Теми статей
Обрати теми

Звіт про зайнятість і працевлаштування інвалідів

Редакція ПБО
Податки & бухоблік Лютий, 2013/№ 14
Друк
Стаття

Звіт про зайнятість і працевлаштування інвалідів

 

 

Чинне законодавство відносить до інвалідів осіб зі стійким розладом функцій організму, що при взаємодії із зовнішнім середовищем може призводити до обмеження їх життєдіяльності, унаслідок чого держава зобов’язана створити умови для реалізації ними прав нарівні з іншими громадянами та забезпечити їх соціальний захист. Про те, які держава створює умови для реалізації права інваліда на працю, і де в ланцюжку «інвалід — держава» виникає роботодавець, читайте в цій статті.

Лілія УШАКОВА, економіст-аналітик Видавничого будинку «Фактор»

 

Документи статті

КпАП — Кодекс України про адміністративні правопорушення від 07.12.84 р. № 8073-X.

Закон № 875 — Закон України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» від 21.03.91 р. № 875-XII.

Порядок подання Звіту — Порядок подання підприємствами, установами, організаціями та фізичними особами, що використовують найману працю, звітів про зайнятість і працевлаштування інвалідів та інформації, необхідної для організації їх працевлаштування, затверджений постановою КМУ від 31.01.2007 р. № 70.

Порядок реєстрації — Порядок реєстрації підприємств, установ, організацій та фізичних осіб, що використовують найману працю, затверджений постановою КМУ від 31.01.2007 р. № 70.

Інструкція № 42 — Інструкція щодо заповнен­ня форми звітності № 10-ПI (річна) «Звіт про зайнятість і працевлаштування інвалідів», затверджена наказом Мінпраці України від 10.02.2007 р. № 42.

Інструкція № 286 — Інструкція зі статистики кількості працівників, затверджена наказом Держкомстату України від 28.09.2005 р. № 286.

 

Право інвалідів працювати на підприємствах з урахуванням індивідуальних програм реабілітації, а також займатися підприємницькою, іншою діяльністю, не забороненою законом, визначено у ст. 17 Закону № 875. Із метою реалізації цього права для всіх роботодавців незалежно від форми власності, галузевої належності та обраної системи оподаткування ст. 19 Закону № 875 установлено норматив робочих місць для працевлаштування інвалідів у розмірі:

4 % середньооблікової чисельності штатних працівників облікового складу за рік, якщо чисельність працівників 25 осіб і більше;

одне робоче місце — якщо працює від 8 до 25 осіб.

Підтвердженням того, що на виконання цього нормативу роботодавцем було працевлаштовано саме інваліда, є такі документи (лист Фонду інвалідів від 26.03.2007 р. № 1/6-172 // «Податки та бухгалтерський облік», 2007, № 51):

копія довідки до акта огляду медико-соціальною експертною комісією (форму № 157-1/о затверджено наказом МОЗ України від 30.07.2012 р. № 577), у якій, серед іншого, указуються група, причини, строк інвалідності та яка містить висновок про умови та характер праці інваліда;

— копія пенсійного посвідчення або посвідчення одержувача державної соціальної допомоги, що виплачується замість пенсії.

Визначившись з кількісними показниками нормативу робочих місць для працевлаштування інвалідів, перейдемо до розгляду запитань наших читачів, що стосуються розрахунку нормативу, порядку реєстрації у Фонді соціального захисту інвалідів (далі — Фонд інвалідів) та подання звітності до Фонду інвалідів.

 

Ким проводиться розрахунок нормативу робочих місць для працевлаштування інвалідів? Який показник кількості працівників при цьому використовується?

Розрахунок кількості робочих місць для праце­влаштування інвалідів роботодавці здійснюють самостійно, орієнтуючись на базовий норматив, установлений у ст. 19 Закону № 875.

Розрахунок нормативу проводять виходячи із середньооблікової кількості штатних працівників (далі — СКШП) облікового складу за рік. При цьому в розрахунку для визначення виконання нормативу беруть участь усі робочі місця, зайняті штатними працівниками, у тому числі і робочі місця з особливим характером праці, зі шкідливими та важкими умовами праці (див. постанову ВСУ від 04.07.2011 р. № 21-159а11). Механізм розрахунку СКШП облікового складу встановлено Інструкцією № 286.

 

Які працівники включаються до розрахунку СКШП облікового складу, а які — ні?

При розрахунку показника СКШП ураховуються всі штатні працівники, які уклали письмово трудовий договір (контракт) та виконували постійну, тимчасову або сезонну роботу один день і більше, а також власники підприємства, якщо, крім доходу, вони отримували заробітну плату на цьому підприємстві (див. п.п. 3.2.2 Інструкції № 286). Наведемо в таблиці категорії працівників, яких слід ураховувати при обчисленні показника СКШП, і ті, що не враховуються.

 

Штатні працівники, які враховуються при обчисленні СКШП облікового складу

1

2

1

Які фактично з’явилися на роботу, у тому числі ті, що не працюють унаслідок простою

2

Які проходять випробування

3

Які працюють неповний робочий день або неповний робочий тиждень

4

Працівники, які перебувають у службових відрядженнях, уключаючи закордонні

5

Які уклали трудовий договір з підприємством про виконання роботи вдома особистою працею (надомники)*

* До облікової кількості штатних працівників надомники включаються за кожний календарний день як цілі одиниці.

6

Прийняті для заміщення тимчасово відсутніх працівників*

* Наприклад, працівники, прийняті для заміщення працівників, які тимчасово відсутні через хворобу, відпустку у зв’язку з вагітністю та пологами, відпустку для догляду за дитиною
до досягнення нею віку, установленого чинним законодавством або колективним договором, та з інших причин.

7

Які працюють відповідно до договорів (розпоряджень, наказів) за межами підприємства

8

Працівники, які виконують роботи вахтовим методом

9

Прийняті на постійну роботу за направленням державної служби зайнятості відповідно
до договору про працевлаштування безробітного з наданням дотації

10

Іноземні громадяни, які прийняті на роботу відповідно до українського законодавства
та отримують заробітну плату

11

Студенти денних відділень навчальних закладів, аспіранти, а також учні професійно-технічних навчальних закладів, які уклали трудові договори з підприємством

12

Відсутні на роботі внаслідок:

— хвороби*;

* Ураховуються при розрахунку СКШП протягом усього періоду захворювання
до повернення на роботу відповідно до листка непрацездатності або вибуття внаслідок установлення інвалідності

— перебування в щорічній основній та додатковій відпустках, творчій відпустці

— навчання в навчальних закладах, аспірантурах, та перебування у відпустках у зв’язку з навчанням, вступом до навчального закладу, або не з’явилися на роботу в надані їм додаткові вільні від роботи дні, незалежно від їхньої оплати

— перебування у відпустці без збереження заробітної плати

тимчасового переведення на роботу на інше підприємство на підставі договорів між суб’єктами господарювання

— залучення до виконання державних або громадських обов’язків

 

— направлення з відривом від виробництва до навчальних закладів для підвищення кваліфікації або оволодіння новою професією (спеціальністю), перепідготовки
та стажування
на інші підприємства або за кордон

— вихідного дня

— участі у страйках

— прогулу

— відсторонення від виконання повноважень

— перебування під слідством до рішення суду

Працівники, які не включаються до розрахунку СКШП облікового складу

1

Сумісники (як зовнішні, так і внутрішні)

2

Особи, які виконують роботи за цивільно-правовими договорами (далі — ЦПД)*

* Незважаючи на те що в п.п. 2.6.2 Інструкції № 286 ідеться тільки про ЦПД, за якими виконуються роботи, на нашу думку, також не повинні враховуватися при розрахунку СКШП і ЦПД про надання послуг.

3

Працівники, які тимчасово переведені на роботу на це підприємство з інших підприємств відповідно до договорів між суб’єктами господарювання

4

Учні, слухачі професійно-технічних навчальних закладів, які проходять виробниче навчання та виробничу практику на підприємстві відповідно до договорів про надання робочих місць для зазначених цілей

5

Особи, направлені підприємствами для навчання в навчальних закладах з відривом від виробництва, які одержують за рахунок коштів цих підприємств тільки стипендію

6

Особи, які навчаються за рахунок коштів, передбачених у зведених кошторисах будівництва, для роботи на підприємствах, що вводитимуться в дію

7

Працівники, які подали заяви про звільнення та припинили роботу до закінчення строку попередження або які припинили роботу без попередження адміністрації*

* Ці працівники виключаються з облікового складу працівників з першого дня невиходу на роботу.

8

Відсутні на роботі внаслідок:

— перебування у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами

— перебування у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею віку, передбаченого чинним законодавством або колективним договором підприємства

 

Який алгоритм розрахунку показника СКШП облікового складу за рік для визначення виконання нормативу працевлаштування інвалідів?

Послідовність дій роботодавця при розрахунку показника СКШП облікового складу за рік для визначення виконання нормативу працевлаштування інвалідів наведемо в таблиці.

 

Послідовність

Дія

1

2

Крок 1

Визначаємо кількість штатних працівників облікового складу за кожний день кожного місяця звітного року, уключаючи вихідні, святкові та неробочі дні. Цей показник визначається на підставі даних табельного обліку використання робочого часу, наказів про прийняття, переведення на іншу роботу працівників та припинення трудових договорів. Кількість штатних працівників облікового складу за вихідний, неробочий та святковий день приймається на рівні облікової кількості працівників за попередній робочий день

Крок 2

Визначаємо СКШП облікового складу за кожний місяць звітного року. Розрахунок цього показника можна навести у вигляді формули:
СКШПмісяць = (К1 + К2 + … + КN) : N,
де СКШПмісяць СКШП облікового складу за звітний місяць;
К1, К2,…, КN — кількість штатних працівників облікового складу за кожний календарний день звітного місяця (з першого по останнє число місяця, уключаючи вихідні, святкові та неробочі дні);
N — кількість календарних днів у звітному місяці.
Роботодавці, які відпрацювали неповний місяць (наприклад, новостворені, ліквідовані, із сезонним характером виробництва), за винятком тих, які тимчасово припинили роботу з економічних причин, визначають СКШП облікового складу за місяць шляхом ділення суми облікової кількості штатних працівників за всі дні роботи підприємства у звітному місяці (уключаючи вихідні, святкові та неробочі дні за період) на число календарних днів у звітному місяці. Звертаємо увагу: до новостворених підприємств не належать підприємства, створені на базі ліквідованих (реорганізованих) юридичних осіб, відокремлених або невідокремлених підрозділів.
Якщо при обчисленні показника СКШП облікового складу за місяць отримано дробове число і після коми стоїть цифра «5» і більше, то таке дробове число округлюється у бік збільшення

Приклад 1. Кількість штатних працівників облікового складу, які підлягають уключенню
до розрахунку СКШП за всі дні січня 2012 року, становить 836 осіб, календарна кількість днів у січні 2012 року — 31.
Визначимо СКШП за січень 2012 року:
836 : 31 = 27 (осіб).
Приклад 2. Підприємство створене 6 лютого 2012 року. Кількість штатних працівників облікового складу, працевлаштованих на підприємстві, становить: з 13 по 19 лютого — 2 особи; з 20 по 29 лютого — 10 осіб.
Календарна кількість днів у лютому 2012 року — 29.
Визначимо СКШП за лютий 2012 року:
(2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10) : 29 = 4 (особи).
Отже, незважаючи на те що згідно з умовами прикладу 2 підприємство було створене 6 лютого 2012 року, при розрахунку СКШП за лютий 2012 року загальна кількість штатних працівників облікового складу за всі дні роботи підприємства (з 6 лютого по 29 лютого 2012 року включно) слід ділити на загальне число календарних днів у лютому 2012 року — 29.

Крок 3

Визначаємо СКШП облікового складу за звітний рік. Розрахунок наведемо у вигляді формули:
СКШПрік = (СКШПмісяць1 + СКШПмісяць2 + … + СКШПмісяць12) : 12,
де СКШПрікСКШП облікового складу за рік;
СКШПмісяць1, СКШПмісяць2, …, СКШПмісяць12 — показники СКШП за відповідний місяць звітного року;
12 — кількість місяців у році.
Отриманий результат округлюється до цілого (якщо після коми цифра 5 і більше, отримане при розрахунку число округлюється у бік збільшення).
Якщо підприємство відпрацювало неповний рік (наприклад, новостворене підприємство або сезонне), то в розрахунку СКШП облікового складу за рік братимуть участь тільки місяці роботи підприємства, проте суму показників СКШП за всі місяці роботи підприємства у звітному році все одно слід ділити на 12 (місяців) (п.п. 3.2.6 Інструкції № 286)

Приклад 3. На підприємстві місячні показники СКШП у кожному з місяців 2012 року склали: у січні — 200 осіб, у лютому — березні — 201 особа, у квітні — 200 осіб, у травні — серпні — 202 особи, у вересні — 199 осіб, у жовтні — листопаді — 202 особи, у грудні — 205 осіб.
Визначимо СКШП облікового складу за 2012 рік:
(200 + 201 + 201 + 200 + 202 + 202 + 202 + 202 + 199 + 202 + 202 + 205) : 12 = 202 (особи).
Приклад 4. Підприємство створене в серпні 2012 року. Місячні показники СКШП облікового складу за місяці роботи підприємства у 2012 році склали: серпень — 25 осіб, вересень — 26 осіб, жовтень — 28 осіб, листопад — грудень — 30 осіб.
Визначимо СКШП облікового складу за 2012 рік:
(25 + 26 + 28 + 30 + 30) : 12 = 12 (осіб).
Отже, незважаючи на те що підприємство було створене в серпні 2012 року, при розрахунку СКШП облікового складу за 2012 рік слід ділити на 12 (місяців).

Крок 4

Якщо показник СКШП облікового складу звітного року дорівнює 8 і більше осіб, розраховуємо «інвалідний» норматив.
Якщо СКШП облікового складу за рік від 8 до 25 осіб, норматив дорівнює 1 особі.
Якщо СКШП облікового складу за рік дорівнює 25 або більше осіб, то визначивши від цього показника 4 %, отримуємо «інвалідний» норматив, виконання якого повинен забезпечити роботодавець

 

Який механізм розрахунку СКШП облікового складу, яким установлена інвалідність та які були працевлаштовані роботодавцем у звітному році?

Обчислення СКШП інвалідів здійснюється аналогічно СКШП облікового складу всіх працівників, тільки враховується кількість працівників-інвалідів, для яких це місце роботи є основним, при цьому не має значення, досяг інвалід пенсійного віку чи ні (див. лист Фонду інвалідів від 08.08.2007 р. № 1/8-81 // «Податки та бухгалтерський облік», 2007, № 75). На виконання нормативу не враховуються працевлаштовані інваліди, для яких це місце роботи не є основним (інваліди, які працюють за сумісництвом).

Якщо інваліда прийнято за основним місцем роботи на умовах неповного робочого часу, то на виконання нормативу він зараховується як повноцінна одиниця (1).

Ще один нюанс стосується фізичних осіб — підприємців, які є інвалідами. Такі особи мають право зарахувати себе в рахунок виконання свого нормативу з працевлаштування інвалідів (абзац другий п. 3.2 Інструкції № 42, лист Фонду інвалідів від 15.09.2010 р. № 1/6-301/06).

 

За якою формою та в які строки роботодавці зобов’язані відзвітувати перед Фондом інвалідів про виконання нормативу?

Про виконання нормативу робочих місць для працевлаштування інвалідів роботодавці звітують перед Фондом інвалідів шляхом подання Звіту про зайнятість і працевлаштування інвалідів (далі — Звіт), форму якого № 10-ПI (річна) затверджено наказом Мінпраці від 10.02.2007 р. № 42.

Цей Звіт подають роботодавці, в яких показник СКШП облікового складу за рік склав 8 і більше осіб (ст. 19 Закону № 875, п. 1 Порядку подання Звіту та п. 1.1 Інструкції № 42).

Зазначений Звіт не подають:

— роботодавці з кількістю найманих працівників, для яких це місце роботи є основним, менше 8 осіб;

відокремлені підрозділи підприємств, установ, організацій. Річ у тому, що ці підрозділи не підлягають окремій реєстрації у Фонді інвалідів (див. пп. 2 і 3 Порядку реєстрації). Після закінчення року роботодавці, які мають відокремлені підрозділи, подають до Фонду інвалідів зведений Звіт, підготовлений з урахуванням даних за відокремленими підрозділами (див. п. 1.2 Інструкції № 42, лист Фонду інвалідів від 15.09.2010 р. № 1/6-301/06);

— представництва іноземних компаній, що не є юридичними особами (див. лист Фонду інвалідів від 11.09.2007 р. № 1/6-417 та роз’яснення Фонду інвалідів від 17.04.2006 р. № 06ю-75/667 //
«Податки та бухгалтерський облік», 2006, № 45).

Щодо строку подання Звіту зазначимо таке. Пункт 2 Порядку подання Звіту і п. 2.1 Інструкції № 42 зобов’язують роботодавців щорічно подавати Звіт до органів Фонду інвалідів до 1 березня наступного за звітним року. Отже, якщо дотримуватись цих норм, то останнім днем подання Звіту є 28 (у високосний рік — 29) лютого року, наступного за звітним. Проте в самій формі Звіту вказано інший строк подання — не пізніше 1 березня після звітного періоду. У своїх роз’ясненнях з цього питання, наведених у листах від 09.02.2010 р. № 1/6-20/06 (див. «Податки та бухгалтерський облік», 2010, № 17) та від 27.04.2010 р. № 1/6-69/03-01 Фонд інвалідів називає останнім днем подання Звіту 1 березня (строк, указаний у формі звіту).

Утім, ураховуючи, що Порядок подання Звіту, затверджений постановою КМУ, має більшу юридичну силу порівняно з наказом Мінпраці, яким було затверджено форму Звіту, ми вважаємо пріоритетним строк, указаний у Порядку подання Звіту. У зв’язку з цим рекомендуємо роботодавцям не зволікати зі строками його подання та подати Звіт за 2012 рік не пізніше 28 лютого 2013 року.

Звіт до відділення Фонду може бути:

— подано особисто роботодавцем;

— направлено поштою.

Подання Звіту в електронному вигляді чинним законодавством не передбачено (див. лист Фонду інвалідів від 15.09.2010 р. № 1/6-299/03-01).

Датою надходження Звіту вважається дата подання роботодавцем Звіту, а в разі надсилання його поштою — дата на поштовому штемпелі (п. 2 Порядку подання Звіту).

 

Кількість працівників, працевлаштованих роботодавцем за основним місцем роботи, у жовтні — грудні 2012 року перевищила 8 осіб. Чи потрібно йому реєструватися у Фонді інвалідів та подавати Звіт за 2012 рік?

Частиною 9 ст. 19 Закону № 875 та абзацом третім п. 3 Порядку реєстрації визначено, що в разі збільшення кількості працівників, для яких це місце роботи є основним, до 8 і більше осіб суб’єкти господарювання, у тому числі новостворені, зобов’язані зареєструватися у відділенні Фонду за місцем їх державної реєстрації як юридичні особи або фізичні особи — підприємці до 1 лютого року, наступного за роком створення або збільшення кількості таких працівників, та подати цим відділенням Звіт про зайнятість і працевлаштування інвалідів. Ця норма потребує пояснень. Наведемо їх.

Отже, реєстрація у Фонді інвалідів безпосередньо пов’язана з необхідністю подання звітності до цього Фонду. Як уже зазначалося, Звіт до Фонду роботодавці подають, якщо показник СКШП за рік склав 8 і більше осіб. Тому новоствореним роботодавцям і тим, хто раніше не був зареєстрований у Фонді та в будь-якому місяці звітного року наблизився до цього показника, не слід відразу бігти до Фонду інвалідів на реєстрацію. Варто дочекатися закінчення звітного року та порахувати СКШП облікового складу за рік. Якщо цей показник не перевищить 7 осіб, то реєструватися у Фонді не потрібно.

Повертаючись до запитання нашого читача, зазначимо, що йому також слід розрахувати СКШП облікового складу за 2012 рік. І залежно від отриманого значення цього показника зробити висновок про необхідність реєстрації у відділенні Фонду.

У загальному випадку для реєстрації у Фонді інвалідів роботодавцю необхідно буде подати (відправити рекомендованим листом) заяву за формою, затвердженою наказом Мінпраці від 14.03.2007 р. № 98, та копію виписки або витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців (Держреєстр). Оригінал виписки або витягу пред’являється роботодавцем під час подання заяви. Якщо ж документи на реєстрацію направляються поштою, то вони нотаріально посвідчуються.

Датою реєстрації роботодавця у Фонді інвалідів буде дата подання роботодавцем зазначених документів, а в разі направлення їх поштою — дата на поштовому штемпелі (п. 4 Порядку реєстрації).

 

Чим загрожує роботодавцю невиконання нормативу робочих місць для працевлаш­тування інвалідів?

Роботодавці, які не виконали за підсумками звітного року норматив робочих місць для працевлаш­тування інвалідів, зобов’язані сплатити відповідним відділенням Фонду інвалідів адміністративно-господарські санкції (далі — АГС).

Сума таких санкцій залежить від кількості працівників, працевлаштованих на підприємстві за основним місцем роботи. Якщо на підприємстві працює:

від 8 до 15 осіб, розмір АГС дорівнює половині середньорічної заробітної плати штатного працівника, який працює на цьому підприємстві, за кожне робоче місце, не зайняте інвалідом;

15 осіб і більше, розмір АГС дорівнює  середньорічній заробітній платі штатного працівника, який працює на цьому підприємстві, за кожне робоче місце, не зайняте інвалідом.

Розрахунок суми АГС здійснюється у Звіті, що подається до Фонду інвалідів за результатами звітного року (див. далі).

Роботодавці сплачують АГС відділенню Фонду інвалідів за місцем своєї реєстрації самостійно до 15 квітня року, наступного за роком, у якому відбулося порушення нормативу.

Звільнені від плати АГС:

1) роботодавці, які повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів (ст. 20 Закону № 875, лист Фонду інвалідів від 05.03.07 р. № 1/5-208);

2) неприбуткові організації (див. листи Фонду інвалідів від 26.04.2007 р. № 1/5-375 та від 06.07.2007 р. № 1/6-313).

Якщо АГС не сплачено у зазначений вище строк, то, крім АГС, роботодавець зобов’язаний буде сплатити ще і пеню. Розрахунок пені здійс­нюється виходячи зі 120 % річних облікової ставки НБУ, що діє на момент сплати заборгованості, нарахованої на повну суму недоїмки за весь строк її існування.

Крім того, якщо норматив не було виконано, посадових осіб підприємств, які мають право приймати на роботу та звільняти з роботи, та фізичних осіб — підприємців, які використовують найману працю, може бути притягнуто до адміністративної відповідальності у вигляді штрафу від 10 до 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 170 грн. до 340 грн.) (ч. 2 ст. 1881 КпАП).

На завершення розгляду цього запитання варто зауважити: на думку Фонду інвалідів, роботодавець, який не виконав «інвалідний» норматив, є беззастережно винним у його невиконанні та зобов’язаний сплатити АГС у названий вище строк. Докази того, що підприємством вживалися заходи, спрямовані на створення робочих місць для працевлаштування інвалідів та недопущення правопорушень у сфері господарювання, Фондом до уваги не беруться.

Проте думка судових органів з цього приводу не настільки категорична. У своїй постанові від 26 червня 2012 року (див. «Податки та бухгалтерський облік», 2013, № 7, с. 39) ВСУ вказує, що АГС за робочі місця, призначені для працевлаштування інвалідів та не зайняті ними, сплату яких передбачено ст. 20 Закону № 875, є заходом впливу на правопорушника у сфері господарювання у зв’язку з учиненням правопорушення, а не податком, збором (обов’язковим платежем), що підлягає обов’язковій сплаті. Ця господарсько-правова відповідальність у роботодавця настає в разі, якщо ним не буде доведено, що він ужив усіх залежних від нього заходів для недопущення такого господарського правопорушення (ч. 1, 2 ст. 218 ГКУ).

При цьому доказом того, що підприємством було виконано зобов’язання з працевлаштування інвалідів, може бути факт надання відомостей про наявність вільних місць до центрів зайнятості*..

* Форму такого звіту (№ 3-ПН) та Інструкцію з його заповнення затверджено наказом Мінпраці від 19.12.2005 р. № 420. У цьому звіті наявність вільного робочого місця (вакантної посади) зазначається щодо кожної категорії громадян окремо. У разі подання звіту з інформацією про можливість працевлаштування інваліда підприємство повинне у графі 15 звіту про наявність вакансій проставити шифр «11».

Тобто, якщо підприємство подавало до центру зайнятості інформацію про наявність вакантних місць, на які може бути прийнято інвалідів, але центр зайнятості не направив необхідної кількості інвалідів для їх працевлаштування, у тому числі у зв’язку з тим, що в населеному пункті за місцем розташування підприємства відсутні інваліди, які бажають працевлаштуватися, то штрафи за невиконання «інвалідного» нормативу до підприємства застосовуватися не повинні.

 

Як правильно заповнити Звіт про зайнятість і працевлаштування інвалідів?

При заповненні Звіту роботодавцям слід керуватися Інструкцією № 42.

Заповнення адресної частини Звіту та сітки кодів роботодавці здійснюють за даними довідки з Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України.

Правила заповнення рядків Звіту з кодами 01 — 06 для наочності наведемо в таблиці.

 

Код рядка

Що вказується

1

2

01

Зазначається СКШП облікового складу за звітний рік*. Розрахунок цього показника наведено на с. 27

02

Зазначається СКШП облікового складу за звітний рік, яким згідно з чинним законодавством установлено інвалідність*. Розрахунок цього показника розглянуто на с. 28

03

Указується кількість інвалідів — штатних працівників*, які повинні працювати на робочих місцях, створених роботодавцем, відповідно до «інвалідного» нормативу, установленого ст. 19 Закону № 875.
Цей показник дорівнює у роботодавців, у яких СКШП облікового складу:
 — від 8 до 25 осіб 1 особі**;
 — від 25 і більше осіб 4 % від показника, зазначеного в рядку 01 цього Звіту

04

Відображається сума фактично нарахованої за звітний рік заробітної плати штатним працівникам, указаним в рядку 01. При визначенні цього показника слід керуватися нормами Інструкції № 5. Перелік виплат, які включаються до фонду оплати праці, наші читачі можуть знайти у статті «Виплати працівникам» (див. «Податки та бухгалтерський облік», 2012, № 76).
Звертаємо увагу: порядок округлення даних цього рядка в Інструкції № 42 не прописано. На практиці відділення Фонду інвалідів вимагають указувати фонд оплати праці штатних працівників у тисячах гривень з одним знаком після коми. Наприклад, якщо фонд оплати праці всіх штатних працівників за рік склав 402535,75 грн., у рядку 04 роботодавцю слід проставити «402,5»

05

Показник визначається за формулою:

рядок 05 = (рядок 04 х 1000) : рядок 01.

Інструкція № 42 не містить вказівок щодо порядку здійснення округлення даних цього рядка. На практиці відділення Фонду інвалідів вимагають відображати цей показник у гривнях із двома знаками після коми.
Наприклад, показник рядка 01 дорівнює 15 осіб, показник рядка 04 — 402,5 тис. грн., отже, у рядку 05 роботодавець зазначить «26833,33» ((402,5 х 1000) : 15)

06

Рядок заповнюється в разі невиконання «інвалідного» нормативу**.
Показник визначається розрахунково:
 — для роботодавців, в яких працює 15 осіб (уключно) і більше, як:

рядок 06 = (рядок 03 - рядок 02) х рядок 05;

 — для роботодавців, у яких працює від 8 до 15 осіб, як:

рядок 06 = 1 х рядок 05 : 2.

Докладно про сплату санкцій за невиконання нормативу див. на с. 30

* Дані в рядку вказуються в цілих одиницях. Якщо при обчисленні виходить дробове число, його необхідно округлити до цілого (якщо після коми цифра 5 і більше, то воно округлюється в бік збільшення).
** Насправді працевлаштувати 1 інваліда достатньо роботодавцям, в яких СКШП за рік становить аж до 37 осіб включно (37 осіб
х 4 % = 1,48 » 1 особа).

 

Порядок заповнення роботодавцями Звіту розглянемо на конкретному числовому прикладі.

Приклад 5. Протягом 2012 року кількість найманих працівників підприємства змінилася з 27 до 45 осіб. Наведемо в таблиці розраховані СКШП облікового складу за кожний місяць 2012 року.

 

Показник

Місяці

Разом за 2012 рік

січень

лютий

березень

квітень

травень

червень

липень

серпень

вересень

жовтень

листопад

грудень

СКШП за місяць

27

27

35

35

34

40

40

41

45

45

45

45

38*

СКШП інвалідів за місяць

1

2

2

2

2

2

2

2

2

1**

* СКШП за рік = (27 + 27 + 35 + 35 + 34 + 40 + 40 + 41 + 45 + 45 + 45 + 45) : 12 місяців =38,25 » 38 осіб.

** СКШР інвалідів за рік = (1 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2) : 12 місяців = 1,4 »1 особа.

 

Отже, СКШП облікового складу за 2012 рік (рядок 01 Звіту) становить по підприємству 38 осіб. СКШП працівників-інвалідів за 2012 рік (рядок 02 Звіту) дорівнює 1 особі.

Визначимо виконання нормативу з працевлаш­тування інвалідів (рядок 03 Звіту):

38 х 4 : 100 = 1,52 2 (особи).

Виходить, що підприємство мало працевлаштувати у 2012 році 2 інвалідів, проте фактично було працевлаштовано тільки 1 інваліда.

Здійснимо розрахунок суми адміністративно-господарських санкцій, які повинен сплатити роботодавець, що не виконав норматив робочих місць для працевлаштування інвалідів. Припустимо, що фонд оплати праці штатних працівників склав 1056,0 тис. грн.

Визначимо середньорічну заробітну плату штатного працівника (рядок 05 Звіту):

1056,0 х 1000 : 38 = 27789,47 (грн.).

Розрахуємо суму адміністративно-господарських санкцій за невиконання нормативу робочих місць для працевлаштування інвалідів (рядок 06 Звіту):

(2 - 1) х 27789,47 = 27789,47 (грн.)

Наведемо фрагмент заповненого Звіту за 2012 рік, використовуючи отримані в результаті розрахунку дані.

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом Міністерства праці та соціальної політики України

від 10 лютого 2007 р. № 42

Звіт про зайнятість і працевлаштування інвалідів

за 2012 рік

<…>

Кількість працівників та фонд оплати праці

Назва показників

Код рядка

Фактично за рік

Середньооблікова кількість штатних працівників облікового складу (осіб)

01

38

з них: середньооблікова кількість штатних працівників, яким відповідно до чинного законодавства встановлена інвалідність (осіб)

02

1

Кількість інвалідів — штатних працівників, які повинні працювати на робочих місцях, створених відповідно до вимог статті 19 Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» (осіб)

03

2

Фонд оплати праці штатних працівників (тис. грн.)

04

1056,0

Середньорічна заробітна плата штатного працівника (грн.)

05

27789,47

Сума адміністративно-господарських санкцій за невиконання нормативу робочих місць для працевлаштування інвалідів (грн.)

06

27789,47

<…>

 

Які документи слід подавати Фонду інвалідів разом зі Звітом?

Традиційно на місцях відділення Фонду інвалідів вимагають подавати разом зі Звітом копію статистичного звіту за формою № 1-ПВ (термінова, місячна) «Звіт з праці» за січень — грудень звітного року.

Роботодавці, які повністю утримуються за раху­нок коштів державного або місцевих бюджетів, а також інші неприбуткові організації подають зі Звітом копію рішення про внесення до Реєстру неприбуткових установ та організацій (п. 2 Порядку подання Звіту). Оригінал рішення пред’являється разом із копією при поданні Звіту. У разі направлення Звіту поштою копія рішення посвідчується нотаріально.

Роботодавці, які мають відокремлені підрозділи, у разі зміни їх кількості порівняно з раніше наданими даними подають разом зі Звітом Перелік підприємств, що ввійшли до складу господарського об’єднання, та/або відокремлених підрозділів роботодавця (далі — Перелік) за формою додатка до Інструкції № 42 (п. 3 Порядку подання Звіту).

Господарські об’єднання, створені згідно зі ст. 19 Закону № 875, подають до Фонду інвалідів окремі Звіти об’єднання та підприємств, Перелік та копії договорів, що підтверджують розміщення на підприємстві громадської організації інвалідів, яка входить до складу господарського об’єднання, замовлень на придбання товарів (робіт, послуг), платіжних доручень за такими договорами, розрахунків витрат на виготовлення товарів (виконання робіт, надання послуг), що підтверджують безпосереднє виготовлення товарів (виконання робіт, надання послуг) підприємством громадської організації інвалідів та включення до цих витрат заробітної плати інвалідів, які працюють на зазначеному підприємстві.

 

Яка передбачена відповідальність за неподання Звіту?

За неподання Звіту про зайнятість і праце­влаштування інвалідів на посадову особу підприємства, яка зобов’язана подавати такий Звіт, може бути накладено адмінштраф у розмірі від 10 до 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 170 грн. до 340 грн.) (див. ч. 2 ст. 1881 КпАП, лист Фонду інвалідів від 12.05.2009 р. № 1/5-447/06).

Це порушення може бути виявлене під час перевірки посадовими особами Фонду інвалідів та його територіальними відділеннями.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі