Теми статей
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Про затвердження Порядку розгляду органами доходів і зборів скарг на вимоги про сплату недоїмки зі сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та на рішення про нарахування пені та накладення штрафу

Редакція ПБО
Податки & бухоблік Жовтень, 2013/№ 84
Друк
Наказ від 09.09.2013 р. № 452

Про затвердження Порядку розгляду органами доходів і зборів скарг на вимоги про сплату недоїмки зі сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та на рішення про нарахування пені та накладення штрафу*

Наказ Міністерства доходів і зборів України від 09.09.2013 р. № 452

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 16 вересня 2013 року за № 1593/24125

(витяг)

 

* Див. також матеріал на с. 41. — Прим. ред.

 

Відповідно до статті 25 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування», підпункту 2 пункту 4 Положення про Міністерство доходів і зборів України, затвердженого Указом Президента України від 18 березня 2013 року № 141,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок розгляду органами доходів і зборів скарг на вимоги про сплату недоїмки зі сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та на рішення про нарахування пені та накладення штрафу, що додається.

<…>

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

<…>

 

Міністр О. Клименко

 

 

Затверджено наказом Міністерства доходів і зборів України від 09.09.2013 р. № 452

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 16 вересня 2013 року за № 1593/24125

Порядок розгляду органами доходів і зборів скарг на вимоги про сплату недоїмки зі сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та на рішення про нарахування пені та накладення штрафу

I. Загальні положення

1.1. Цей Порядок визначає процедуру подання та розгляду органами доходів і зборів скарг на вимоги про сплату недоїмки зі сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (далі — вимога) та на рішення про нарахування пені та накладення штрафу, передбачених частинами десятою, одинадцятою статті 25 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» (далі — Закон); скарг банків на рішення про накладення фінансових санкцій, передбачених частиною дванадцятою зазначеної статті.

1.2. Не підлягає оскарженню платником єдиного внеску відповідно до цього Порядку вимога, сформована на підставі зобов’язання зі сплати єдиного внеску, самостійно визначеного платником єдиного внеску у звіті про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування до органів доходів і зборів, а також рішень про нарахування пені та накладення штрафів, які оскаржувались та були розглянуті згідно з вимогами цього Порядку.

1.3. Дія цього Порядку не поширюється на розгляд скарг платників єдиного внеску або банків (далі — скаржники), зазначених у пункті 1.1 цього розділу, на вимоги та на рішення про нарахування пені та накладення штрафу, винесені за результатами перевірок, проведених на підставі судового рішення суду (слідчого судді) про призначення перевірки або постанови органу, що здійснює оперативно-розшукову діяльність, слідчого, прокурора, винесені ними відповідно до закону.

Скаржник має право оскаржити в суді вимогу, рішення про нарахування пені та накладення штрафу в будь-який момент після отримання відповідної вимоги або рішення. Вимога або рішення органу доходів і зборів про нарахування пені та накладення штрафу, стосовно яких подано позов до суду, не підлягають оскарженню відповідно до вимог цього Порядку. Одночасно скаржник письмово повідомляє орган доходів і зборів, який розглядає його скаргу, про кожний випадок судового оскарження його вимог або рішень про нарахування пені та накладення штрафу.

1.4. Відмова в прийнятті скарги на вимоги та рішення про нарахування пені та накладення штрафу, крім випадків, зазначених у цьому розділі, забороняється.

Перебіг строку розгляду скарги починається з наступного робочого дня після її надходження до органу доходів і зборів. Реєстрація скарг на вимоги та на рішення про нарахування пені та накладення штрафу здійснюється працівником органу доходів і зборів, уповноваженим на це керівником цього органу, у журналі реєстрації скарг (додаток 1)*.

* Додатки не публікуються. — Прим. ред.

1.5. У скарзі має бути зазначено:

повне найменування юридичної особи, код за ЄДРПОУ, прізвище, ім’я, по батькові посадової особи, яка подала скаргу; прізвище, ім’я, по батькові громадянина або фізичної особи — підприємця, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган доходів і зборів і мають відмітку в паспорті;

найменування органу доходів і зборів, яким видано вимогу або рішення про нарахування пені та накладення штрафу, що оскаржуються, дата і номер;

суть порушеного питання, прохання чи вимога;

інформація про оскарження вимоги або рішення органу доходів і зборів про нарахування пені та накладення штрафу в суді.

Скарга підписується скаржником — фізичною особою або уповноваженою нею на те особою, а для інших скаржників — керівником або представником, уповноваженим відповідно до законодавства, та має бути скріплена печаткою скаржника (для скаржників — фізичних осіб — за наявності).

Скарга повинна бути викладена в письмовій формі та надіслана до органу доходів і зборів поштою чи передана особисто або через представника.

Якщо скарга в інтересах скаржника подається його представником, то до скарги додається копія довіреності, оформленої відповідно до вимог чинного законодавства.

1.6. Скарга, оформлена без дотримання вимог, зазначених у пункті 1.5 цього розділу, що не дає можливості її розглянути по суті, залишається без розгляду, про що виноситься рішення про залишення скарги без розгляду (додаток 2) з відповідними обґрунтуваннями та робиться відмітка в журналі реєстрації скарг (додаток 1).

1.7. Не розглядаються повторні скарги одним і тим самим органом доходів і зборів від одного і того самого скаржника з одного і того самого питання, якщо перше вирішено по суті.

1.8. У разі оскарження вимоги або рішення про накладення штрафу в терміни, встановлені цим Порядком, нарахування пені зупиняється з дня подання скарги до органу доходів і зборів або позову до суду.

1.9. Рішення за результатами розгляду скарг у межах процедури оскарження вимог та рішень про нарахування пені та накладення штрафу приймають:

у Міністерстві доходів і зборів України — Міністр або його заступники відповідно до розподілу функціональних повноважень;

у головних управліннях Міндоходів в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі — начальники головних управлінь або їх заступники відповідно до розподілу функціональних повноважень.

1.10. Попередній розгляд скарг на вимоги та рішення про нарахування пені та накладення штрафу, а також підготовка проектів рішень за скаргами в органах доходів і зборів здійснюються підрозділами правової роботи.

II. Подання первинної скарги

2.1. У разі якщо скаржник вважає, що орган доходів і зборів у районі, місті (крім міст Києва та Севастополя), районі у місті, об’єднаний чи спеціалізований, неправильно визначив суму недоїмки або прийняв рішення про накладення штрафу та нарахування пені, що суперечить законодавству про загальнообов’язкове державне соціальне страхування або виходить за межі його компетенції, встановленої законом, він має право оскаржити таке рішення у відповідному головному управлінні Міндоходів в Автономній Республіці Крим, області, містах Києві та Севастополі.

2.2. Скарга на вимоги та на рішення органів доходів і зборів у районах, містах (крім міст Києва та Севастополя), районах у містах, об’єднаних чи спеціалізованих, про нарахування пені та накладення штрафу подається відповідно до головних управлінь Міндоходів в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі в письмовій формі разом з документами, що підтверджують неправильність рішення.

Про подання скарги скаржник зобов’язаний одночасно повідомити територіальний орган доходів і зборів, вимога або рішення якого оскаржується.

2.3. Первинна скарга повинна бути подана до відповідного головного управління Міндоходів в Автономній Республіці Крим, області, містах Києві та Севастополі протягом десяти календарних днів, наступних за днем отримання скаржником вимоги або рішення територіальних органів доходів і зборів про нарахування пені та накладення штрафу.

Строк, встановлений для подання первинної скарги, не вважається пропущеним, якщо до його закінчення скаргу та інші документи до неї передано на пошту.

2.4. До документів, які свідчать про неправильність визначення суми недоїмки або прийняття рішення про накладення штрафу та нарахування пені належать:

акт перевірки платника єдиного внеску;

вимога;

рішення про нарахування пені та накладення штрафу;

інші документи (розрахунки), на підставі яких визначено суму єдиного внеску, що належить до сплати, або застосовано штраф, нараховано пеню;

зауваження та пояснення, якщо вони були подані платником єдиного внеску під час перевірки та прийняття рішення;

висновки органу доходів і зборів щодо поданих зауважень і пояснень.

Платники єдиного внеску до скарги можуть додавати належним чином засвідчені копії документів, розрахунки та докази, які вони вважають за потрібне надати. Якщо платник єдиного внеску до скарги не додав копій зазначених документів, орган доходів і зборів вищого рівня, що уповноважений розглядати скаргу, витребовує копії зазначених документів від органу доходів і зборів, вимога або рішення якого оскаржуються. У скарзі платник єдиного внеску зазначає про подання чи неподання позовної заяви до суду про визнання недійсною вимоги або рішення органу доходів і зборів про нарахування пені та накладення штрафу.

2.5. У випадках, передбачених статтею 8 Закону України «Про звернення громадян», орган доходів і зборів, що уповноважений розглядати скаргу, залишає скаргу без розгляду, про що виноситься рішення про залишення скарги без розгляду (додаток 2) з відповідними обґрунтуваннями та робиться відмітка в журналі реєстрації скарг (додаток 1).

2.6. У разі незгоди платника єдиного внеску з рішенням органу доходів і зборів, прийнятого в межах процедури узгодження вимоги, подальше його оскарження здійснюється відповідно до вимог цього Порядку щодо розгляду скарг на рішення органів доходів і зборів або в судовому порядку.

III. Подання повторної скарги

3.1. У разі коли головні управління Міндоходів в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі надсилають скаржнику рішення про повне або часткове незадоволення його скарги, такий скаржник має право звернутися протягом десяти календарних днів, наступних за днем отримання відповіді, з повторною скаргою до Міністерства доходів і зборів України.

Строк, встановлений для подання повторної скарги, не вважається пропущеним, якщо до його закінчення скаргу та інші документи до неї передано на пошту.

3.2. Скарга в письмовій формі подається безпосередньо до Міністерства доходів і зборів України. Про подання повторної скарги до Міністерства доходів і зборів України скаржник зобов’язаний одночасно повідомити відповідний територіальний орган доходів і зборів.

3.3. Скаржник подає скаргу до Міністерства доходів і зборів України разом із необхідними для її розгляду документами, зазначеними в пункті 2.4 розділу II цього Порядку, що засвідчують обставини справи, та матеріалами розгляду первинної скарги.

3.4. Якщо платник єдиного внеску до скарги не додав копій документів, зазначених у пункті 2.4 розділу II цього Порядку, Міністерство доходів і зборів України витребовує копії зазначених документів від відповідного головного управління Міндоходів в Автономній Республіці Крим, області, містах Києві та Севастополі, яким розглянуто первинну скаргу. У скарзі платник єдиного внеску зазначає про подання чи неподання позовної заяви до суду про визнання недійсною вимоги або рішення органу доходів і зборів про нарахування пені та накладення штрафу. У випадках, передбачених статтею 8 Закону України «Про звернення громадян», Міністерство доходів і зборів України залишає скаргу без розгляду, про що виноситься рішення про залишення скарги без розгляду (додаток 2) з відповідними обґрунтуваннями та робиться відмітка в журналі реєстрації скарг (додаток 1).

3.5. Якщо в повторній скарзі, отриманій Міністерством доходів і зборів України, порушуються питання, що не розглядалися в рішенні, винесеному за первинною скаргою, скарга направляється на новий розгляд до відповідного головного управління Міндоходів в Автономній Республіці Крим, області, містах Києві та Севастополі, рішення якого оскаржується. При цьому перебіг строків розгляду скарги, встановлених цим Порядком, починається з дня одержання таким територіальним органом доходів і зборів рішення про направлення скарги на новий розгляд (додаток 3).

3.6. Рішення Міністерства доходів і зборів України, прийняте за розглядом скарги, може бути оскаржене в судовому порядку.

IV. Розгляд скарг

4.1. Орган доходів і зборів, який розглядає скаргу платника єдиного внеску, зобов’язаний прийняти вмотивоване рішення та надіслати його платнику єдиного внеску протягом 30 календарних днів, наступних за днем отримання скарги, на адресу платника єдиного внеску поштою з повідомленням про вручення або надати йому під розписку. Якщо протягом цього строку вмотивоване рішення органом доходів і зборів не надсилається платнику єдиного внеску, така скарга вважається повністю задоволеною на користь платника єдиного внеску.

4.2. Скарга на вимоги та на рішення про нарахування пені та накладення штрафу подана з дотриманням порядку і строків, визначених пунктом 2.3 розділу II та пунктом 3.1 розділу III цього Порядку, зупиняє строки їх сплати до винесення рішення органом доходів і зборів вищого рівня або дня набрання судовим рішенням законної сили.

Строки сплати фінансових санкцій також призупиняються до дня набрання рішенням суду законної сили в разі оскарження платником вимоги, якщо накладення фінансових санкцій пов’язано з її виникненням або несвоєчасною сплатою суми недоїмки.

У разі коли останній день строків, зазначених у пункті 4.1 цього розділу, припадає на вихідний або святковий день, останнім днем таких строків вважається перший наступний робочий день.

4.3. Скарга, подана з порушенням порядку і строків, визначених пунктом 2.3 розділу II та пунктом 3.1 розділу III цього Порядку, а також у разі її відкликання відповідно до цього Порядку не підлягає розгляду органами доходів і зборів, про що виноситься рішення про залишення скарги без розгляду (додаток 2) та робиться відмітка в журналі реєстрації скарг (додаток 1).

4.4. Орган доходів і зборів при розгляді скарги перевіряє законність і обґрунтованість винесення вимоги або рішення, що оскаржуються, і приймає одне з таких рішень:

залишає вимогу або рішення, що оскаржуються, без змін, а скаргу — без задоволення;

скасовує в певній частині вимогу або рішення, що оскаржуються, і не задовольняє скаргу в певній частині;

скасовує в повному обсязі вимогу або рішення, що оскаржуються, і задовольняє скаргу;

направляє скаргу на новий розгляд до відповідного територіального органу доходів і зборів;

залишає скаргу без розгляду.

4.5. У разі скасування вимоги або рішення органу доходів і зборів про нарахування пені та накладення штрафу вони вважаються відкликаними з дня прийняття рішення органу доходів і зборів вищого рівня про повне або часткове задоволення скарги, про що зазначається в рішенні відповідного органу доходів і зборів.

4.6. Рішення, прийняте за розглядом скарги, може бути менш сприятливе для скаржника, ніж рішення, яке оскаржувалося.

У разі збільшення органом доходів і зборів суми єдиного внеску, пені та штрафів, які належать до сплати, або недоїмки раніше надіслані вимоги про сплату недоїмки або рішення про нарахування пені та накладення штрафу не відкликаються, а на суму такого збільшення органом доходів і зборів надсилається окрема вимога про сплату недоїмки (рішення про нарахування пені, накладення штрафу).

Збільшена сума вимоги про сплату недоїмки, штрафу та пені повинна бути сплачена або може бути оскаржена скаржником за процедурою та із застосуванням строків, визначених цим Порядком.

V. Рішення за розглядом скарги

5.1. Рішення за розглядом скарги приймає керівник органу доходів і зборів або його заступник відповідно до розподілу функціональних повноважень.

5.2. Рішення про результати розгляду скарги (додаток 4) оформляється відповідно до вимог законодавства про мови. Рішення складається зі вступної, описової, мотивувальної та резолютивної частин.

Рішення оформляється на бланку органу доходів і зборів, який розглядав скаргу.

У вступній частині рішення зазначаються: повне найменування юридичної особи, код за ЄДРПОУ, прізвище, ім’я, по батькові посадової особи, яка подала скаргу; прізвище, ім’я, по батькові громадянина або фізичної особи — підприємця, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган доходів і зборів і мають відмітку в паспорті; відомості про предмет оскарження, якого стосується скарга; дата прийняття скарги до розгляду (дата і номер зазначаються за даними журналу реєстрації вхідної кореспонденції).

Описова частина рішення повинна містити перелік документів, які були взяті до уваги при розгляді скарги, дату і номер акта перевірки та/або вимоги про сплату недоїмки або оскаржуваного рішення, стисле викладення вимог і клопотання особи, яка подала скаргу.

У мотивувальній частині рішення мають бути наведені результати дослідження матеріалів скарги та докази, на яких ґрунтуються висновки посадової особи органу доходів і зборів, яка розглядала скаргу, а також посилання на конкретні пункти та статті законів України та інших нормативно-правових актів, якими обґрунтовано прийняте рішення.

Резолютивна частина рішення повинна містити висновок про задоволення чи часткове задоволення скарги або про відмову в задоволенні скарги.

У рішенні також зазначається, що в разі незгоди особи, яка подала скаргу, з прийнятим рішенням, воно може бути оскаржене в органі доходів і зборів вищого рівня (із зазначенням строку такого оскарження) або в судовому порядку.

5.3. У разі повного або часткового задоволення скарги в рішенні даються розпорядження органу доходів і зборів, рішення якого скасовано повністю або в певній частині, про вчинення відповідних дій.

5.4. Перший примірник рішення, прийнятого за результатами розгляду скарги органом доходів і зборів, після зазначення реєстраційного номера вихідної кореспонденції надсилається (вручається) скаржнику.

Рішення вважається надісланим (врученим) юридичній особі або відокремленому підрозділу, якщо його передано службовій особі цього скаржника під підпис або надіслано листом з повідомленням про вручення.

Рішення вважається надісланим (врученим) скаржнику, який є фізичною особою, якщо його вручено особисто такій фізичній особі або її законному представникові чи надіслано листом на її адресу за місцем проживання або останнім відомим її місцезнаходженням з повідомленням про вручення.

Якщо скаржник на день надсилання йому органом доходів і зборів рішення не повідомив в установленому порядку про зміну місцезнаходження (місця проживання), рішення вважається належним чином врученим навіть у разі його повернення як такого, що не знайшло адресата, або за закінченням строку зберігання.

5.5. Другий примірник рішення, прийнятого за результатами розгляду скарги органом доходів і зборів, надсилається територіальному органу доходів і зборів за місцем реєстрації скаржника (передається структурному підрозділу (працівнику), до повноважень якого входить підготовка вимог про сплату недоїмки) для виконання (вчинення установлених законодавством дій) і зберігається у справі з матеріалами розгляду скарги, які долучаються до справи скаржника.

5.6. Третій примірник рішення, прийнятого органом доходів і зборів за розглядом скарги, залишається в цьому органі доходів і зборів і зберігається у справі з матеріалами розгляду скарги.

5.7. Якщо вмотивоване рішення за скаргою не надсилається скаржнику протягом строку, встановленого для розгляду його скарги, така скарга вважається повністю задоволеною на користь скаржника з дня, наступного за останнім днем зазначеного строку.

VI. Прикінцеві положення

6.1. Процедура оскарження відповідно до цього Порядку закінчується:

останнім днем строку, передбаченого пунктом 2.3 розділу II та пунктом 3.1 розділу III цього Порядку для подання скарги про перегляд рішення (вимоги) органу доходів і зборів, у тому разі, коли така скарга не була подана в зазначений строк;

днем отримання скаржником рішення органу доходів і зборів про повне задоволення скарги;

днем отримання органом доходів і зборів повернутого першого примірника рішення як такого, що не знайшло адресата, або за закінченням строку зберігання.

6.2. Платник єдиного внеску зобов’язаний самостійно сплатити узгоджену суму недоїмки (суми пені, штрафів) протягом десяти календарних днів після отримання узгодженої вимоги (рішення).

6.3. Особа, яка подала скаргу на рішення органу доходів і зборів, має право:

бути присутньою при розгляді скарги, про що зазначає у цій скарзі. Повідомлення органу доходів і зборів надсилається (вручається) скаржнику рекомендованим листом з повідомленням про вручення або особисто під підпис протягом 5 календарних днів, наступних за днем отримання скарги, яке складається у письмовій формі, відповідним чином підписується та у випадках, передбачених законодавством, завіряється печаткою такого органу. У цьому повідомленні зазначаються підстави запрошення, дата і час, на який запрошується скаржник, а також місцезнаходження органу доходів і зборів, який розглядає таку скаргу;

особисто викласти аргументи особі, яка розглядає скаргу, та брати участь у розгляді поданої скарги;

ознайомитися з матеріалами перевірки;

подавати додаткові матеріали;

користуватися послугами представника;

одержувати письмову відповідь про результати розгляду скарги;

висловлювати усно або письмово вимогу щодо дотримання таємниці розгляду скарги;

відкликати подану скаргу в будь-який час до прийняття рішення за наслідками розгляду скарги.

Відкликання скарги проводиться за письмовою заявою особи, яка подала скаргу.

6.4. Структурні підрозділи (працівники) органів доходів і зборів, уповноважені розглядати скарги на вимоги та рішення, зазначені в пункті 1.1 розділу I цього Порядку, мають право одержувати у встановленому порядку від посадових осіб органів доходів і зборів документи, довідки, розрахунки, пояснення та інші матеріали, необхідні для виконання покладених на них завдань, а також залучати до розгляду скарг (за згодою керівника) інші структурні підрозділи (працівників) органів доходів і зборів.

6.5. Ведення обліку скарг покладається на структурні підрозділи (працівників) органів доходів і зборів, уповноважені(их) керівниками цих органів.

6.6. Скарги та матеріали, що засвідчують обставини справи, зберігаються протягом 5 років.

 

Директор Департаменту доходів і зборів з фізичних осіб В. Бусарєв

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі