Теми статей
Обрати теми

Працевлаштування у підприємця

Редакція ПБО
Стаття

Працевлаштування у підприємця

 

 

Працевлаштування у підприємця має свою специфіку. Тому ми вирішили розглянути його в окремій статті.

Лілія УШАКОВА, економіст-аналітик Видавничого будинку «Фактор»

 

Трудовий договір між підприємцем та працівником, який працевлаштовується до нього, укладається у письмовій формі. Це прямо вказано у ст. 24 КЗпП, п. 2 Порядку № 260. Типову форму такого трудового договору затверджено наказом Мінпраці від 08.06.2001 р. № 260. За необхідності, зокрема, при укладенні трудового договору, сторони трудового договору можуть внести до нього зміни (доповнення). Однак такі зміни (доповнення) не повинні погіршувати становище працівника порівняно з чинним трудовим законодавством, позаяк їх може бути визнано недійсними (ст. 9 КЗпП).

Трудовий договір між працівникам і підприємцем, який використовує найману працю, складається у трьох примірниках. Після того як трудовий договір укладено, він у тижневий строк із моменту фактичного допуску працівника до роботи подається на реєстрацію до центру зайнятості за місцем проживання підприємця. При цьому під фактичним допуском слід розуміти виконання роботи працівником за розпорядженням або з відома роботодавця (п. 7 постанови № 9).

 

Реєстрація трудового договору

Укладений трудовий договір може подаватися на реєстрацію до центру зайнятості:

особисто підприємцем;

уповноваженою особою підприємця, яка згідно з нотаріальною довіреністю представляє його інтереси.

Реєстрація трудового договору може здійснюватися у присутності найманого працівника або без нього. Для проведення реєстрації трудового договору в центрі зайнятості особи, які реєструють договір, подають документи, перелічені далі в таблиці (пп. 3 і 4 Порядку № 260).

 

№ з/п

Особа, яка подає документи

Перелік необхідних документів

1

2

3

Реєстрація трудового договору в центрі зайнятості у присутності працівника

1

Підприємець

1.1. Укладений трудовий договір у трьох примірниках.
1.2. Паспорт.
1.3. Реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний номер) (за наявності).
1.4. Свідоцтво про державну реєстрацію, якщо державну реєстрацію підприємця було проведено до 07.05.2011 р., або виписка (витяг) з Єдиного державного реєстру, якщо держреєстрацію підприємця проведено після 07.05.2011 р.

2

Уповноважена особа підприємця

2.1. Укладений трудовий договір у трьох примірниках.
2.2. Паспорт.
2.3. Оригінал і належно завірена копія нотаріальної довіреності.
2.4. Документи підприємця, перелічені в пп. 1.3 і 1.4 таблиці

3

Працівник

3.1. Паспорт.
3.2. Реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний номер) (за наявності).
3.3. Трудова книжка (не подають працівники,
які працевлаштовуються вперше, та сумісники)

Реєстрація трудового договору виконується за відсутності найманого працівника

4

Підприємець

4.1. Підписаний сторонами трудовий договір у трьох примірниках з нотаріально посвідченим підписом працівника.
4.2. Паспорт.
4.3. Реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний номер) (за наявності).
4.4. Свідоцтво про державну реєстрацію, якщо державну реєстрацію підприємця було проведено до 07.05.2011 р., або виписка (витяг) з Єдиного державного реєстру, якщо держреєстрація підприємця проведена після 07.05.2011 р.
4.5. Копія реєстраційного номера облікової картки платника податків (ідентифікаційного номера) найманого працівника (за наявності).
4.6. Трудова книжка працівника (за наявності)

5

Уповноважена особа підприємця

5.1. Підписаний сторонами трудовий договір у трьох примірниках з нотаріально посвідченим підписом працівника.
5.2. Паспорт.
5.3. Оригінал та належно завірена копія нотаріальної довіреності.
5.4. Документи підприємця, указані в пп. 4.3, 4.4 таблиці.
5.5. Документи працівника, указані в пп. 4.5 і 4.6 таблиці.

 

У день подання до центру зайнятості пакета документів, необхідного для проведення реєстрації трудового договору, відповідальний працівник центру зайнятості:

1) ознайомлює присутні сторони (сторону) трудового договору під підпис у журналі про порядок реєстрації та зняття з реєстрації трудового договору, унесення відповідних записів до трудової книжки працівника та її зберігання;

2) реєструє трудовий договір у Книзі реєстрації трудових договорів, присвоюючи йому номер та проставляючи дату його реєстрації;

3) на трьох примірниках трудового договору проставляє дату реєстрації трудового договору та його номер, указує найменування центру зайнятості, у якому зареєстровано договір, свої прізвище, ім’я, по батькові, ставить підпис та печатку центру зайнятості;

4) вручає один примірник зареєстрованого трудового договору підприємцю (уповноваженій особі), другий — працівнику. Якщо реєстрація трудового договору здійснювалася без працівника, примірник трудового договору працівника також вручається підприємцю (уповноваженій особі) для подальшої передачі працівнику. Вручити трудовий договір найманому працівнику підприємець (уповноважена особа) зобов’язаний протягом 3 робочих днів із дня його отримання (абзац другий п. 7 Порядку № 260). Третій примірник трудового договору залишається в центрі зайнятості;

5) інформує Пенсійний фонд про державну реєстрацію трудового договору між підприємцем і працівником не пізніше наступного робочого дня після її проведення.

Належно зареєстрований у центрі зайнятості трудовий договір є підставою для внесення до трудової книжки працівника запису про прийняття на роботу.

 

Унесення запису про прийняття на роботу до трудової книжки

Запис про прийняття на роботу вноситься до трудової книжки працівника, для якого це місце роботи є основним, як правило, самим підприємцем безпосередньо в центрі зайнятості після закінчення процедури реєстрації трудового договору. Трудові книжки працівників-сумісників ведуться їх роботодавцями за основним місцем роботи.

Порядок внесення запису про прийняття на роботу наведемо в таблиці.

 

№ графи

Що вказується

Графа 3

Як заголовок зазначається: «Фізична особа — підприємець», далі — прізвище, ім’я та по батькові підприємця

Графа 1

Проставляється порядковий номер запису. Зауважимо, що записи у трудовій книжці робляться арабськими цифрами (число і місяць — двозначними)

Графа 2

Указується дата прийняття найманого працівника на роботу. Як правило, це дата фактичного допуску працівника до роботи(див. ч. 4 ст. 24 КЗпП)

Графа 3

Вноситься запис: «Прийнятий (а) на роботу (професія, посада) за трудовим договором (дата і номер договору), зареєстрованим у державній службі зайнятості (повна назва центру зайнятості)». Звертаємо увагу: найменування роботи, професії або посади, на яку прийнято працівника, має відповідати найменуванням робіт, професій і посад, указаним у Класифікаторі професій

Графа 4

Указується, на підставі чого цей запис було внесено до трудової книжки працівника: «Трудовий договір (номер), зареєстрований (дата реєстрації)»

 

Після того, як запис про прийняття на роботу внесено, трудова книжка повертається працівнику. Залишати в себе трудові книжки найманих працівників підприємець не має права, оскільки відповідно до п. 2.20-1 Інструкції № 58 вони повинні зберігатися в таких працівників.

Що стосується працівників, які працевлаштовуються вперше, то, як зазначалося раніше, при реєстрації трудового договору вони не подають до центру зайнятості трудову книжку. Не купує і не заводить трудову книжку на такого працівника і його роботодавець-підприємець. Річ у тім, що згідно з пп. 2.11 — 2.12 Інструкції № 58 оформлення трудової книжки працівника, який працевлаштовується вперше, починається із заповнення титульного аркуша, а підприємець не має права заповнювати цю сторінку трудової книжки (див. листи Мінпраці від 23.03.2006 р. № ДЦ-12-1528/0/6-06, від 12.03.2007 р. № 66/06/186-07). У цьому випадку підтвердити період роботи у підприємця працівник може зареєстрованим у центрі зайнятості трудовим договором.

 

Унесення змін до трудового договору

Доволі часто після проведення реєстрації трудового договору в центрі зайнятості виникає необхідність унесення до нього змін та доповнень. Відразу зауважимо: Порядком № 260 процедуру внесення таких змін не врегульовано. Окремі роз’яснення з цього питання було надано Мінпраці в листі від 23.10.2008 р. № 330/06/186-08 та Інспекцією з контролю за дотриманням законодавства про зайнятість населення Державного центру зайнятості в листі від 30.03.2006 р. № ДЦ12-1660/0/6-06 (див. «Податки та бухгалтерський облік», 2006, № 41). З урахуванням цих роз’яснень сторони трудового договору, які погодили текст змін (доповнень), що вносяться, повинні:

по-перше, оформити погоджені зміни та доповнення у вигляді додаткової угоди до трудового договору. Така угода складається в довільній формі у трьох автентичних примірниках та підписується сторонами договору;

по-друге, письмово повідомити центр зайнятості про зміни, які вноситимуться до зареєстрованого трудового договору. Для цього разом із трьома примірниками додаткової угоди до трудового договору до центру зайнятості подається лист-супровід. Один примірник додаткової угоди залишиться в центрі зайнятості, інші два повертаються сторонам договору.

Перереєстровувати в цьому випадку трудовий договір не потрібно.

На завершення статті виражаємо сподівання, що матеріал, наведений у ній, буде корисним як підприємцям, так і їх найманим працівникам.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі