Теми статей
Обрати теми

Про затвердження форми Книги обліку доходів і витрат, яку ведуть фізичні особи — підприємці, крім осіб, що обрали спрощену систему оподаткування, і фізичні особи, які провадять незалежну професійну діяльність, та Порядку її ведення

Редакція ПБО
Податки & бухоблік Жовтень, 2013/№ 84
Друк
Наказ від 16.09.2013 р. № 481
img 1

облік у підприємців

img 2

Про затвердження форми Книги обліку доходів і витрат, яку ведуть фізичні особи — підприємці, крім осіб, що обрали спрощену систему оподаткування, і фізичні особи, які провадять незалежну професійну діяльність, та Порядку її ведення

Наказ Міністерства доходів і зборів України від 16.09.2013 р. № 481

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 1 жовтня 2013 р. за № 1686/24218

(витяг)

 

Відповідно до пункту 177.10 статті 177 та пункту 178.6 статті 178 розділу IV Податкового кодексу України та підпункту 30 пункту 5 Положення про Міністерство доходів і зборів України, затвердженого Указом Президента України від 18 березня 2013 року № 141,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити форму Книги обліку доходів і витрат, яку ведуть фізичні особи — підприємці, крім осіб, що обрали спрощену систему оподаткування, і фізичні особи, які провадять незалежну професійну діяльність, та Порядок ведення Книги обліку доходів і витрат, яку ведуть фізичні особи — підприємці, крім осіб, що обрали спрощену систему оподаткування, і фізичні особи, які провадять незалежну професійну діяльність, що додаються.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Державної податкової адміністрації України від 24 грудня 2010 року № 1025 «Про затвердження форми Книги обліку доходів і витрат, яку ведуть фізичні особи — підприємці, крім осіб, що обрали спрощену систему оподаткування, і фізичні особи, які провадять незалежну професійну діяльність, та Порядку її ведення», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 30 грудня 2010 року за № 1425/18720.

<…>

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

<…>

 

Міністр О. Клименко

 

 

Затверджено наказом Міністерства доходів і зборів України від 16.09.2013 № 481

Книга обліку доходів і витрат, яку ведуть фізичні особи — підприємці, крім осіб, що обрали спрощену систему оподаткування, і фізичні особи, які провадять незалежну професійну діяльність

Період обліку (день, місяць, квартал, рік)

Сума доходу, отриманого від здійснення господарської діяльності або незалежної професійної діяльності

Сума повернутих коштів за товари (роботи, послуги)

Загальна сума отриманого доходу, яка підлягає декларуванню (гр. 2 - гр. 3)

Витрати, пов’язані з господарською діяльністю або провадженням незалежної професійної діяльності

Сума чистого оподатковуваного доходу (гр. 4 - гр. 6 - гр. 7 - гр. 8)

реквізити документа, що підтверджує понесені витрати

сума витрат, пов’язаних з придбанням товарів (робіт, послуг)

витрати на оплату праці найманих осіб

інші витрати, пов’язані з одержанням доходу

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор Департаменту доходів і зборів з фізичних осіб В. Бусарєв

 

 

 

Затверджено наказом Міністерства доходів і зборів України від 16.09.2013 р. № 481

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 1 жовтня 2013 р. за № 1686/24218

Порядок ведення Книги обліку доходів і витрат, яку ведуть фізичні особи — підприємці, крім осіб, що обрали спрощену систему оподаткування, і фізичні особи, які провадять незалежну професійну діяльність

 

1. Відповідно до пункту 177.10 статті 177 та пункту 178.6 статті 178 розділу IV Податкового кодексу України (далі — Кодекс) фізичні особи — підприємці, крім осіб, що обрали спрощену систему оподаткування, та фізичні особи, які провадять незалежну професійну діяльність (далі — самозайняті особи), зобов’язані вести Книгу обліку доходів і витрат (далі — Книга), у якій за підсумком робочого дня, протягом якого отримано дохід, на підставі первинних документів здійснюються записи про отримані доходи та документально підтверджені витрати.

2. Книга ведеться за вибором платника податку в паперовому або електронному вигляді.

3. У разі обрання самозайнятою особою ведення Книги у паперовому вигляді:

1) самозайнята особа зобов’язана подати до контролюючого органу за основним місцем обліку примірник Книги, на титульному аркуші якої зазначаються: прізвище, ім’я та по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті), податкова адреса, номер та дата свідоцтва про право на здійснення незалежної професійної діяльності (за наявності);

2) книга прошнурована, пронумерована, безоплатно реєструється в контролюючому органі. Книга засвідчується підписом керівника або заступника контролюючого органу та скріплюється печаткою;

3) записи у Книзі виконуються розбірливо чорнилом темного кольору або кульковою ручкою. Внесення виправлень здійснюється шляхом нового запису, який засвідчується підписом самозайнятої особи;

4) у разі необхідності реєстрації нової Книги протягом податкового (звітного) періоду записи в ній продовжуються наростаючим підсумком, а попередня Книга залишається у самозайнятої особи.

4. У разі обрання самозайнятою особою ведення Книги в електронній формі:

1) самозайнята особа зобов’язана: отримати посилені сертифікати відкритих ключів, сформованих акредитованими центрами сертифікації ключів, включених до системи подання податкових документів в електронному вигляді, укласти договір про визнання електронних документів з контролюючим органом та сформувати заяву на отримання Книги і надіслати її до контролюючого органу за місцем податкового обліку засобами електронного зв’язку з дотриманням умов щодо реєстрації електронного підпису підзвітних осіб у порядку, визначеному законодавством;

2) контролюючий орган за місцем податкового обліку реєструє заяву самозайнятої особи на отримання Книги у реєстрі поданих заяв та протягом 3 робочих днів формує і надсилає самозайнятій особі повідомлення про реєстрацію Книги із зазначенням реєстраційного номера Книги та дати її реєстрації;

3) після отримання самозайнятою особою повідомлення про реєстрацію Книги така особа здійснює операції з її ведення згідно з цим Порядком;

4) у Книзі в електронному вигляді допускаються виправлення помилок або коригування шляхом доповнення рядка, в якому відображається від’ємне або позитивне значення.

5. Записи у Книзі виконуються за підсумками робочого дня, протягом якого отримано дохід.

6. Самозайняті особи заносять до Книги відомості в такому порядку:

1) у графі 1 зазначається дата запису;

2) у графі 2 відображається сума доходу, отриманого від здійснення господарської або незалежної професійної діяльності із сумарним підсумком за місяць, квартал, рік, зокрема, кошти, що надійшли на поточний рахунок, касу платника податків та/або отримано готівкою, сума заборгованості, за якою минув строк позовної давності, вартість безоплатно отриманих товарів (робіт, послуг);

3) у графі 3 вказується сума повернутих самозайнятою особою коштів за товари (роботи та послуги) та/або повернутої передплати;

4) графа 4 розраховується як різниця між отриманим доходом від здійснення господарської або незалежної професійної діяльності (графа 2) та сумою повернутих самозайнятою особою коштів за товари (роботи та послуги) (графа 3);

5) у графі 5 зазначаються реквізити документа, який підтверджує понесені витрати, що безпосередньо пов’язані з отриманим доходом. Документами, які підтверджують витрати, можуть бути, зокрема, платіжне доручення, прибутковий касовий ордер, квитанція, фіскальний чек, акт закупки (виконаних робіт, наданих послуг) та інші первинні документи, що засвічують факт оплати товарів, робіт, послуг;

6) у графі 6 відображається сума витрат, які документально підтверджені та безпосередньо пов’язані з отриманням доходу за підсумками дня;

7) у графі 7 відображається сума витрат на оплату праці та нарахування на оплату праці найманих осіб, понесені у звітному місяці;

8) у графі 8 відображається сума фактично понесених інших витрат, безпосередньо пов’язаних з одержанням доходу, які не зазначені в графах 6 та 7, зокрема, витрати на сплату послуг, зв’язку, орендних та комунальних платежів тощо;

9) у графі 9 зазначається сума чистого оподатковуваного доходу, яка розраховується як різниця між сумою доходу за звітний період (графа 4) та сумою понесених витрат від провадження господарської або незалежної професіональної діяльності (графи 6, 7, 8).

7. Фізичні особи — підприємці, зареєстровані як платники податку на додану вартість, не включають до витрат і доходу суми податку на додану вартість, що входять до ціни придбаних або проданих товарів (робіт та послуг).

8. Книга зберігається у самозайнятої особи протягом 3 років після закінчення звітного періоду, в якому здійснено останній запис.

9. Дані Книги заповнюються у гривнях з копійками та використовуються самозайнятою особою для заповнення податкової декларації про майновий стан і доходи.

 

Директор Департаменту доходів і зборів з фізичних осіб В. Бусарєв

коментар редакції


img 3

Нова книга для загальносистемників

 

«Чому призначено бути — неминуче буде, але не більш того, чому призначено бути!». Рубаї Омара Хайяма особливо точно характеризують подію, що наближається: оновлення Книги обліку доходів і витрат, яку ведуть загальносистемники та незалежні професіонали (далі — Книга ОДВ).

Отже, чому ж «призначено бути» найближчим часом? А ось чому.

Зміни точно будуть. Діло залишається за офіційним опублікуванням. Саме з цього моменту набуде чинності наказ Міндоходів від 16.09.2013 р. № 481, що коментується, тоді як звичний наказ ДПАУ від 24.12.2010 р. № 1025 відійде у минуле. Відповідно зміняться форма Книги ОДВ і Порядок її заповнення.

Зауважимо: орієнтовно це повинно статися 18.10.2013 р.

Що ж можна сказати про «новачка»?

Як і очікувалося, нова Книга ОДВ стане простішою. Так, з неї вилучено графу для відображення/обліку внутрішнього переміщення товарів. Забігаючи наперед, зазначимо, що це пов’язане з відсутністю необхідності найманим працівникам, які здійснюють операції за готівку, вести таку Книгу ОДВ.

Крім того, у новій Книзі ОДВ не потрібно відображати залишки товарних запасів на початок і на кінець звітного року. Такої графи також немає в новій формі.

Водночас міндоходівці додали до Книги «поворотну» графу. Нагадаємо, що раніше, незважаючи на роз’яснення фахівців Міндоходів (консультація з розділу 104.08 ЄБПЗ), загальносистемники побоювалися відображати від’ємні суми у графі 3 старої Книги ОДВ. Нова ж Книга ОДВ у цьому плані є прогресивнішою. Для відображення «повернень» передбачено спеціальну графу 3. До неї суми коштів, повернених загальносистемником за продані, а потім повернені покупцем товари (роботи, послуги) та/або суми поверненої передоплати за ще нереалізовані товари (роботи, послуги) записуються окремо (зі знаком «плюс»).

Що ж до доходів, то вони, як і раніше, відображаються за «касовим методом» (за датою отримання оплати за товари/роботи/послуги). Відповідні записи потрібно вносити до графи 2. Однак у розрахунку чистого оподатковуваного доходу бере участь «очищена» сума доходу (без урахування повернених коштів, тобто сум за графою 3). Вона відображається у графі 4.

На зазнав особливих змін і порядок відображення витрат у Книзі ОДВ. Як і раніше, записи здійснюються за «другою подією» (на дату оплати отриманих раніше товарів/робіт/послуг, або на дату отримання оплачених раніше товарів/робіт/послуг). При цьому обов’язковою є наявність підтвердних документів: графа для реквізитів «документного алібі» перекочувала і до нової форми.

Також на загальносистемників і незалежних професіоналів чекає декілька приємних сюрпризів від Міндоходів щодо порядку ведення нової форми Книги ОДВ. А саме:

— її можна вести не лише в паперовому, а й в електронному вигляді. Щоправда, як це буде реалізовано на практиці, а найголовніше, коли — ці запитання ще залишаються «за кадром»;

— як ми вже зазначали вище, заповнювати Книгу ОДВ повинні лише самі самойзаняті особи (підприємці та незалежні професіонали), тобто працівники, які здійснюють операції за готівку, тепер проводитимуть такі операції лише через РРО;

— знято питання щодо «порожніх» днів. Записи до Книги вносяться лише за підсумками робочого дня, протягом якого отримано дохід.

Однак таку мажорну ноту майбутніх змін усе ж затьмарює окреме «але».

Річ у тім, що в новому Порядку ведення Книги ОДВ, затвердженому наказом № 481, відсутні будь-які перехідні положення. А отже, період «перезмінки» супроводжуватиметься запитаннями та неузгодженостями.

Наприклад, уже незрозуміло: чи повинні всі діючі загальносистемники замінити старі книги на нові? Якщо так, то в які строки? І що робити зі старими?

Або, може, Міндоходів не перетворюватиме перехід на тортури та дозволить продовжувати вести стару Книгу ОДВ. А чому ні? Як ми вже зазначили, концептуально форми не відрізняються, тому цілком прийнятно просто не заповнювати у старій формі зайві графи. Щоправда, навіть у цьому випадку питання зі строками залишається актуальним: чи то стару Книгу можна буде вести до кінця поточного року, чи то до її повного заповнення?

Також не зрозуміло, з якого числа «закривати» Книги ОДВ найманих працівників?

Одним словом, з новою формою Книги ОДВ в міндоходівців вийшло, як у відомому вислові: «Хотілося як краще, вийшло як завжди». Однак нічого страшного, впораємося разом! У наступних номерах ми обов’язково розглянемо порядок ведення нової Книги ОДВ з прикладами та конкретним керівництвом: що, коли, кому та як робити.

А сьогодні: «З новою формою, загальносистемники! З новим Порядком!»

 

Яна Клиженко

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі