Рішення Конституційного Суду України у справі № 1-3/2013 за конституційним зверненням Товариства з обмеженою відповідальністю «Ліхтнер Бетон Львів» щодо офіційного тлумачення положень частини четвертої статті 58, частини першої статті 64 Закону України «Про господарські товариства»

Редакція ПБО
Рішення від 05.02.2013 р. № 1-

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним зверненням Товариства з обмеженою відповідальністю «Ліхтнер Бетон Львів» щодо офіційного тлумачення положень частини четвертої статті 58, частини першої статті 64 Закону України «Про господарські товариства»

м. Київ, 5 лютого 2013 року, № 1-рп/2013 Справа № 1-3/2013

(витяг)

 

Конституційний Суд України <…> розглянув на пленарному засіданні справу за конституційним зверненням Товариства з обмеженою відповідальністю «Ліхтнер Бетон Львів» (далі — ТОВ «Ліхтнер Бетон Львів») щодо офіційного тлумачення положень частини четвертої статті 58 Закону України «Про господарські товариства» від 19 вересня 1991 року № 1576-XII, з наступними змінами (далі — Закон), у системному зв’язку з положеннями частини третьої статті 13, частин другої, четвертої, сьомої статті 41, частини першої статті 68 Конституції України, частини першої статті 3, частин третьої, шостої статті 13, частини третьої статті 14, частини третьої статті 16, частини першої статті 115, частини першої статті 117, частини першої статті 140, частин першої, другої статті 144, частини третьої статті 147, частини першої статті 334, частини четвертої статті 715 Цивільного кодексу України (далі — ЦК України), статті 11, частини першої статті 12, частини першої статті 50, частини четвертої статті 53 Закону, а також частини першої статті 64 Закону у системному зв’язку з положеннями частини третьої статті 13, частин другої, четвертої, сьомої статті 41, частини другої статті 55, частини першої статті 68, частини другої статті 124 Конституції України, частин третьої, шостої статті 13, частини третьої статті 14, частини третьої статті 16 ЦК України, пункту «в» частини першої статті 59 Закону.

<…>

Підставою для розгляду справи згідно зі статтею 94 Закону України «Про Конституційний Суд України» є наявність неоднозначного застосування судами України положень частини четвертої статті 58, частини першої статті 64 Закону.

<…>

Конституційний Суд України установив:

1. Суб’єкт права на конституційне звернення — ТОВ «Ліхтнер Бетон Львів» — звернувся до Конституційного Суду України з клопотанням дати офіційне тлумачення положень Закону, а саме:

частини четвертої статті 58, згідно з якою «учасники мають кількість голосів, пропорційну розміру їх часток у статутному капіталі», в аспекті таких питань: чи мають учасники товариства з обмеженою відповідальністю (далі — Товариство) кількість голосів, пропорційну розміру їх часток, реально внесених до його статутного капіталу, чи вони мають кількість голосів, пропорційну розміру їх часток, зазначених у його статутних документах; чи підлягають врахуванню голоси учасників пропорційно розміру їх часток, які реально не були внесені до статутного капіталу, при визначенні повноважності загальних зборів учасників Товариства та результатів голосування за прийняття рішень;

частини першої статті 64, згідно з якою «учасника товариства з обмеженою відповідальністю, який систематично не виконує або неналежним чином виконує обов’язки, або перешкоджає своїми діями досягненню цілей товариства, може бути виключено з товариства на основі рішення, за яке проголосували учасники, що володіють у сукупності більш як 50 відсотками загальної кількості голосів учасників товариства», в аспекті таких питань: чи слід вважати норму Закону в цій частині імперативною і такою, що дає можливість виключити учасника, який систематично не виконує або неналежним чином виконує обов’язки, лише на основі рішення загальних зборів учасників Товариства, за яке проголосували учасники, що володіють у сукупності більш як 50 відсотками загальної кількості голосів учасників Товариства; чи є норма Закону в цій частині все-таки диспозитивною і чи дає право учасникам, що володіють у сукупності більш як 50 відсотками загальної кількості голосів, реалізувати право на виключення з Товариства недобросовісного учасника шляхом звернення з відповідною вимогою до суду у разі систематичної його неучасті у загальних зборах учасників Товариства, що унеможливлює проведення повноважних зборів та вирішення питання про його виключення.

<…>

2. Проведений Конституційним Судом України порівняльно-правовий аналіз положень Конституції України, ЦК України, Господарського кодексу України (далі — ГК України), Закону стосовно порушених у конституційному зверненні питань дає підстави для таких висновків.

2.1. Україна є демократичною, правовою державою, в якій людина визнається найвищою соціальною цінністю, а її права і свободи та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави (статті 1, 3 Конституції України).

Основний Закон України закріпив за кожним право на власність (стаття 41) і право на підприємницьку діяльність (стаття 42). Правовий режим власності та правові засади і гарантії підприємництва визначаються виключно законами України (пункти 7, 8 частини першої статті 92 Конституції України).

Через законодавче регулювання правовідносин власності і підприємництва держава виконує конституційні обов’язки щодо відповідальності перед людиною за свою діяльність, забезпечення захисту прав усіх суб’єктів права власності і господарювання та захисту конкуренції у підприємницькій діяльності (частина друга статті 3, частина четверта статті 13, частина третя статті 42 Конституції України).

Конституційний Суд України у Рішенні від 12 січня 2010 року № 1-рп/2010 зазначив, що конституційні права, передбачені частиною першою статті 41 та частиною першою статті 42 Основного Закону України, «особи можуть реалізовувати, зокрема, через товариства» (абзац перший підпункту 3.1 пункту 3 мотивувальної частини), які є юридичними особами (частина третя статті 79 ГК України, стаття 1 Закону).

2.2. Товариство є однією з організаційно-правових форм юридичних осіб. Поняття юридичної особи визначено в статті 80 ЦК України, згідно з якою — це організація, створена і зареєстрована у встановленому законом порядку. Юридична особа може бути створена шляхом об’єднання осіб та (або) майна на підставі установчих документів (засновницького договору, статуту, установчого акта) або модельного статуту (частини перша, друга статті 81, частини перша, друга, третя статті 87 ЦК України). Відповідно до абзацу другого частини другої статті 81 ЦК України створена в такому порядку особа є юридичною особою приватного права.

Юридичними особами приватного права є підприємницькі товариства — організації, створені шляхом об’єднання осіб (учасників), які мають право участі у цьому товаристві (господарські товариства: повне товариство, командитне товариство, товариство з обмеженою або додатковою відповідальністю, акціонерне товариство), або виробничі кооперативи; вони здійснюють підприємницьку діяльність з метою одержання прибутку та наступного його розподілу між учасниками (частини перша, друга статті 83, стаття 84 ЦК України).

3. Питання, порушене автором клопотання, стосовно того, яким чином слід визначати кількість голосів учасників Товариства: пропорційно розміру їх часток у статутному капіталі, що встановлені в статуті, чи пропорційно їх реальним (фактичним) вкладам, які вони внесли (сплатили) до статутного капіталу, при визначенні повноважності загальних зборів учасників Товариства та результатів голосування за прийняття рішень, має комплексне правове регулювання, його вирішення потребує системного аналізу відповідних положень правових актів щодо статусу Товариства, режиму його майна (статутного капіталу, вкладів і часток учасників) тощо.

3.1. Законодавство про господарські товариства ґрунтується на нормах, установлених Конституцією України, і складається з ЦК України, ГК України, Закону, інших нормативно-правових актів, прийнятих відповідно до цих законодавчих актів (стаття 111 Закону).

Поняття Товариства визначено в статті 140 ЦК України, частині третій статті 80 ГК України, статті 50 Закону, відповідно до яких таким Товариством є господарське товариство, засноване однією або кількома особами, що має статутний капітал, поділений на частки, розмір яких визначається установчими документами. Зазначені законодавчі положення дають підстави для висновку, що відносини щодо створення Товариства є цивільно-правовими. У цих правовідносинах учасники набувають цивільних прав і несуть цивільні обов’язки.

Установчим документом Товариства є статут (частина перша статті 143 ЦК України, частина перша статті 82 ГК України, частина перша статті 4 Закону). Статут є локальним правовим актом і обов’язковим для дотримання та виконання всіма учасниками. Він має містити відомості про розмір статутного капіталу з визначенням частки кожного учасника, а також розмір, склад та порядок внесення ним вкладів (частина перша статті 140, частина перша статті 143 ЦК України, частина четверта статті 82 ГК України, частина перша статті 50, частина перша статті 51 Закону). Про те, що інформація стосовно майна Товариства є вимогою до змісту його установчих документів, зазначено у Рішенні Конституційного Суду України від 12 січня 2010 року № 1-рп/2010, згідно з яким «усі товариства мають майно, яке є об’єктом управлінської діяльності і інформація про яке є вимогою до змісту їхніх установчих документів (частина друга статті 88 Цивільного кодексу)» (абзац перший підпункту 3.1 пункту 3 мотивувальної частини). Такі ж відомості містяться, крім статуту Товариства, в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців (частина третя статті 8, абзац тринадцятий частини другої статті 17 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців»).

Вкладом до статутного (складеного) капіталу господарського товариства можуть бути гроші, цінні папери, інші речі або майнові чи інші відчужувані права, що мають грошову оцінку, якщо інше не встановлено законом (частина друга статті 115 ЦК України, частина перша статті 86 ГК України, частина перша статті 13 Закону). Зазначені об’єкти згідно зі статтею 177 ЦК України є об’єктами цивільних прав. Відповідно і частка учасника у статутному капіталі Товариства є предметом цивільних правовідносин, яка засвідчує участь особи у Товаристві.

Отже, статутний (складений) капітал є однією з юридичних ознак господарського товариства.

3.2. Статутний капітал Товариства складається з вкладів учасників, а його розмір становить сума вартості таких вкладів (частина перша статті 144 ЦК України, частина перша статті 87 ГК України). Передбачений в установчому документі розмір статутного капіталу розподіляється на частки кожного учасника пропорційно вартості його вкладу, тобто частка учасника в статутному капіталі Товариства має відповідати вартості його майнової участі в такому капіталі. Відтак особливістю статутного капіталу Товариства є його поділ на частки кожного з учасників, які у відповідності з цими частками управляють Товариством. Отже, розмір часток учасників Товариства встановлюється статутом (частина перша статті 140, абзац другий частини першої статті 143 ЦК України, частина четверта статті 82 ГК України, частина перша статті 50, частина перша статті 51 Закону).

Участь у Товаристві майном і узгодження між учасниками спільного управління ним наділяє учасника корпоративними правами, а тому відносини щодо цих прав мають характер корпоративних правовідносин (частини перша, третя статті 167 ГК України).

Законодавець імперативно врегулював питання щодо строку сплати статутного капіталу (внесення вкладів до статутного капіталу) учасниками Товариства — до закінчення першого року з дня державної реєстрації Товариства (абзац перший частини третьої статті 144 ЦК України, частина перша статті 52 Закону). Цей строк надається для поступового виконання кожним учасником свого корпоративного обов’язку перед Товариством щодо формування статутного капіталу (вносити свої вклади у розмірі, порядку та коштами (засобами), що передбачені установчими документами) (пункти 1, 2 частини першої статті 117 ЦК України, абзац третій частини третьої статті 88 ГК України, пункт «б» статті 11 Закону). Формування учасниками статутного капіталу є їх юридичним обов’язком перед Товариством.

Отже, до закінчення першого року з дня державної реєстрації Товариства розмір часток кожного з учасників встановлюється виключно статутом.

Зміни вартості майна, внесеного як вклад, та додаткові внески учасників не впливають на розмір їх частки у статутному капіталі, вказаної в установчих документах Товариства, якщо інше не передбачено установчими документами (частина друга статті 51 Закону). Зазначене положення Закону кореспондується з положенням абзацу другого частини четвертої статті 82 ГК України, згідно з яким в статуті може бути встановлено порядок визначення розміру часток учасників залежно від зміни вартості майна, внесеного як вклад, та додаткових внесків учасників. Таке законодавче врегулювання питання щодо участі у Товаристві відповідає суті й змісту корпоративних відносин і ґрунтується на засадах свободи договору, справедливості, добросовісності та розумності (пункти 3, 6 частини першої статті 3 ЦК України).

Отже, протягом першого року з дня державної реєстрації Товариства його учасники мають кількість голосів, пропорційну розміру їх часток у статутному капіталі, незалежно від факту повного чи часткового внесення (сплати) вкладів. Питання щодо визначення кількості голосів для повноважності загальних зборів учасників Товариства та результатів голосування за прийняття їх рішень у разі, якщо протягом першого року з дня державної реєстрації Товариства учасник не виконав свого обов’язку стосовно формування статутного капіталу, а загальні збори учасників Товариства не прийняли передбачених частиною третьою статті 144 ЦК України і частиною другою статті 52 Закону рішень, відповідно до пунктів 7, 8 частини першої статті 92 Конституції України підлягає законодавчому врегулюванню.

Таким чином, положення частини четвертої статті 58 Закону слід розуміти так, що при визначенні повноважності загальних зборів учасників Товариства та результатів голосування за прийняття їх рішень враховується кількість голосів учасників, визначена пропорційно розміру їх часток у статутному капіталі, що встановлений статутом Товариства, незалежно від вартості реально внесених (сплачених) ними вкладів тільки протягом першого року з дня державної реєстрації Товариства.

Закон імперативно врегулював питання щодо дій Товариства у разі невнесення (неповного внесення) учасниками своїх вкладів до закінчення встановленого річного строку. Згідно з частиною третьою статті 144 ЦК України, частиною другою статті 52 Закону загальні збори учасників Товариства приймають одне з таких рішень: про виключення із його складу тих учасників, які не внесли (не повністю внесли) свої вклади, та про визначення порядку перерозподілу часток у статутному капіталі; про зменшення статутного капіталу та про визначення порядку перерозподілу часток у статутному капіталі; про ліквідацію Товариства.

4. Автор клопотання просить дати офіційне тлумачення всього тексту першого речення частини першої статті 64 Закону, згідно з яким «учасника товариства з обмеженою відповідальністю, який систематично не виконує або неналежним чином виконує обов’язки, або перешкоджає своїми діями досягненню цілей товариства, може бути виключено з товариства на основі рішення, за яке проголосували учасники, що володіють у сукупності більш як 50 відсотками загальної кількості голосів учасників товариства», в аспекті того, чи є це положення імперативним чи диспозитивним стосовно порядку виключення учасника з Товариства. При цьому він не конкретизує предмета тлумачення.

Невизначеність предмета тлумачення унеможливлює здійснення офіційної інтерпретації, що є підставою для відмови у відкритті конституційного провадження у справі за таким конституційним зверненням <…>.

Враховуючи викладене <…> Конституційний Суд України вирішив:

1. В аспекті конституційного звернення положення частини четвертої статті 58 Закону України «Про господарські товариства» від 19 вересня 1991 року № 1576-XII, з наступними змінами, згідно з яким «учасники мають кількість голосів, пропорційну розміру їх часток у статутному капіталі» <…> треба розуміти так, що при визначенні повноважності загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю та результатів голосування за прийняття їх рішень враховується кількість голосів учасників, визначена пропорційно розміру їх часток у статутному капіталі, що встановлений статутом товариства з обмеженою відповідальністю, незалежно від вартості реально внесених (сплачених) ними вкладів тільки протягом першого року з дня державної реєстрації товариства з обмеженою відповідальністю.

2. Припинити конституційне провадження у справі в частині офіційного тлумачення положення частини першої статті 64 Закону України «Про господарські товариства» від 19 вересня 1991 року № 1576-XII <…>.

3. Рішення Конституційного Суду України є обов’язковим до виконання на території України, остаточним і не може бути оскаржене.

<…>коментар редакції

КСУ: вплив неоплаченої частки у статутному капіталі ТОВ
на кворум загальних зборів та підсумки голосування

Минулого тижня ми повідомляли читачів про появу рішення Конституційного Суду України від 05.02.2013 р. у справі № 1-3/2013 (див. «Податки та бухгалтерський облік», 2013, № 16, с. 3). У ньому Конституційний Суд України (далі — КСУ), реалізуючи свої повноваження з офіційного тлумачення законів, роз’яснив питання щодо врахування неоплачених часток у статутному капіталі товариств з обмеженою відповідальністю (далі — ТОВ) у контексті ч. 4 ст. 58 Закону України «Про господарські товариства» від 19.09.91 р. № 1576-XII (далі — Закон про госптовариства). Ураховуючи те, що в Україні ТОВ є однією з найпоширеніших організаційно-правових форм юридичних осіб, поява цього рішення викликала досить бурхливу реакцію. Далі постараємося розібратися, наскільки істотно підхід КСУ вплине на практику корпоративних відносин.

1. Основний висновок рішення, що коментується, полягає в тому, що при визначенні повноважності загальних зборів ТОВ (нагадаємо, що такими вони є лише за умови присутності на них учасників/їх представників, які володіють сукупно більш ніж 60 % голосів) та результатів голосування до уваги повинне братися число голосів згідно з частками, зафіксованими у статуті, незалежно від фактичної сплати внесків — але тільки в межах першого року із дня держреєстрації ТОВ. Водночас, як діяти у другому та наступних роках, Суд не пояснив, що відразу ж спричинило появу декількох думок.

Одна з таких думок зводиться до необхідності врахування у другому та наступних роках голосів пропорційно фактично оплаченим часткам, причому, на наш погляд, вона виглядає найбільш переконливою. Пояснюється це тим, що в недалекому минулому ВГСУ також стверджував, що при визначенні повноважності загальних зборів ТОВ та результатів голосування факт сплати/несплати учасниками своїх внесків не має значення — з тією лише різницею, що у своїх висновках він не обмежувався лише першим роком діяльності товариства (див. п. 2.6 Рекомендацій президії ВГСУ від 28.12.2007 р. № 04-5/14 з урахуванням доповнення, унесеного Рекомендаціями президії ВГСУ від 18.06.2009 р. № 04-06/83). При цьому, незважаючи на рекомендаційний характер цього роз’яснення, ураховувати його судам усе ж довелось (див., наприклад, рішення господарського суду Сумської області від 21.01.2010 р. у справі № 13/265-09, постанову Київського апеляційного господарського суду від 22.07.2010 р. у справі № 13/75). У зв’язку з цим вважаємо, що підхід КСУ до тлумачення ст. 58 Закону про госптовариства, зокрема його акцент на першому році діяльності ТОВ, слід розглядати як обмеження правової позиції, що існувала раніше. Отже, у другому та наступних роках діяльності ТОВ для визначення повноважності загальних зборів, а також визначення результатів голосування, орієнтуватися слід лише на оплачені частки. Водночас зізнаємося, що дійсні наміри КСУ покриті завісою таємниці, а тому не можна виключати того, що рішення, яке коментується, слід читати інакше (особливо якщо враховувати посилання Суду на законодавчу неврегульованість цього питання).

Що стосується юридичних наслідків несплати частки протягом першого року діяльності ТОВ, то, як справедливо зазначив КСУ, цю ситуацію врегульовано імперативно. Зокрема нагадаємо, що в такому разі загальні збори повинні прийняти одне з таких рішень:

1) про виключення зі складу товариства учасників, які не внесли (не повністю внесли) свої внески, та про визначення порядку перерозподілу часток у статутному капіталі;

2) про зменшення статутного капіталу та про визначення порядку перерозподілу часток у статутному капіталі;

3) про ліквідацію товариства.

Водночас, як бачимо, такі наслідки настають не автоматично, а лише на підставі рішення загальних зборів, у зв’язку з чим знову виникає запитання про визначення їх кворуму та врахування при голосуванні неоплачених часток. Беручи до уваги викладену вище інформацію, вважаємо, що з цією метою необхідно використовувати лише оплачені частки. Разом із тим нагадуємо, що відповідно до ч. 2 ст. 59 Закону про госптовариства рішення про виключення учасника зі складу ТОВ може бути прийнято лише за умови голосування за нього більш ніж 50 % від загального числа голосів учасників товариства (якщо дотримуватись запропонованого вище підходу, то тут також слід орієнтуватися лише на оплачені частки).

Ще один момент, вартий уваги, полягає в тому, що КСУ розглядав лише ситуацію з визначенням повноважності загальних зборів ТОВ та підсумків голосування. Водночас запитання про вплив неоплачених часток виникають і в інших випадках, при цьому як вплине на них рішення, що коментується, ще невідомо. Наприклад, при обчисленні вартості майна, що виплачується при виході учасника з товариства. Ми вважаємо, що тут висновок КСУ застосовуватися не повинен. В іншому разі могла б скластися абсурдна ситуація, коли особа при виході з ТОВ могла б вимагати від нього передачі майна, у тому числі і в неоплаченій частині частки. Як свідчить практика, такі вимоги дійсно зустрічаються (див., наприклад, постанову ВГСУ від 31.10.2012 р. у справі № 10/303), але, на щастя, їх задоволенню перешкоджає правова позиція, викладена в п. 30 постанови Пленуму ВСУ від 24.10.2008 р. № 13. При цьому, на наш погляд, вона повинна зберігати актуальність і після появи рішення, що коментується. Крім того, є питання і в частині виплати дивідендів, причому щодо нього рішення, що коментується, може підштовхнути до висновку про можливість їх виплати за неоплаченими частками протягом першого року діяльності ТОВ та неможливість такої виплати в наступних роках.

2. Друге запитання, що міститься в зверненні, полягало в тому, чи перебуває рішення про виключення несумлінного учасника* ТОВ у компетенції виключно загальних зборів (нагадаємо, що для прийняття такого рішення потрібно більше 50 % загального числа голосів учасників товариства) або ж воно може бути прийнято і судом? Ураховуючи кількість спорів з цього питання, марним його не назвеш. У зв’язку з цим варто зауважити, що в п. 3.10 Рекомендацій президії ВГСУ від 28.12.2007 р. № 04-5/14 та п. 29 постанови Пленуму ВСУ від 24.10.2008 р. № 13 було зроблено висновок, що прийняття подібних рішень перебуває поза юрисдикцією судів.

* Тобто учасника, який систематично не виконує або виконує неналежним чином свої обов’язки, або перешкоджає своїми діями досягненню цілей товариства.

Що стосується КСУ, то, на жаль, він це питання проігнорував, відписавшись тим, що предмет тлумачення недостатньо конкретизовано. Водночас, на думку одного із суддів КСУ, юрисдикція судів повинна поширюватися у тому числі і на виключення несумлінних учасників зі складу товариства. У цілому, це логічно, проте сама по собі така думка погоди не робить, у зв’язку з чим визначеності цій ситуації вона не додала.

 

Віталій Смердов

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі