Теми статей
Обрати теми

Новий стандарт бухобліку: Звіт про фінансові результати

Редакція ПБО
Податки & бухоблік Квітень, 2013/№ 28
Друк
Стаття

Новий нацстандарт бухобліку: Звіт про фінансові результати

 

У цій статті ми продовжимо розпочату на с. 21 сьогоднішнього номера тему складання дебютної фінансової звітності за новим національним стандартом. Тут ми розглянемо порядок заповнення оновленого Звіту про фінансові результати, в якому з’явився абсолютно новий розділ, де розкривається інформація про сукупний дохід підприємства. З огляду на те, що в попередній статті перелік використаних документів уже наводився, тут не повторюватимемо вже згадані документи.

Максим НЕСТЕРЕНКО, економіст-аналітик Видавничого будинку «Фактор»

 

Документи статті

Інструкція № 291 — Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій, затверджена наказом Мінфіну України від 30.11.99 р. № 291.

П(С)БО 9 — Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 «Запаси», затверджене наказом Мінфіну України від 20.10.99 р. № 246.

П(С)БО 13 — Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 13 «Фінансові інструменти», затверджене наказом Мінфіну України від 30.11.2001 р. № 559.

П(С)БО 16 — Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 «Витрати», затверджене наказом Мінфіну України від 31.12.99 р. № 318.

П(С)БО 21 — Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 21 «Вплив змін валютних курсів», затверджене наказом Мінфіну України від 10.08.2000 р. № 193.

П(С)БО 31 — Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 31 «Фінансові витрати», затверджене наказом Мінфіну України від 28.04.2006 р. № 415.

 

Новий Звіт про фінансові результати також має істотні відмінності від того, що діяв раніше. Перше, що відразу привертає увагу, — це доповнення Звіту новим розділом «Сукупний дохід», в якому має розкриватися інформація про сукупний дохід — зміни у власному капіталі протягом звітного періоду внаслідок господарських операцій та інших подій (за винятком змін капіталу за рахунок операцій із власниками), а також інший сукупний дохід — доходи та витрати, не включені до фінансових результатів підприємства (п. 3 розд. І НП(С)БО 1).

Також із нової форми Звіту вилучено статтю, в якій раніше відображалася виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), та статті, призначені для відображення сум непрямих податків та вирахувань з доходу. Інакше кажучи, тепер уже у «стартовій» статті Звіту про фінансові результати відображатиметься відразу ж чистий дохід від реалізації (тобто за мінусом ПДВ, акцизного податку, інших податків і зборів з обороту, повернень товарів тощо). Крім того, зі Звіту вилучено згадку про фінансовий результат від надзвичайної діяльності, оскільки НП(С)БО 1 не містить більше терміна «надзвичайна подія». Нарешті, як основну статтю тепер виділено раніше «вписуваний» фінансовий результат від припиненої діяльності після оподаткування.

Наведемо постатейний аналіз Звіту про сукупний дохід (форма № 2), знову ж таки опускаючи деякі додаткові статті, що містяться в додатку 3 до НП(С)БО 1 та стосуються вузького кола підприємств.

 

Найменування статті

Код рядка

Джерело інформації
для заповнення

Примітка

1

2

3

4

Розділ I. Фінансові результати

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

2000

Обороти за Дт субрах. 701, 702 і 703 з Кт субрах. 791 мінус оборот за Кт субрах. 704 і Дт субрах. 791

Відображається чистий дохід від реалізації продукції, товарів, робіт або послуг, тобто дохід (виручка) від реалізації за вирахуванням наданих знижок, повернення проданих товарів, непрямих податків (ПДВ, акцизного податку), інших податків і зборів, що сплачуються з обороту

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)*

2050

Обороти за Кт субрах. 901, 902, 903 з Дт субрах. 791

Відображається виробнича собівартість реалізованої продукції (робіт, послуг) та/або собівартість реалізованих товарів. Показник наводиться в дужках

* Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) визначається згідно з П(С)БО 9, П(С)БО 16 і П(С)БО 30.

Валовий:
прибуток

2090

Ряд. 2000 - ряд. 2050

Додатний результат

збиток

2095

Ряд. 2000 - ряд. 2050

Від’ємний результат.
Наводиться в дужках

Інші операційні доходи

2120

Обороти за Дт рах. 71 з Кт субрах. 791

Відображаються суми інших доходів від операційної діяльності підприємства, крім доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг): дохід від операційної оренди активів, операційних курсових різниць, відшкодування раніше списаних активів, дохід від реалізації оборотних активів (крім фінансових інвестицій), необоротних активів, утримуваних для продажу, та груп вибуття тощо. Дохід указується без урахування ПДВ, акцизного податку та інших непрямих податків і зборів. До цієї статті сільськогосподарські підприємства та власники підсобних господарств уключають дохід від первісного визнання біологічних активів та сільськогосподарської продукції і дохід від зміни вартості біологічних активів

Додатковий рядок
(Дохід від зміни вартості активів, що оцінюються за справедливою вартістю)

2121

Обороти за Кт субрах. 710 з Дт рах. 16, 21 (у частині доходів від зміни вартості активів)

Відображається дохід від зміни вартості біологічних активів та сільськогосподарської продукції, отриманих у результаті сільськогосподарської діяльності.
Не бере участі в розрахунку фінансового результату

Додатковий рядок
(Дохід від первісного визнання біологічних активів та сільськогосподарської продукції)

2122

Обороти за Кт субрах. 710 з Дт рах. 23 (у частині доходів від первісного визнання біологічних активів та сільгосппродукції)

Відображається дохід від первісного визнання біологічних активів та сільськогосподарської продукції, отриманих у результаті сільськогосподарської діяльності.
Не бере участі в розрахунку фінансового результату

Адміністративні витрати

2130

Обороти за Кт рах. 92 з Дт субрах. 791

Відображаються загальногосподарські витрати, пов’язані з управлінням та обслуговуванням підприємства. Показник наводиться в дужках

Витрати на збут

2150

Обороти за Кт рах. 93 з Дт субрах. 791

Відображаються витрати підприємства, пов’язані з реалізацією продукції (товарів, робіт, послуг), — витрати на утримання підрозділів, що займаються збутом продукції (товарів, робіт, послуг), рекламу, доставку продукції споживачам тощо. Показник наводиться в дужках

Інші операційні витрати

2180

Обороти за Кт рах. 94 з Дт субрах. 791

Відображається собівартість реалізованих виробничих запасів, необоротних активів, утримуваних для продажу, та груп вибуття, відрахування на створення резерву сумнівних боргів, суми списаної безнадійної дебіторської заборгованості, втрати від операційних курсових різниць, втрати від знецінення запасів, визнані економічні санкції, відрахування на забезпечення майбутніх операційних витрат, а також усі інші витрати, що виникають у процесі операційної діяльності підприємства (крім витрат, що включаються до собівартості продукції, товарів, робіт, послуг). У цій статті наводяться також витрати від первісного визнання біологічних активів та сільськогосподарської продукції, а також витрати від зміни вартості біологічних активів. Показник наводиться в дужках

Додатковий рядок
(Витрати від зміни вартості активів, що оцінюються за справедливою вартістю)

2181

Обороти за Дт субрах. 940 з Кт рах. 16, 21 (у частині витрат від зміни вартості активів)

Відображаються витрати від зміни вартості активів та сільськогосподарської продукції, що оцінюються за справедливою вартістю. Показник наводиться в дужках. Не бере участі в розрахунку фінансового результату

Додатковий рядок
(Витрати від первісного визнання біологічних активів та сільськогосподарської продукції)

2182

Обороти за Дт субрах. 940 з Кт рах. 23 (у частині витрат від первісного визнання біологічних активів та сільгосппродукції)

Відображаються витрати від первинного визнання біологічних активів та сільськогосподарської продукції, отриманих у результаті сільськогосподарської діяльності. Показник наводиться в дужках.
Не бере участі в розрахунку фінансового результату

Фінансовий результат від операційної діяльності:
прибуток

2190

Ряд. 2090 + ряд. 2120 - ряд. 2130 - ряд. 2150 - ряд. 2180
або
ряд. 2120 - ряд. 2095 - ряд. 2130 - ряд. 2150 - ряд. 2180

Додатний результат

збиток

2195

Від’ємний результат.
Наводиться в дужках

Дохід від участі в капіталі

2200

Обороти за Дт рах. 72 з Кт субрах. 792

Відображається дохід, отриманий від інвестицій в асоційовані, дочірні або спільні підприємства, облік яких ведеться за методом участі в капіталі

Інші фінансові доходи

2220

Обороти за Дт рах. 73 з Кт субрах. 792

Відображаються дивіденди, проценти та інші доходи, отримані від фінансових інвестицій (крім доходів, що обліковуються за методом участі в капіталі)

Інші доходи

2240

Обороти за Дт рах. 74 з Кт субрах. 793

Відображається дохід від реалізації фінансових інвестицій, дохід від неопераційних курсових різниць та інші доходи, що виникають у процесі звичайної діяльності, але не пов’язані з операційною діяльністю підприємства. Дохід указується без урахування ПДВ, акцизного податку та інших непрямих податків і зборів

Додатковий рядок
(Дохід від благодійної допомоги)

2241

Обороти за Кт субрах. 718, 745 з Дт субрах. 483

Відображається окремо дохід від отриманої у вигляді коштів (товарів, робіт, послуг) благодійної допомоги, яка відповідно до законодавства звільняється від обкладення ПДВ. Не бере участі в розрахунку фінансового результату

Фінансові витрати

2250

Обороти за Кт рах. 95 з Дт субрах. 792

Відображаються витрати на проценти та інші витрати підприємства, пов’язані з позиками (крім фінансових витрат, що включаються до собівартості кваліфікаційних активів згідно з П(С)БО 31). Показник наводиться в дужках

Втрати від участі в капіталі

2255

Обороти за Кт рах. 96 з Дт субрах. 792

Відображається збиток, понесений у зв’язку з інвестиціями в асоційовані, дочірні або спільні підприємства, облік яких ведеться за методом участі в капіталі. Показник наводиться в дужках

Інші витрати

2270

Обороти за Кт рах. 97 з Дт субрах. 793

Відображається собівартість реалізації фінансових інвестицій, втрати від неопераційних курсових різниць, втрати від уцінки фінансових інвестицій та необоротних активів, інші витрати, що виникають у процесі звичайної діяльності (крім фінансових витрат), але не пов’язані з операційною діяльністю підприємства. Показник наводиться в дужках

Фінансовий результат до оподаткування:
прибуток

2290

Ряд. 2190 + ряд. 2200 + ряд. 2220 + ряд. 2240 - ряд. 2250 - ряд. 2255 - ряд. 2270
або
ряд. 2200 + ряд. 2220 + ряд. 2240 - ряд. 2195 - ряд. 2250 - ряд. 2255 - ряд. 2270

Додатний результат

збиток

2295

Від’ємний результат.
Наводиться в дужках

Витрати (дохід) з податку на прибуток

2300

Обороти за Кт субрах. 981 з Дт рах. 79

Відображається сума податку на прибуток, визначена згідно з П(С)БО 17.
Показник наводиться в дужках

Обороти за Кт рах. 79 з Дт субрах. 981

Відображається сума доходу з податку на прибуток підприємства

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування

2305

Відображається відповідно прибуток чи збиток від припиненої діяльності після оподаткування та/або прибуток чи збиток від переоцінки необоротних активів та груп вибуття, які утворюють припинену діяльність, оцінюються за чистою вартістю реалізації та визначаються відповідно до П(С)БО 27.
Сума збитку наводиться в дужках

Чистий фінансовий результат:
прибуток

2350

Ряд. 2290 ± ряд. 2300 ± ряд. 2305
або
ряд. 2295 ± ряд. 2300 ± ряд. 2305

Додатний результат

збиток

2355

Від’ємний результат.
Наводиться в дужках

Розділ II. Сукупний дохід

Дооцінка (уцінка) необоротних активів

2400

Різниця між сальдо на кінець і на початок звітного періоду за субрах. 423 (у частині переоцінки необоротних активів)

Відображається сума зміни власного капіталу за рахунок дооцінки (уцінки) основних засобів і нематеріальних активів, переоцінених відповідно до П(С)БО 7 і П(С)БО 8. Зверніть увагу: до цього рядка повинна потрапляти тільки сума дооцінки (уцінки), яка збільшує (зменшує) додатковий капітал. Якщо ж дооцінка (уцінка) необоротних активів відображається у складі доходів (витрат), вона відображенню в цьому рядку не підлягає

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів

2405

Різниця між сальдо на кінець та на початок звітного періоду за субрах. 423 (у частині переоцінки фінансових інструментів)

Відображається сума зміни власного капіталу за рахунок дооцінки (уцінки) фінансових інструментів, переоцінених відповідно до П(С)БО 13. Оскільки Інструкція № 291 приписує відображати як переоцінку необоротних активів, так і переоцінку фінансових інструментів на субрахунку 423, для зручності заповнення вказаних рядків доцільно відкрити до субрахунку 423 окремі аналітичні рахунки

Накопичені курсові різниці

2410

Курсові різниці, що виникають при перерахунку показників фінансової звітності дочірніх підприємств, розташованих за межами України, у валюту України, які згідно з вимогами п. 17 П(С)БО 20 визначаються відповідно до П(С)БО 21, відображаються в консолідованому Балансі в додатковому рядку 1412 «Накопичені курсові різниці». Відповідно такі різниці повинні наводитися і в консолідованому Звіті про фінансові результати за формою № 2-к у його рядку 2410. Тому вважаємо, що в аналогічному рядку форми № 2 завжди проставляється прокреслення

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств

2415

Відображається зміна суми частки іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств у сумі зміни загальної величини власного капіталу об’єкта інвестування за звітний період (крім змін за рахунок чистого прибутку (збитку), визначеного на підставі П(С)БО 12)

Інший сукупний дохід*

2445

Відображаються доходи та витрати, не включені до фінансових результатів підприємства у звітному періоді

* Докладніше складові іншого сукупного доходу описані в параграфі 7 МСБО 1.

Інший сукупний дохід до оподаткування

2450

Алгебраїчна сума рядків 2400 2445

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом

2455

Відображається сума податку на прибуток, пов’язаного з іншим сукупним доходом (наприклад, податок на прибуток, що нараховується при безоплатному отриманні необоротних активів за Дт субрах. 424)

Інший сукупний дохід після оподаткування

2460

Ряд. 2450 - ряд. 2455

Сукупний дохід

2465

Алгебраїчна сума рядків 2460 і 2350 (або 2355)

Розділ IIІ. Елементи операційних витрат

Матеріальні витрати

2500

Обороти за Дт рах. 80 або обороти за Дт рах. 23, 91, 92, 93, 94 (за винятком собівартості реалізованих запасів та товарів) з Кт рах. 20, 21, 22, 28

Витрати на оплату праці

2505

Обороти за Дт рах. 81 або обороти за Дт рах. 23, 91, 92, 93, 94 з Кт рах. 66 і субрах. 471 (у частині сум забезпечень виплат відпусток), 477

Відрахування на соціальні заходи

2510

Обороти за Дт рах. 82 або обороти за Дт рах. 23, 91, 92, 93, 94 з Кт рах. 65 і субрах. 471 (у частині сум страхових внесків від забезпечень виплат відпусток), 472, 477

Амортизація

2515

Обороти за Дт рах. 83 або обороти за Дт рах. 23, 91, 92, 93, 94 з Кт рах. 13

Інші операційні витрати

2520

Обороти за Дт рах. 84 або обороти за Дт рах. 23, 91, 92, 93, 94 (за винятком собівартості реалізованих товарів та запасів) з Кт рах. 20, 21, 22, 28, 30, 31, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 50, 51, 60, 62, 63, 64, 65, 68, субрах. 473, 474 (тобто всі витрати операційної діяльності, не відображені в рядках 2500 — 2515, крім внутрішнього обороту, а також собівартості реалізованих товарів і запасів)

Разом

2550

Ряд. 2500 + ряд. 2505 + ряд. 2510 + ряд. 2515 + ряд. 2520

Розділ IV. Розрахунок показників прибутковості акцій

Середньорічна кількість простих акцій

2600

å (Кількість простих акцій в обігу х Число днів (місяців), протягом яких акції перебували в обігу : Кількість днів (місяців) у звітному році)

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

2605

Ряд. 2600 Форми № 2 + Середньорічна кількість простих акцій, що надійдуть в обіг у разі конвертації всіх розбавляючих потенційних простих акцій

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

2610

(Ряд. 2350 (ряд. 2355) Форми № 2 - Дивіденди на привілейовані акції) : ряд. 2600 Форми № 2

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

2615

Скоригований чистий прибуток (збиток) : ряд. 2605 Форми № 2

Дивіденди на одну просту акцію

2650

Сума оголошених дивідендів : Кількість простих акцій, за якими виплачуються дивіденди

 

На цьому ми завершуємо розгляд порядку складання квартальної фінансової звітності за формами, установленими НП(С)БО 1. Сподіваємося, що тепер жодних труднощів при заповненні нових бланків у наших читачів не виникне.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі