Теми статей
Обрати теми

Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України з бухгалтерського обліку

Міністерство фінансів України
Наказ Міністерства фінансів України від 14.07.2014 р. № 754 (витяг) Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 30.07.2014 р. за № 883/25660

* Див. також матеріал на с. 20. — Прим. ред.

Відповідно до статті 6 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України з бухгалтерського обліку, що додаються.

<…>

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

<…>

 

Міністр О. Шлапак

 

 

Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 14.07.2014 р. № 754

Зміни до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України з бухгалтерського обліку**

 

** Зміни публікуються частково. Решту зазначених у них нормативно-правових актів наводимо нижче в частково кодифікованому вигляді з урахуванням унесених змін. Зміни в тексті виділено напівжирним курсивом. — Прим. ред.

1. У Положенні (стандарті) бухгалтерського обліку 25 «Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва», затвердженому наказом Міністерства фінансів України від 25 лютого 2000 року № 39, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 15 березня 2000 року за № 161/4382 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 24 січня 2011 року № 25, із змінами):

у додатку 1 до Положення у графі 1 рядка 2290 Звіту про фінансові результати (форма № 2-м) цифри «2268» замінити цифрами «2280»;

у додатку 2 до Положення у графі 1 рядка 2280 Звіту про фінансові результати (форма № 2-мс) цифри «2240» замінити цифрами «2160».

<…>

 

Директор Департаменту податкової,
 митної політики
 та методології бухгалтерського обліку
 М. О. Чмерук

 

 

Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 10.08.2000 р. № 193

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 21 «Вплив змін валютних курсів»

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 17.08.2000 р. за № 515/4736

(із змінами і доповненнями, останні з яких унесено наказом Міністерства фінансів України від 14.07.2014 р. № 754)

(витяг)

 

<…>

Операції в іноземній валюті

5. Операції в іноземній валюті під час первісного визнання відображаються у валюті звітності шляхом перерахунку суми в іноземній валюті із застосуванням валютного курсу на початок дня, дати здійснення операції (дати визнання активів, зобов’язань, власного капіталу, доходів і витрат). Підприємство може операції з безготівкових розрахунків в іноземній валюті відображати у валюті звітності у сумі, визначеній у документах банку, з урахуванням особливостей застосування банком валютного курсу на дату здійснення операції, у разі якщо це не суперечить вимогам податкового і митного законодавства в частині застосування валютного курсу.

6. Сума авансу (попередньої оплати) в іноземній валюті, надана іншим особам у рахунок платежів для придбання немонетарних активів (запасів, основних засобів, нематеріальних активів тощо) і отримання робіт і послуг, при включенні до вартості цих активів (робіт, послуг) перераховується у валюту звітності із застосуванням валютного курсу на початок дня дати сплати авансу. У разі здійснення авансових платежів в іноземній валюті постачальникові частинами та одержання частинами від постачальника немонетарних активів (робіт, послуг) вартість одержаних активів (робіт, послуг) визнається за сумою авансових платежів із застосуванням валютних курсів, виходячи з послідовності здійснення авансових платежів.

Сума авансу (попередньої оплати) в іноземній валюті, одержана від інших осіб у рахунок платежів для поставлення готової продукції, інших активів, виконання робіт і послуг, при включенні до складу доходу звітного періоду перераховується у валюту звітності із застосуванням валютного курсу на початок дня дати одержання авансу. У разі одержання від покупця авансових платежів в іноземній валюті частинами та відвантаження частинами покупцеві немонетарних активів (робіт, послуг) дохід від реа­лізації активів (робіт, послуг) визнається за сумою авансових платежів із застосуванням валютних курсів, виходячи з послідовності одержання авансових платежів.

<…>

7. На кожну дату балансу:

а) монетарні статті в іноземній валюті відображаються з використанням валютного курсу на кінець дня дати балансу;

б) немонетарні статті, які відображені за історичною собівартістю і зарахування яких до балансу пов’язано з операцією в іноземній валюті, відоб­ражаються за валютним курсом на початок дня дати здійснення операції;

в) немонетарні статті за справедливою вартістю в іноземній валюті відображаються за валютним курсом на початок дня дати визначення цієї справедливої вартості.

8. Визначення курсових різниць за монетарними статтями в іноземній валюті проводиться на дату балансу, а також на дату здійснення господарської операції в її межах або за всією статтею (відповідно до облікової політики). Для визначення курсових різниць на дату балансу застосовується валютний курс на кінець дня дати балансу. При визначенні курсових різниць на дату здійснення господарської операції застосовується валютний курс на початок дня дати здійснення операції. Підприємство може здійснити перерахунок залишків на кінець дня за монетарними статтями в іноземній валюті, за якими протягом дня здійснювались господарські операції із застосуванням валютного курсу, встановленого на кінець цього дня.

<…>

Фінансова звітність в іноземних валютах

10. Показники статей фінансової звітності господарської одиниці за межами України включаються у валюті звітності до фінансової звітності підприємства в такому порядку:

10.1. Монетарні і немонетарні статті (крім статей власного капіталу) господарської одиниці за межами України підлягають перерахунку за валютним курсом на кінець дня дати балансу.

10.2. Статті доходів, витрат та руху грошових коштів підлягають перерахунку за валютним курсом на кінець дня дати здійснення операцій, за винятком випадків, коли фінансова звітність господарської одиниці складена у валюті країни з гіперінфляційною економікою.

Для перерахунку доходів, витрат і руху грошових коштів за кожний місяць може застосовуватися середньозважений валютний курс за відповідний місяць.

Середньозважений валютний курс є результатом ділення суми добутків величин курсів Національного банку України та кількості днів їх дії у звітному місяці на кількість календарних днів у цьому місяці.

10.3. Показники статей власного капіталу (крім нерозподіленого прибутку або непокритого збитку) відображаються за валютним курсом на кінець дня дати визнання показника відповідної статті.

10.4. Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) на кінець дня дати балансу визначається виходячи з нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок року, чистого прибутку (збитку) за даними перерахованого звіту про фінансові результати за звітний період та суми розподіленого у звітному періоді прибутку (списаного збитку), перерахованої за валютним курсом на кінець дня дати розподілу прибутку (списання збитку).

Зазначений порядок застосовується лише до перерахунку фінансової звітності тих господарських одиниць за межами України, які відповідають усім наведеним нижче ознакам класифікації, кількісні характеристики яких визначаються власником (власниками) або уповноваженим органом (посадовою особою) підприємства відповідно до законодавства та установчих документів:

1) операції з підприємством становлять незначну частку в обсязі діяльності господарської одиниці;

2) основним джерелом фінансування діяльності господарської одиниці є доходи від власних операцій або місцеві позики;

3) витрати на заробітну плату, матеріали та інші елементи операційних витрат господарської одиниці сплачуються або відшкодовуються переважно в іноземній валюті;

4) оплата реалізованої господарською одиницею продукції (робіт, послуг) здійснюється переважно в іноземній валюті;

5) рух грошових коштів підприємства відокремлено від поточної діяльності господарської одиниці за межами України і не зазнає прямого впливу її господарської діяльності.

 

Начальник управління методології
бухгалтерського обліку у виробничій сфері
 В. М. Пархоменко

 

 

Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 28.04.2006 р. № 415

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 31 «Фінансові витрати»

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 26.05.2006 р. за № 610/12484

(із змінами і доповненнями, останні з яких унесено наказом Міністерства фінансів України від 14.07.2014 р. № 754)

(витяг)

 

<…>

Додаток 2
до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 31
 «Фінансові витрати»

Приклади визначення суми фінансових витрат, що підлягають включенню до собівартості кваліфікаційного активу

 

<…>

Приклад 5

Вартість незавершеного виробництва вина (коньяку), що перебуває у стані технологічної витримки (обробки), на 01 січня 2006 року становить 1750000 грн. Підприємство 01 січня 2006 року випустило облігації на суму 300000 грн строком на 18 місяців за річною ставкою 12 відсотків. Протягом січня — травня здійснені такі витрати на забезпечення технічного процесу витримки (обробки) вина (коньяку): за січень — 7000 грн, за лютий — 5000 грн, за березень — 6000 грн, за квітень — 8000 грн, за травень — 8000 грн. Технологічний процес витримки завершено в травні, вино (коньяк) купажовано (упаковано) для реалізації.

Інших виробничих і капітальних інвестицій у кваліфікаційні активи у цей період підприємством не здійснювалося.

1. Середньозважені витрати за I квартал, пов’язані зі створенням кваліфікаційного активу (вина), становлять (7000 х 3/3) + (5000 х 2/3) + (6000 х 1/3) = 7000 + 3333 + 2000 = 12333.

2. Норма капіталізації на I квартал (300000 х х 0,12 х 3/12) / 300000 = 0,03.

3. Загальна сума фінансових витрат за I квартал становить 300000 х 0,12 х 3/12 = 9000.

4. Сума фінансових витрат, що за розрахунком може бути включена до собівартості вина, за I квартал становить 12333 х 0,03 = 370. Решта фінансових витрат (9000 - 370 = 8630) включаються до витрат звітного періоду.

Затверджено наказом
 Міністерства фінансів України
від 02.04.2014 р. № 372

 

 

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 16.04.2014 р. за № 426/25203

Порядок бухгалтерського обліку окремих активів та зобов’язань бюджетних установ

(із змінами і доповненнями, останні з яких унесено наказом Міністерства фінансів України від 14.07.2014 р. № 754)

(витяг)

 

<…>

IV. Бухгалтерський облік операцій в іноземній валюті

4.1. Операції в іноземній валюті під час первісного визнання відображаються у валюті звітності шляхом перерахунку суми в іноземній валюті із застосуванням валютного курсу на початок дня дати здійснення операції (дати визнання активу, зобов’язання, власного капіталу, доходів і витрат).

Операції з безготівкових розрахунків в іноземній валюті можуть відображатися установою у валюті звітності у сумі, визначеній у документах банку, з урахуванням особливостей застосування банком валютного курсу на дату здійснення операції, у разі якщо це не суперечить вимогам податкового і митного законодавства в частині застосування валютного курсу.

4.2. Сума попередньої оплати (авансу) в іноземній валюті, надана іншим особам за розрахунками з придбання немонетарних активів (необоротних активів, запасів тощо), отримання робіт і послуг, при включенні до вартості цих активів (робіт, послуг) перераховується у валюту звітності із застосуванням валютного курсу на початок дня дати її сплати.

Сума попередньої оплати (авансу) в іноземній валюті, одержана від інших осіб за розрахунками з надання послуг (виконаних робіт), постачання немонетарних активів, при включенні до складу доходу звітного періоду перераховується у валюту звітності із застосуванням валютного курсу на початок дня дати одержання попередньої оплати (авансу) та на кінець дня звітної дати.

Фактичні витрати відрядженого працівника в іноземній валюті, які визначаються згідно із затвердженим звітом про використання коштів, але не більше суми авансу, перераховуються у валюту звітності за валютним курсом на початок дня дати отримання авансу.

У разі якщо фактичні витрати працівника в іноземній валюті у затвердженому звіті про використання коштів більші за отриманий аванс, таке перевищення підлягає перерахунку у валюту звітності за валютним курсом на початок дня дати затвердження звіту про використання коштів.

4.3. Купівля іноземної валюти установами здійснюється у порядку, встановленому законодавством.

Придбана іноземна валюта зараховується на поточний валютний рахунок, відкритий в установі уповноваженого банку на ім’я установи.

У разі зміни валютного курсу на залишок коштів на валютному рахунку нараховується курсова різниця.

Курсова різниця за монетарними статтями в іноземній валюті визначається на дату здійснення операції та на звітну дату.

При визначенні курсових різниць на дату здійснення господарської операції перераховуються всі відповідні монетарні статті із застосуванням валютного курсу на кінець дня цієї дати.

Для визначення курсових різниць на звітну дату застосовується валютний курс на кінець дня звітної дати.

Відображення проведених операцій оформлюється відповідними документами, форми яких затверджені в установленому законодавством порядку.

4.4. У фінансовій звітності, яка складається у валюті звітності:

монетарні статті в іноземній валюті відображаються з використанням валютного курсу на кінець дня звітної дати;

немонетарні статті, що пов’язані з операціями в іноземній валюті і які відображаються за первісною вартістю, у валюту звітності перераховуються за валютним курсом на початок дня дати здійснення операції;

немонетарні статті, що пов’язані з операціями в іноземній валюті і які відображаються за справедливою вартістю (одержані безоплатно), у валюту звітності перераховуються за валютним курсом на початок дня дати визначення цієї справедливої вартості.

4.5. Установи, які мають підвідомчі установи, розташовані за межами України, складають фінансову звітність з урахуванням таких вимог до перерахунку статей фінансової звітності з іноземної валюти у валюту звітності:

усі статті звітності (крім статей доходів та витрат) установи, розташованої за межами України, перераховуються у валюту звітності за валютним курсом на кінець дня звітної дати;

статті доходів та витрат установи, розташованої за межами України, перераховуються у валюту звітності за середньозваженим валютним курсом.

<…>

 

Директор Департаменту податкової,
 митної політики та методології
 бухгалтерського обліку
 М. О. Чмерук

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі