Теми статей
Обрати теми

Про затвердження Порядку компенсації роботодавцям частини фактичних витрат, пов’язаних із сплатою єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування

Редакція ПБО
Постанова від 13.03.2013 р. № 153

Про затвердження Порядку компенсації роботодавцям частини фактичних витрат, пов’язаних із сплатою єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування

Постанова від 13.03.2013 р. № 153

 

Відповідно до частини третьої статті 24 Закону України «Про зайнятість населення» Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Порядок компенсації роботодавцям частини фактичних витрат, пов’язаних із сплатою єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, що додається.

 

Прем’єр-міністр України М. Азаров

 

 

Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 13 березня 2013 р. № 153

Порядок компенсації роботодавцям частини фактичних витрат, пов’язаних із сплатою єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування

 

1. Цей Порядок визначає механізм виплати управліннями Пенсійного фонду України у районах, містах, районах у містах, а також у містах та районах (далі — органи Пенсійного фонду України) компенсації роботодавцю фактичних витрат у розмірі 50 відсотків суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за кожну особу, працевлаштовану на нове робоче місце (далі — компенсація).

У цьому Порядку термін «штатна чисельність працівників» означає складений роботодавцем на перше число звітного періоду перелік працівників (без урахування прийнятих на тимчасову роботу), з якими укладено трудовий договір (контракт) відповідно до затвердженого роботодавцем переліку посад (з урахуванням вакантних), що містить розмір окладу для конкретної посади.

Інші терміни вживаються у значенні, наведеному в Законах України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців», «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» і «Про зайнятість населення».

2. Дія цього Порядку поширюється на роботодавців (суб’єктів господарювання), які починаючи з 2013 року:

створюють нові робочі місця та працевлаштовують на них працівників шляхом укладення трудового договору;

протягом 12 календарних місяців з дня укладення трудового договору з особою, працевлаштованою на нове робоче місце, щомісяця здійснюють виплату їй заробітної плати в розмірі не менше ніж три мінімальні заробітні плати.

Якщо роботодавець забезпечив дотримання вимог, передбачених цим пунктом, він отримує право на компенсацію фактичних витрат у розмірі 50 відсотків суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (далі — єдиний внесок) протягом наступних 12 календарних місяців за умови збереження рівня заробітної плати в розмірі не менше ніж три мінімальні заробітні плати у місяці сплати єдиного внеску за особу, працевлаштовану на нове робоче місце.

У разі зменшення штатної чисельності працівників та фонду оплати праці роботодавець втрачає право на компенсацію.

3. Дія цього Порядку не поширюється на роботодавців, які є суб’єктами господарювання, утвореними в результаті припинення іншої юридичної особи протягом 12 місяців, що передували створенню нового робочого місця, та бюджетними установами.

4. Інформація про утворення суб’єкта господарювання, зокрема в результаті припинення іншої юридичної особи, підтверджується відомостями з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців, що надійшли до органу Пенсійного фонду України в результаті обміну інформацією.

5. Для отримання компенсації роботодавець протягом 12 місяців з дня укладення трудового договору з особою, працевлаштованою на нове робоче місце, подає органові Пенсійного фонду України, в якому він перебуває на обліку як платник єдиного внеску, довідку про виконання роботодавцем умов компенсації частини фактичних витрат, пов’язаних із сплатою єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (далі — довідка), за формою згідно з додатком.

6. Орган Пенсійного фонду України надсилає протягом п’яти робочих днів з дня надходження довідки територіальному органові Держпраці звернення щодо підтвердження зазначеної в ній інформації.

Територіальний орган Держпраці інформує у місячний строк з дня надходження звернення відповідний орган Пенсійного фонду України про результати його розгляду.

7. Орган Пенсійного фонду України на підставі інформації територіальних органів Держпраці і даних, які містяться у звіті щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (далі — звіт), зокрема про кількість створених робочих місць та укладених трудових договорів з особами, працевлаштованими на нові робочі місця, суми нарахованої заробітної плати таким особам за кожний місяць протягом 12 календарних місяців після укладення трудового договору з працівником, приймає протягом 10 днів після надходження зазначеної інформації рішення про виплату компенсації.

8. Виплата компенсації здійснюється на підставі звіту щомісяця протягом 12 календарних місяців після завершення аналогічного періоду з дня укладення трудового договору з особою, працевлаштованою на нове робоче місце, шляхом перерахування коштів з окремого рахунка органу Пенсійного фонду України на банківський рахунок роботодавця, зазначений у довідці.

9. Право на компенсацію зберігається за роботодавцем також у разі, коли трудовий договір з особою, працевлаштованою на нове робоче місце, розірвано та укладено з іншою особою, працевлаштованою на це робоче місце, за умови, що рівень заробітної плати в одному календарному місяці становив не менше ніж три мінімальні заробітні плати у місяці сплати єдиного внеску сумарно за такими трудовими договорами.

10. Відомості про роботодавців, які мають право на компенсацію, та суми коштів, що підлягають компенсації, подаються щомісяця не пізніше 28 числа наступного за звітним періода органами Пенсійного фонду України головним управлінням Пенсійного фонду України в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі.

Головні управління Пенсійного фонду України в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі подають Пенсійному фондові України не пізніше трьох робочих днів після надходження відомостей від органів Пенсійного фонду України зведені відомості про зазначених роботодавців в електронній формі.

Пенсійний фонд України на підставі відомостей, що надійшли від головних управлінь Пенсійного фонду України в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі, виплачує компенсацію за рахунок коштів державного бюджету, передбачених у бюджеті Пенсійного фонду України на відповідний рік.

11. Обсяг коштів, необхідний для виплати компенсації, визначається Пенсійним фондом України на підставі прогнозних показників кількості створених нових робочих місць та з урахуванням результатів аналізу звітності, поданої роботодавцями, і відповідних показників бюджету Пенсійного фонду України за минулі періоди.

Прогнозні показники кількості створених нових робочих місць подаються Державною службою зайнятості щороку до 1 червня Пенсійному фонду України.

12. Період, за який роботодавцю виплачується компенсація, обліковується у Державному реєстрі загальнообов’язкового державного соціального страхування як період, за який сплачено єдиний внесок у повному обсязі.

13. Роботодавець відповідає за достовірність даних щодо створення нових робочих місць та працевлаштування на них осіб, які є підставою для виплати компенсації.

14. Спори з питань виплати компенсації вирішуються у судовому порядку.

 

img 1

 коментар редакції

КМУ затвердив порядок компенсації
роботодавцям частини нарахованого ЄСВ

Нагадаємо, що з 1 січня 2013 року набрав чинності Закон України «Про зайнятість населення» від 05.07.2012 р. № 5067-VI (далі — Закон про зайнятість) («Податки та бухгалтерський облік», 2012, № 69), і з цієї ж дати втратив чинність Закон України «Про зайнятість населення» від 01.03.91 р. № 803-XII.

Новим Законом про зайнятість передбачено низку нововведень, у тому числі пільги зі сплати єдиного соціального внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (далі — ЄСВ) для роботодавців. Так, згідно з ч. 3 ст. 24 Закону про зайнятість роботодавцю, який протягом 12 календарних місяців забезпечував створення нових робочих місць, працевлаштовував на них працівників та протягом цього періоду щомісячно здійснював їм виплату заробітної плати в розмірі не менше ніж три мінзарплати за кожну особу, протягом наступних 12 календарних місяців за умови збереження рівня заробітної плати за кожну таку особу щомісячно за рахунок коштів Державного бюджету України, передбачених у бюджеті Пенсійного фонду України, повинні компенсувати фактичні витрати в розмірі 50 % суми нарахованого ЄСВ за відповідну особу за місяць, за який його сплачено.

Механізм компенсації роботодавцям частини ЄСВ повинен був визначити КМУ. Не минуло і трьох місяців з моменту набуття чинності Законом про зайнятість, як КМУ з поставленим завданням упорався і затвердив відповідний порядок постановою від 13.03.2013 р. № 153 (далі — Порядок № 153).

Дія Порядку № 153 не поширюється на:

— роботодавців, які є суб’єктами господарювання, створеними в результаті припинення іншої юридичної особи протягом 12 місяців, що передують створенню нового робочого місця;

роботодавців, які є бюджетними установами.

Таким чином, зазначені вище роботодавці не мають права на отримання компенсації частини сплаченого ЄСВ.

Претендувати на отримання компенсації можуть роботодавці, які починаючи з 2013 року:

створюють нові робочі місця і працевлаштовують на них працівників шляхом укладення трудового договору;

протягом 12 календарних місяців із дня укладення трудового договору з особою, працевлаштованою на нове робоче місце, щомісячно здійснюють виплату їй заробітної плати в розмірі не менше ніж три мінімальні заробітні плати (у 2013 році: у січні — листопаді — не менше 3441 грн., у грудні — 3654 грн.). Протягом 12 місяців із дня укладення трудового договору з особою, працевлаштованою на нове робоче місце, роботодавці подають органу Пенсійного фонду, в якому вони перебувають на обліку як платники ЄСВ, довідку про виконання роботодавцем умов компенсації частини фактичних витрат, пов’язаних із сплатою ЄСВ, форму якої наведено на с. 6.

Якщо роботодавець забезпечив дотримання зазначених вище вимог, він отримує право на компенсацію фактичних витрат у розмірі 50 % суми нарахованого ЄСВ протягом наступних 12 календарних місяців. При цьому протягом цих місяців роботодавець повинен зберегти:

рівень заробітної плати в розмірі не менше ніж три мінімальні заробітні плати в місяці сплати ЄСВ за особу, працевлаштовану на нове робоче місце;

штатну чисельність працівників (складений роботодавцем на 1-е число звітного періоду перелік працівників (без урахування прийнятих на тимчасову роботу), з якими укладено трудовий договір (контракт) згідно із затвердженим переліком посад (з урахуванням вакантних), що містить розмір окладу для конкретної посади);

фонд оплати праці.

Право на компенсацію за роботодавцем зберігається в разі, якщо трудовий договір з особою, працевлаштованою на нове робоче місце, розірвано та укладено з іншою особою, працевлаштованою на це робоче місце, за умови, що рівень заробітної плати в одному календарному місяці становив не менше ніж три мінімальні заробітні плати в місяці сплати ЄСВ сумарно за такими трудовими договорами.

У разі зменшення штатної чисельності працівників та фонду оплати праці роботодавець втрачає право на компенсацію.

Ураховуючи зазначені вище умови, фактично отримати суму компенсації частини нарахованого ЄСВ роботодавці зможуть не раніше січня 2014 року.

Рішення про виплату компенсації прийматиме орган Пенсійного фонду на підставі:

— інформації територіальних органів Держпраці;

— даних звіту з ЄСВ (додаток 4 до Порядку формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затвердженого постановою правління Пенсійного фонду України від 08.10.2010 р. № 22-2).

Виплата компенсації здійснюватиметься на підставі звіту щомісячно протягом 12 календарних місяців після завершення 12-місячного періоду з дня укладення трудового договору з особою, працевлаштованою на нове робоче місце, шляхом перерахування коштів з окремого рахунка органу ПФУ на банківський рахунок роботодавця, указаний у довідці.

 

 Катерина Скрипкіна

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі