Теми статей
Обрати теми

Пошта редакції. Курсові різниці за інвалютним депозитом та процентами: порядок визначення та відображення в обліку

Редакція ПБО
Відповідь на запитання

Курсові різниці за інвалютним депозитом та процентами: порядок визначення та відображення в обліку

 

Підприємство в січні 2013 року розмістило на короткостроковому депозиті в банку кошти в іноземній валюті на підставі договору банківського рахунка. Як у цьому випадку мають розраховуватися курсові різниці за основною сумою вкладу (депозиту) та процентами за ним? Який порядок їх відображення в бухгалтерському та податковому обліку?

(м. Рівне)

 

Бухгалтерський облік. У разі розміщення вкладу (депозиту) в іноземній валюті підприємству-вкладнику слід пам’ятати, що облік грошових коштів в іноземній валюті підпорядковано правилам П(С)БО 21. Так, відповідно до п. 4 цього П(С)БО статті балансу про грошові кошти та заборгованість в іноземній валюті є монетарними. Відповідно під «монетарність» підпадають і депозити. Це означає, що на кожну дату балансу та на дату здійснення господарської операції за такими статтями в іноземній валюті розраховуються курсові різниці (див. п. 8 П(С)БО 21). Під датою господарської операції щодо руху валютних коштів на поточних рахунках та в касі підприємства слід розуміти дату зарахування (надходження) або списання (видачі) грошових коштів в іноземній валюті, а за монетарною інвалютною заборгованістю — дату її погашення.

Курсові різниці на зазначені дати розраховуються як за основною сумою депозиту, так і за сумою нарахованих, але ще не виплачених, а отже, монетарних статей, що також потрапляють до розряду процентів.

Нагадаємо: проценти за депозитом визнаються доходом підприємства на дату їх нарахування відповідно до договору.

Під курсовою різницею розуміється різниця між оцінкою однакової кількості інвалюти при різних валютних курсах. Отже, курсові різниці за інвалютними вкладами (депозитами), розміщеними на депозитних рахунках, розраховуються:

— на кожну дату балансу в проміжку між розміщенням та поверненням депозиту (якщо депозит не повернено до дати звітного балансу);

— на дату повернення депозиту.

За процентами (нарахованими, але ще не виплаченими) курсові різниці розраховуються:

— на кожну дату балансу в проміжку між нарахуванням та виплатою процентів (якщо проценти не виплачено до дати звітного балансу);

— на дату виплати процентів.

У цьому випадку курсові різниці за інвалютним депозитом та процентами (нарахованими, але ще не виплаченими) є операційними та відображаються так:

— додатні (збільшився офіційний курс гривні до іноземної валюти) — у складі інших операційних доходів (Кт 714 «Дохід від операційної курсової різниці»), рядок 2120 «Інші операційні доходи» форми № 2 «Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)»;

— від’ємні (зменшився офіційний курс гривні до іноземної валюти) — у складі інших операційних витрат (Дт 945 «Втрати від операційної курсової різниці»), рядок 2180 «Інші операційні витрати» форми № 2 «Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)».

Податковий облік. Визначення курсових різниць від перерахунку операцій, виражених в іноземній валюті, заборгованості та іноземної валюти здійснюється відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку (п.п. 153.1.3 ПКУ).

А в бухгалтерському обліку, як зазначено вище, визначення курсових різниць за монетарними статтями в іноземній валюті здійснюється згідно з п. 8 П(С)БО 21:

— на дату здійснення господарської операції;

— на кожну дату балансу (тобто на 31 березня, 30 червня, 30 вересня і 31 грудня).

Отже, у звітному періоді, у якому інвалюту розміщено на депозитному рахунку, курсові різниці за сумою такого депозиту розраховуються як різниця між курсом НБУ на останній день кварталу розміщення (якщо до цієї дати депозит не повернено на поточний рахунок вкладника) і курсом НБУ на дату такого розміщення.

У наступному звітному періоді, якщо депозит знов-таки не буде повернено на поточний рахунок підприємства, курсові різниці визначатимуться як різниця між курсом НБУ на останній день такого звітного періоду (кварталу) і курсом НБУ на останній день попереднього кварталу.

У тому звітному періоді, в якому депозит буде повернено на поточний рахунок підприємства, курсові різниці розраховуватимуться як різниця між курсом НБУ на дату такого повернення і курсом НБУ на останній день попереднього кварталу.

Якщо розміщення інвалютних коштів на депозитному рахунку та їх повернення відбулися в одному звітному періоді, то курсові різниці розраховуються як різниця між курсом НБУ на дату такого повернення та курсом НБУ на дату такого розміщення.

В аналогічному порядку розраховуються і курсові різниці за сумою нарахованих, але ще не виплачених процентів за вкладом (депозитом), тобто:

— на дату звітного балансу в проміжку між нарахуванням та виплатою процентів (якщо проценти не виплачено до дати звітного балансу);

— на дату виплати процентів.

Курсові різниці, що виникли за депозитними операціями (основною сумою депозиту та нарахованими, але ще не виплаченими процентами) підприємство-вкладник уключає (див. абзац другий п.п. 153.1.3 ПКУ):

— додатне значення — до складу інших доходів (п.п. 135.5.11 ПКУ) з відображенням у рядку 03.19 Додатка IД до рядка 03 декларації з податку на прибуток підприємства;

від’ємне значення — до складу інших операційних витрат (п.п. «а» п.п. 138.10.4 ПКУ) з відображенням у рядку 06.4.12 Додатка IВ до рядка 06.4 декларації з податку на прибуток підприємства.

Нагадаємо: починаючи з 2013 року декларація з податку на прибуток у загальному випадку складається та подається за звітний рік, тобто базовим для податкового обліку та її складання вважається річний період. У зв’язку з таким подовженням звітного періоду до «річного» курсові різниці, що виникли протягом звітного року за валютними операціями, знайдуть своє відображення в річній податково-прибутковій декларації. Тільки майте на увазі: додатні та від’ємні значення курсових різниць, що виникли протягом такого подовженого звітного періоду внаслідок коливань валютного курсу, згортатися не повинні — підприємству в річній декларації потрібно буде навести окремо додатні значення курсових різниць і окремо від’ємні. Детальніше про відображення курсових різниць, у тому числі в нових умовах, читайте на с. 12 цього номера.

А тепер розглянемо порядок відображення курсових різниць, що виникають за вкладами (депозитами) в іноземній валюті, на умовному прикладі.

Приклад. Підприємство «Респект» на підставі договору банківського вкладу (депозиту) розмістило на депозиті в банку кошти в іноземній валюті в сумі 10000 на три місяці.

Курси НБУ візьмемо умовні.

Кошти розміщені на депозит 10.01.2013 р. (курс НБУ — 10,43 грн./). Строк повернення депозиту — 10.04.2013 р.

Проценти за цим депозитним договором нараховуються банком щомісячно (виходячи з кількості календарних днів у місяці), а виплачуються після закінчення строку дії договору одночасно з поверненням основної суми депозиту (тобто 10.04.2013 р.).

Сума процентів за період дії депозитного договору становить усього 300 (умовно), у тому числі:

— за січень — 70 (курс НБУ на 31.01.2013 р. — 10,54 грн./);

— за лютий — 95 (курс НБУ на 28.02.2013 р. — 10,55 грн./);

— за березень — 105 (курс НБУ на 31.03.2013 р. — 10,6 грн./);

— за квітень — 30 (курс НБУ на 10.04.2013 р. — 10,58 грн./).

У податковому та бухгалтерському обліку ці операції відображаються такими записами:

 

Порядок відображення в обліку депозитної операції в іноземній валюті

Дата

№ з/п

Зміст господарської операції

Бухгалтерський облік

Сума,
€/грн.

Податковий облік

Дт

Кт

доходи

витрати

1

2

3

4

5

6

7

8

Розміщення коштів на депозитному рахунку

10.01.2013 р.

1

Розміщено кошти на депозитному рахунку в установі банку
(курс НБУ — 10,43 грн./€)

314

312

€10000
104300

Нарахування процентів за січень, лютий, березень 2013 року

31.01.2013 р.

2

Нараховано проценти за січень 2013 року
(€70 х 10,54 грн./€)

373

719

€70

737,80

737,80*

28.02.2013 р.

3

Нараховано проценти за лютий 2013 року
(€95 х 10,55 грн./€)

373

719

€95

1002,25

1002,25*

31.03.2013 р.

4

Нараховано проценти за березень 2013 року
(€105 х 10,6 грн./€)

373

719

€105

1113

1113*

Відображення курсових різниць на дату балансу

31.03.2013 р.

5

Відображено курсові різниці:

— за основною сумою депозиту [(10,6 грн./€ - 10,43 грн./€) х €10000]

314

714

1700

1700

— за сумою процентів, нарахованих за січень 2013 року [(10,6 грн./€ - 10,54 грн./€) х €70]

373

714

4,20

4,20

— за сумою процентів, нарахованих за лютий 2013 року [(10,6 грн./€ - 10,55 грн./€) х €95]

373

714

4,75

4,75

Нарахування процентів за квітень 2013 року

10.04.2013 р.

6

Нараховано проценти за квітень 2013 року
(€30 х 10,58 грн./€)

373

719

€30

317,40

317,40*

Надходження на поточний валютний рахунок коштів з депозитного рахунка
та нарахованих процентів

10.04.2013 р.

7

Повернено на поточний валютний рахунок підприємства кошти з депозитного рахунка
(курс НБУ — 10,58 грн./€)

312

314

€10000

105800

8

Надійшли проценти за депозитом, нараховані за січень — квітень 2013 року (курс НБУ — 10,58 грн./€)

312

373

€300

3174

Відображення курсових різниць на дату повернення на поточний рахунок коштів
з депозитного рахунка та виплати процентів

10.04.2013 р.

9

Відображено курсові різниці:

— за основною сумою депозиту [(10,58 грн./€ - 10,6 грн./€) х €10000)]

945

314

200

200

— за сумою процентів, нарахованих за січень — березень 2013 року, при зарахуванні їх на поточний рахунок [(10,58 грн./€ - 10,6 грн./€) х (€70 + €95 + €105)]

945

373

5,40

5,40

* Сума депозитних процентів уключається до податкових доходів підприємства-вкладника як інші доходи (п.п. 135.5.1 ПКУ) за їх нарахуванням (див. п. 137.8 ПКУ).

 

Детальніше порядок відображення в обліку підприємства депозитних операцій розглянуто в газеті «Податки та бухгалтерський облік», 2012, № 45, с. 17.

 

Наталя Білова, економіст-аналітик

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі