Теми статей
Обрати теми

Положення про реєстрацію платників податку на додану вартість

Редакція ПБО
Наказ від 22.12.2010 р. № 978

Затверджено наказом Державної податкової адміністрації України від 22.12.2010 р. № 978

Положення про реєстрацію платників податку на додану вартість

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 29 грудня 2010 р. за № 1400/18695

(витяг)

 

I. Загальні положення

1. Це Положення розроблене відповідно до розділу V «Податок на додану вартість» Податкового кодексу України (далі — Кодекс), Закону України «Про державну податкову службу в Україні» та інших нормативно-правових актів.

2.

Цим Положенням визначається порядок:

реєстрації платників податку на додану вартість;

анулювання реєстрації платників податку на додану вартість;

ведення реєстру платників податку на додану вартість (далі — Реєстр);

присвоєння індивідуального податкового номера платника податку на додану вартість;

оприлюднення даних з Реєстру;

перереєстрації платників податку на додану вартість та заміни свідоцтв про реєстрацію платників податку на додану вартість;

ведення документації при реєстрації/анулюванні реєстрації платників податку на додану вартість;

засвідчення копій свідоцтв про реєстрацію платників податку на додану вартість.

3.

Цим Положенням визначаються форми:

заяв про реєстрацію платників податку на додану вартість;

свідоцтв про реєстрацію платників податку на додану вартість;

документів про анулювання реєстрації платників податку на додану вартість;

журналів реєстрації платників податку на додану вартість;

інших документів з питань реєстрації/анулювання реєстрації, перереєстрації та заміни свідоцтв про реєстрацію платників податку на додану вартість.

4.

Особа — будь-яка з осіб, наведених у підпункті 14.1.139 пункту 14.1 статті 14 розділу I Кодексу:

суб'єкт господарювання — юридична особа, у тому числі підприємство з іноземними інвестиціями, незалежно від форми та часу внесення таких інвестицій;

інша юридична особа, що не є суб'єктом господарювання;

фізична особа (громадянин України, іноземець та особа без громадянства), яка здійснює діяльність, що належить згідно із законодавством до підприємницької (крім фізичних осіб, що знаходяться на спрощеній системі оподаткування, обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва відповідно до законодавства), та/або ввозить товари на митну територію України;

представництво нерезидента, що не має статусу юридичної особи.

4.1. Для цілей оподаткування дві чи більше осіб, які здійснюють спільну діяльність без утворення юридичної особи, вважаються окремою особою у межах такої діяльності.

Облік результатів спільної діяльності ведеться платником податку, уповноваженим на це іншими сторонами згідно з умовами договору, окремо від обліку господарських результатів такого платника податку.

4.2. Платником податку на додану вартість може бути зареєстровано інвестора, який на період дії угоди про розподіл продукції сплачує податок на додану вартість з урахуванням особливостей, передбачених розділом XVIII Кодексу.

4.3. Якщо особи, не зареєстровані як платники податку, ввозять товари на митну територію України в обсягах, що підлягають оподаткуванню згідно із законом, такі особи сплачують податок під час митного оформлення товарів без реєстрації як платники такого податку.

4.4. Особою, відповідальною за нарахування та сплату податку до бюджету у разі постачання послуг нерезидентами, у тому числі їх постійними представництвами, не зареєстрованими як платники податку, якщо місце постачання послуг розташоване на митній території України, є отримувач послуг.

Особи, зазначені у цьому підпункті, мають права, виконують обов'язки та несуть відповідальність, передбачену законом, як платники податку.

5.

Відповідно до пункту 180.1 статті 180 розділу V Кодексу для цілей оподаткування платником податку на додану вартість (далі — платник ПДВ) є:

5.1. Будь-яка особа, що провадить господарську діяльність і реєструється за своїм добровільним рішенням як платник податку у порядку, визначеному статтею 183 розділу V Кодексу.

5.2. Будь-яка особа, що зареєстрована або підлягає реєстрації як платник податку.

5.3. Будь-яка особа, що ввозить товари на митну територію України в обсягах, які підлягають оподаткуванню, та на яку покладається відповідальність за сплату податків у разі переміщення товарів через митний кордон України відповідно до Митного кодексу України, а також:

5.3.1. Особа, на яку покладається дотримання вимог митних режимів, які передбачають повне або часткове умовне звільнення від оподаткування, у разі порушення таких митних режимів, встановлених митним законодавством;

5.3.2. Особа, яка використовує, у тому числі при ввезенні товарів на митну територію України, податкову пільгу не за цільовим призначенням та/або всупереч умовам чи цілям її надання згідно із Кодексом, а також будь-які інші особи, що використовують податкову пільгу, яку для них не призначено.

Норми цього пункту не застосовуються до операцій з ввезення на митну територію України фізичними особами (громадянами) чи суб'єктами підприємницької діяльності, які не є платниками податку, культурних цінностей, зазначених у пункті 197.7 статті 197 розділу V Кодексу.

5.4. Особа, що веде облік результатів діяльності за договором про спільну діяльність без утворення юридичної особи.

5.5. Особа — управитель майна, яка веде окремий податковий облік з податку на додану вартість щодо господарських операцій, пов'язаних з використанням майна, що отримане в управління за договорами управління майном. Для цілей оподаткування господарські відносини між управителем майна з власної господарської діяльності та його діяльності з управління майном прирівнюються до відносин на основі окремих цивільно-правових договорів (далі — управитель майна)*.

* Після набрання чинності Законом № 3609 у цей пункт, напевно, повинні бути внесені зміни та уточнення для приведення його у відповідність до чинного законодавства.

5.6. Особа, що проводить операції з постачання конфіскованого майна, знахідок, скарбів, майна, визнаного безхазяйним, майна, за яким не звернувся власник до кінця строку зберігання, та майна, що за правом успадкування чи на інших законних підставах переходить у власність держави (у тому числі майна, визначеного у статті 172 Митного кодексу України), незалежно від того, чи досягає вона загальної суми операцій із постачання товарів/послуг, визначеної пунктом 181.1 статті 181 розділу V Кодексу, а також незалежно від того, який режим оподаткування використовує така особа згідно із законодавством.

5.7. Особа, уповноважена вносити податок з об'єктів оподаткування, які виникають внаслідок поставки послуг підприємствами залізничного транспорту з їх основної діяльності, що перебувають у підпорядкуванні платника податку в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

6. Особі, що реєструється як платник податку, присвоюється індивідуальний податковий номер, який використовується для сплати податку.

6.1. Індивідуальний податковий номер є єдиним для всього інформаційного простору України і зберігається за платником ПДВ до моменту анулювання реєстрації платника ПДВ.

6.2. Використання індивідуального податкового номера, наданого при реєстрації, є обов'язковим при оформленні й користуванні всіма видами документів, які пов'язані з розрахунками при придбанні товарів, обліком, звітністю про податок на додану вартість, оформленні податкового кредиту.

6.3.

Індивідуальний податковий номер становить:

6.3.1.

Для юридичних осіб — 12-розрядний числовий код такої структури: 7 знаків включають перші 7 знаків коду за Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України (далі — код ЄДРПОУ) без контрольного числа, 8-й та 9-й знаки — код області за системою кодування, прийнятою в органах державної податкової служби (далі — податкові органи), 10-й та 11-й знаки — код адміністративного району за системою кодування, прийнятою в податкових органах, 12-й знак — контрольний розряд, алгоритм формування якого встановлює центральний орган державної податкової служби України.

6.3.2.

Для фізичних осіб — 10-значний реєстраційний номер облікової картки платника податків.

Для фізичних осіб — підприємців, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний податковий орган і мають відмітку у паспорті, стосовно яких замість реєстраційного номера облікової картки платника податків до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців (далі — Єдиний державний реєстр) і свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особи — підприємця внесено серію та номер паспорта, індивідуальний податковий номер становить 10-значний номер, що включає номер паспорта.

6.3.3. Для осіб, відповідальних за нарахування та сплату податку на додану вартість до бюджету під час виконання договорів про спільну діяльність без створення юридичної особи, управителів майна за договорами управління майном, інвесторів відповідно до угод про розподіл продукції, — 9-значний податковий номер, який надають податкові органи згідно з порядком обліку платників податків і зборів, визначеним центральним органом державної податкової служби відповідно до пункту 63.10 статті 63 розділу II Кодексу (далі — Порядок обліку). Такі особи у реєстраційній заяві проставляють зазначений податковий номер, який повинен відповідати індивідуальному податковому номеру.

Для осіб, відповідальних за утримання та внесення податку на додану вартість до бюджету під час виконання декількох договорів про спільну діяльність або договорів управління майном, свідоцтво про реєстрацію платника ПДВ видається на кожний із зазначених договорів.

6.3.4. Для представництв нерезидентів в Україні індивідуальний податковий номер формується у такому самому порядку, як і для юридичних осіб.

6.3.5. Для представництв нерезидентів в Україні, які були зареєстровані платниками ПДВ до 1 червня 2006 року і не мають коду ЄДРПОУ, індивідуальним податковим номером є 9-значний податковий номер, який надають податкові органи. Перереєстрація таких представництв нерезидентів як платників ПДВ, а також заміна їм відповідних свідоцтв здійснюються після включення таких відокремлених підрозділів до ЄДРПОУ.

 

II. Реєстр платників податку на додану вартість

1.

Реєстр — це автоматизований банк даних, створений відповідно до пункту 183.12 статті 183 розділу V Кодексу для забезпечення:

реєстрації та єдиного обліку платників ПДВ;

єдиних принципів ідентифікації платників ПДВ;

контролю за справлянням податку на додану вартість;

організації суцільного й вибіркового аналізу.

Складовою частиною Реєстру є реєстр суб'єктів спеціального режиму оподаткування.

2.

У Реєстр включаються такі види даних:

ідентифікаційні — індивідуальний податковий номер та номер свідоцтва платника ПДВ, код ЄДРПОУ, податковий номер, який надають податкові органи, реєстраційний номер облікової картки платника податків, а також найменування — для юридичних осіб та прізвище, ім'я, по батькові — для фізичних осіб — підприємців;

довідкові — дані про місцезнаходження (місце проживання), телефони платника ПДВ, прізвища, імена, по батькові та реєстраційні номери облікових карток платника податків керівника і головного бухгалтера юридичної особи — платника ПДВ;

реєстраційні — дані про реєстрацію, перереєстрацію, анулювання свідоцтв та анулювання реєстрації платників ПДВ, виключення із реєстру суб'єктів спеціального режиму оподаткування, зміни режимів оподаткування податком на додану вартість;

класифікаційні — дані про види діяльності суб'єкта спеціального режиму оподаткування;

кількісні — дані щодо загальних сум оподатковуваних операцій та вартості поставлених товарів, які вказуються у реєстраційних заявах;

інші дані, передбачені формами документів, встановленими цим Положенням.

3. Формування та ведення Реєстру здійснює центральний орган державної податкової служби. Дані Реєстру передаються до податкових органів в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі (далі — регіональні податкові органи), а також податкових органів у районах, містах, районах у містах, міжрайонних, об'єднаних та спеціалізованих податкових органів (далі — районні податкові органи).

Податкові органи забезпечують достовірність даних про платників податків у Реєстрі, їх захист від несанкціонованого доступу, оновлення, архівування та відновлення даних.

4.

З числа обов'язків щодо ведення Реєстру центральний орган державної податкової служби здійснює:

розробку організаційних та методологічних принципів ведення Реєстру;

організацію реєстрації платників ПДВ;

присвоєння платникам ПДВ індивідуального податкового номера;

формування номерів свідоцтв про реєстрацію платників ПДВ;

розробку технології та програмно-технічних засобів ведення Реєстру;

виконання функцій адміністратора бази даних Реєстру (накопичення, аналіз даних, що надходять з регіональних податкових органів, контроль за достовірністю та актуалізацією даних, зберіганням, захистом їх, контроль за правом доступу тощо);

автоматизоване ведення бази Реєстру;

розробку нормативних документів на створення, ведення та користування даними Реєстру;

оприлюднення даних з Реєстру.

5.

Регіональні податкові органи здійснюють:

виконання функцій адміністратора бази даних регіонального рівня (накопичення, аналіз даних, що надходять з місцевих податкових органів, контроль за достовірністю та актуалізацією даних, зберіганням, захистом їх, контроль за правом доступу тощо);

забезпечення організації реєстрації та облік платників ПДВ, що перебувають на їх території;

передавання змін і доповнень до Реєстру до центрального органу державної податкової служби та підпорядкованих районних податкових органів.

6.

Районні податкові органи здійснюють:

приймання заяв, контроль за повнотою даних щодо відповідності нормативним документам;

обробку даних заяв та документів щодо реєстрації, перереєстрації, анулювання свідоцтв та анулювання реєстрації платників ПДВ, виключення із реєстру суб'єктів спеціального режиму оподаткування;

формування файлів для передання до регіональних податкових органів;

приймання файлів з регіональних баз з присвоєними індивідуальними податковими номерами та номерами свідоцтв про реєстрацію платників ПДВ;

видачу, заміну свідоцтв про реєстрацію платників ПДВ та засвідчення їх копій;

виконання функцій адміністратора бази даних районного рівня (накопичення, аналіз даних, контроль за достовірністю та актуалізацією даних, зберіганням, захистом їх, контроль за правом доступу тощо);

моніторинг платників ПДВ, включених до Реєстру;

формування бази даних платників ПДВ районного рівня.

7. Використання даних Реєстру державними органами здійснюється відповідно до чинного законодавства України.

7.1. Дані з Реєстру про видані та анульовані свідоцтва про реєстрацію платників ПДВ передаються центральним органом державної податкової служби до Державної митної служби України, яка доводить таку інформацію до відома митних органів.

7.2. Порядок і умови надання центральним податковим органом даних з Реєстру про видані та анульовані свідоцтва про реєстрацію платників ПДВ іншим державним органам встановлюються договорами про взаємодію чи інформаційне співробітництво.

8. Відповідно до пункту 183.13 статті 183 розділу V Кодексу для інформування платників ПДВ центральний орган державної податкової служби щодекади, але не пізніше 2, 12 та 22 числа кожного місяця, оприлюднює на веб-сайті центрального органу державної податкової служби (www.sta.gov.ua):

дані з Реєстру із зазначенням найменування або прізвища, імені та по батькові платника ПДВ, дати податкової реєстрації, індивідуального податкового номера, номера та дати початку дії свідоцтва про реєстрацію;

інформацію про осіб, позбавлених реєстрації як платників ПДВ за заявою платника ПДВ або з ініціативи податкових органів чи за рішенням суду, а саме: про анульовані свідоцтва платників ПДВ із зазначенням індивідуальних податкових номерів, дат, причин та підстав для анулювання свідоцтв.

Додатково до таких даних з реєстру суб'єктів спеціального режиму оподаткування оприлюднюються дані про дату реєстрації суб'єктом спеціального режиму оподаткування, дату виключення із такого реєстру, а також дату, з якої сільськогосподарське підприємство вважається платником ПДВ на загальних підставах.

9. Якщо реєстрацію особи як платника ПДВ було анульовано та відомості із Реєстру про таке анулювання були оприлюднені відповідно до цього Положення, то право доступу до таких відомостей є забезпеченим та інформація про таке анулювання вважається доведеною до відома заінтересованих осіб.

10. Якщо за ініціативою податкового органу анульовано реєстрацію особи як платника ПДВ або виключено особу з реєстру суб'єктів спеціального режиму оподаткування, то право доступу цієї особи до таких відомостей є забезпеченим та інформація про таке анулювання є доведеною до її відома з дати отримання такою особою відповідного рішення про анулювання. Якщо відомості про таке анулювання були оприлюднені відповідно до цього Положення раніше, ніж особа отримала відповідне рішення про анулювання, то право доступу цієї особи до таких відомостей є забезпеченим та інформація про таке анулювання вважається доведеною до її відома з дати такого оприлюднення.

 

III. Реєстрація платників податку на додану вартість

1. Реєстрація осіб платниками ПДВ, перереєстрація та заміна свідоцтв про таку реєстрацію проводяться шляхом внесення записів до Реєстру із формуванням за кожним таким записом окремого номера свідоцтва і визначення дати початку його дії та дати анулювання.

Особа є зареєстрованою платником ПДВ з відповідної дати реєстрації, внесеної до Реєстру. Реєстрація платника ПДВ є анульованою з дати анулювання свідоцтва про таку реєстрацію та виключення цього платника ПДВ з Реєстру згідно з розділом V цього Положення.

2. Платником ПДВ можуть бути зареєстровані особи, визначені у пункті 4 розділу I цього Положення та які відповідають вимогам пункту 5 розділу I цього Положення.

Для реєстрації платником ПДВ особа повинна перебувати на обліку в податковому органі за місцезнаходженням або місцем проживання відповідно до Порядку обліку.

3. Відповідно до пункту 181.1 статті 181 розділу V Кодексу у разі якщо загальна сума від здійснення операцій з постачання товарів/послуг, що підлягають оподаткуванню згідно з розділом V Кодексу, у тому числі з використанням локальної або глобальної комп'ютерної мережі, нарахована (сплачена) такій особі протягом останніх 12 календарних місяців, сукупно перевищує 300000 гривень (без урахування податку на додану вартість), така особа зобов'язана зареєструватися як платник ПДВ в податковому органі за своїм місцезнаходженням (місцем проживання) з дотриманням вимог, передбачених статтею 183 розділу V Кодексу, крім особи, яка є платником єдиного податку.

4. Відповідно до пункту 182.1 статті 181 розділу V Кодексу якщо особа, яка провадить оподатковувані операції і відповідно до пункту 181.1 статті 181 розділу V Кодексу не є платником податку у зв'язку з тим, що обсяги оподатковуваних операцій є меншими від встановленої зазначеною статтею суми та обсяги постачання товарів/послуг іншим платникам податку за останні 12 календарних місяців сукупно становлять не менше 50 відсотків загального обсягу постачання, вважає за доцільне добровільно зареєструватися як платник податку, така реєстрація здійснюється за її заявою*.

* Після набрання чинності Законом № 3609 у цей пункт, напевно, повинні бути внесені зміни та уточнення для приведення його у відповідність до чинного законодавства.

5. Будь-яка особа, що підлягає обов'язковій реєстрації чи прийняла рішення про добровільну реєстрацію як платника ПДВ, подає до податкового органу за своїм місцезнаходженням (місцем проживання) реєстраційну заяву платника податку на додану вартість за формою № 1-ПДВ (

додаток 1**).

5.1. Така заява подається особисто такою фізичною особою або безпосередньо керівником юридичної особи — платника (в обох випадках з документальним підтвердженням особи та повноважень) до податкового органу за місцезнаходженням (місцем проживання) особи*.

** Додатки не публікуються. —

Прим. ред.

У заяві зазначаються підстави для реєстрації особи як платника податку.

5.2. Будь-яка особа, що підлягає обов'язковій реєстрації як платник ПДВ, вважається платником ПДВ з першого числа місяця, що настає за місяцем, в якому досягнуто обсягу оподатковуваних операцій, визначеного у статті 181 розділу V Кодексу, без права на віднесення сум податку на додану вартість до податкового кредиту та отримання бюджетного відшкодування до моменту реєстрації платником ПДВ*.

* Після набрання чинності Законом № 3609 у цей пункт, напевно, повинні бути внесені зміни та уточнення для приведення його у відповідність до чинного законодавства.

6. У разі переходу на спрощену систему оподаткування із сплатою податку на додану вартість або відмови від застосування спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності особа реєструється платником ПДВ у порядку, визначеному Кодексом та цим Положенням*.

* Після набрання чинності Законом № 3609 у цей пункт, напевно, повинні бути внесені зміни та уточнення для приведення його у відповідність до чинного законодавства.

6.1. Особи, що переходять на загальну систему оподаткування із спрощеної системи оподаткування за умови, якщо такі особи відповідають вимогам, визначеним пунктом 181.1 статті 181 або пунктом 182.1 статті 182 розділу V Кодексу, що не передбачає сплати податку на додану вартість, подають реєстраційну заяву одночасно з поданням заяви про відмову від застосування спрощеної системи оподаткування.

Датою переходу зазначених осіб на загальну систему оподаткування є дата їх реєстрації як платників ПДВ.

Особи, які перейшли на загальну систему оподаткування із спрощеної системи оподаткування і не були зареєстровані платниками ПДВ, підлягають обов'язковій реєстрації платниками ПДВ з урахуванням вимог пункту 181.1 статті 181 розділу V Кодексу. Обсяг оподатковуваних операцій визначається починаючи з періоду переходу на загальну систему оподаткування.

6.2. Не зареєстрована платником ПДВ особа, яка, перебуваючи на спрощеній системі оподаткування та сплачуючи єдиний податок, перевищила обмеження щодо обсягу виручки від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за рік, установленого статтею 1 Указу Президента України від 03.07.98 № 727 «Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва» (у редакції Указу Президента України від 28.06.99 № 746) (далі — Указ), зобов'язана подати до податкового органу заяву про реєстрацію як платника ПДВ. Реєстраційна заява платника ПДВ має бути подана (надіслана) податковому органу:

фізичною особою — підприємцем — не пізніше 20 календарного дня з моменту перевищення;

юридичною особою не пізніше:

ніж за 15 днів до початку наступного звітного (податкового) періоду (кварталу), у якому відбулося перевищення, якщо перевищення відбулося у першому або другому місяці звітного періоду (кварталу);

20 календарного дня після закінчення звітного періоду (кварталу), у якому відбулося перевищення, якщо перевищення відбулося у третьому місяці звітного періоду (кварталу).

6.3. Не зареєстрована платником ПДВ юридична особа, яка згідно з Указом переходить на спрощену систему оподаткування, обліку і звітності та обрала ставку єдиного податку 6 відсотків, відповідно до статей 3 і 6 Указу підлягає обов'язковій реєстрації як платник ПДВ, починаючи з першого числа того звітного періоду (кварталу), з якого здійснено перехід на спрощену систему оподаткування за ставкою єдиного податку 6 відсотків. Реєстраційна заява платника ПДВ має бути подана податковому органу одночасно із заявою про перехід на спрощену систему оподаткування за ставкою єдиного податку 6 відсотків та не пізніше ніж за 15 днів до початку звітного періоду (кварталу), з якого здійснюється такий перехід.

Якщо особа, яка обирає ставку єдиного податку 6 відсотків, не підпадає під визначення платника ПДВ згідно з пунктом 5 розділу I цього Положення або наявні підстави для анулювання реєстрації платника ПДВ відповідно до пункту 1 розділу V цього Положення, податковий орган відмовляє такій особі у реєстрації платником ПДВ і застосуванні спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності за ставкою єдиного податку 6 відсотків.

6.4. Фізичні особи — підприємці, які до переходу на спрощену систему оподаткування, обліку та звітності були платниками ПДВ, подають до відповідного податкового органу заяву про анулювання реєстрації їх як платників ПДВ і повертають відповідне свідоцтво у порядку, визначеному цим Положенням.

7.

Реєстраційна заява платника ПДВ має бути подана податковому органу:

а) особами, що підлягають обов'язковій реєстрації згідно з пунктом 181.1 статті 181 розділу V Кодексу (пункт 3 цього розділу), — не пізніше 10 числа календарного місяця, що настає за місяцем, в якому вперше досягнуто обсягу оподатковуваних операцій, визначеного у статті 181 розділу V Кодексу;

б) особами, що прийняли добровільне рішення про реєстрацію платниками ПДВ (пункт 4 цього розділу), — не пізніше ніж за 20 календарних днів до початку податкового періоду, з якого такі особи вважатимуться платниками ПДВ та матимуть право на податковий кредит і виписку податкових накладних*.

* Після набрання чинності Законом № 3609 у цей пункт, напевно, повинні бути внесені зміни та уточнення для приведення його у відповідність до чинного законодавства.

7.1. Особа, яка не надсилає реєстраційну заяву у таких випадках та у такі строки, несе відповідальність за ненарахування або несплату цього податку на рівні зареєстрованого платника ПДВ без права нарахування податкового кредиту та отримання бюджетного відшкодування.

7.2. Реєстраційну заяву обов'язково має бути підписано заявником (заявниками) із зазначенням дати. Усі розділи реєстраційної заяви підлягають заповненню.

7.3. У заяві про реєстрацію платника ПДВ указується спосіб отримання свідоцтва про таку реєстрацію — поштою або безпосередньо в податковому органі.

Якщо особа обрала спосіб отримання свідоцтва поштою, то оплату вартості поштових послуг щодо відправлення свідоцтва така особа має здійснити до отримання свідоцтва шляхом подання до податкового органу поштових марок на суму, що відповідає вартості послуг поштового зв'язку з пересилання рекомендованого листа з повідомленням про вручення.

8. Особи, зазначені у пунктах 183.3 та 183.4 статті 183 розділу V Кодексу (підпункт 6.1 пункту 6, підпункт «б» пункту 7 цього розділу), можуть зазначити у заяві бажаний (запланований) день реєстрації як платника ПДВ, що відповідає даті початку проведення операцій чи даті початку податкового періоду (календарний місяць), з якого такі особи вважатимуться платниками ПДВ та матимуть право на виписку податкових накладних*.

* Після набрання чинності Законом № 3609 у цей пункт, напевно, повинні бути внесені зміни та уточнення для приведення його у відповідність до чинного законодавства.

8.1. Якщо протягом строку від подання реєстраційної заяви до бажаного дня реєстрації у особи виникнуть обставини або операції, при яких реєстрація платником ПДВ є обов'язковою згідно з пунктом 181.1 статті 181 розділу V Кодексу (пункт 3 цього розділу), така особа зобов'язана подати повторну реєстраційну заяву у строки, визначені пунктом 183.2 статті 183 розділу V Кодексу (підпункт «а» пункту 7 цього розділу). У цьому випадку реєстрація платника ПДВ з бажаного дня реєстрації анулюється та проводиться реєстрація платника ПДВ у загальному порядку згідно з цим Положенням.

8.2. Юридична особа, яка переходить із спрощеної системи оподаткування на загальну систему оподаткування або із загальної системи оподаткування на спрощену систему оподаткування зі сплатою податку на додану вартість у випадках, визначених відповідно підпунктами 6.1 та 6.3 пункту 6 цього розділу, може вказати бажаний день реєстрації, яким є перший день звітного періоду (кварталу), з якого здійснюється такий перехід, за умови подання реєстраційної заяви не пізніше ніж за 15 календарних днів до такого переходу.

8.3. Якщо особа, яка переходить на загальну систему оподаткування зі спрощеної системи оподаткування, подала до податкового органу реєстраційну заяву без зазначення бажаного дня реєстрації й останній день строку у 10 робочих днів від дня отримання реєстраційної заяви передує даті переходу такої особи на загальну систему оподаткування, то датою реєстрації такої особи платником ПДВ визначається перший день переходу такої особи на загальну систему оподаткування.

8.4. Якщо особа вказала у реєстраційній заяві бажаний день реєстрації та такий день визначений згідно з цим пунктом, то дата реєстрації такої особи відповідає бажаному дню реєстрації, вказаному у реєстраційній заяві. Якщо визначення бажаного дня реєстрації не відповідає цьому пункту, то датою реєстрації такої особи платником ПДВ є дата внесення відповідного запису до Реєстру.

9. При реєстрації платника ПДВ обов'язково проводиться перевірка його реєстраційних даних з Єдиного банку даних про платників податку — юридичних осіб або Реєстру самозайнятих осіб.

Дані реєстраційної заяви мають бути достовірними та відповідати відомостям Єдиного державного реєстру.

З метою перевірки достовірності даних про заявника податковий орган може звернутись до державного реєстратора за отриманням витягу з Єдиного державного реєстру.

10. Якщо в заяві про реєстрацію не зазначені обов'язкові реквізити, надані недостовірні або неповні дані (крім розділу 15 такої заяви), її не скріплено печаткою заявника, не підписано заявником (для фізичних осіб), відповідальною особою заявника (для юридичних осіб) чи особою, яка має документально підтверджене повноваження щодо підпису реєстраційної заяви від особи, яка реєструється платником ПДВ, то протягом 10 робочих днів від дня отримання заяви податковий орган звертається до особи з письмовою пропозицією надати нову заяву про реєстрацію (із зазначенням підстав неприйняття попередньої).

11. Податковий орган відмовляє в реєстрації особи як платника ПДВ, якщо за результатами розгляду реєстраційної заяви та/або поданих документів встановлено, що особа не здійснює постачання товарів/послуг або не відповідає вимогам, визначеним статтею 180, пунктом 181.1 статті 181, пунктом 182.1 статті 182 та пунктом 183.7 статті 183 розділу V Кодексу (пункт 5 розділу I, пункти 3, 4, підпункт 5.1 пункту 5 розділу III Положення), або якщо існують обставини, які є підставою для анулювання реєстрації згідно із статтею 184 розділу V Кодексу (пункт 1 розділу V Положення).

12. У разі відсутності підстав для відмови у реєстрації особи як платника ПДВ податковий орган зобов'язаний видати заявнику або відправити поштою (з повідомленням про вручення) свідоцтво про реєстрацію платника податку на додану вартість за формою № 2-ПДВ (

додаток 2) (далі — Свідоцтво) не пізніше наступного робочого дня після бажаного (запланованого) дня реєстрації платника ПДВ, зазначеного у його заяві, або протягом 10 робочих днів від дати надходження реєстраційної заяви, якщо бажаний (запланований) день реєстрації у заяві не зазначено чи такий день настає раніше дати, що припадає на останній день строку, встановленого для реєстрації платника ПДВ податковим органом. Якщо бажаний (запланований) день реєстрації, зазначений у заяві особи, настає після завершення 10 робочих днів від дати надходження реєстраційної заяви, податковий орган зобов'язаний видати заявнику або відправити поштою (з повідомленням про вручення) свідоцтво про реєстрацію такої особи як платника ПДВ не пізніше бажаного (запланованого) дня реєстрації платника ПДВ, зазначеного у його заяві.

Бланк Свідоцтва виготовляється на спеціальному папері, що забезпечує захист від підробки.

12.1. Перебіг строку у 10 робочих днів, установленого для податкової реєстрації, розпочинається з першого календарного дня, наступного за днем отримання податковим органом заяви про реєстрацію платника ПДВ. У разі якщо останній день строку подання заяви припадає на вихідний, святковий або неробочий день, останнім днем строку вважається наступний за вихідним, святковим або неробочим робочий день.

12.2.

Свідоцтво видається (направляється) платнику ПДВ у такому порядку:

12.2.1. Якщо особа обрала спосіб отримання Свідоцтва поштою, воно надсилається за місцезнаходженням (місцем проживання) платника ПДВ, указаним у Свідоцтві, з повідомленням про вручення за рахунок одержувача.

У податковому органі Свідоцтво може одержати сам платник ПДВ — фізична особа або відповідальна особа платника ПДВ — юридичної особи, вказана у реєстраційній заяві, чи будь-яка особа за наявності належним чином оформленої довіреності від платника ПДВ (далі — Представник платника). Особа, яка отримує Свідоцтво, має пред'явити паспорт або інший документ, що посвідчує особу.

Відомості про отримання Свідоцтва платником ПДВ чи Представником платника вказуються у корінці Свідоцтва. До корінця Свідоцтва долучаються довіреність у разі одержання Свідоцтва особою за довіреністю або повідомлення про вручення — у разі направлення поштою Свідоцтва платнику ПДВ.

12.2.2. Якщо особа обрала спосіб отримання Свідоцтва безпосередньо в податковому органі та протягом 10 робочих днів від дня надходження до податкового органу заяви про реєстрацію не отримала Свідоцтво з будь-яких причин, податковий орган у другій половині останнього календарного дня строку у 10 робочих днів направляє за місцезнаходженням (місцем проживання) платника ПДВ Свідоцтво поштовим відправленням з післяплатою за рахунок одержувача.

12.2.3. Якщо податковий орган або пошта не може вручити платнику ПДВ Свідоцтво у зв'язку з незнаходженням посадових осіб, відмовою прийняти таке Свідоцтво, відсутністю за місцезнаходженням (місцем проживання) платника ПДВ, то працівник того структурного підрозділу, яким надсилалось Свідоцтво, на підставі інформації структурного підрозділу, до функцій якого входить реєстрація вхідної та вихідної кореспонденції, або на підставі іншої інформації оформляє довідку, у якій вказує причину, що призвела до неможливості вручення Свідоцтва. Така довідка разом із Свідоцтвом зберігається у реєстраційній частині облікової справи платника податків. У цьому разі платник ПДВ чи Представник платника може отримати Свідоцтво в податковому органі у будь-який час до дати анулювання реєстрації згідно з цим Положенням. При цьому податковий орган здійснює заходи щодо встановлення місцезнаходження (місця проживання) платника ПДВ згідно з Порядком обліку.

12.3. У Свідоцтві найменування (прізвище, ім'я, по батькові) та місцезнаходження (місце проживання) платника ПДВ вказуються повністю, усі поля Свідоцтва заповнюються способом комп'ютерного друку та виконуються українською мовою прописними літерами.

12.4. Оригінал Свідоцтва повинен зберігатися платником.

13. Датою реєстрації особи платником ПДВ, яка вноситься до Реєстру та зазначається у Свідоцтві, є дата, що відповідає даті здійснення запису в Реєстрі про таку реєстрацію або бажаному дню реєстрації.

При визначенні дати реєстрації особи, яка повторно реєструється платником ПДВ, не враховуються періоди попередніх реєстрацій, які були анульовані. Датою податкової реєстрації такого платника ПДВ є дата його нової реєстрації незалежно від строку, що пройшов від дня анулювання попередньої податкової реєстрації такої особи до дня подання заяви про повторну податкову реєстрацію.

14. Під час реєстрації датою початку дії Свідоцтва, яка зазначається у Свідоцтві, є дата податкової реєстрації.

15. Якщо відповідно до законодавства визначено строк, на який утворено особу, або строк, після якого змінюються дані у Свідоцтві, зазначене Свідоцтво видається тільки на такий строк.

15.1. У таких випадках у лівій верхній частині Свідоцтва та на корінці Свідоцтва вчиняються однакові спеціальні записи «Свідоцтво дійсне до» і зазначається дата закінчення строку, на який утворено особу, або строк, після якого змінюються дані у Свідоцтві.

15.2. Якщо до/після закінчення зазначеного строку у порядку, визначеному законодавством, такий строк продовжується, Свідоцтво із зазначеним терміном дії підлягає заміні у такому самому порядку, як і при перереєстрації.

16. Особа, утворена у результаті реорганізації платника ПДВ (крім особи, утвореної шляхом перетворення), реєструється платником ПДВ як інша новоутворена особа в порядку, визначеному Кодексом та цим Положенням, у тому числі у разі, коли до такої особи перейшли обов'язки із сплати податку у зв'язку з розподілом податкових зобов'язань чи податкового боргу.

16.1. Якщо датою державної реєстрації юридичної особи, утвореної в результаті перетворення, є дата державної реєстрації платника ПДВ — юридичної особи, припиненої в результаті перетворення, що підтверджується свідоцтвом про державну реєстрацію новоутвореної юридичної особи і даними Єдиного державного реєстру, то реєстрація платником ПДВ новоутвореної юридичної особи проводиться за процедурами перереєстрації, визначеними цим Положенням.

16.2. Якщо датою державної реєстрації юридичної особи, утвореної в результаті перетворення, є дата завершення перетворення та така юридична особа протягом 10 календарних днів, наступних за датою завершення перетворення, одночасно подає податковому органу заяви про реєстрацію її платником ПДВ та про анулювання такої реєстрації особи, припиненої шляхом перетворення, то у цьому випадку датами реєстрації платником ПДВ новоутвореної юридичної особи та анулювання такої реєстрації припиненої юридичної особи є дата внесення до Реєстру відповідних записів.

До початку дії нового Свідоцтва юридична особа, утворена у результаті перетворення, використовує реквізити старого Свідоцтва припиненої юридичної особи.

17. Копії Свідоцтва, достовірність яких засвідчена податковим органом, повинні розміщуватися в доступних для огляду місцях у приміщенні платника податку та в усіх його філіях (відділеннях), представництвах.

17.1. Для засвідчення копій Свідоцтва платник ПДВ подає до податкового органу заяву про засвідчення копій Свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість за формою № 2-РК (

додаток 3), додає відповідну кількість копій Свідоцтва та при поданні заяви пред'являє оригінал Свідоцтва.

17.2. Податковий орган може відмовити у засвідченні копій Свідоцтва, якщо дані про платника ПДВ, що вказуються у Свідоцтві, змінилися, не відповідають даним Реєстру або якщо Свідоцтво підлягає заміні згідно з цим Положенням.

17.3. Засвідчені копії Свідоцтва видаються платнику ПДВ або Представнику податковим органом протягом трьох робочих днів від дня отримання відповідної заяви за умови пред'явлення оригіналу Свідоцтва. Податковим органом на кожній копії Свідоцтва у лівій верхній частині робиться спеціальний запис «Копія (підлягає поверненню до податкового органу)». У нижній частині копії Свідоцтва мають міститися найменування податкового органу, дата засвідчення копії Свідоцтва, прізвище, ім'я, по батькові посадової особи податкового органу, яка засвідчує копію Свідоцтва, підпис цієї особи, скріплений печаткою податкового органу.

17.4. Усі засвідчені копії Свідоцтва підлягають поверненню до податкових органів у разі анулювання реєстрації, заміни Свідоцтва чи втрати Свідоцтва одночасно з поверненням Свідоцтва або поданням відповідної заяви платником ПДВ.

17.5. Засвідчені копії Свідоцтва, що зіпсовані, зношені або перестали використовуватись, можуть бути повернені платником ПДВ до податкового органу у будь-який час разом із супровідним листом.

17.6. У разі втрати засвідчених копій Свідоцтва платник ПДВ письмово повідомляє податковий орган про втрату таких копій та надає пояснення за підписом платника ПДВ (для фізичних осіб) або керівника платника ПДВ (для юридичних осіб).

17.7. Інформація щодо кількості засвідчених та виданих податковим органом копій Свідоцтва, повернених та втрачених засвідчених копій Свідоцтва вноситься до районного рівня Реєстру.

18. Дані про прийняті до розгляду заяви з поміткою про результати розгляду (зареєстровано, відмовлено у реєстрації, запропоновано подати нову заяву) та дані Свідоцтв уносяться до журналу реєстрації платників податку на додану вартість за формою № 2-РЖ (

додаток 4).

19. Реєстраційні заяви з будь-якими позначками, заяви про видачу засвідчених копій Свідоцтва, документи, додані до таких заяв, корінець Свідоцтва, повідомлення і пояснення щодо Свідоцтва чи його засвідчених копій та інші документи щодо реєстрації платника ПДВ зберігаються в обліковій справі (реєстраційній частині) такого платника податків.

 

IV. Перереєстрація платників податку на додану вартість

1. Перереєстрація платника ПДВ проводиться та Свідоцтво підлягає заміні у разі виникнення змін у даних платника ПДВ, які стосуються коду ЄДРПОУ, податкового номера, який надається податковими органами, та/або найменування (прізвища, імені, по батькові), та/або місцезнаходження (місця проживання) платника ПДВ, і якщо зміни не пов'язані із припиненням платника ПДВ, крім випадків, визначених підпунктом 16.1 пункту 16 розділу III цього Положення.

У разі зміни платником ПДВ місцезнаходження (місця проживання) або його переведення на обслуговування до іншого податкового органу зняття такого платника з обліку в одному податковому органі і взяття на облік в іншому здійснюється в порядку, встановленому центральним органом державної податкової служби.

2. Для заміни Свідоцтва платник ПДВ зобов'язаний у двадцятиденний строк після виникнення змін подати до податкового органу, в якому перебуває на обліку, додаткову реєстраційну заяву з позначкою «Перереєстрація». До такої заяви мають бути додані Свідоцтво та всі засвідчені копії Свідоцтва.

Податковий орган видає платнику ПДВ нове Свідоцтво (за новим номером) замість старого в такому самому порядку, як і при реєстрації. При цьому дата реєстрації платником ПДВ не змінюється, а датою початку дії нового Свідоцтва та датою анулювання старого Свідоцтва є останній день строку у 10 робочих днів від дня отримання додаткової реєстраційної заяви з позначкою «Перереєстрація».

На бажання та згідно із заявою платника ПДВ датою початку дії нового Свідоцтва та датою анулювання старого Свідоцтва може бути встановлений день до закінчення строку у 10 робочих днів від дня отримання додаткової реєстраційної заяви з позначкою «Перереєстрація». При цьому дата реєстрації платником ПДВ не змінюється, а датою початку дії нового Свідоцтва та датою анулювання старого Свідоцтва є дата внесення відповідного запису до Реєстру.

3. У період перереєстрації до початку дії нового Свідоцтва платник ПДВ використовує реквізити старого Свідоцтва. За потреби податковий орган повертає платнику ПДВ на цей період старе Свідоцтво та необхідну кількість засвідчених копій старого Свідоцтва із спеціальними записами про термін дії:

«Свідоцтво дійсне до <дата, що відповідає останньому дню строку у 10 робочих днів від дня отримання додаткової реєстраційної заяви>,

запис зроблено <дата>».

Запис у Свідоцтві та всіх засвідчених копіях Свідоцтва засвідчується підписом керівника (заступника керівника) податкового органу та печаткою.

4. Перереєстрація платника ПДВ у зв'язку із зміною місцезнаходження (місця проживання), яка відповідно до Порядку обліку передбачає зняття з обліку платника ПДВ в одному податковому органі і взяття на облік в іншому, здійснюється із урахуванням таких особливостей:

4.1. У податковому органі за попереднім місцезнаходженням (місцем проживання) на підставі заяви, поданої до такого органу, проводиться перереєстрація платника ПДВ у порядку, визначеному пунктами 2 та 3 цього розділу. При цьому нове Свідоцтво видається із зазначенням терміну дії, який відповідає даті закінчення 30 днів, наступних за днем, до якого перебуватиме на обліку платник ПДВ в податковому органі за попереднім місцезнаходженням (місцем проживання). Термін дії Свідоцтва вказується на Свідоцтві та корінці Свідоцтва за правилами, визначеними у пункті 3 цього розділу.

4.2. Перереєстрація згідно з підпунктом 4.1 цього пункту не є обов'язковою, якщо строк перебування на обліку платника ПДВ у податковому органі за попереднім місцезнаходженням (місцем проживання) не перевищуватиме одного місяця після реєстрації зміни місцезнаходження (місця проживання) згідно із законодавством.

4.3. У двадцятиденний строк після взяття на облік у податковому органі за новим місцезнаходженням (місцем проживання) платник ПДВ зобов'язаний подати до цього податкового органу додаткову реєстраційну заяву з позначкою «Зміна місцезнаходження». Перереєстрація проводиться у порядку, визначеному пунктами 2 та 3 цього розділу.

4.4. Перереєстрація платника ПДВ у зв'язку із включенням/не включенням до Реєстру великих платників податків та переведенням на обслуговування до/з спеціалізованого органу державної податкової служби по обслуговуванню великих платників податків (далі — спеціалізований податковий орган) здійснюється у такому порядку:

4.4.1. У разі включення платника ПДВ до Реєстру великих платників податків у податковому органі за попереднім місцем обліку здійснюються процедури зняття з обліку, а в спеціалізованому податковому органі — процедури взяття на облік.

У разі невключення платника ПДВ до Реєстру великих платників податків у спеціалізованому податковому органі здійснюються процедури зняття з обліку, а в податковому органі за попереднім місцем обліку — процедури взяття на облік.

4.4.2. Повідомлення про включення/невключення платника податків до Реєстру великих платників податків направляється податковим органом платнику ПДВ згідно з Порядком обліку.

Платник ПДВ у двадцятиденний строк від дня отримання повідомлення про включення/невключення платника податків до Реєстру великих платників податків зобов'язаний подати заяву до спеціалізованого податкового органу або податкового органу за попереднім місцем обліку відповідно. Перереєстрація платника ПДВ проводиться у порядку, визначеному пунктами 2 та 3 цього розділу.

4.5. У разі проведення процедур зняття з обліку/взяття на облік платника ПДВ податковий орган, який знімає з обліку платника ПДВ, надає інформацію про кількість засвідчених копій Свідоцтва податковому органу, який здійснює взяття на облік платника ПДВ.

4.6. Замість зіпсованого, зношеного або втраченого Свідоцтва видається нове Свідоцтво.

4.6.1. Для отримання нового Свідоцтва у разі псування чи зношення платник ПДВ подає до податкового органу, в якому перебуває на обліку, додаткову реєстраційну заяву з позначкою «Перереєстрація у зв'язку із псуванням Свідоцтва», Свідоцтво, усі засвідчені копії Свідоцтва.

4.6.2. Для отримання нового Свідоцтва при втраті платник ПДВ подає до податкового органу, в якому перебуває на обліку, додаткову реєстраційну заяву з позначкою «Перереєстрація у зв'язку з утратою Свідоцтва», усі засвідчені копії Свідоцтва, пояснення за підписом платника ПДВ (для фізичних осіб) або керівника платника ПДВ (для юридичних осіб) щодо втрати Свідоцтва.

4.6.3. При отриманні документів відповідно до підпункту 4.6.1 або 4.6.2 цього пункту податковий орган уносить відповідний запис до Реєстру, видає нове Свідоцтво (за новим номером) у такому самому порядку, як і при реєстрації. При цьому не змінюється дата реєстрації платником ПДВ. Датою початку дії нового Свідоцтва та датою анулювання старого Свідоцтва є останній день строку у 10 робочих днів від дня отримання реєстраційної заяви з позначкою «Перереєстрація у зв'язку із псуванням (втратою) Свідоцтва».

4.6.4. Якщо про втрату Свідоцтва платник ПДВ повідомляє податковий орган одночасно з поданням заяви про анулювання реєстрації згідно з розділом V цього Положення, то:

нове Свідоцтво не видається у разі задоволення заяви про анулювання реєстрації;

видається нове Свідоцтво замість утраченого у разі відмови в анулюванні реєстрації.

4.7. Перереєстрація платника ПДВ та заміна Свідоцтва не є обов'язковими у зв'язку із зміною форми Свідоцтва.

4.7.1. Якщо код ЄДРПОУ, податковий номер, який надають податкові органи, найменування (прізвище, ім'я, по батькові) та місцезнаходження (місце проживання) платника ПДВ не змінилися, видане податковим органом Свідоцтво за старою формою залишається чинним та не підлягає обов'язковій заміні до виникнення змін у даних платника ПДВ, що вказуються у Свідоцтві. При цьому датою реєстрації платником ПДВ вважається дата видачі, зазначена у Свідоцтві за старою формою, а датою початку дії Свідоцтва є дата видачі, зазначена у такому Свідоцтві.

4.7.2. На бажання та згідно із заявою платника ПДВ Свідоцтво за старою формою може бути замінене на Свідоцтво за новою формою у такому самому порядку, як і при перереєстрації.

4.8. Перереєстрація платника ПДВ не є обов'язковою у зв'язку із зміною найменування чи статусу податкового органу, який видав Свідоцтво, а також у випадках ліквідації чи реорганізації такого органу (злиття, приєднання, виділу, поділу, перетворення), при яких здійснюється зняття з обліку платника ПДВ в одному податковому органі та взяття на облік в іншому.

Якщо дані платника ПДВ не змінилися, видане таким податковим органом Свідоцтво залишається чинним та не підлягає обов'язковій заміні до виникнення змін у даних платника ПДВ. На бажання та згідно із заявою платника ПДВ Свідоцтво може бути замінене у такому самому порядку, як і при перереєстрації.

 

V. Анулювання реєстрації платників податку на додану вартість

<…>

 

VI. Реєстрація платників податку на додану вартість як суб'єктів спеціального режиму оподаткування

1. Резидент, який провадить підприємницьку діяльність у сфері сільського і лісового господарства та рибальства та відповідає критеріям, встановленим у пункті 209.6 статті 209 розділу V Кодексу (далі — сільськогосподарське підприємство), може обрати спеціальний режим оподаткування.

1.1. Сільськогосподарським вважається підприємство, основною діяльністю якого є постачання вироблених (наданих) ним сільськогосподарських товарів (послуг) на власних або орендованих виробничих потужностях, а також на давальницьких умовах, в якій питома вага вартості сільськогосподарських товарів/послуг становить не менш як 75 відсотків вартості всіх товарів/послуг, поставлених протягом попередніх 12 послідовних звітних податкових періодів сукупно.

Ця норма діє з урахуванням того, що:

для новоутвореного сільськогосподарського підприємства, зареєстрованого як суб'єкт господарювання, який провадить господарську діяльність менше ніж 12 календарних місяців, така питома вага сільськогосподарських товарів/послуг розраховується за наслідками кожного окремого звітного податкового періоду;

з метою розрахунку такої питомої ваги до складу основної діяльності сільськогосподарського підприємства не включаються оподатковувані операції з постачання капітальних активів, що перебували у складі його основних фондів не менше ніж 12 послідовних звітних податкових періодів сукупно, якщо такі операції не були постійними і не становили окремої підприємницької діяльності.

1.2. Сільськогосподарськими вважаються товари, зазначені у групах 1 — 24, 4101, 4102, 4103, 4301 УКТ ЗЕД, якщо такі товари вирощуються, відгодовуються, виловлюються або збираються (заготовляються) безпосередньо платником податку — суб'єктом спеціального режиму оподаткування (крім придбання таких товарів у інших осіб), які поставляються зазначеним платником податку — їх виробником*.

* Після набрання чинності Законом № 3609 у цей пункт, напевно, повинні бути внесені зміни та уточнення для приведення його у відповідність до чинного законодавства.

Норми статті 209 розділу V Кодексу не поширюються на виробників підакцизних товарів, крім підприємств первинного виноробства, які поставляють виноматеріали (коди згідно з УКТ ЗЕД 2204 29 — 2204 30).

2. Для отримання свідоцтва про реєстрацію як суб'єкта спеціального режиму оподаткування сільськогосподарське підприємство реєструється у відповідному податковому органі з дотриманням правил та у строки, що визначені статтею 183 розділу V Кодексу для реєстрації платників ПДВ.

У свідоцтві про реєстрацію сільськогосподарського підприємства як суб'єкта спеціального режиму оподаткування, крім відомостей, передбачених у свідоцтві про реєстрацію платника податку на додану вартість на загальних підставах, повинен міститися перелік видів діяльності такого сільськогосподарського підприємства.

2.1. Заява про реєстрацію сільськогосподарського підприємства як суб'єкта спеціального режиму оподаткування податком на додану вартість за формою № 1-РС (

додаток 8) має бути подана сільськогосподарським підприємством до податкового органу не пізніше 20 календарних днів до початку податкового періоду, з якого така особа бажає перейти на застосування спеціального режиму оподаткування, та у місяці, який передує початку такого податкового періоду.

2.2. У заяві за формою № 1-РС сільськогосподарським підприємством вказується питома вага вартості сільськогосподарських товарів (послуг) у сукупній вартості всіх товарів (послуг), поставлених протягом 12 послідовних звітних податкових періодів (місяців), які передують місяцю, в якому подається заява.

2.3. Заява має містити виключний перелік видів діяльності сільськогосподарського підприємства, що підпадають під дію спеціального режиму оподаткування діяльності у сфері сільського та лісового господарства, а також рибальства, та визначені статтею 209 розділу V Кодексу на основі Національного класифікатора України ДК 009:2005 «Класифікація видів економічної діяльності», затвердженого наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 26.12.2005 № 375, із змінами (далі — КВЕД).

Достовірність відомостей про види діяльності сільськогосподарського підприємства підтверджується витягом із Єдиного державного реєстру, який містить відомості про основні види діяльності сільськогосподарського підприємства за КВЕД та який сільськогосподарське підприємство додає до заяви.

2.4. За результатами розгляду заяви про реєстрацію за формою № 1-РС податковий орган протягом 10 робочих днів видає (надсилає поштою з повідомленням про вручення за рахунок заявника) Свідоцтво про реєстрацію сільськогосподарського підприємства як суб'єкта спеціального режиму оподаткування податком на додану вартість за формою № 2-РС (

додаток 9) (далі — Спеціальне свідоцтво) або письмову відмову у видачі такого Спеціального свідоцтва у випадках подання недостовірних даних або у випадках, визначених пунктом 3 цього розділу.

2.4.1. Якщо сільськогосподарське підприємство не було зареєстроване як платник ПДВ на загальних умовах, то реєстрація як суб'єкта спеціального режиму оподаткування здійснюється із дотриманням вимог пунктів 2, 9 розділу III цього Положення.

У цьому випадку датою реєстрації платником ПДВ, датою реєстрації суб'єктом спеціального режиму оподаткування та датою початку дії Спеціального свідоцтва є дата, що відповідає першому дню податкового періоду, з якого сільськогосподарське підприємство виявило бажання перейти на застосування спеціального режиму оподаткування.

2.4.2. Якщо сільськогосподарське підприємство, яке виявило бажання перейти на застосування спеціального режиму оподаткування, зареєстроване як платник ПДВ на загальних умовах, то заміна Свідоцтва на Спеціальне свідоцтво та реєстрація такого підприємства як суб'єкта спеціального режиму оподаткування проводяться за процедурами перереєстрації, визначеними цим Положенням.

У цьому випадку дата реєстрації платником ПДВ не змінюється, датою реєстрації суб'єктом спеціального режиму оподаткування, датою анулювання Свідоцтва та датою початку дії Спеціального свідоцтва є дата, що відповідає першому дню податкового періоду, з якого сільськогосподарське підприємство виявило бажання перейти на застосування спеціального режиму оподаткування.

2.5. Спеціальне свідоцтво виготовляється на спеціальному папері, що забезпечує захист від підробки. Заява про реєстрацію та корінець Спеціального свідоцтва зберігаються в обліковій справі (реєстраційній частині) платника податків.

На підставі відомостей, вказаних у заяві про реєстрацію, поданій сільськогосподарським підприємством згідно з підпунктом 2.1 цього пункту, податковий орган у Спеціальному свідоцтві зазначає виключний перелік видів діяльності, що підпадають під дію спеціального режиму оподаткування діяльності у сфері сільського та лісового господарства, а також рибальства, та визначені статтею 209 розділу V Кодексу на основі КВЕД.

У разі змін у даних про види діяльності сільськогосподарського підприємства — суб'єкта спеціального режиму оподаткування Спеціальне свідоцтво підлягає заміні у порядку, визначеному пунктом 5 цього розділу.

2.6. Після видачі, заміни чи анулювання Спеціального свідоцтва дані вносяться до реєстру суб'єктів спеціального режиму оподаткування.

Щодо кожного Спеціального свідоцтва до реєстру суб'єктів спеціального режиму оподаткування вносяться дані про види діяльності сільськогосподарського підприємства, зазначені у Спеціальному свідоцтві, дата реєстрації суб'єктом спеціального режиму оподаткування, дата початку дії та дата анулювання Спеціального свідоцтва, дата виключення із реєстру суб'єктів спеціального режиму оподаткування, а також дата, з якої сільськогосподарське підприємство вважається платником податку на загальних підставах.

3.

Податковий орган відмовляє сільськогосподарському підприємству у реєстрації як суб'єкта спеціального режиму оподаткування, якщо такий платник податків:

а) вказує у заяві про реєстрацію види діяльності, які не підпадають під дію спеціального режиму оподаткування діяльності у сфері сільського та лісового господарства, а також рибальства, та не визначені статтею 209 розділу V Кодексу на основі КВЕД;

б) перебуває на спрощеній системі оподаткування, обліку та звітності за єдиним податком за ставкою 10 відсотків;

в) був виключений із реєстру суб'єктів спеціального режиму оподаткування та від дати такого виключення до дати подання заяви про повторну реєстрацію суб'єктом спеціального режиму оподаткування не сплило 12 послідовних звітних податкових періодів;

г) поставляє протягом попередніх 12 послідовних звітних податкових періодів сукупно несільськогосподарські товари (послуги), питома вага яких перевищує 25 відсотків вартості всіх поставлених товарів (послуг) або не відповідає іншим критеріям, встановленим пунктом 209.6 статті 209 розділу V Кодексу (підпункт 1.1 пункту 1 цього розділу);

ґ) не підпадає під визначення сільськогосподарського підприємства, є особою, яка не може бути зареєстрована як суб'єкт спеціального режиму оподаткування чи на яку не поширюються норми статті 209 розділу V Кодексу;

д) не підпадає під визначення платника ПДВ згідно з пунктом 5 розділу I цього Положення або за наявності підстав для анулювання реєстрації платника ПДВ, визначених пунктом 1 розділу V цього Положення, або при яких підлягає анулюванню Спеціальне свідоцтво згідно з пунктами 209.11, 209.12 статті 209 розділу V Кодексу (пункти 4, 9 цього розділу);

е) подав заяву з порушенням строків, визначених пунктом 183.3 статті 183 розділу V Кодексу та підпунктом 2.1 пункту 2 цього розділу.

4. Якщо суб'єкт спеціального режиму оподаткування поставляє протягом попередніх 12 послідовних звітних податкових періодів сукупно несільськогосподарські товари/послуги, питома вага яких перевищує 25 відсотків вартості всіх поставлених товарів/послуг, то:

на таке підприємство не поширюється спеціальний режим оподаткування, встановлений статтею 209 розділу V Кодексу. Таке підприємство зобов'язане визначити податкове зобов'язання з цього податку за підсумками звітного податкового періоду, в якому було допущено таке перевищення, і сплатити податок до бюджету в загальному порядку;

податковий орган виключає таке підприємство з реєстру суб'єктів спеціального режиму оподаткування та може повторно включити його до такого реєстру після закінчення наступних 12 послідовних звітних податкових періодів за наявності підстав, визначених статтею 209 розділу V Кодексу та цим Положенням;

таке підприємство вважається платником зазначеного податку на загальних підставах з першого числа місяця, в якому було допущено таке перевищення.

4.1. Для новоствореного сільськогосподарського підприємства, зареєстрованого як суб'єкт спеціального режиму оподаткування, від дати державної реєстрації такого підприємства до спливу 12 календарних місяців, наступних за датою державної реєстрації такого підприємства, питома вага сільськогосподарських товарів (послуг) розраховується за наслідками кожного звітного податкового періоду (місяця). Якщо протягом такого звітного податкового періоду (місяця) новостворене сільськогосподарське підприємство — суб'єкт спеціального режиму оподаткування поставляє сукупно несільськогосподарські товари (послуги), питома вага яких перевищує 25 відсотків вартості всіх поставлених товарів (послуг) у цьому місяці, то вважається, що такий суб'єкт досяг перевищення та до нього застосовуються норми цього пункту, починаючи з першого числа такого звітного податкового періоду (місяця).

4.2. У випадку, визначеному цим пунктом, з першого числа місяця, в якому було допущено перевищення, Спеціальне свідоцтво прирівнюється до Свідоцтва та сільськогосподарське підприємство вважається таким, що сплачує податок на додану вартість за загальними правилами, встановленими розділом V Кодексу. Реєстрацію такого платника ПДВ може бути анульовано згідно з розділом V цього Положення.

4.3. У випадку, визначеному цим пунктом, не пізніше 20 календарного дня з моменту досягнення перевищення сільськогосподарське підприємство зобов'язане подати до податкового органу, в якому воно зареєстроване як суб'єкт спеціального режиму оподаткування, заяву про зняття з реєстрації як суб'єкта спеціального режиму оподаткування податком на додану вартість за формою № 3-РС (

додаток 10) разом із Спеціальним свідоцтвом та всіма його завіреними копіями, а також заяву про реєстрацію як платника цього податку на загальних умовах за формою № 1-ПДВ.

Податковий орган видає Свідоцтво у порядку, визначеному підпунктом 9.1 пункту 9 цього розділу.

4.4. Якщо сільськогосподарське підприємство не подає заяву (заяви) у строки, встановлені цим пунктом, та податковий орган за результатами документальної невиїзної перевірки (на підставі поданих податкових декларацій), планової або позапланової виїзної перевірки встановить факт перевищення, то незалежно від строку, який пройшов із часу досягнення перевищення, податковий орган приймає рішення про виключення сільськогосподарського підприємства з реєстру суб'єктів спеціального режиму оподаткування за формою № 6-РРС (

додаток 11). На підставі такого рішення податковий орган виключає таке підприємство з реєстру суб'єктів спеціального режиму оподаткування, проводить анулювання Спеціального свідоцтва та реєстрацію сільськогосподарського підприємства як платника ПДВ на загальних умовах із формуванням нового Свідоцтва за процедурами перереєстрації.

У цьому випадку дата реєстрації платником ПДВ не змінюється, датою виключення сільськогосподарського підприємства з реєстру суб'єктів спеціального режиму оподаткування є дата підписання рішення про виключення з реєстру суб'єктів спеціального режиму оподаткування, датою, з якої сільськогосподарське підприємство вважається платником податку на загальних підставах, є перше число місяця, в якому було допущено перевищення, датою анулювання Спеціального свідоцтва та датою початку дії нового Свідоцтва є дата внесення до Реєстру запису про перереєстрацію.

4.5. Якщо за результатами документальної або камеральної перевірки податковий орган встановить, що підприємство не відповідало критеріям, встановленим пунктом 209.6 статті 209 розділу V Кодексу (підпункт 1.1 пункту 1 цього розділу), на момент подання заяви про реєстрацію сільськогосподарського підприємства як суб'єкта спеціального режиму оподаткування, яка стала підставою для видачі Спеціального свідоцтва, то податковий орган приймає рішення про виключення сільськогосподарського підприємства з реєстру суб'єктів спеціального режиму оподаткування за формою № 6-РРС. На підставі такого рішення податковий орган виключає таке підприємство з реєстру суб'єктів спеціального режиму оподаткування, проводить анулювання Спеціального свідоцтва та реєстрацію сільськогосподарського підприємства як платника ПДВ на загальних умовах із формуванням нового Свідоцтва за процедурами перереєстрації.

У цьому випадку дата реєстрації платником ПДВ не змінюється, датою виключення сільськогосподарського підприємства з реєстру суб'єктів спеціального режиму оподаткування є дата підписання рішення, датою, з якої сільськогосподарське підприємство вважається платником податку на загальних підставах, є дата реєстрації сільськогосподарського підприємства як суб'єкта спеціального режиму оподаткування, датою анулювання Спеціального свідоцтва та датою початку дії нового Свідоцтва є дата внесення до Реєстру запису про перереєстрацію.

4.6. Якщо сільськогосподарське підприємство після досягнення перевищення подало заяву про зняття з реєстрації як суб'єкта спеціального режиму оподаткування та/або заяву про реєстрацію як платника цього податку на загальних підставах, але не повідомило, що причиною зняття з реєстрації є перевищення, то після встановлення такого факту податковим органом на підставі рішення про виключення сільськогосподарського підприємства з реєстру суб'єктів спеціального режиму оподаткування за формою № 6-РРС в такому реєстрі проводиться коригування дати, з якої сільськогосподарське підприємство вважається платником податку на загальних підставах, на перше число місяця, в якому було допущено перевищення. Дати реєстрації платником податку на додану вартість, виключення з реєстру суб'єктів спеціального режиму оподаткування та анулювання Спеціального свідоцтва не змінюються.

5.

Перереєстрація платника податку із спеціальним режимом оподаткування або заміна Спеціального свідоцтва здійснюються у разі:

виникнення змін (доповнень) у даних платника податку, що вказуються у Спеціальному свідоцтві, або у разі втрати Спеціального свідоцтва;

зміни місцезнаходження або переведення на обслуговування до спеціалізованої інспекції.

У таких випадках перереєстрація здійснюється відповідно до розділу IV цього Положення з урахуванням того, що:

для перереєстрації сільськогосподарського підприємства — суб'єкта спеціального режиму оподаткування або заміни Спеціального свідоцтва подається заява про реєстрацію за формою № 1-РС із позначкою «Перереєстрація»;

платнику податку із спеціальним режимом оподаткування видається Спеціальне свідоцтво.

6. Якщо датою державної реєстрації сільськогосподарського підприємства, утвореного в результаті перетворення суб'єкта спеціального режиму оподаткування податком на додану вартість, є дата завершення перетворення та таке сільськогосподарське підприємство протягом 10 календарних днів, наступних за датою завершення перетворення, одночасно подає податковому органу заяви про реєстрацію його як суб'єкта спеціального режиму оподаткування податком на додану вартість за формою № 1-РС та про зняття з реєстрації як суб'єкта спеціального режиму оподаткування податком на додану вартість за формою № 3-РС сільськогосподарського підприємства, припиненого шляхом перетворення, то датами реєстрації платником ПДВ та суб'єктом спеціального режиму оподаткування податком на додану вартість новоутвореного сільськогосподарського підприємства, анулювання реєстрації платником ПДВ та виключення з реєстру суб'єктів спеціального режиму оподаткування припиненого сільськогосподарського підприємства є дата внесення до Реєстру відповідних записів.

Питома вага вартості сільськогосподарських товарів (послуг) у заяві за формою № 1-РС новоствореним сільськогосподарським підприємством не вказується. Спеціальний режим оподаткування податком на додану вартість застосовується новоствореним сільськогосподарським підприємством з дати завершення перетворення.

7.

Сільськогосподарським підприємством, якому видане Спеціальне свідоцтво, застосовується спеціальний режим оподаткування з урахуванням такого:

7.1. При здійсненні діяльності, яка відповідає видам діяльності, вказаним у Спеціальному свідоцтві, та постачанні сільськогосподарських товарів (послуг), що є такими відповідно до пунктів 209.7, 209.8 статті 209 розділу V Кодексу (підпункт 1.2 пункту 1 цього розділу), сільськогосподарським підприємством застосовується спеціальний режим оподаткування з дати реєстрації суб'єктом спеціального режиму оподаткування, вказаної у Спеціальному свідоцтві, до:

останнього числа місяця, який передує місяцю, в якому було допущено перевищення, визначене у пункті 209.11 статті 209 розділу V Кодексу (пункт 4 цього розділу);

дати виключення з реєстру суб'єктів спеціального режиму оподаткування згідно з цим Положенням, якщо не було досягнуто перевищення, визначене у пункті 209.11 статті 209 розділу V Кодексу (пункт 4 цього розділу).

7.2. Сільськогосподарським підприємством — суб'єктом спеціального режиму оподаткування суми податку на додану вартість розраховуються та сплачуються до бюджету за загальними правилами розділу V Кодексу та ставками, визначеними статтею 193 розділу V Кодексу при постачанні несільськогосподарських товарів (послуг) або товарів (послуг), одержаних від здійснення видів діяльності, не вказаних у Спеціальному свідоцтві, а також починаючи з першого числа місяця, в якому було допущено перевищення, визначене пунктом 209.11 статті 209 розділу V Кодексу (пункт 4 цього розділу), чи з дати виключення з реєстру суб'єктів спеціального режиму оподаткування згідно з цим Положенням, якщо не було досягнуто перевищення, визначеного пунктом 209.11 статті 209 розділу V Кодексу (пункт 4 цього розділу).

7.3. При постачанні товарів (послуг) та виписці податкових накладних сільськогосподарським підприємством — суб'єктом спеціального режиму оподаткування використовуються індивідуальний податковий номер, зазначений у Спеціальному свідоцтві, та номер такого свідоцтва.

8. Сільськогосподарське підприємство — суб'єкт спеціального режиму оподаткування не має права реєструватися суб'єктом спрощених систем оподаткування, які передбачають порядок сплати податку на додану вартість, відмінний від загальних норм розділу V Кодексу, чи звільнення від сплати цього податку.

Якщо на підставі заяви юридичної особи — суб'єкта спеціального режиму оподаткування про видачу Свідоцтва про право сплати єдиного податку за ставкою 10 відсотків податковим органом прийнято рішення, що особа з певного звітного періоду переходить на спрощену систему оподаткування, обліку та звітності і при цьому не буде платником ПДВ відповідно до абзацу другого статті 6 Указу, але цей звітний період ще не настав, то на Спеціальному свідоцтві, корінці Спеціального свідоцтва та всіх засвідчених копіях Спеціального свідоцтва у лівій верхній частині робиться спеціальний запис:

«Свідоцтво дійсне до <дата останнього дня звітного періоду, що передує переходу платника на сплату єдиного податку>,

запис зроблено <дата>».

Запис на Спеціальному свідоцтві та всіх засвідчених копіях Спеціального свідоцтва засвідчується підписом керівника (заступника керівника) податкового органу та печаткою. Спеціальне свідоцтво та копії з такою відміткою повертаються сільськогосподарському підприємству — суб'єкту спеціального режиму оподаткування при видачі документів, що підтверджують його право на застосування спрощеної системи оподаткування, починаючи з певного звітного періоду. Після закінчення терміну дії Спеціального свідоцтва з такою відміткою сільськогосподарське підприємство подає заяву про зняття з реєстрації як суб'єкта спеціального режиму оподаткування за формою № 3-РС разом із Спеціальним свідоцтвом та всіма його завіреними копіями. Після цього податковий орган виключає сільськогосподарське підприємство з Реєстру останнім днем звітного періоду, що передує переходу суб'єкта спеціального режиму оподаткування на обрані ним умови сплати єдиного податку при застосуванні спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності.

9.

Спеціальне свідоцтво підлягає анулюванню у разі, якщо:

а) сільськогосподарське підприємство подає заяву про зняття його з реєстрації як суб'єкта спеціального режиму оподаткування та/або заяву про його реєстрацію як платника зазначеного податку на загальних підставах;

б) сільськогосподарське підприємство підлягає реєстрації платником податку на загальних підставах;

в) сільськогосподарське підприємство припиняється шляхом ліквідації або реорганізації;

г) сільськогосподарське підприємство не подає податкової звітності з податку протягом останніх 12 послідовних звітних податкових періодів.

За наявності інших підстав, визначених у підпунктах «б» — «и» пункту 184.1 статті 184 розділу V Кодексу (підпункти «б» — «и» пункту 1 розділу V цього Положення), проводиться анулювання реєстрації платника ПДВ — сільськогосподарського підприємства, що включає анулювання Спеціального свідоцтва, виключення такого підприємства з Реєстру та реєстру суб'єктів спеціального режиму оподаткування.

У таких випадках сільськогосподарське підприємство зобов'язане повернути податковому органу Спеціальне свідоцтво.

9.1. Анулювання Спеціального свідоцтва на підставі, визначеній у підпункті «а» цього пункту, здійснюється за ініціативою сільськогосподарського підприємства.

9.1.1.

Для анулювання Спеціального свідоцтва сільськогосподарське підприємство подає до податкового органу, в якому воно зареєстроване як суб'єкт спеціального режиму оподаткування, заяву:

про зняття його з реєстрації як суб'єкта спеціального режиму оподаткування податком на додану вартість за формою № 3-РС та реєстраційну заяву платника податку на додану вартість за формою № 1-ПДВ з позначкою «Перереєстрація», якщо було допущено перевищення, визначене пунктом 209.11 статті 209 розділу V Кодексу (пункт 4 цього розділу);

про реєстрацію його платником податку на додану вартість на загальних умовах за формою № 1-ПДВ з позначкою «Перереєстрація», якщо не було допущено перевищення, визначене пунктом 209.11 статті 209 розділу V Кодексу (пункт 4 цього розділу).

До таких заяв додаються Спеціальне свідоцтво та всі його засвідчені копії.

9.1.2. Податковий орган протягом 10 робочих днів від дня отримання таких заяв видає заявнику (відправляє поштою з повідомленням про вручення за рахунок заявника) Свідоцтво за процедурами перереєстрації, визначеними цим Положенням.

При цьому дата реєстрації платником ПДВ не змінюється, датою початку дії нового Свідоцтва, датою анулювання Спеціального свідоцтва та датою виключення сільськогосподарського підприємства з реєстру суб'єктів спеціального режиму оподаткування є дата внесення відповідного запису до Реєстру.

Датою, з якої сільськогосподарське підприємство вважається платником податку на загальних підставах, є:

перше число місяця, в якому було допущено перевищення, визначене пунктом 209.11 статті 209 розділу V Кодексу (пункт 4 цього розділу);

дата виключення сільськогосподарського підприємства з реєстру суб'єктів спеціального режиму оподаткування — в інших випадках, визначених розділом V Кодексу та цим Положенням.

9.2. Анулювання Спеціального свідоцтва на підставі, визначеній у підпункті «б» цього пункту, може бути здійснене за ініціативою податкового органу у порядку, визначеному пунктом 209.11 статті 209 розділу V Кодексу (пункт 4 цього розділу).

У таких випадках податковий орган видає сільськогосподарському підприємству Свідоцтво лише в обмін на оригінал та всі завірені копії Спеціального свідоцтва, яке було анульоване.

9.3. Анулювання Спеціального свідоцтва на підставах, визначених у підпунктах «в», «г» пункту 209.12 статті 209 розділу V Кодексу (підпункти «в», «г» цього пункту), або в інших випадках, визначених у підпунктах «б» — «и» пункту 184.1 статті 184 розділу V Кодексу (підпункти «б» — «и» пункту 1 розділу V цього Положення), може бути здійснене за ініціативою сільськогосподарського підприємства або податкового органу.

У таких випадках одночасно з анулюванням Спеціального свідоцтва здійснюється анулювання реєстрації платника ПДВ, зареєстрованого як суб'єкт спеціального режиму оподаткування, за правилами та у строки, що визначені пунктом 184.1 статті 184 розділу V Кодексу (пункт 1 розділу V цього Положення).

9.3.1.

Для анулювання Спеціального свідоцтва та анулювання реєстрації за ініціативою сільськогосподарського підприємства подається:

заява про зняття сільськогосподарського підприємства з реєстрації як суб'єкта спеціального режиму оподаткування податком на додану вартість за формою № 3-РС — у випадках, визначених у підпунктах «в», «г» пункту 209.12 статті 209 розділу V Кодексу (підпункти «в», «г» цього пункту);

заява про анулювання реєстрації платника податку на додану вартість за формою № 3-ПДВ — у інших випадках, визначених у підпунктах «б» — «и» пункту 184.1 статті 184 розділу V Кодексу (підпункти «б» — «е» пункту 1 розділу V цього Положення).

Такі заяви подаються разом із Спеціальним свідоцтвом та всіма його завіреними копіями.

9.3.2. Анулювання Спеціального свідоцтва та анулювання реєстрації за ініціативою податкового органу оформляється рішенням про анулювання реєстрації платника ПДВ за формою № 6-РПДВ. У таких випадках сільськогосподарське підприємство зобов'язане повернути податковому органу Спеціальне свідоцтво протягом 20 календарних днів від дня прийняття рішення про анулювання.

9.4. Якщо анулювання Спеціального свідоцтва проведене за ініціативою податкового органу, то один примірник рішення про виключення сільськогосподарського підприємства з реєстру суб'єктів спеціального режиму оподаткування зберігається в обліковій справі (реєстраційній частині) платника податків. Документи чи копії документів, на підставі яких податковий орган прийняв рішення про таке виключення, мають бути додані до цього примірника рішення.

9.4.1. Протягом трьох робочих днів після перереєстрації один примірник рішення про виключення сільськогосподарського підприємства з реєстру суб'єктів спеціального режиму оподаткування надсилається податковим органом такому підприємству за правилами, встановленими підпунктом 5.4 пункту 5 розділу V цього Положення для направлення рішення про анулювання реєстрації платника ПДВ.

9.4.2. Рішення про виключення сільськогосподарського підприємства з реєстру суб'єктів спеціального режиму оподаткування у день їх підписання реєструються у журналі обліку рішень про виключення сільськогосподарських підприємств із реєстру суб'єктів спеціального режиму оподаткування за формою № 6-РЖС (

додаток 12). Номер рішення відповідає порядковому номеру запису в цьому журналі.

10. Інформація про виключення сільськогосподарського підприємства з реєстру суб'єктів спеціального режиму оподаткування оприлюднюється у порядку, визначеному пунктом 8 розділу II цього Положення.

11. Засвідчення копій Спеціального свідоцтва здійснюється за правилами, встановленими пунктом 17 розділу III цього Положення.

 

Начальник Управління реєстрації та обліку платників податків Н. Калєніченко

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі