Теми статей
Обрати теми

Про затвердження Узагальнюючої податкової консультації щодо порядку визначення складу доходів суб'єктів господарювання — фізичних осіб — платників єдиного податку

Редакція ПБО
Наказ від 24.12.2012 р. № 1183

Про затвердження Узагальнюючої податкової консультації щодо порядку визначення складу доходів суб’єктів господарювання — фізичних осіб — платників єдиного податку

Наказ від 24.12.2012 р. № 1183

(витяг)

 

Керуючись статтею 52 Податкового кодексу України, з метою забезпечення однакового підходу до практичного застосування норм податкового законодавства наказую:

1. Затвердити Узагальнюючу податкову консультацію щодо порядку визначення складу доходів суб’єктів господарювання — фізичних осіб — платників єдиного податку (додається).

<…>

Голова О. Клименко

 

Затверджено наказом ДПС України від 24.12.2012 р. № 1183

Узагальнююча податкова консультація щодо порядку визначення складу доходів суб’єктів господарювання — фізичних осіб — платників єдиного податку

 

В Узагальнюючій податковій консультації вживаються такі скорочення:

Податковий кодекс України від 2 грудня 2010 року № 2755-VI — ПКУ;

Господарський кодекс України від 16 січня 2003 року № 436-IV — ГКУ;

Закон України від 4 листопада 2011 року № 4014-VI «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо спрощеної системи оподаткування обліку та звітності» — Закон № 4014-VI;

Інструкція про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затверджена постановою Правління Національного банку України від 12 листопада 2003 року № 492, — Інструкція № 492.

Згідно зі статтею 42 ГКУ підприємництво — самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик господарська діяльність, що здійснюється суб’єктами господарювання (підприємцями) з метою досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку.

Підприємництво здійснюється на основі вільного вибору суб’єктом господарювання — фізичною особою видів господарської діяльності, самостійного формування підприємцем програми діяльності, встановлення цін на продукцію та послуги відповідно до закону, комерційного розрахунку та власного комерційного ризику, вільного розпорядження прибутком, що залишається у підприємця після сплати податків, зборів та інших платежів, передбачених законом.

Правові засади застосування спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності, а також справляння єдиного податку встановлено главою 1 розділу XIV ПКУ.

Відповідно до п.п. 1 п. 292.1 ст. 292 ПКУ доходом фізичної особи — підприємця — платника єдиного податку є дохід, отриманий протягом податкового (звітного) періоду в грошовій формі (готівковій та/або безготівковій); матеріальній або нематеріальній формі, визначений п. 292.3 ст. 292 ПКУ. При цьому до доходу не включаються отримані такою фізичною особою пасивні доходи у вигляді процентів, дивідендів, роялті, страхові виплати і відшкодування, а також доходи, отримані від продажу рухомого та нерухомого майна, яке належить на праві власності фізичній особі та використовується в її господарській діяльності.

Крім того, згідно з п. 292.11 ст. 292 ПКУ до складу доходу, визначеного цією статтею, не включаються:

1) суми податку на додану вартість;

2) суми коштів, отриманих за внутрішніми розрахунками між структурними підрозділами платника єдиного податку;

3) суми фінансової допомоги, наданої на поворотній основі, отриманої та поверненої протягом 12 календарних місяців з дня її отримання, та суми кредитів;

4) суми коштів цільового призначення, що надійшли від Пенсійного фонду України та інших фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування, з бюджетів або державних цільових фондів, у тому числі у межах державних або місцевих програм;

5) суми коштів (аванс, передоплата), що повертаються покупцю товару (робіт, послуг) — платнику єдиного податку та/або повертаються платником єдиного податку покупцю товару (робіт, послуг), якщо таке повернення відбувається внаслідок повернення товару, розірвання договору або за листом-заявою про повернення коштів;

6) суми коштів, що надійшли як оплата товарів (робіт, послуг), реалізованих у період сплати інших податків і зборів, встановлених цим Кодексом, вартість яких була включена до доходу юридичної особи при обчисленні податку на прибуток підприємств або загального оподатковуваного доходу фізичної особи — підприємця;

7) суми податку на додану вартість, що надійшли у вартості товарів (виконаних робіт, наданих послуг), відвантажених (поставлених) у період сплати інших податків і зборів, встановлених цим Кодексом;

8) суми коштів та вартість майна, внесені засновниками або учасниками платника єдиного податку до статутного капіталу такого платника;

9) суми коштів у частині надмірно сплачених податків і зборів, встановлених цим Кодексом, та суми єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, що повертаються платнику єдиного податку з бюджетів або державних цільових фондів;

10) дивіденди, отримані платником єдиного податку — юридичною особою від інших платників податків, оподатковані у порядку, визначеному цим Кодексом.

Згідно з Інструкцією № 492 поточні банківські рахунки для фізичних осіб — резидентів поділяються на поточні рахунки фізичних осіб — підприємців, які відкриваються для здійснення підприємницької діяльності, та поточні рахунки фізичних осіб, які не є підприємцями.

Фізична особа — підприємець має право вільно користуватися коштами з розрахункового рахунка, який відкрито для здійснення підприємницької діяльності, за умови сплати всіх податків, зборів та інших платежів, передбачених чинним законодавством.

Отже, кошти, які надійшли на розрахунковий рахунок, який відкрито фізичною особою для здійснення підприємницької діяльності, включаються до доходу фізичної особи — підприємця — платника єдиного податку з врахуванням вимог статті 292 ПКУ.

Платники єдиного податку ведуть облік доходів у порядку, визначеному підпунктами 296.1.1 — 296.1.3 ПКУ.

Платники єдиного податку першої, другої, третьої та п’ятої груп, які не є платниками податку на додану вартість, відображають отримані доходи у книзі обліку доходів, платники єдиного податку третьої, п’ятої групи, які є платниками податку на додану вартість, — у книзі доходів та витрат (далі — Книги) шляхом щоденного відображення отриманих доходів і фактично понесених сум витрат від провадження підприємницької діяльності за підсумками робочого дня, а також із сумарним підсумком за місяць, квартал, рік. Зазначені Книги використовуються платником єдиного податку для заповнення податкової декларації платника єдиного податку.

Разом з тим, якщо фізична особа — підприємець вносить на свій поточний рахунок у банку, відкритий для здійснення підприємницької діяльності, готівку, яка на момент внесення уже була відображена у Книзі, то в платіжному дорученні зазначається призначення платежу — виручка за певний період. Таким чином, зазначена виручка повторно не включається до доходу платника єдиного податку.

При цьому сума коштів, внесених на поточний рахунок за певний період, не повинна перевищувати суму доходу, відображену в Книзі за відповідний період.

 

 

Директор Департаменту оподаткування
фізичних осіб В. Бусарєвкоментар редакції

Дохід від самого себе в разі надходження власних коштів
 на рахунок підприємця-єдиноподатника

Епопея з боротьбою за відображення/невідображення у складі «єдиноподаткового» доходу власних коштів підприємця, що надходять на його поточний рахунок, схоже, матиме в новому 2013 році своє продовження. Наведений у кінці УПК, що коментується, висновок є слабкою втіхою для підприємців-єдиноподатників на тлі в цілому нелогічної та надфіскальної позиції контролюючого органу.

Нагадаємо: впродовж усього 2012 року податківці настирливо просували ідею щодо того, що для фізосіб-єдиноподатників будь-які грошові надходження, не виключені з поняття «єдиноподаткового» доходу пп. 292.1 і 292.11 ПКУ, слід вважати доходом та обкладати єдиним податком. Згідно з роз’ясненням, наданим у ЄБПЗ, під дію цього принципу потрапили в тому числі такі операції, як надходження грошових коштів у зв’язку з поверненням підприємцю-єдиноподатнику раніше наданої їм поворотної фіндопомоги або перерахування на його поточний рахунок коштів, розміщених на власному депозитному рахунку (див. відповідні консультації в ЄБПЗ, розд. 230.04; докладно див. спецвипуск «Податки та бухгалтерський облік», 2012, № 11, с. 40).

Мабуть, такою ж формальною логікою контролюючий орган керувався і при складанні УПК. Адже не випадково податківці повністю цитують п. 292.11 ПКУ, в якому йдеться про надходження, що не є доходом єдиноподатника. Проте слід зауважити, що при визначенні доходу необхідно керуватися також економічною суттю поняття «дохід». Зважаючи на недостатньо зрозумілі «податкові» визначення доходу, причому як «спеціалізоване» (п. 292.1 ПКУ), так і «загальне» (п.п. 14.1.56 ПКУ), ми можемо звернутися до бухоблікового визначення цієї категорії (п.п. 14.1.84 ПКУ). Якщо виходити з нього, то підприємницьким доходом є будь-яке зовнішнє надходження грошових коштів чи інших благ, що отримані у результаті провадження господарської діяльності та залишилися у підприємця назавжди (тобто безповоротно).

Вочевидь, що будь-які грошові надходження, що відбуваються усередині однієї особи, згідно з цим принципом не є доходами та не повинні обкладатися єдиним податком. Однак слід зауважити, що податківці (мабуть, передбачаючи цю логіку) указують на Інструкцію № 492, яка розмежовує рахунки фізосіб на «підприємницькі» та «непідприємницькі». Дійсно, це так. Більше того, п. 7.7 Інструкції № 492 прямо заборонено використовувати «непідприємницькі» рахунки для підприємницької діяльності. Проте це розмежування не забороняє підприємцю використовувати в підприємницькій діяльності кошти, що належать йому на «цивільних» правах (ст. 320 ЦКУ), і поготів не може призводити до «роздвоєння» фізичної особи, а тому надходження з «непідприємницького» рахунка на «підприємницький» не може вважатися для підприємця зовнішнім надходженням та розглядатися як «єдиноподатковий» дохід.

Більше того, ми вже звертали увагу на таке: якщо будь-які кошти були отримані фізособою в законний спосіб (наприклад, як зарплата, спадщина, подарунок, дивіденди, доходи від здавання в оренду чи продажу майна або навіть як доходи від заняття підприємницькою діяльністю), то вони вже один раз піддавалися відповідному оподаткуванню. Тому при внесенні на поточний «підприємницький» рахунок вони потраплять під оподаткування повторно, що не можна вважати допустимим (лист ДПАУ від 23.08.2012 р. // «Податки та бухгалтерський облік», 2012, № 73, с. 11).

Отже, в УПК, що коментується, податківці спочатку роблять несправедливий висновок про необхідність уключати до «єдиноподаткового» доходу підприємця всі грошові надходження на його «підприємницький» рахунок, а потім начебто роблять виняток для коштів, що отримані у вигляді готівкової виручки та згодом вносяться на поточний рахунок (наприклад, відповідно до вимог п. 2.8 Положення № 637). Щодо цього УПК, по суті, усього лише повторює і нині чинну консультацію з ЄБПЗ, розд. 230.04, в якій зазначено: якщо фізособа-підприємець отриману готівкою суму доходу від продажу товарів (робіт, послуг) відобразила у Книзі та вносить у погодженому з банком порядку на свій розрахунковий рахунок, то вдруге ця сума не відображається в Книзі, яку ведуть платники єдиного податку.

Ми згодні з останнім висновком контролюючого органу, проте є підстави вважати, що метою УПК, що коментується, було не стільки роз’яснити питання про невключення до доходу готівкової виручки, що вносилася на поточний рахунок, скільки ще раз підтвердити вимогу про включення до «єдиноподаткового» доходу інших надходжень на поточний рахунок підприємця-єдиноподатника. Інакше кажучи, звісно, добре, що готівкова виручка при внесенні на поточний рахунок не обкладається єдиним податком удруге, але як бути з іншими «внутрішніми» (а отже, «недохідними») надходженнями на поточний рахунок єдиноподатника, такими як перерахування або повернення грошей з власного депозитного рахунка чи внесення власних коштів на поточний рахунок готівкою? Щодо них податківці непохитні: вони є доходом та повинні обкладатися єдиним податком (див. консультації в ЄБПЗ, розд. 230.04). Посилюється ця позиція ще й тим, що вимогу про включення до доходу внесених на поточний рахунок власних грошових коштів податківці поширюють і на грошові кошти, унесені до набуття чинності гл. 1 розд. XIV ПКУ («Вісник податкової служби України», 2012, № 37, с. 33).

Підсумовуючи, ще раз зазначимо, що УПК, яка коментується, по суті, нічого не змінює в несправедливій та необґрунтованій позиції податківців: як і раніше, потрібно відображати у складі «єдиноподаткового» доходу те, що не є доходом за своєю суттю. Тому за необхідності здійснення будь-яких «внутрішніх» надходжень грошових коштів на поточний рахунок фізособам-єдиноподатникам слід готуватися відстоювати інтереси в суді. При цьому у зазначених питаннях судова практика для платника виглядає вельми обнадійливо. Так, наприклад, відносно внесення власних коштів готівкою на поточний рахунок у двох відносно свіжих справах (щоправда, ще на підставі Указу № 727) ВАСУ виносив ухвали на користь платника (див. ухвали ВАСУ від 26.07.2012 р. у справі № К/9991/1214/12 та від 15.11.2011 р. у справі № К-60186/09). Позитивними для платника були й рішення судів щодо поповнення коштів на поточному рахунку за рахунок надходження коштів з власного депозитного рахунка фізичної особи (див. ухвали Київського апеляційного адміністративного суду від 18.04.2012 р. у справі № 2а-8569/11/2670 і Харківського апеляційного адміністративного суду від 13.03.2012 р. у справі № 2а-1670/7259/11). Тим же єдиноподатникам, які не мають наміру дебатувати з податківцями, рекомендуємо не вносити грошові кошти, а отримати їх як поворотну фінансову допомогу, якою можна користуватися 12 місяців без уключення до «єдиноподаткового» доходу (п.п. 3 п. 292.11 ПКУ). При цьому бажано, щоб надавачем такої фіндопомоги не був інший підприємець-єдиноподатник, оскільки в цьому випадку при поверненні такої фіндопомоги податківці вимагатимуть уключення її до «єдиноподаткового» доходу надавача фіндопомоги (див. ЄБПЗ, розд. 230.04).

 

 Максим Нестеренко

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі