Трудовий договір

Редакція ПБО
Стаття

Трудовий договір

 

Працівники реалізують своє право на працю шляхом укладення трудового договору. Про те, що таке трудовий договір, у якій формі його може бути укладено та що він повинен містити, поговоримо в цій статті.

Лілія КАЛАШНИКОВА, економіст-аналітик Видавничого будинку «Фактор»

 

Трудовий договір: форма та положення

Згідно зі ст. 21 КЗпП трудовий договір — це угода між працівником і роботодавцем, за якою працівник зобов’язується виконувати роботу, визначену цією угодою, з підпорядкуванням внутрішньому трудовому розпорядку, а роботодавець зобов’язується виплачувати працівнику заробітну плату та забезпечувати умови праці, необхідні для виконання роботи, передбачені законодавством про працю, колективним договором і угодою сторін.

За загальним правилом, трудовий договір може укладатись як у письмовій, так і в усній формі (ст. 24 КЗпП). Водночас дотримання письмової форми укладення трудового договору є обов’язковим:

1) при організованому наборі працівників;

2) при укладенні трудового договору на роботу в районах з особливими природними, географічними і геологічними умовами та умовами підвищеного ризику для здоров’я;

3) при укладенні контракту;

4) у випадках коли працівник наполягає на укладенні трудового договору у письмовій формі;

5) при укладенні трудового договору з неповнолітнім*;

6) якщо роботодавцем є фізична особа, у тому числі фізична особа — підприємець. Детальніше про особливості укладення трудових договорів у підприємців див. статтю «Працевлаштування у підприємця» на с. 17;

7) в інших випадках, передбачених законодавством України.

* Згідно зі ст. 6 Сімейного кодексу України від 10.01.2002 р. № 2947-III неповнолітнім вважається дитина віком від чотирнадцяти до вісімнадцяти років.

Якщо трудовий договір укладається у письмовій формі, то в ньому в обов’язковому порядку має бути зафіксовано:

прізвище, ім’я та по батькові працівника;

найменування роботодавця — юридичної особи або прізвище, ім’я та по батькові роботодавця — фізичної особи;

місце роботи (об’єкт, дільниця, цех, структурний підрозділ);

найменування роботи, професії або посади, трудові функції, які виконуватиме працівник (визначаються посадовою інструкцією). Найменування роботи, професії або посади у трудовому договорі повинні відповідати Класифікатору професій;

умови оплати праці (установлюються відповідно до затвердженої на підприємстві системи оплати праці);

— час початку дії трудового договору (якщо трудовий договір укладається до моменту виникнення трудових відносин) та час початку роботи;

строк дії трудового договору.

У процесі укладення трудового договору сторонами договору можуть установлюватися умови щодо:

1) установлення індивідуального режиму роботи. Індивідуальний режим роботи може бути встановлено за угодою між працівником, який приймається на роботу, та роботодавцем, або з ініціативи роботодавця на певний строк або безстроково. Так, наприклад, на прохання працівника йому може бути встановлено інші ніж по підприємству в цілому час початку та закінчення робочого дня, тривалість робочого дня та робочого тижня, час надання обідньої перерви та її тривалість тощо;

2) випробування при прийнятті на роботу. Детальніше про встановлення випробування читайте у статті «Строк випробування: основні правила» на с. 21;

3) матеріальної відповідальності працівника;

4) нерозголошення комерційної таємниці тощо.

Звертаємо увагу: умови трудового договору, що погіршують становище працівника порівняно з чинним законодавством та колективним договором, вважаються недійсними на підставі ст. 9 КЗпП.

Визначившись з формою та положеннями трудового договору, перейдемо до розгляду такої істотної умови трудового договору, як строк його дії.

 

Строк дії трудового договору

Статтею 23 КЗпП установлено, що трудовий договір може бути укладено на:

1) невизначений строк (безстроковий трудовий договір) (п. 1 ч. 1 п. 23 КЗпП);

2) визначений строк, установлений за погодженням сторін (п. 2 ч. 1 п. 23 КЗпП);

3) час виконання певної роботи (п. 3 ч. 1 п. 23 КЗпП).

Як правило, з працівниками укладають безстрокові трудові договори. Водночас, якщо трудові відносини не можуть бути встановлені на невизначений строк з урахуванням характеру майбутньої роботи, умов її виконання або інтересів працівника, а також в інших випадках, передбачених законодавчими актами, допускається укладення строкового трудового договору. Згідно з роз’ясненнями, наданими Мінпраці (нині — Мінсоцполітики) у листі від 03.02.2003 р. № 06/2-4/13, «характер майбутньої роботи — означає, що робота не виконується постійноУмови виконання роботи — таке формулювання визначає роботу як постійну, але у зв’язку з конкретними умовами її виконання трудові відносини не можуть бути встановлені на невизначений термін. Передусім це може бути пов’язано з тим, що для виконання даної роботи вже прийнятий на роботу працівник, але він протягом певного періоду не може виконувати свої трудові обов’язки. Для заміщення тимчасово відсутнього працівника і провадиться прийняття на роботу іншого працівника за строковим трудовим договором».

До строкових трудових договорів належать договори, укладені на визначений строк (п. 2 ч. 1 ст. 23 КЗпП) та на час виконання певної роботи (п. 3 ч. 1 ст. 23 КЗпП).

При укладенні строкового трудового договору строк дії договору встановлюється за погодженням сторін і може визначатися як конкретним строком, так і часом настання певної події (наприклад, повернення на роботу працівниці з відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами) або виконанням певного обсягу робіт (абзац другий п. 7 постанови № 9).

Роботодавцю, який укладає з працівником строковий трудовий договір, важливо правильно обчислити строк його дії. Річ у тім, що якщо після закінчення строку, зазначеного в договорі, трудові відносини фактично продовжаться, дія договору вважатиметься продовженою на невизначений строк. У зв’язку з цим нагадаємо: обчислення строків, передбачених КЗпП, здійснюється за правилами, установленими у ст. 2411цього Кодексу. Так, якщо строк дії трудового договору визначається днями, то його обчислюють із дня, наступного після того дня, з якого починається строк. Якщо останній день строку припадає на святковий, вихідний або неробочий день, то днем закінчення строку вважається найближчий робочий день. Строк, що обчислюється тижнями, закінчується у відповідний день тижня. Строк, що обчислюється місяцями, закінчується у відповідне число останнього місяця строку. Якщо кінець строку, що обчислюється місяцями, припадає на місяць, що не має відповідного числа, то строк закінчується в останній день цього місяця. Строк, що обчислюється роками, спливає у відповідний місяць та число останнього року строку.

Строкові трудові договори, що були переукладені один або кілька разів, за винятком випадків, передбачених у ч. 2 ст. 23 КЗпП, вважаються укладеними на невизначений строк.

 

Контракт як особлива форма трудового договору

Контракт є особливою формою трудового договору, в якому строк його дії, права, обов’язки і відповідальність сторін, у тому числі матеріальна, умови матеріального забезпечення та організації праці працівника, умови розірвання договору, у тому числі дострокового, можуть установлюватися угодою сторін (ст. 21 КЗпП).

Роботодавець має право працевлаштувати працівника шляхом укладення з ним контракту тільки у випадках, прямо передбачених законом (ч. 3 ст. 21 КЗпП). Наведемо в таблиці перелік працівників, з якими згідно з нормативно-правовими актами укладається контракт.

 

№ з/п

Категорії працівників або робіт

Нормативно-правовий акт — підстава
для укладення контракту

1

2

3

Укладення контракту є обов’язковим

1

Керівники підприємств, установ, організацій, що належать до сфери управління місцевих державних адміністрацій

Cт. 36 Закону України «Про місцеві державні адміністрації» від 09.04.99 р. № 586-XIV

2

Керівники державних підприємств та господарських товариств, у статутному капіталі яких частка держави перевищує 50 %

Закон України «Про управління об’єктами державної власності» від 21.09.2006 р. № 185-V

3

Фахівці, які залучаються для роботи в робочих групах за рішеннями комітетів ВРУ

П. 7 ст. 15 Закону України «Про комітети Верховної Ради України» від 04.04.95 р. № 116/95-ВР

4

Виконавчий директор виробничого кооперативу

Ч. 2 ст. 104 ГКУ

5

Виконавчий директор кооперативу

Ст. 16 Закону України «Про кооперацію» від 10.07.2003 р. № 1087-IV

6

Особи, які залучаються на добровільних засадах до ліквідації радіаційних аварій та їх наслідків*

Ст. 7 Закону України «Про захист людини від впливу іонізуючого випромінювання» від 14.01.98 р. № 15/98-ВР

7

Наймані працівники згідно з Переліком категорій та посад працівників залізничного транспорту, які працевлаштуються за контрактною формою трудового договору, затвердженим постановою КМУ від 15.07.97 р. № 764

Ст. 15 Закону України «Про залізничний транспорт» від 04.07.96 р. № 273/96-ВР

8

Керівники навчальних закладів, що перебувають у загальнодержавній власності

Ч. 2 — 3 ст. 20 Закону України «Про освіту» від 23.05.91 р. № 1060-XII

9

Керівники вищих навчальних закладів, виконуючі обов’язки керівників вищих навчальних закладів

Ст. 21, 30, 39, 40 Закону України «Про вищу освіту» від 17.01.2002 р. № 2984-III

10

Завідувач кафедри

11

Керівник факультету, виконуючий обов’язки керівника факультету

12

Особи рядового і начальницького складу органів управління та сил цивільного захисту, особи, віднесені до резерву служби цивільного захисту

ст. 99 Кодексу цивільного захисту України від 02.10.2012 р. № 5403-VI

13

Особи, прийняті на службу до податкової міліції

Ст. 352 ПКУ

14

Особи, які приймаються на службу до міліції

Ст. 17 Закону України «Про міліцію» від 20.12.90 р. № 565-XII

15

Особи, прийняті на військову службу в добровільному порядку

Ст. 1, 20 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» від 25.03.92 р. № 2232-XII

16

Виконавчий директор органу господарського розвитку спеціальної (вільної) економічної зони

Ст. 11 і 17 Закону України «Про загальні засади створення і функціонування спеціальних (вільних) економічних зон» від 13.10.92 р. № 2673-XII

17

Усі працівники спеціальної економічної зони

18

Спортсмени-професіонали

Ст. 38 Закону України «Про фізичну культуру і спорт» від 24.12.93 р. № 3808-XII

19

Керівники підприємств — операторів, провайдерів телекомунікацій та їх філій

Ст. 41 Закону України «Про телекомунікації» від 18.11.2003 р. № 1280-IV

20

Військовослужбовці, прийняті на військову службу в Управління державної охорони України

Ст. 16 Закону України «Про державну охорону органів державної влади України та посадових осіб» від 04.03.98 р. № 160/98-ВР

Допускається укладення контракту нарівні з трудовим договором

1

Керівники підприємств

Ч. 4 ст. 65 ГКУ

2

Наймані працівники фермерського господарства

Ст. 27 Закону України «Про фермерське господарство» від 19.06.2003 р. № 973-IV

3

Працівники бірж**

Ст. 12 Закону України «Про товарну біржу» від 10.12.91 р. № 1956-XII

4

Наймані працівники концесіонера

Ч. 2 ст. 18 Закону України «Про концесії» від 16.07.99 р. № 997-XIV

5

Наймані працівники інвестора, прийняті на території України для потреб угоди про розподіл продукції

Ч. 1 ст. 35 Закону України «Про угоди про розподіл продукції» від 14.09.99 р. № 1039-ХIV

6

Наймані працівники кооперативів**

Ст. 34 Закону України «Про кооперацію» від 10.07.2003 р. № 1087-IV

7

Наймані працівники споживчих товариств та їх спілок

П. 2 ст. 14 Закону України «Про споживчу кооперацію» від 10.04.92 р. № 2265-XII

8

Виконавчий директор, наймані працівники** сільськогосподарських кооперативів

Ст. 16, 34 Закону України «Про сільськогосподарську кооперацію» від 17.07.97 р. № 469/97-ВР

9

Спортсмени та фахівці штатної команди національних збірних команд України з олімпійських та неолімпійських видів спорту

Ст. 37 Закону України «Про фізичну культуру і спорт» від 24.12.93 р. № 3808-XII

10

Педагогічні та науково-педагогічні працівники

Ч. 3 ст. 54 Закону України «Про освіту» від 23.05.91 р. № 1060-XII

11

Директор державного професійно-технічного навчального закладу

Ст. 24 Закону України «Про професійно-технічну освіту» від 10.02.98 р. № 103/98-ВР

12

Судновий екіпаж

Ст. 54 Кодексу торговельного мореплавства України від 23.05.95 р. № 176/95-ВР

13

Співробітники — військовослужбовці СБУ

Ст. 20 Закону України «Про Службу безпеки України» від 25.03.92 р. № 2229-XII

14

Наукові працівники, у тому числі пенсіонери, які працюють після призначення пенсії в наукових установах

Ст. 1 і 24 Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність» від 13.12.91 р. № 1977-XII

15

Наймані працівники колективного сільськогосподарського підприємства

Ст. 19 Закону України «Про колективне сільськогосподарське підприємство» від 14.02.92 р. № 2114-XII

16

Помічник адвоката

Ст. 16 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» від 05.07.2012 р. № 5076-VI

* У контракті обов’язково вказується можлива доза опромінення за час ліквідації аварії та її наслідків.
** Контракт укладається тільки за згодою працівників.

 

Контракт укладається виключно у письмовій формі у двох примірниках (один — для працівника, другий — для роботодавця). При укладенні контракту з працівником роботодавець повинен керуватися Положенням № 170, де КМУ визначив порядок укладення контрактів при прийнятті (найманні) на роботу працівників на підприємства, в установи, організації незалежно від форми власності, виду діяльності та галузевої належності, а також до громадян. Укладення контрактів при прийнятті на роботу з керівниками підприємств державної форми власності регулюється постановою КМУ від 19.03.93 р. № 203.

Типову форму контракту затверджено наказом Мінпраці України від 15.04.94 р. № 23. Крім того, для окремих категорій працівників, наприклад, для керівників підприємств, що перебувають у державній власності, для особового складу органів та підрозділів цивільного захисту тощо, різними міністерствами та відомствами затверджені окремі типові форми контракту.

Контракт набирає чинності з дня його підписання або з дати, визначеної сторонами безпосередньо в самому контракті. Що стосується строку його закінчення, то якщо його не вказано в контракті, такий контракт вважатиметься укладеним на невизначений строк. Річ у тім, що КЗпП не містить умови, що вказує на строковість контракту. Тому працівник і роботодавець мають право самостійно визначити строк його дії. Винятком є випадки, коли строк укладення контракту обумовлено у відповідних нормативно-правових актах.

Щодо змісту контракту зазначимо таке. Пунктом 5 Положення № 170 визначено: умови контракту, що погіршують становище працівника порівняно з чинним законодавством, угодами та колективним договором, вважаються недійсними. Водночас законодавство допускає наявність специфічних умов у контракті, які можуть бути не вигідні працівнику: зокрема, це тимчасовий характер трудових відносин, підвищена відповідальність працівника, додаткові підстави розірвання договору тощо (див. ч. 3 ст. 21 КЗпП).

Розібравшись з формою та положеннями трудових договорів, розглянемо в наступній статті особливості працевлаштування у підприємця.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі