Теми статей
Обрати теми

Порядок ведення реєстру суб'єктів індустрії програмної продукції, які застосовують особливості оподаткування

Редакція ПБО
Наказ від 14.01.2013 р. № 12

Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 14.01.2013 р. № 12

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 31.01.2013 р. за № 199/22731

Порядок ведення реєстру суб’єктів індустрії програмної продукції, які застосовують особливості оподаткування

 

I. Загальні положення

1.1. Цей Порядок розроблено відповідно до пункту 15 підрозділу 10 розділу XX «Перехідні положення» Податкового кодексу України (далі — Кодекс).

Цим Порядком встановлюється механізм включення суб’єктів індустрії програмної продукції (далі — суб’єкт ІПП) до реєстру суб’єктів індустрії програмної продукції, які застосовують особливості оподаткування, порядок ведення цього реєстру, виключення з нього суб’єктів ІПП та зразок форми цього реєстру, а також зразок форм книги обліку реєстрації суб’єктів ІПП, рішення про анулювання свідоцтва про реєстрацію суб’єкта ІПП та книги обліку анулювання реєстрації суб’єктів ІПП.

1.2. У цьому Порядку терміни вживаються у таких значеннях:

заява про анулювання реєстрації суб’єкта індустрії програмної продукції як суб’єкта, який застосовує особливості оподаткування (форма № 3-ІТ) (далі — Заява про анулювання реєстрації)* — документ встановленої форми, що подається суб’єктом ІПП згідно з цим Порядком для анулювання свідоцтва про реєстрацію суб’єкта індустрії програмної продукції як суб’єкта, який застосовує особливості оподаткування, та виключення із Реєстру суб’єктів індустрії програмної продукції, які застосовують особливості оподаткування;

книга обліку реєстрації суб’єктів індустрії програмної продукції як суб’єктів, які застосовують особливості оподаткування (форма № 4-ІТ) (далі — Книга обліку свідоцтв) (додаток 1**), — документ, що містить інформацію про подані реєстраційні заяви суб’єктами ІПП та результати їх розгляду органами державної податкової служби, а також про видані суб’єктам ІПП свідоцтва про реєстрацію суб’єкта індустрії програмної продукції як суб’єкта, який застосовує особливості оподаткування;

книга обліку анулювання реєстрації суб’єктів індустрії програмної продукції як суб’єктів, які застосовують особливості оподаткування (форма № 5-ІТ) (далі — Книга обліку анулювання реєстрації) (додаток 2), — документ, що містить інформацію про подані суб’єктами ІПП заяви про анулювання реєстрації та результати їх розгляду, а також прийняті органом державної податкової служби рішення про анулювання реєстрації;

програмна продукція — це:

1) результат комп’ютерного програмування у вигляді операційної системи, системної, прикладної, розважальної та/або навчальної комп’ютерної програм (їх компонентів), а також інтернет-сайтів та/або онлайн-сервісів;

2) криптографічні засоби захисту інформації;

рішення про анулювання реєстрації суб’єкта індустрії програмної продукції як суб’єкта, який застосовує особливості оподаткування (форма № 6-ІТ) (далі — рішення про анулювання реєстрації), — документ, що приймається органом державної податкової служби та згідно з яким анулюється свідоцтво про реєстрацію суб’єкта індустрії програмної продукції як суб’єкта, який застосовує особливості оподаткування, та здійснюється його виключення з Реєстру суб’єктів індустрії програмної продукції, які застосовують особливості оподаткування, за формою згідно з додатком 3 до цього Порядку;

реєстраційна заява суб’єкта індустрії програмної продукції як суб’єкта, який застосовує особливості оподаткування (форма № 1-ІТ) (далі — Реєстраційна заява), — документ встановленої форми, що подається суб’єктом ІПП до органу державної податкової служби за своїм місцезнаходженням для отримання свідоцтва про реєстрацію суб’єкта індустрії програмної продукції як суб’єкта, який застосовує особливості оподаткування, включення до реєстру суб’єктів індустрії програмної продукції, які застосовують особливості оподаткування, заміни свідоцтва про реєстрацію суб’єкта індустрії програмної продукції як суб’єкта, який застосовує особливості оподаткування, чи внесення змін до реєстру суб’єктів індустрії програмної продукції, які застосовують особливості оподаткування;

реєстр суб’єктів індустрії програмної продукції, які застосовують особливості оподаткування (форма № 7-ІТ) (далі — Реєстр), — сукупність інформації про суб’єктів ІПП, які мають право на застосування особливостей оподаткування, що ведеться центральним органом виконавчої влади, який реалізує державну податкову політику (далі — Державна податкова служба України), за формою згідно з додатком 4 до цього Порядку;

свідоцтво про реєстрацію суб’єкта індустрії програмної продукції як суб’єкта, який застосовує особливості оподаткування (форма № 2-ІТ) (далі — Свідоцтво)*, — документ встановленої форми, що видається суб’єкту ІПП органом державної податкової служби на підтвердження факту його реєстрації та включення до Реєстру.

* Не публікується. — Прим. ред.

** Додатки до цього Порядку не публікуються. — Прим. ред.

Інші терміни вживаються в цьому Порядку у значенні, наведеному в Кодексі.

1.3. Суб’єктом ІПП вважається юридична особа — суб’єкт господарювання, який протягом попередніх чотирьох послідовних звітних (податкових) кварталів сукупно одночасно відповідає таким критеріям:

питома вага доходів суб’єкта від здійснення видів економічної діяльності, визначених у підпункті 1.5 пункту 15 підрозділу 10 розділу XX «Перехідні положення» Кодексу, становить не менше 70 відсотків доходів від усіх видів економічної діяльності з реалізації товарів, виконання робіт, надання послуг;

первісна вартість основних засобів та/або нематеріальних активів суб’єкта перевищує 50 розмірів мінімальної заробітної плати, установленої законом на 01 січня звітного (податкового) року;

у суб’єкта відсутній податковий борг;

щодо суб’єкта судом не прийнято постанови про визнання боржника банкрутом відповідно до Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом».

1.4. Суб’єкт ІПП має право застосовувати особливості оподаткування з першого числа місяця календарного кварталу, що настає за місяцем, в якому такого суб’єкта було включено до Реєстру.

Орган державної податкової служби включає суб’єкта ІПП до Реєстру, вносить зміни до Реєстру, видає Свідоцтва, проводить заміну Свідоцтв на підставі відповідної заяви та документів, що подаються заявниками згідно з вимогами цього Порядку.

1.5. Державна податкова служба України створює, веде та оновлює Реєстр в електронній формі та щомісяця до 10 числа оприлюднює його на офіційному веб-сайті ДПС України (www.sts.gov.ua).

 

II. Порядок включення до Реєстру суб’єктів індустрії програмної продукції, які застосовують особливості оподаткування

2.1. Для отримання Свідоцтва суб’єкт ІПП подає до органу державної податкової служби за своїм місцезнаходженням Реєстраційну заяву з позначкою «Реєстрація».

Реєстраційна заява подається керівником або представником суб’єкта ІПП (з документальним підтвердженням особи та повноважень) до відповідного органу державної податкової служби не пізніше ніж за 30 календарних днів до початку звітного (податкового) кварталу, з якого зазначений суб’єкт передбачає отримати право на використання особливостей оподаткування.

У реєстраційній заяві зазначаються підстави для реєстрації суб’єкта як суб’єкта ІПП.

З метою визначення наявності права суб’єкта ІПП на застосування особливостей оподаткування у Реєстраційній заяві зазначаються види економічної діяльності з реалізації товарів, виконання робіт та надання послуг в індустрії програмної продукції згідно з підпунктом 1.6 пункту 15 підрозділу 10 розділу XX «Перехідні положення» Кодексу із зазначенням відповідних кодів видів економічної діяльності на основі Національного класифікатора України ДК 009:2010 «Класифікація видів економічної діяльності», затвердженого наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 11 жовтня 2010 року № 457 (із змінами) (далі — КВЕД-2010).

Дані Реєстраційної заяви мають бути достовірними та відповідати даним Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців (далі — Єдиний державний реєстр).

2.2. Суб’єкт ІПП разом з Реєстраційною заявою подає фінансову звітність, копії первинних документів (засвідчені підписом платника податку або його посадовою особою та скріплені печаткою (у разі її наявності) чи в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації електронного підпису підзвітних осіб, якщо такі документи створюються ним в електронній формі), що підтверджують право на використання особливостей оподаткування.

2.3. Для новоутворених суб’єктів ІПП, які здійснюють діяльність протягом не менше двох повних звітних (податкових) кварталів до дня подання Реєстраційної заяви, дозволяється при визначенні відповідності такого суб’єкта критеріям, встановленим у пункті 1.3 розділу I цього Порядку, застосовувати показники господарської діяльності за період фактичної діяльності суб’єкта та за умови дотримання всіх зазначених критеріїв у фактичній кількості звітних (податкових) кварталів.

Після закінчення двох повних звітних (податкових) кварталів з дня реєстрації новоутвореного суб’єкта ІПП орган державної податкової служби проводить документальну позапланову невиїзну перевірку платника щодо відповідності його діяльності критеріям, встановленим пунктом 1.3 розділу I цього Порядку.

2.4. Не вважаються новоутвореними суб’єкти господарювання, які утворені після набрання чинності Законом України від 05 липня 2012 року № 5091-VI «Про внесення змін до розділу XX «Перехідні положення» Податкового кодексу України щодо особливостей оподаткування суб’єктів індустрії програмної продукції» шляхом реорганізації (злиття, приєднання, поділу, виділення, перетворення), приватизації та корпоратизації.

2.5. Суб’єкт ІПП, утворений шляхом реорганізації, приватизації та корпоратизації, реєструється та включається до Реєстру як новий суб’єкт у загальному порядку, визначеному Кодексом та цим Порядком, у тому числі у разі, коли до такої особи перейшли обов’язки зі сплати податків у зв’язку з розподілом податкових зобов’язань чи податкового боргу, а також якщо попередники такої особи були включені до Реєстру.

2.6. Для підтвердження права суб’єкта ІПП на застосування особливостей оподаткування орган державної податкової служби має право провести документальну позапланову невиїзну перевірку платника для встановлення достовірності поданих платником документів. Така перевірка може бути проведена протягом десяти робочих днів, що настають за днем отримання Реєстраційної заяви.

2.7. Орган державної податкової служби мотивовано відмовляє суб’єкту ІПП в реєстрації його як суб’єкта, який застосовує особливості оподаткування, якщо:

за результатами розгляду Реєстраційної заяви, поданих документів або проведеної документальної позапланової невиїзної перевірки встановлено, що зазначений суб’єкт не відповідає критеріям, встановленим пунктом 1.3 розділу I цього Порядку;

суб’єкт ІПП був виключений з Реєстру у зв’язку з невідповідністю критеріям, встановленим пунктом 1.3 розділу I цього Порядку, і пройшло менше чотирьох послідовних звітних (податкових) кварталів, наступних за звітним (податковим) кварталом, у якому була допущена така невідповідність;

дані про види економічної діяльності з реалізації товарів, виконання робіт та надання послуг в індустрії програмної продукції, зазначені у Реєстраційній заяві, не відповідають підпункту 1.5 пункту 15 підрозділу 10 розділу XX «Перехідні положення» Кодексу або відповідні коди видів економічної діяльності за КВЕД-2010 не внесено до Єдиного державного реєстру;

Реєстраційна заява не підписана або не скріплена печаткою суб’єкта ІПП (у разі її наявності), подана з порушенням вимог (крім строку), встановлених пунктом 2.1 цього розділу, дані Реєстраційної заяви не відповідають даним Єдиного державного реєстру, до Реєстраційної заяви не додано або додано не в повному обсязі копії документів згідно з пунктом 2.2 цього розділу;

Реєстраційна заява подана з порушенням строків, встановлених пунктом 2.1 цього розділу;

суб’єктом ІПП не надано документи або відмовлено у наданні документів органу державної податкової служби для проведення документальної позапланової невиїзної перевірки платника (у разі її проведення).

Рішення про відмову суб’єкту ІПП в реєстрації його як суб’єкта, який застосовує особливості оподаткування, має бути надіслано платнику податків у порядку, визначеному статтею 42 розділу II Кодексу, протягом п’ятнадцяти робочих днів, що настають за днем отримання Реєстраційної заяви.

Рішення про відмову в реєстрації не обмежує можливості повторного звернення суб’єкта ІПП до органу державної податкової служби з метою реєстрації як суб’єкта, який застосовує особливості оподаткування.

2.8. У разі відсутності підстав для відмови суб’єкту ІПП в реєстрації як суб’єкта, який застосовує особливості оподаткування, орган державної податкової служби зобов’язаний протягом п’ятнадцяти робочих днів з дня отримання Реєстраційної заяви включити такого платника до Реєстру та видати йому або надіслати поштою з повідомленням про вручення Свідоцтво.

Датою включення суб’єкта ІПП до Реєстру є дата внесення відповідного запису до Реєстру, датою реєстрації та датою початку дії Свідоцтва є перше число календарного кварталу, що настає за датою включення до Реєстру.

 

III. Порядок унесення змін до Реєстру суб’єктів індустрії програмної продукції, які застосовують особливості оподаткування, та заміни Свідоцтва про реєстрацію суб’єкта індустрії програмної продукції як суб’єкта, який застосовує особливості оподаткування

3.1. У разі виникнення змін у даних, які зазначаються у Свідоцтві, суб’єкт ІПП, який застосовує особливості оподаткування, зобов’язаний протягом тридцяти календарних днів після виникнення змін подати до органу державної податкової служби за своїм місцезнаходженням Реєстраційну заяву з позначкою «Зміни» у такому самому порядку, як і при реєстрації, та повернути Свідоцтво.

3.2. Орган державної податкової служби розглядає Реєстраційну заяву у такому самому порядку, як і при реєстрації.

3.3. Орган державної податкової служби має право відмовити суб’єкту ІПП, який застосовує особливості оподаткування, у заміні Свідоцтва та внесенні змін до Реєстру за наявності підстав, передбачених пунктом 2.7 розділу II цього Порядку (крім абзацу шостого пункт 2.7 розділу II цього Порядку), або підстав для анулювання реєстрації суб’єкта ІПП як суб’єкта, який застосовує особливості оподаткування.

3.4. Рішення про відмову в заміні Свідоцтва суб’єкту ІПП та внесенні змін до Реєстру має бути надіслано платнику податків у порядку, визначеному статтею 42 розділу II Кодексу, протягом п’ятнадцяти робочих днів, що настають за днем отримання Реєстраційної заяви.

3.5. Рішення про відмову в заміні Свідоцтва суб’єкту ІПП, який застосовує особливості оподаткування, та внесенні змін до Реєстру не обмежує можливості повторного звернення суб’єкта ІПП до органу державної податкової служби з метою заміни Свідоцтва, за винятком випадків, коли наявні підстави для анулювання реєстрації суб’єкта ІПП як суб’єкта, який застосовує особливості оподаткування.

3.6. У разі відсутності підстав для відмови у заміні Свідоцтва та внесенні змін до Реєстру орган державної податкової служби зобов’язаний протягом п’ятнадцяти робочих днів з дня отримання Реєстраційної заяви внести стосовно такого платника запис про зміни до Реєстру, анулювати попереднє Свідоцтво та видати йому (або надіслати поштою з повідомленням про вручення) нове Свідоцтво.

Датою внесення змін до Реєстру, датою початку дії нового Свідоцтва та датою анулювання попереднього Свідоцтва є дата внесення відповідного запису до Реєстру. При цьому дата реєстрації має відповідати даті реєстрації, що була зазначена у попередньому Свідоцтві.

3.7. Орган державної податкової служби після звернення заявника проводить заміну Свідоцтва у такому самому порядку, як і у випадках виникнення змін у даних, що вказуються у Свідоцтві, у разі:

1) зміни основного місця обліку суб’єкта ІПП, що застосовує особливості оподаткування;

2) втрати або пошкодження Свідоцтва;

3) встановлення розбіжностей між даними Свідоцтва та Реєстру або невідповідності внесених до Свідоцтва та/або Реєстру даних відомостям Єдиного державного реєстру, наявності неправильних записів або помилок у записах Свідоцтва та/або Реєстру.

 

IV. Порядок виключення з Реєстру суб’єктів індустрії програмної продукції, які застосовують особливості оподаткування

4.1. Анулювання реєстрації суб’єкта ІПП здійснюється, якщо зазначений суб’єкт:

1) подає Заяву про анулювання реєстрації суб’єкта ІПП, який застосовує особливості оподаткування;

2) не відповідає критеріям, установленим пунктом 1.3 розділу I цього Порядку;

3) припиняє здійснення видів економічної діяльності, що надавали йому право застосовувати особливості оподаткування, у зв’язку з ліквідацією або реорганізацією.

4.2. Для анулювання реєстрації за ініціативою самого суб’єкта ІПП, який застосовує особливості оподаткування, такий суб’єкт подає до органу державної податкової служби за своїм місцезнаходженням Заяву про анулювання реєстрації та повертає Свідоцтво.

У такому разі орган державної податкової служби протягом трьох робочих днів анулює реєстрацію суб’єкта ІПП шляхом анулювання Свідоцтва та виключення суб’єкта ІПП із Реєстру.

4.3. Анулювання реєстрації суб’єкта, який застосовує особливості оподаткування, може бути здійснене за ініціативою органу державної податкової служби у таких випадках:

4.3.1 якщо суб’єкт не відповідає критеріям, встановленим пунктом 1.3 розділу I цього Порядку, з однієї з таких причин:

питома вага доходів суб’єкта від здійснення видів економічної діяльності, визначених у підпункті 1.5 пункту 15 підрозділу 10 розділу XX «Перехідні положення» Кодексу, становить менше як 70 відсотків доходів від усіх видів економічної діяльності з реалізації товарів, виконання робіт, надання послуг;

за даними податкових декларацій протягом хоча б одного з попередніх чотирьох звітних (податкових) кварталів первісна вартість основних засобів та/або нематеріальних активів суб’єкта не перевищує 50 розмірів мінімальної заробітної плати, установленої законом на 01 січня звітного (податкового) року;

наявність у суб’єкта податкового боргу;

судом прийнято постанову про визнання боржника банкрутом відповідно до Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом»;

4.3.2 якщо стосовно суб’єкта ІПП до Єдиного державного реєстру внесено запис про прийняття рішення про припинення юридичної особи шляхом ліквідації чи реорганізації або запис про державну реєстрацію припинення юридичної особи.

4.4. Анулювання реєстрації суб’єкта ІПП, який застосовує особливості оподаткування, за ініціативою органу державної податкової служби оформляється рішенням про анулювання реєстрації у двох примірниках.

Один примірник рішення про анулювання реєстрації протягом трьох робочих днів після його прийняття надсилається суб’єкту, реєстрацію якого анульовано, в порядку, визначеному статтею 42 розділу II Кодексу.

Суб’єкт ІПП як суб’єкт, який застосовує особливості оподаткування, зобов’язаний повернути органу державної податкової служби Свідоцтво.

4.5. Орган державної податкової служби анулює Свідоцтво та протягом трьох робочих днів після прийняття рішення про анулювання реєстрації виключає суб’єкта з Реєстру.

4.6. Рішення органу державної податкової служби може бути оскаржене платником податку в порядку, передбаченому статтею 56 глави 4 розділу II Кодексу.

4.7. Датою анулювання реєстрації суб’єкта ІПП, який застосовує особливості оподаткування, є дата подання заяви про анулювання реєстрації або дата прийняття органом державної податкової служби рішення про анулювання реєстрації.

4.8. Після закінчення чотирьох послідовних звітних (податкових) кварталів, що настають за звітним (податковим) кварталом, у якому була допущена невідповідність суб’єкта, який застосовує особливості оподаткування, критеріям, установленим у пункті 1.3 розділу I цього Порядку, суб’єкт ІПП може отримати свідоцтво про реєстрацію як суб’єкта, який застосовує особливості оподаткування, відповідно до цього Порядку.

 

Директор Департаменту податкової, митної політики
 та методології бухгалтерського обліку
 М. Чмерук

 

img 1

img 2

img 3

img 4

img 5

img 6

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі