Операції в торгівлі. Нестача товару, що надійшов, у межах та понад норми природного убутку

Редакція ПБО
Відповідь на запитання

Нестача товару, що надійшов, у межах та понад норми природного убутку

 

При оприбуткуванні товарів, отриманих від постачальника, було виявлено, що дані, вказані в супровідних документах на такі товари, не відповідають фактичній їх наявності. За документами маса отриманого товару — крупи гречаної, становить 1000 кг, проте фактично підприємство отримало 960 кг. Як урахувати убуток товару в межах норм природного убутку та понад нього?

(м. Полтава)

 

Причиною виникнення нестачі, виявленої при прийманні товару, може бути як природний убуток товарів при транспортуванні, так і недотримання вимог до упаковки, навантаження, транспортування та їх розвантаження, що призводить до нестачі товару понад норми природного убутку.

Бухгалтерський облік. При виявленні при прийманні товару фактичної нестачі товару порівняно з масою, вказаною у супровідних документах, підприємство може для визначення суми втрат у межах норм природного убутку в цьому випадку скористатися додатком 10 до наказу № 88*, яким затверджено норми природного убутку продовольчих товарів у торгівлі та інструкції щодо їх застосування. У цьому додатку наведено норми природного убутку, що виникають при транспортуванні стандартних продовольчих товарів автомобільним транспортом. Норми встановлено у відсотках до маси нетто (чиста вага без урахування ваги тари) та диференційовано залежно від відстані транспортування та пори року.

* Норми цього наказу залишаються чинними і сьогодні та рекомендовані до застосування до прийняття українського аналога (див. постанову ВР України від 12.09.91 р. № 1545-XII).

Згідно з п. 2.2 Методрекомендацій № 2 нестачі та втрати запасів (а отже, і товарів) у межах норм природного убутку, що виявлені при їх оприбуткуванні та сталися при транспортуванні, уключаються до первісної вартості придбаних запасів. Списання нестачі в межах норм природного убутку здійснюється за тими ж цінами, за якими товари оприбутковують (додаток 11 до наказу № 88).

Отже, втрати від нестач товарів, що виникли при їх транспортуванні, у межах норм природного убутку відносяться на збільшення первісної вартості запасів, тобто запаси прибуткують на баланс за дебетом рахунків 20, 22, 25, 28 у фактично отриманій кількості та з урахуванням нормативних втрат. У результаті застосування такого порядку відображення нормативних нестач фактично отримана кількість товарів оприбутковується за дещо завищеною ціною.

Наднормативні нестачі та втрати згідно з п. 2.3 Методрекомендацій № 2 первісну вартість запасів не збільшують, а відносяться до витрат того періоду, в якому вони були встановлені. На суму наднормативних втрат формується заборгованість за претензією (дебет субрахунку 374 «Розрахунки за претензіями»), пред’явленою винуватцеві нестачі (постачальнику, транспортній організації). У разі визнання такої заборгованості безнадійною її сума списується до складу витрат звітного періоду проводкою Дт 944 «Сумнівні та безнадійні борги» — Кт 374, адже в цьому випадку, найімовірніше, резерв сумнівних боргів за такою заборгованістю в підприємства не створювався — у підприємства, мабуть, не було жодних сумнівів щодо постачання товару (погашення заборгованості).

Якщо нестача утворилася з вини самого підприємства, то вона списується відразу на витрати: вартість зіпсованого товару обліковується за дебетом субрахунку 947 «Нестачі і втрати від псування цінностей».

Податковий облік. Суму нестач у межах норм природного убутку підприємство може включити до складу витрат на підставі п. 140.3 ПКУ. При цьому за аналогією з бухгалтерським обліком суми нестач у межах норм природного убутку включаються до собівартості придбаних та реалізованих товарів на підставі п. 138.6 ПКУ.

Що стосується ПДВ, то сума цього податку, яка припадає на нестачу в межах норм природного убутку, уключається до складу податкового кредиту відповідно до п. 198.3 ПКУ, оскільки такі товари вважаються використаними в господарській діяльності підприємства.

Нестачі понад норми для цілей податкового обліку розцінюються як використання товарів не в господарській діяльності. Із цієї причини суми наднормативних нестач до податкових витрат не включаються. Крім того, і права на податковий кредит з ПДВ за такими сумами підприємство не має.

Тому, якщо оприбуткування товарів в податковому обліку є першою подією, до податкового кредиту підприємству слід включити не всю суму податку, відображену в податковій накладній постачальника, а тільки ту його частину, що відповідає вартості фактично отриманих товарів.

Якщо ж першою подією при придбанні товарів є їх оплата (тобто податковий кредит виходячи із суми авансу правомірно відображений ще до оприбуткування товарів та виявлення факту нестачі), то на момент виявлення наднормативної нестачі підстав для проведення будь-яких коригувань податкового кредиту в підприємства ще немає, оскільки у відповідь на пред’явлену претензію постачальник може допоставити товар. Відповідні підстави для цього з’являться в покупця тільки після визнання заборгованості за претензією безнадійною* відповідно до п.п. 14.1.11 ПКУ.

* Детальніше про облік безнадійної заборгованості див. «Податки та бухгалтерський облік», 2013, № 33, с. 8.

Після переходу заборгованості до розряду безнадійної перестає існувати об’єкт оподаткування (допоставка товару за претензією так і не відбулася), а отже, підприємство має відкоригувати раніше відображений податковий кредит. Таке коригування здійснюється шляхом нарахування на дату переходу заборгованості за претензією до розряду безнадійної податкових зобов’язань з ПДВ відповідно до п. 198.5 ПКУ. У такому порядку проводити коригування радять і податківці (див. розділ 130.10 ЄБПЗ).

Для цього покупець виписує сам собі податкову накладну (у двох примірниках) із типом причини 08 «Постачання для операцій, які не є об’єктом оподаткування податком на додану вартість». База оподаткування в цьому випадку визначається за правилами, встановленими в п. 189.1 ПКУ, — виходячи з вартості оплачених товарів, яких не вистачає. У декларації з ПДВ такі операції відображаються в рядку 1 «Операції на митній території Україні, що оподатковуються за основною ставкою, крім імпорту товарів»**.

** Зверніть увагу: таке умовне постачання податківці рекомендують здійснювати і щодо товарів (послуг), придбання та постачання яких звільнено від обкладення ПДВ. У цьому випадку податкові зобов’язання не нараховуються, проте в декларації з ПДВ наслідки наднормативних нестач пільгованих товарів слід показати як постачання в рядку 5 (див. розділ 130.10 ЄБПЗ).

Порядок податкового та бухгалтерського обліку нестачі, що виникла при транспортуванні та виявлена при прийманні товару, покажемо на прикладі.

Приклад. Підприємство торгівлі перерахувало постачальнику передоплату за товар — гречану крупу в сумі 12000 грн. (у тому числі ПДВ — 2000 грн.) за 1000 кг. У подальшому при прийманні товару підприємством було виявлено нестачу гречаної крупи в розмірі 40 кг на суму 480 грн. (у тому числі ПДВ — 80 грн.).

Норма природних втрат при транспортуванні гречаної крупи автомобільним транспортом відповідно до норм, наведених у додатку 10 до наказу № 88 з урахуванням відстані транспортування та пори року, становить 0,06 % до маси нетто, тобто 0,6 кг на суму 7,2 грн. (у тому числі ПДВ — 1,2 грн.).

Фактична втрата товару перевищила встановлену норму на 472,8 грн. (у тому числі ПДВ — 78,8 грн.). На суму наднормативних втрат підприємство пред’явило постачальнику претензію, вимоги якої задоволено не було.

 

Облік нестачі товару, що надійшов

№ з/п

Зміст господарської операції

Бухгалтерський облік

Сума,
грн.

Податковий облік

Дт

Кт

доходи

витрати

Оплата та оприбуткування товару

1

Перераховано постачальнику попередню оплату за товар

371

311

12000,00

2

Відображено податковий кредит з ПДВ (на підставі податкової накладної)

641/ПДВ

644

2000,00

3

Оприбутковано партію гречаної крупи за фактичною
її наявністю

281

631

9600,00

4

Віднесено на збільшення первісної вартості товарів суму втрат у межах норм природного убутку

281

631

6,00

—*

* Сума нестачі гречаної крупи в межах норм природного убутку, виявлена при її прийманні (6 грн.), потрапить до податкових витрат у складі її собівартості в момент реалізації такої партії гречаної крупи.

5

Списано суму відображеного раніше податкового кредиту з ПДВ

644

631

1921,20

6

Відображено заборгованість за претензією

374

631

472,80

7

Здійснено залік заборгованостей

631

371

12000,00

Визнання заборгованості постачальника за претензією безнадійною

8

Суму заборгованості, визнану безнадійною, списано на витрати (резерв сумнівних боргів не створювався)

944

374

472,80

472,80*

* Заборгованість, визнана безнадійною, щодо якої не створено або не може бути створено резерв сумнівних боргів (зокрема, заборгованість за сплаченими авансами), уключається до складу податкових витрат та відображається в рядку 06.4.35 додатка ІВ декларації з податку на прибуток (див. консультацію податківців у газеті «Податки та бухгалтерський облік», 2012, № 30, с. 63).

9

Нараховано податкові зобов’язання з ПДВ

643

641/ПДВ

78,80

644

643

10

Витрати за безнадійною заборгованістю списано на фінансовий результат

791

944

472,80

11

Відображено суму списаної заборгованості на позабалансовому рахунку

071

472, 80

12

Списано заборгованість із позабалансового рахунка після закінчення трьох років

071

472, 80

 

Наталія Дзюба, економіст-аналітик

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі