16 «Витрати», 30 «Біологічні активи». У цій статті організації, основною діяльністю яких є торгівля цінними паперами, відображають балансову вартість реалізованих цінних паперів. Підприємства, які відповідно до законодавства є страховиками, у цій статті наводять виплати страхових сум та страхових відшкодувань. Підприємства, які здійснюють діяльність з випуску та проведення лотерей, у цій статті наводять відрахування на створення (формування) за звітний період призового фонду, а також резерву, що покриває величину джек-поту, не забезпечену сплатою участі у лотереї.

 

[

Підприємства, які визначають собівартість згідно з підпунктом 11.1 пункту 11 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 16 «Витрати», у цій статті показують собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) за прямими витратами.

19.1. У статті «Загальновиробничі витрати» відображаються загальновиробничі витрати, якщо у статті «Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)» наводиться собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) за прямими витратами згідно з підпунктом 11.1 пункту 11 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 16 «Витрати».

]

<…>

 

Начальник Управління методології бухгалтерського обліку В. Пархоменко

 

 

 

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 «Витрати»

(

із змінами і доповненнями, останні з яких унесено наказом МФУ від 26.09.2011 р. № 1204)

(витяг)

 

<…>

Склад витрат

<…>

11. Собівартість реалізованої продукції (робіт, послуг) складається з виробничої собівартості продукції (робіт, послуг), яка була реалізована протягом звітного періоду, нерозподілених постійних загальновиробничих витрат та наднормативних виробничих витрат.

До виробничої собівартості продукції (робіт, послуг) включаються:

прямі матеріальні витрати;

прямі витрати на оплату праці;

інші прямі витрати;

змінні загальновиробничі та постійні розподілені загальновиробничі витрати.

Виробнича собівартість продукції зменшується на справедливу вартість супутньої продукції, яка реалізується, та вартість супутньої продукції в оцінці можливого її використання, що використовується на самому підприємстві.

Перелік і склад статей калькулювання виробничої собівартості продукції (робіт, послуг) установлюються підприємством.

[

11.1. Підприємство може визначати собівартість за прямими витратами, пов’язаними з виробництвом продукції, виконанням робіт, наданням послуг, а саме:

прямими матеріальними витратами;

прямими витратами на оплату праці;

амортизацією виробничих основних засобів та нематеріальних активів, безпосередньо пов’язаних з виробництвом продукції, виконанням робіт, наданням послуг;

вартістю придбаних послуг, прямо пов’язаних з виробництвом продукції (товарів), виконанням робіт, наданням послуг;

іншими прямими витратами, у тому числі витратами з придбання електричної енергії (включаючи реактивну).

При застосуванні такого підходу витрати до складу собівартості продукції (робіт, послуг) включаються з урахуванням вимог податкового законодавства, а інформація про суму загальновиробничих витрат розкривається у Звіті про фінансові результати окремою статтею.

]

<…>

 

Начальник Управління методології бухгалтерського обліку В. Пархоменко

<…>

 

 

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 25 «Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва»

(

із змінами і доповненнями, останні з яких унесено наказом МФУ від 26.09.2011 р. № 1204)

(витяг)

 

<…>

II. Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва

<…>

5. Зміст статей звіту про фінансові результати

<…>

5.5. У статті «Інші доходи» відображаються: дивіденди, відсотки, доходи від участі в капіталі та інші доходи, отримані від фінансових інвестицій; дохід від реалізації фінансових інвестицій; дохід від неопераційних курсових різниць; інші доходи, які виникають у процесі звичайної діяльності, але не пов’язані з операційною діяльністю підприємства. Також у цій статті наводиться сума доходів від надзвичайних подій.

5.6. У статті «Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)» показується виробнича собівартість реалізованої продукції (робіт, послуг) та/або собівартість реалізованих товарів, визначена відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 16 «Витрати», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31.12.99 № 318, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19.01.2000 за № 27/4248 (із змінами).

5.7. У статті «Інші операційні витрати» наводяться [

загальновиробничі витрати,] адміністративні витрати, витрати на збут, а також собівартість реалізованих оборотних активів (крім готової продукції, товарів і фінансових інвестицій), необоротних активів, утримуваних для продажу, та груп вибуття; відрахування на створення резерву сумнівних боргів і сума списаних безнадійних боргів; втрати від знецінення виробничих запасів; втрати від операційних курсових різниць; визнані економічні санкції; відрахування для забезпечення відшкодування наступних операційних витрат; інші витрати, що пов’язані з операційною діяльністю підприємства. У цій статті також відображається належна до сплати за звітний період відповідно до законодавства сума податків і зборів. Конкретна назва податку або збору і відповідна сума наводяться у рядку 091.

<…>

III. Спрощений фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва

<…>

2.5. У статті «Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)» наводиться виробнича собівартість реалізованої продукції (робіт, послуг) та/або собівартість реалізованих товарів.

Собівартість виготовлених та реалізованих товарів, виконаних робіт, наданих послуг складається з таких витрат, прямо пов’язаних з виробництвом таких товарів, виконанням робіт, наданням послуг:

<…>

вартості придбаних послуг, прямо пов’язаних з їх виробництвом (наданням);

інших прямих витрат;

загальновиробничих витрат,

<…>

2.6. У статті «Інші витрати» наводяться інші витрати операційної діяльності та інші витрати звичайної діяльності: [

загальновиробничі витрати,] адміністративні витрати, витрати на збут, собівартість реалізованих оборотних активів (крім готової продукції, товарів); сума списаних безнадійних боргів; втрати від знецінення виробничих запасів; втрати від операційних курсових різниць; визнані економічні санкції; інші витрати, що пов’язані з операційною діяльністю підприємства, витрати на сплату процентів та інші витрати підприємства, пов’язані із запозиченнями; втрати від участі в капіталі; собівартість реалізації фінансових інвестицій, необоротних активів; втрати від неопераційних курсових різниць; інші витрати підприємства. У цій статті також відображається належна до сплати за звітний період відповідно до законодавства сума податків і зборів. Конкретна назва податку або збору і відповідна сума наводяться у рядку 101. У цій статті також наводиться інформація про втрати від надзвичайних подій.

<…>

 

Начальник Управління методології бухгалтерського обліку О. Канцуров

<…>

 

 

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 29 «Фінансова звітність за сегментами»

(

із змінами і доповненнями, останні з яких унесено наказом МФУ від 26.09.2011 р. № 1204)

(витяг)

 

Загальні положення

<…>

2. Норми Положення (стандарту) 29 застосовуються підприємствами, організаціями та іншими юридичними особами (далі — підприємство) незалежно від форм власності (крім малих підприємств, неприбуткових організацій, банків і бюджетних установ), якщо підприємство зобов’язано оприлюднювати річну фінансову звітність або підприємство займає монопольне (домінуюче) становище на ринку продукції (товарів, робіт, послуг), або якщо щодо продукції (товарів, робіт, послуг) підприємства до початку звітного року прийнято рішення про державне регулювання цін,

у тому числі підприємства, які здійснюють виробництво, транспортування, постачання теплової енергії та надають послуги з централізованого водопостачання та водовідведення.

<…>

Визначення звітних сегментів

<…>

9. Господарський сегмент або географічний сегмент визначається звітним, якщо більша частина його доходу створюється від продажу продукції (товарів, робіт, послуг) зовнішнім покупцям і одночасно показники його діяльності відповідають одному з таких критеріїв:

<…>

Підприємства, які займають монопольне (домінуюче) становище на ринку продукції (товарів, робіт, послуг) або щодо продукції (товарів, робіт, послуг) яких до початку звітного року прийнято рішення про державне регулювання цін,

у тому числі підприємства, які здійснюють виробництво, транспортування, постачання теплової енергії та надають послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, визначають такі види продукції (товарів, робіт, послуг) окремими пріоритетними звітними господарськими сегментами незалежно від того, чи відповідають показники діяльності критеріям, наведеним в абзацах першому — четвертому цього пункту.

<…>

Визначення доходів і витрат звітних сегментів

<…>

21. До складу витрат звітних сегментів не включаються: адміністративні витрати та витрати на збут, які пов’язані з діяльністю підприємства в цілому і не можуть бути віднесені до окремого сегмента; витрати з податку на прибуток; надзвичайні витрати, якщо їх виникнення прямо не пов’язано з певним звітним сегментом.

Адміністративні витрати, витрати на збут, інші операційні витрати наводяться в сумі, яка безпосередньо стосується звітного сегмента або визначена шляхом розподілу на обґрунтованій та послідовній основі на окремий звітний сегмент (наприклад, пропорційно доходу від реалізації продукції, товарів, робіт, послуг зовнішнім покупцям).

Розподіл витрат на підприємствах, які здійснюють виробництво, транспортування, постачання теплової енергії та надають послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, здійснюється в порядку, визначеному законодавством

.

<…>

 

Начальник Управління методології бухгалтерського обліку В. Пархоменко

<…>

 

 

Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій

(

із змінами і доповненнями, останні з яких унесено наказом МФУ від 26.09.2011 р. № 1204)

(витяг)

 

<…>

Рахунок 23 «Виробництво»

Цей рахунок призначений для узагальнення інформації про витрати на виробництво продукції (робіт, послуг).

Зокрема, цей рахунок використовується для обліку на окремих субрахунках витрат:

<…>

дорожніх господарств на утримання й ремонт автомобільних шляхів;

підприємств, які здійснюють виробництво, транспортування, постачання теплової енергії та надають послуги з централізованого водопостачання та водовідведення та ведуть окремий облік витрат за кожним видом діяльності, що підлягає ліцензуванню;

інших підприємств та організацій;

<…>

Рахунок 70 «Доходи від реалізації»

Рахунок 70 «Доходи від реалізації» призначено для узагальнення інформації про доходи від реалізації готової продукції, товарів, робіт і послуг, доходів від страхової діяльності, про доходи від грального бізнесу, від проведення лотерей, а також про суму знижок, наданих покупцям, та про інші вирахування з доходу.

Підприємства, які здійснюють виробництво, транспортування, постачання теплової енергії та надають послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, ведуть окремий облік доходів на окремих субрахунках за кожним видом діяльності, що підлягає ліцензуванню.

Рахунок 70 «Доходи від реалізації» має такі субрахунки:

<…>

Рахунок 91 «Загальновиробничі витрати»

<…>

 

Рахунок 91 «Загальновиробничі витрати» кореспондує

 

за дебетом з кредитом рахунків:

 

за кредитом з дебетом рахунків:

13

«Знос (амортизація) необоротних активів»

23

«Виробництво»

 

 

[79]

[»Фінансові результати»]

20

«Виробничі запаси»

90

«Собівартість реалізації»

<…>

<…>

<…>

<…>

 

Начальник управління методології бухгалтерського обліку В. Пархоменко

 

 

Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 19 квітня 2001 р. № 186

План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій суб’єктів малого підприємництва

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 5 травня 2001 р. за № 389/5580

(

із змінами і доповненнями, останні з яких унесено наказом МФУ від 26.09.2011 р. № 1204)

(витяг)

 

Синтетичні рахунки

Призначення

Код

Назва

1

2

3

<…>

<…>

<…>

90

Собівартість реалізації

Облік та узагальнення інформації про виробничу собівартість реалізованої продукції (робіт, послуг) та/або собівартість реалізованих товарів

91

Загальновиробничі витрати

Облік та узагальнення інформації про накладні виробничі витрати на організацію та управління виробництвом, а також витрати на утримання та експлуатацію машин і устаткування

96

Інші витрати

Облік та узагальнення інформації про інші витрати операційної діяльності та інші витрати звичайної діяльності, а також обліковуються належна до сплати за звітний період відповідно до законодавства сума податків і зборів (обов’язкових платежів) та сума втрат від надзвичайних подій

 

Начальник Управління методології бухгалтерського обліку у виробничій сфері В. Пархоменко

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити
Завантажуйте наш мобільний додаток iFactor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Закрити
icon-block
Заважає реклама?
Ви маєте можливість її відключити!
Бажаєте побачити, як сайт буде виглядати без реклами?
Вимкнути на 10 секунд