Теми статей
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Безоплатно отримали об’єкт основних засобів. Як його облікувати?

Редакція ПБО
Податки & бухоблік Листопад, 2013/№ 93
Друк
Стаття
img 1

основні засоби

img 2

Безоплатно отримали об’єкт основних засобів. Як його облікувати?

 

Ви отримали безоплатно об’єкт основних засобів. Приємна це подія чи головний біль? Для того, хто знає, як правильно оприбуткувати цей подарунок на баланс підприємства та як вчиняти з витратами на його утримання, проблем немає. Тому, щоб ви, дорогі читачі, почувалися в такій ситуації як риба у воді, ознайомтеся з головними обліковими особливостями цієї операції.

Наталя Білова, податковий експерт

 

Щоб підприємству грамотно відобразити надходження об’єкта основних засобів в обліку, потрібно насамперед визначити його первісну вартість. Адже від неї доведеться відштовхуватися при здійсненні інших операцій із таким об’єктом. Давайте з цього і почнемо.

Як визначити первісну вартість об’єкта ОЗ

Бухгалтерський облік. Первісною вартістю безоплатно отриманих об’єктів основних засобів (далі — ОЗ) у бухгалтерському обліку визнається їх справедлива вартість на дату отримання з урахуванням витрат, передбачених п. 8 П(С)БО 7. Так зазначено в абзаці першому п. 10 П(С)БО 7.

Інакше кажучи, до первісної вартості безоплатно отриманого об’єкта ОЗ, крім його справедливої вартості, включають ще й витрати, супутні такому отриманню.

Про які витрати йдеться? Згідно з п. 8 П(С)БО 7 це витрати у вигляді:

— реєстраційних зборів, держмита й аналогічних платежів, пов’язаних із придбанням (отриманням) прав на об’єкт ОЗ;

— сум ввізного мита;

— сум непрямих податків у зв’язку з придбанням (створенням) ОЗ (якщо вони не відшкодовуються підприємству/установі);

— витрат зі страхування ризиків доставки ОЗ;

— витрат на транспортування, встановлення, монтаж, налагодження ОЗ;

— інших витрат, безпосередньо пов’язаних з доведенням ОЗ до стану, в якому вони придатні для використання із запланованою метою.

Аналогічний порядок формування первісної вартості безоплатно отриманих ОЗ передбачає і п. 13 Методрекомендацій № 561.

Нагадаємо, що згідно з п. 4 додатка до П(С)БО 19 справедлива вартість основних засобів визначається таким чином:

— щодо землі та будівель — виходячи з ринкової вартості;

— щодо машин та устаткування — також виходячи з ринкової вартості. А за відсутності даних про ринкову вартість — виходячи з відновлювальної вартості (сучасної вартості придбання) за вирахуванням суми зносу на дату оцінки;

— щодо інших основних засобів — виходячи з відновлювальної вартості (сучасної вартості придбання) за вирахуванням суми зносу на дату оцінки.

Щоб об’єктивно визначити справедливу, а отже, первісну вартість безоплатно отриманого об’єкта ОЗ, краще скористатися послугами незалежного фахівця — оцінювача. Він виконає таку процедуру та надасть підприємству відповідний звіт про оцінку майна, в якому і буде наведена вартість об’єкта ОЗ. Хоча це зовсім не обов’язкова умова у відносинах між юридичними особами*.

* При здійсненні операцій із фізичними особами незалежна оцінка майна є обов’язковою. На це вказує п. 1.20 гл. 2 розд. II Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 22.02.2012 р. № 296/5.

Інший варіант — установити вартість подарованого об’єкта самостійно. Для цього вам доведеться створити на підприємстві комісію. Для визначення первісної вартості об’єкта вона може орієнтуватися на вартість, довідково зазначену в договорі, на підставі якого передається цей об’єкт.

Первісна вартість безоплатно отриманих ОЗ у бухобліку підлягає амортизації. В якому порядку це відбувається, читайте далі.

Податковий облік. На відміну від бухгалтерського обліку, спеціальної норми щодо формування первісної вартості безоплатно отриманих ОЗ у ПКУ немає. Бухоблікова справедлива вартість таких активів для цілей податкового обліку не є первісною вартістю. Підтверджують це і фахівці Міндоходів, нагадуючи, що безоплатно отримані ОЗ у податковому обліку не амортизують (див. консультацію в розділі 102.09.01 БЗ). Податковій амортизації підлягають тільки безпосередні витрати, пов’язані з придбанням ОЗ.

Інша справа, що безоплатне отримання ОЗ може супроводжуватися додатковими витратами. До них належать, наприклад, реєстраційні, транспортні, страхові витрати, а також витрати на монтаж, налагодження, дообладнання тощо.

Із цих витрат створюють окремий об’єкт ОЗ. Його підприємство має право амортизувати за правилами, встановленими ст. 146 ПКУ (звісно, за умови використання безоплатно отриманого об’єкта ОЗ у господарській діяльності)

Детальніше про порядок амортизації такого окремо створеного об’єкта також розповімо далі.

На яких рахунках у бухобліку відображати безоплатно отримані ОЗ

Вважаємо, що безоплатно отримані ОЗ та супутні такому отриманню витрати при первісному визнанні потрібно відображати, як і при традиційному придбанні за грошові кошти, на відповідних субрахунках рахунка 15 «Капітальні інвестиції». Після введення в експлуатацію ці ОЗ за первісною вартістю слід зараховувати на відповідні субрахунки рахунка 10 «Основні засоби». Хоча Мінфін пропонує відносити безоплатні ОЗ одразу до дебету відповідного субрахунку рахунка 10, оминаючи рахунок 15 (п. 19 додатка до Методрекомендацій № 561; листи від 17.11.2003 р. № 31-04200-04-5/5570 та від 11.01.2010 р. № 31-34000-20/23-8887/2 // «Податки та бухгалтерський облік», 2010, № 62, с. 15). Первісно на рахунок 15 з подальшим збільшенням первісної вартості отриманих об’єктів у момент їх введення в експлуатацію, на думку відомства, потрапляють тільки витрати, які пов’язані з доведенням такого об’єкта до стану, придатного до використання.

Із цим підходом ми не згодні — він не коректний з точки зору Інструкції № 291. Адже згідно з її положенням за дебетом рахунка 10 відображають надходження ОЗ, які обліковуються за первісною вартістю. А як ми вже з’ясували, до первісної вартості безоплатно отриманого об’єкта ОЗ у бухобліку включається не тільки його справедлива вартість, а й супутні такому отриманню витрати. Формується ж первісна вартість об’єкта ОЗ на рахунку 15, що ми і пропонуємо робити. А на рахунок 10 вартість об’єкта потрапить уже після його введення в експлуатацію.

Вартість безоплатно отриманих ОЗ — це дохід підприємства

Бухгалтерський облік. Вартість безоплатно отриманих ОЗ одразу (при їх отриманні) у бухгалтерському обліку до доходу не потрапляє.

Коли підприємство безоплатно отримує ОЗ, воно збільшує власний капітал (Дт 15 «Капітальні інвестиції» — Кт 424 «Безоплатно одержані необоротні активи»). Таке збільшення відбувається на суму, що дорівнює справедливій вартості безоплатно отриманого об’єкта, без урахування інших обов’язкових платежів та витрат, які пов’язані з доведенням такого об’єкта до стану, придатного для використання. Суми таких інших витрат додатковим капіталом підприємства не визнаються, а лише збільшують первісну вартість об’єкта ОЗ.

Податок на прибуток. На дату фактичного отримання об’єкта основних засобів підприємство одразу відображає доходи на підставі п.п. 135.5.4 ПКУ.

Усе це тому, що, з точки зору п.п. 14.1.111 ПКУ, ОЗ є матеріальними активами. А ті, у свою чергу, класифікуються як товари (п.п. 14.1.29 ПКУ). Виходить, що ОЗ повністю відповідають визначенню терміна «товари».

Положення ж п.п. 135.5.4 ПКУ зобов’язують платника податків вартість товарів (а отже, й ОЗ), безоплатно отриманих ним у звітному періоді, врахувати у складі інших доходів. При цьому вартість таких товарів (відповідно, й ОЗ) визначається на рівні не нижче звичайної ціни. На жаль, Закон № 408, яким запроваджено особливий порядок ціноутворення (за трансфертними правилами) щодо «контрольованих» операцій, не вніс до ПКУ коректив щодо операцій зі звичайними («непідконтрольними») особами. Тому поки розраховувати звичайні ціни навіть при співпраці з «непідконтрольними» контрагентами потрібно тими ж методами, які встановлені п. 39.3 ПКУ для «контрольованих» операцій. Детальніше про це ви можете прочитати в газеті «Податки та бухгалтерський облік», 2013, № 69, с. 10.

Суму визнаного доходу у вигляді безоплатно отриманого об’єкта ОЗ включаємо до рядка 03.9 додатка ІД до рядка 03 декларації з податку на прибуток підприємства

Податок на додану вартість. Підприємство, яке безоплатно отримує ОЗ, не має права на податковий кредит з ПДВ. Адже в цьому випадку воно не сплачує вартість безоплатно отриманих активів і, відповідно, суму ПДВ. Та власне «вхідного» ПДВ тут і не буде (див. із цього приводу газету «Податки та бухгалтерський облік», 2013, № 91, с. 10 та с. 23).

Інша справа — суми «вхідного» ПДВ за витратами, супутніми отриманню цих ОЗ (реєстраційними, транспортними тощо, а також за витратами на монтаж, налагодження, дообладнання тощо). Їх, на нашу думку, отримувач цілком може віднести до свого податкового кредиту на загальних підставах. Але це, звісно, якщо ОЗ, які надійшли, він планує використовувати в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності.

Здавалося б, щасливцями повинні себе відчувати підприємства, які безоплатно отримують ОЗ від нерезидента. Їм ДПСУ в листі від 27.03.2012 р. № 5434/6/23-50.0114 дозволила включати суму ПДВ, сплачену при ввезенні безоплатних об’єктів, до складу свого податкового кредиту. Але де там. У консультації, розміщеній у розділі 101.10 БЗ, фахівці Міндоходів установили на це заборону. Аргументи ті самі, що і при отриманні подарунка від вітчизняного дарувальника — відсутній факт придбання об’єкта. А якщо немає придбання, то немає і податкового кредиту з ПДВ. Ось так руйнуються надії. Із нашою думкою з цього питання ви можете ознайомитися в газеті «Податки та бухгалтерський облік», 2012, № 103, с. 22.

Приклад 1. Підприємство безоплатно отримало об’єкт ОЗ — виробниче устаткування (верстат) від українського дарувальника.

Вартість верстата згідно з товаросупровідними документами — 48000 грн. Вона відповідає звичайній ціні.

Додатково підприємство здійснило витрати, супутні безоплатному отриманню цього об’єкта, а саме — на оплату послуг із:

— транспортування — 1800 грн. (у тому числі ПДВ 20 % — 300 грн.);

— монтажу та налагодження — 3600 грн. (у тому числі ПДВ 20 % — 600 грн.).

Справедлива вартість верстата відповідає вартості, яка зазначена в документах.

У податковому та бухгалтерському обліку операції з безоплатного отримання об’єкта ОЗ підприємство відображає такими записами:

Таблиця 1. Порядок обліку безоплатно отриманого об’єкта ОЗ

№ з/п

Зміст господарської операції

Бухгалтерський облік

Сума, грн.

Податковий облік

Дт

Кт

доходи

витрати

1

2

3

4

5

6

7

1

Перераховано передоплату за транспортування верстата, безоплатно отриманого підприємством

371

311

1800

2

Відображено суму податкового кредиту з ПДВ, сплачену у складі передоплати за транспортні послуги (за наявності податкової накладної)

641/ПДВ

644

300*

* Об’єкт ОЗ, отриманий безоплатно, підприємство планує використовувати в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності. Тому суму «вхідного» ПДВ за транспортними послугами воно має право віднести до складу свого податкового кредиту на підставі п. 198.3 ПКУ.

3

Отримано безоплатно верстат

152*

424

48000

48000**

* У бухгалтерському обліку безоплатне отримання об’єкта ОЗ краще відображати на субрахунку обліку капітальних інвестицій (для дотримання методології формування первісної вартості ОЗ) з одночасним збільшенням додаткового капіталу. Хоча Мінфін вважає, що при відображенні операцій з безоплатного отримання ОЗ рахунок 15 не застосовується (п. 19 додатка до Методрекомендацій № 561; листи від 17.11.2003 р. № 31-04200-04-5/5570 і від 11.01.2010 р. № 31-34000-20/23-8887/2 // «Податки та бухгалтерський облік», 2010, № 62, с. 15). ** Вартість безоплатно отриманих у звітному періоді ОЗ платник включає до складу інших доходів у сумі, визначеній на рівні не нижче звичайної ціни (п.п. 135.5.4 ПКУ).

4

Нараховано поточний податок на прибуток зі справедливої вартості безоплатно отриманого об’єкта ОЗ (48000 грн. х 19 % : 100 %)*

424

641/ПНП

9120

* Відповідно до п. 4.2 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 17 «Податок на прибуток», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 28.12.2000 р. № 353.

5

Отримано транспортні послуги

152

631

1500*

6

Включено до первісної вартості об’єкта ОЗ вартість послуг з монтажу та налагодження устаткування

152

631

3000*

* Суму супутніх витрат (без ПДВ) у бухгалтерському обліку включаємо до складу первісної вартості безоплатно отриманого об’єкта ОЗ. У податковому обліку на цю суму створюємо окремий об’єкт ОЗ тієї ж групи, до якої належить безоплатний об’єкт ОЗ, із подальшою амортизацією.

7

Відображено суму податкового кредиту з ПДВ у складі вартості послуг з монтажу та налагодження устаткування

641/ПДВ

631

600

8

Списано раніше відображену суму податкового кредиту з ПДВ за отриманими транспортними послугами

644

631

300

9

Відображено залік заборгованостей

631

371

1800

10

Оплачено вартість послуг з монтажу та налагодження устаткування

631

311

3600

11

Введено в експлуатацію безоплатно отриманий верстат (48000 грн. + 1500 грн. + 3000 грн.)

104

152

52500

—*

* У податковому обліку сформовано первісну вартість об’єкта ОЗ у сумі 4500 грн., яка включає витрати на транспортування, монтаж і налагодження безоплатно отриманого об’єкта ОЗ (1500 грн. + 3000 грн.).

12

Зменшено залишок на позабалансовому рахунку 09 на вартість транспортування, монтажу та налагодження устаткування

09

4500

 

Як амортизувати безоплатно отримані ОЗ

Бухгалтерський облік. Як ми зазначали вище, у бухгалтерському обліку первісна вартість безоплатно отриманих ОЗ підлягає амортизації. Нараховують її у традиційному порядку — за допомогою запису за кредитом субрахунку 131 «Знос основних засобів» та дебетом рахунків обліку витрат (залежно від напряму використання об’єкта).

Одночасно з нарахуванням амортизації підприємство щомісяця в такій самій сумі (пропорційній нарахованій амортизації) визнає дохід від використання безоплатно отриманих ОЗ (кредит субрахунку 745 «Дохід від безоплатно одержаних активів»).

У міру визнання доходу зменшується сума додаткового капіталу, відображеного при зарахуванні таких об’єктів до складу активів

Зазначене не стосується земельних ділянок та природних ресурсів — їх вартість амортизації не підлягає, а дохід від їх отримання відображається за спеціальними правилами — в момент вибуття цих активів.

Амортизацію нараховують з місяця, наступного за місяцем, в якому об’єкт став придатним для корисного використання (п. 29 П(С)БО 7). Для цього застовують один із методів, запропонованих п. 26 П(С)БО 7.

img 3Може статися, що первісна вартість безоплатно отриманих ОЗ і сума додаткового капіталу, створення якого пов’язано з їх отриманням, відрізнятимуться. Таке трапляється в результаті нарахування податку на прибуток, транспортування, встановлення, монтажу, налагодження, переоцінки, реконструкції, модернізації таких безоплатно отриманих ОЗ. За цих умов сума визнаного доходу не дорівнюватиме сумі нарахованої амортизації зазначених активів, що не призведе до утворення дебетового сальдо на рахунку обліку додаткового капіталу. На це звернув увагу Мінфін у листі від 07.04.2004 р. № 31-04200-05/1010/5700 (див. «Податки та бухгалтерський облік», 2009, № 57, с. 11).

Податковий облік. У податковому обліку вартість безоплатно отриманих ОЗ, у тому числі виробничого призначення, не підлягає амортизації, оскільки в отримувача відсутні витрати на їх придбання. Нагадують про це і податківці (див. лист ДПАУ від 20.05.2011 р. № 14218/7/15-0317 та консультацію, розміщену в розділі 102.09.01 БЗ).

Водночас із цього правила є винятки. Так, відповідно до п. 144.1 ПКУ амортизації підлягають:

— вартість безоплатно отриманих об’єктів енергопостачання, газо- і теплозабезпечення, водопостачання, каналізаційних мереж, побудованих споживачами на вимогу спеціалізованих експлуатуючих підприємств згідно з технічними умовами на під’єднання до зазначених мереж або об’єктів;

— вартість ОЗ, безоплатно отриманих або виготовлених чи споруджених за рахунок коштів бюджету або кредитів, залучених КМУ або під гарантії КМУ, в разі виконання зобов’язань за гарантією КМУ;

— вартість безоплатно отриманих для експлуатації підприємствами залізничного транспорту загального користування ОЗ транспортної інфраструктури, які перебували на балансі інших підприємств.

Крім того, контролери раніше висловлювалися за амортизацію витрат на транспортування, реєстрацію та установклення безоплатно отриманих об’єктів ОЗ (див. консультацію, розміщену в розділі 102.09.01 БЗ). Вони стверджували, що ці витрати підлягають амортизації (як окремий об’єкт ОЗ) у загальному порядку на підставі ст. 145 і 146 ПКУ. Одна умова — такі безоплатно отримані об’єкти повинні використовуватися в господарській діяльності платника. Щоправда, на сьогодні ця консультація втратила чинність, проте, вважаємо, що свою думку з цього приводу податківці не змінили.

Амортизацію таких окремо створених об’єктів ОЗ нараховують протягом строку корисного використання самого безоплатно отриманого об’єкта ОЗ. Цей строк не має бути меншим за строк, установлений п. 145.1 ПКУ

Сумі нарахованої амортизації відкритий шлях до податкових витрат на підставі п. 138.4 або п. 138.5 ПКУ — залежно від напряму використання отриманого об’єкта ОЗ.

Приклад 2. Основні дані візьмемо з прикладу 1.

Підприємство встановило, що амортизація устаткування нараховується прямолінійним методом.

Строк корисного використання устаткування — 5 років.

Щомісячна сума амортизації устаткування становить:

(52500 грн.) : 5 років : 12 міс. = 875 грн./міс.

Цю суму підприємство відносить до складу загальновиробничих витрат.

Сума податку на прибуток, який підприємство нараховує за рахунок власного капіталу від суми справедливої вартості безоплатно отриманого об’єкта ОЗ, — 9120 грн. (48000 грн. х 19 % : 100 %).

Щомісячна сума доходу, розрахована виходячи зі справедливої вартості устаткування, становить:

(48000 грн. - 9120 грн.) : 5 років : 12 міс. = 648 грн./міс.

У податковому та бухгалтерському обліку операції з нарахування амортизації на безоплатно отриманий об’єкт ОЗ підприємство відображає такими записами:

 

Таблиця 2. Порядок нарахування амортизації на безоплатно отриманий об’єкт ОЗ

№ з/п

Зміст господарської операції

Бухгалтерський облік

Сума, грн.

Податковий облік

Дт

Кт

доходи

витрати

1

Нараховано амортизацію на безоплатно отримане устаткування (щомісячно)

91

131

875

—*

* У податковому обліку амортизації підлягає сума витрат, супутніх безоплатному отриманню устаткування, а саме витрат на його транспортування, монтаж та налагодження. Отже, податкова амортизація становить 75 грн. ((1500 грн. + 3000 грн.) : 5 років : 12 міс.). Цю суму підприємство включає до податкових витрат: — у складі розподілених загальновиробничих витрат — у періоді реалізації продукції (робіт, послуг) (п. 138.4 ПКУ); — у складі нерозподілених постійних загальновиробничих витрат — у періоді нарахування амортизації (п. 138.5 ПКУ).

2

Відображено дохід від безоплатно отриманого устаткування виходячи зі справедливої вартості об’єкта (щомісячно)

424

745

648

3

Збільшено залишок на позабалансовому рахунку 09 на суму нарахованої в бухгалтерському обліку амортизації (щомісячно)

09

875

 

Важливо! Вартість безоплатно отриманого об’єкта ОЗ не включається до бази для обчислення 10 % «ремонтного» ліміту. Такою базою, нагадаємо, є сукупна балансова вартість усіх груп ОЗ, що підлягають амортизації, на 1 січня звітного року (п. 146.11 ПКУ).

Як відобразити в податково-прибутковому обліку витрати на ремонт безоплатно отриманих ОЗ

Витрати на ремонти та поліпшення безоплатно отриманих ОЗ платник податків має право амортизувати як окремий об’єкт амортизації. Про це йдеться в п. 146.1 ПКУ.

Такий об’єкт, створений із ремонтних витрат, належить до тієї ж групи, що і власне безоплатно отриманий об’єкт ОЗ. Його починають амортизувати з наступного місяця після проведення ремонту (поліпшення), тобто з місяця, наступного за місяцем складання акта чи іншого документа, який підтверджує виконання робіт (надання послуг). Такі вказівки дають фахівці Міндоходів у консультації, розміщеній у розділі 102.09.01 БЗ (с. 43).

Майте на увазі, що 10 % «ремонтний» ліміт стосовно цього окремо створеного об’єкта не працює. Проте сама вартість ремонтних робіт, на відміну від вартості безоплатно отриманого об’єкта ОЗ, включається до бази для обчислення такого ліміту.

Коли вартість безоплатно отриманих ОЗ — не податковий дохід

Податкові доходи за безоплатно отриманими ОЗ виникають не завжди. Винятки із загального правила дохідності операцій з безоплатного отримання об’єктів ОЗ перелічено в п.п. 136.1.16 ПКУ. Так, до складу доходів не включають вартість ОЗ у випадках безоплатного отримання з метою їх експлуатації:

— за рішенням центральних органів виконавчої влади або за рішенням місцевих органів виконавчої влади чи органів місцевого самоврядування, прийнятим у межах їх повноважень;

— спеціалізованими експлуатаційними підприємствами об’єктів енергопостачання, газо- і теплозабезпечення, водопостачання, каналізаційних мереж згідно з рішенням місцевих органів виконавчої влади та виконавчих органів рад, прийнятим у межах їх повноважень;

— підприємствами комунальної власності об’єктів соціальної інфраструктури, які перебували на балансі інших підприємств та утримувалися за їх рахунок;

— підприємствами залізничного транспорту загального користування ОЗ транспортної інфраструктури, які перебували на балансі інших підприємств, утримувалися за їх рахунок і передані для експлуатації підприємствам залізничного транспорту за рішеннями таких підприємств.

Порядок безоплатного передання ОЗ у цих випадках визначено постановою КМУ «Деякі питання безоплатної передачі основних засобів» від 23.02.2011 р. № 145.

На такі отримані безоплатно ОЗ підприємство має право нараховувати податкову амортизацію. Робити це дозволяє п. 144.1 ПКУ, про що ми зазначили вище. Щоправда, в абзаці другому п.п. 136.1.16 та абзаці дев’ятому п. 144.1 ПКУ йдеться про дещо різні об’єкти ОЗ. Але фахівці Міндоходів, ураховуючи згадану вище постанову КМУ від 23.02.2011 р. № 145, вважають ці об’єкти тотожними (див. консультацію, розміщену в розділі 102.09.01 БЗ).

Майте на увазі: норми п. 144.1 і п.п. 136.1.16 ПКУ слід застосовувати спільно з положеннями п. 137.17 ПКУ. Останнім визначено, що вартість ОЗ, отриманих з метою здійснення їх експлуатації, яка не врахована у складі доходу при зарахуванні ОЗ на баланс платника податків згідно з ПКУ, з метою оподаткування визнається доходом у сумі, що дорівнює сумі амортизації відповідних активів, нарахованої в порядку, передбаченому ПКУ, в момент нарахування амортизації.

Інакше кажучи, підприємство, отримавши безоплатно ОЗ, про які йдеться в п.п. 136.1.16 ПКУ, не відображає доходи на момент такого отримання. Проте якщо воно вирішить із дозволу п. 144.1 ПКУ амортизувати такі безоплатно отримані ОЗ, то йому потрібно буде визнавати податкові доходи поетапно (частинами) — у сумі нарахованої амортизації на ці об’єкти, одночасно з її нарахуванням.

Суму визнаного доходу в такій ситуації контролери радять відображати в рядку 03.28 додатка ІД до рядка 03 декларації з податку на прибуток підприємства (див. згадану вище консультацію, розміщену в розділі 102.09.01 БЗ, с. 44). До декларації не забудьте додати детальну розшифровку показників цього рядка.

Як відобразити в податково-прибутковому обліку продаж безоплатно отриманого об’єкта ОЗ

Вище ми зазначили, що при безоплатному отриманні ОЗ їх вартість на вимогу п.п. 135.5.4 ПКУ підприємство включає до своїх податкових доходів.

Тому при продажу таких об’єктів платник у податково-прибутковому обліку, керуючись абзацом третім п. 146.13 ПКУ, порівнює раніше відображені доходи з доходами, отриманими від реалізації. У результаті цього порівняння:

— сума перевищення доходів від продажу безоплатно отриманих ОЗ над вартістю цих ОЗ, яку віднесено до складу доходів при отриманні, включається до складу інших доходів;

— сума перевищення вартості ОЗ, яку віднесено до податкових доходів при їх безоплатному отриманні, над доходами від продажу включається до складу інших витрат.

Орієнтиром при визначенні суми доходу від продажу ОЗ є договірна ціна, але не нижча за їх звичайну ціну (п. 146.14 ПКУ). Про це нагадують фахівці Міндоходів у консультації, розміщеній у розділі 102.09.01 БЗ.

А що, коли підприємство продає безоплатно отримані ОЗ, які воно в процесі експлуатації ремонтувало чи покращувало або при отриманні яких понесло супутні витрати (на страхування, транспортування, реєстрацію, установлення тощо)? Адже з таких витрат воно сформувало в себе окремі об’єкти ОЗ, які мало право амортизувати. Як тепер вчиняти з незамортизованими сумами за цими об’єктами?

На жаль, абзац третій п. 146.13 ПКУ на це запитання відповіді не дає. Ми ж вважаємо, що такі незамортизовані до продажу суми, які ще не встигли стати витратами в податковому обліку, також можна врахувати при визначенні результату від продажу безоплатно отриманого об’єкта ОЗ — на них можна зменшити дохід від реалізації цього об’єкта.

Ось, дорогі друзі, ми з вами й розібралися з обліком безоплатно отриманих ОЗ. У наступній статті поговоримо про те, як вчиняти з об’єктами ОЗ, отриманими в безоплатне користування.

 

висновки


img 4
 
 
  • У податковому обліку з витрат, які супроводжують безоплатне отримання об’єкта ОЗ (реєстраційні, транспортні, страхові тощо, або витрати на монтаж, налагодження, дообладнання тощо), створюють окремий об’єкт ОЗ.

  • На дату фактичного отримання об’єкта основних засобів на безоплатній основі підприємство одразу відображає доходи на підставі п.п. 135.5.4 ПКУ.

  • У бухгалтерському обліку первісна вартість безоплатно отриманих ОЗ підлягає амортизації.

  • Податкову амортизацію на безоплатно отримані ОЗ, у тому числі виробничого призначення, не нараховують, оскільки в отримувача відсутні витрати на їх придбання.
 
App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі