Річна фінансова звітність. 2. Форма № 1 «Баланс (Звіт про фінансовий стан)» (ч. 1)

В обраному У обране
Друк
редактор Вороная Наталія та податковий експерт Войтенко Тетяна
Податки та бухгалтерський облік Грудень, 2014/№ 101

Форму № 1 «Баланс (Звіт про фінансовий стан)» наведено в додатку 1 до НП(С)БО 1. У Балансі підприємства відображають інформацію про активи, зобов’язання та власний капітал на звітну дату. Інакше кажучи, Баланс відображає фінансовий стан підприємства на останній день звітного періоду (у нашому випадку — на 31 грудня 2014 року).

Щоб правильно скласти Баланс, майте на увазі таке (пп. 2.3 — 2.6 Методрекомендацій № 433):

1) активи відображають у Балансі за умови, що їх оцінку може бути достовірно визначено та очікується отримання в майбутньому економічних вигод, пов’язаних з їх використанням;

2) витрати на придбання і створення активу, який не може бути відображено в Балансі, включають до складу витрат звітного періоду;

3) зобов’язання відображають у Балансі, якщо їх оцінку може бути достовірно визначено та існує імовірність зменшення економічних вигод у майбутньому внаслідок їх погашення;

4) власний капітал наводять у Балансі одночасно з відображенням активів або зобов’язань, що призводять до його зміни;

5) у підрахунку підсумків відповідних розділів Балансу беруть участь рядки, коди яких закінчуються на «0» і «5».

Форма Балансу складається з двох частин:

активу, в якому відображають відомості про активи підприємства в розрізі їх видів;

пасиву, в якому наводять інформацію про зобов’язання та власний капітал.

Підсумок активів Балансу має дорівнювати сумі зобов’язань та власного капіталу (п. 2.2 Методрекомендацій № 433).

Як сформувати показники Балансу на підставі даних бухгалтерського обліку (рахунків класів 1 — 6), ви дізнаєтеся з табл. 2.1.

Таблиця 2.1. Заповнення балансу (звіту про фінансовий стан)

Найменування статті

Код рядка

Джерело інформації для заповнення

Примітка

1

2

3

4

АКТИВ

I. Необоротні активи

Нематеріальні активи

1000

Ряд. 1001 - ряд. 1002

Відображають залишкову вартість об’єктів, уключених до складу нематеріальних активів відповідно до П(С)БО 8. Також окремо показують:

первісна вартість

1001

Сальдо по Дт рах. 12

— первісну (переоцінену) вартість нематеріальних активів.
Не включають до підсумку Балансу

накопичена амортизація

1002

Сальдо по Кт субрах. 133

 — нараховану в установленому порядку суму накопиченої амортизації нематеріальних активів. Суму наводять у дужках.
Не включають до підсумку Балансу

Незавершені капітальні інвестиції

1005

Сальдо по Дт рах. 15

Відображають вартість не завершених на дату балансу капітальних інвестицій у необоротні активи на будівництво, реконструкцію, модернізацію (інші поліпшення, що збільшують первісну (переоцінену) вартість необоротних активів), виготовлення, створення, вирощування, придбання об’єктів необоротних активів — основних засобів, нематеріальних активів, довгострокових біологічних активів (уключаючи необоротні матеріальні активи, призначені для заміни діючих, та обладнання для монтажу)

На думку Мінфіну, до складу капітальних інвестицій не включають, а отже, не відображають у цьому рядку форми № 1 вартість основних засобів та нематеріальних активів, унесених до статутного капіталу підприємства, вартість отриманих безоплатно основних засобів та нематеріальних активів, а також суму переоцінки необоротних активів (див. лист Мінфіну від 17.11.2003 р. № 31-04200-04-5/5570).

Основні засоби

1010

Ряд. 1011 - ряд. 1012

Відображають залишкову вартість власних і отриманих на умовах фінансового лізингу об’єктів та орендованих цілісних майнових комплексів, які включені до складу основних засобів відповідно до П(С)БО 7; вартість основних засобів, отриманих в довірче управління, на праві господарського відання або праві оперативного управління. Крім того, у цій статті наводять вартість інших необоротних матеріальних активів. Також окремо показують:

первісна вартість

1011

Сальдо по Дт рах. 11 і субрах. 101 — 109

— первісну (переоцінену) вартість.
Не включають до підсумку Балансу

знос

1012

Сальдо по Кт субрах. 131 і 132

— нараховану в установленому порядку суму зносу. Показник наводять у дужках.
Не включають до підсумку Балансу

Інвестиційна нерухомість

1015

Відображають вартість об’єктів, що віднесені до інвестиційної нерухомості відповідно до П(С)БО 32. У цій статті наводять:

Сальдо по Дт субрах. 100 (у частині інвестиційної нерухомості, що обліковується за справедливою вартістю)

— справедливу вартість інвестиційної нерухомості (якщо облік ведуть за справедливою вартістю)

Ряд. 1016 - ряд. 1017

— залишкову вартість інвестиційної нерухомості (якщо облік ведуть за первісною вартістю)

Додатковий рядок (Первісна вартість інвестиційної нерухомості)

1016

Сальдо по Дт субрах. 100 (у частині інвестиційної нерухомості, що обліковується за первісною вартістю)

Відображають первісну вартість інвестиційної нерухомості, яку обліковують за первісною вартістю. Не включають до підсумку Балансу

Додатковий рядок (Знос інвестиційної нерухомості)

1017

Сальдо по Кт субрах. 135

Відображають суму зносу інвестиційної нерухомості, яку обліковують за первісною вартістю. Показник наводять у дужках.
Не включають до підсумку Балансу

Довгострокові біологічні активи

1020

Відображають вартість довгострокових біологічних активів, облік яких ведуть відповідно до П(С)БО 30.
У цій статті наводять:

Сальдо по Дт субрах. 161, 163 і 165

— справедливу вартість (якщо облік ведуть за справедливою вартістю)

Ряд. 1021 - ряд. 1022

— залишкову вартість (якщо облік ведуть за первісною вартістю)

Додатковий рядок (Первісна вартість довгострокових біологічних активів)

1021

Сальдо по Дт субрах. 162, 164 і 166

Відображають первісну (переоцінену) вартість довгострокових біологічних активів (якщо облік ведуть за первісною вартістю).
Не включають до підсумку Балансу

Додатковий рядок
(Накопичена амортизація довгострокових біологічних активів)

1022

Сальдо по Кт субрах. 134

Показують суму накопиченої амортизації довгострокових біологічних активів (якщо облік ведуть за первісною вартістю). Показник наводять у дужках.
Не включають до підсумку Балансу

Пам’ятайте: у ряд. 1020 — 1022 не відображають вартість тварин та багаторічних насаджень, не пов’язаних із сільськогосподарською діяльністю. Облік таких активів ведуть на субрах. 107 «Тварини» та 108 «Багаторічні насадження», а відомості про них наводять у ряд. 1010 — 1012 форми № 1 (ср. 025069200).

Довгострокові фінансові інвестиції:

Відображають фінансові інвестиції на період більше одного року, а також усі інвестиції, що не можуть бути вільно реалізовані в будь-який момент. При цьому окремо виділяють:

які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

1030

Сальдо по Дт субрах. 141

— фінансові інвестиції, які відповідно до П(С)БО 12 обліковують за методом участі в капіталі

інші фінансові інвестиції

1035

Сальдо по Дт субрах. 142 і 143

— інші фінансові інвестиції (інвестиції пов’язаним і непов’язаним сторонам)

Довгострокова дебіторська заборгованість

1040

Сальдо по Дт субрах. 181, 182 і 183

Відображають дебіторську заборгованість фізичних та юридичних осіб, що не виникає під час нормального операційного циклу та буде погашена після 12 місяців з дати балансу

Відстрочені податкові активи

1045

Сальдо по Дт рах. 17

Відображають суму податку на прибуток, що підлягає відшкодуванню в наступних періодах у результаті виникнення тимчасової податкової різниці між обліковою та податковою базами оцінки

У цьому рядку відображають відстрочені податкові активи, визначені згідно з П(С)БО 17 (коментар див. на с. 25).

Додатковий рядок (Гудвіл)

1050

Сальдо по Дт субрах. 191 і 193

Відображають величину гудвілу, що виник у результаті придбання підприємства та визначений відповідно до  П(С)БО 19

Зауважте: у цьому рядку форми № 1 відображають лише вартість «позитивного гудвілу» (див. лист Мінфіну від 23.09.2013 р. № 31-08410-07-27/27851). Перевищення вартості частки покупця у справедливій вартості придбаних ідентифікованих активів, зобов’язань та непередбачених зобов’язань об’єкта придбання над сукупністю витрат на об’єднання підприємств та/або видів їх господарської діяльності («негативний гудвіл») визнають доходом покупця (п. 13 П(С)БО 19).

Інші необоротні активи

1090

Сальдо по Дт субрах. 184

Відображають вартість необоротних активів, що не можуть бути включені до наведених вище статей розділу I «Необоротні активи» форми № 1

Усього за розділом I

1095

Ряд. 1000 + ряд. 1005 + ряд. 1010 + ряд. 1015 + ряд. 1020 + ряд. 1030 + ряд. 1035 + ряд. 1040 + ряд. 1045 + ряд. 1050 + ряд. 1090

II. Оборотні активи

Запаси

11100

Сальдо по Дт рах. 20, 22, 23, 25, 26, 27, 28 (без урахування сальдо по Дт субрах. 286 і за вирахуванням сальдо по Кт субрах. 285)

Відображають загальну вартість запасів, для розгорнутого відображення якої передбачено додаткові рядки

Якщо підприємство розшифровує дані про всі запаси в додаткових ряд. 1101 — 1104, то ряд. 1100 = ряд. 1101 + ряд. 1102 + ряд. 1103 + ряд. 1104. Якщо за наявності відповідних показників розшифровують не всі зазначені рядки, то значення ряд. 1100 перевищуватиме таку суму.

Додатковий рядок (Виробничі запаси)

1101

Сальдо по Дт рах. 20 і 22

Відображають вартість запасів малоцінних та швидкозношуваних предметів, сировини, основних і допоміжних матеріалів, палива, купівельних напівфабрикатів та комплектуючих виробів, запасних частин, тари, будівельних матеріалів та інших матеріалів, призначених для застосування під час нормального операційного циклу (у тому числі з ряд. 1100). Не включають до підсумку Балансу

Додатковий рядок (Незавершене виробництво)

1102

Сальдо по Дт рах. 23 і 25

Відображають витрати на незавершене виробництво та незавершені роботи (послуги), а також вартість напівфабрикатів власного виробництва (у тому числі із ряд. 1100). Крім того, у цьому рядку наводять валову заборгованість замовників за будівельними контрактами. Не включають до підсумку Балансу

Додатковий рядок (Готова продукція)

1103

Сальдо по Дт рах. 26 і 27

Відображають запаси виробів на складі, обробку яких завершено та які пройшли випробування, приймання, укомплектовані відповідно до умов договорів із замовниками та відповідають технічним умовам і стандартам (у тому числі з ряд. 1100). Продукцію, що не відповідає наведеним вимогам (окрім браку), і роботи, не прийняті замовником, наводять у складі незавершеного виробництва (ряд. 1102 форми № 1).  Не включають до підсумку Балансу

Додатковий рядок (Товари)

1104

Згорнуте сальдо по Дт рах. 28 без урахування субрах. 286 (сальдо по Дт субрах. 281, 282, 283 і 284 за вирахуванням сальдо по Кт субрах. 285)

Відображають вартість залишків товарів, придбаних підприємством для подальшого продажу, без суми торгових націнок (у тому числі з ряд. 1100). Не включають до підсумку Балансу

У цьому рядку не відображають інформацію про вартість необоротних активів та груп вибуття, визнаних утримуваними для продажу відповідно до П(С)БО 27 (сальдо по дебету субрах. 286). Інформацію про такі активи наводять у ряд. 1200 форми № 1.

Поточні біологічні активи

11110

Сальдо по Дт рах. 21

Відображають вартість поточних біологічних активів тваринництва (дорослі тварини на відгодівлі та в нагулі, птиця, звірі, кролі, дорослі тварини, вибракувані з основного стада для реалізації, молодняк тварин на вирощуванні та відгодівлі) в оцінці за справедливою або первісною вартістю, а також рослинництва (зернові, технічні, овочеві та інші культури) в оцінці за справедливою вартістю, облік яких ведуть за П(С)БО 30

У цій статті не відображають вартість поточних біологічних активів, не пов’язаних із сільськогосподарською діяльністю. Облік таких активів ведуть на рах. 22 «Малоцінні та швидкозношувані предмети», а їх вартість відображають у ряд. 1100 і 1101 форми № 1.

Додатковий рядок (Векселі одержані)

1120

Сальдо по Дт рах. 34

Відображають забезпечену векселями заборгованість покупців, замовників та інших дебіторів за відвантажену продукцію (товари), інші активи, виконані роботи й надані послуги. Показник дебіторської заборгованості в разі створення щодо неї резерву сумнівних боргів наводять у Балансі за чистою реалізаційною вартістю

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги

1125

Різниця між сальдо по Дт рах. 36 і сальдо по Кт рах. 38 (у частині, що стосується заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги), сальдо по Дт рах. 34 (якщо векселі одержані не відображено окремо в ряд. 1120)

Відображають дебіторську заборгованість покупців або замовників за надані їм продукцію, товари, роботи чи послуги (крім заборгованості, забезпеченої векселем, якщо таку інформацію наведено в окремій статті Балансу). У цьому рядку потрібно відображати чисту реалізаційну вартість дебіторської заборгованості, тобто за мінусом нарахованого резерву сумнівних боргів

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

за виданими авансами

1130

Сальдо по Дт субрах. 371

Відображають суму авансів, наданих іншим підприємствам у рахунок майбутніх постачань, якщо завершення розрахунків за договорами планується протягом 12 місяців з дати балансу. Інакше суми перерахованих авансів відображають у ряд. 1040 форми № 1 (див. лист Мінфіну від 29.04.2013 р. № 31-08410-07-29/13727)

На практиці багато які бухгалтери не відображають аванси, видані іншим підприємствам, на субрах. 371: вони вважають за краще відображати такі операції по Дт рах. 63 у кореспонденції з Кт рахунків обліку грошових коштів, порушуючи цим вимоги стандартів бухгалтерського обліку та Інструкції № 291. У разі виникнення такої ситуації сальдо по рах. 63 у формі № 1 слід відображати розгорнуто: у ряд. 1130 показують дебетові залишки рах. 63 за контрагентами і договорами, за якими перераховано аванси, а в ряд. 1615 — кредитові залишки рах. 63, тобто заборгованість контрагентам за окремими договорами (рахунками).

з бюджетом

1135

Сальдо по Дт субрах. 641 і 642

Відображають дебіторську заборгованість фінансових та податкових органів, а також переплату за податками, зборами та іншими платежами до бюджету

Ряд. 1135 ≥ ряд. 1136

у тому числі з податку на прибуток

1136

Сальдо по Дт субрах. 641 у частині податку на прибуток

Відображають дебіторську заборгованість за розрахунками з бюджетом у частині податку на прибуток (у тому числі з ряд. 1135). Не включають до підсумку Балансу

Додатковий рядок (Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів)

1140

Сальдо по Дт субрах. 373

Відображають суму нарахованих і належних до надходження дивідендів, процентів, роялті тощо

Додатковий рядок (Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків)

1145

Сальдо по Дт субрах. 682 і 683

Відображають заборгованість пов’язаних сторін і дебіторську заборгованість за внутрішніми розрахунками, зокрема між учасниками групи

Інша поточна дебіторська заборгованість

1155

Сальдо по Дт субрах. 372, 374, 375, 376, 377, 378 і 685, рах. 65 і 66

Відображають заборгованість дебіторів, яку не може бути включено до інших статей дебіторської заборгованості та яка підлягає відображенню у складі оборотних активів. Показник дебіторської заборгованості в разі створення щодо неї резерву сумнівних боргів наводять у Балансі за чистою реалізаційною вартістю

Поточні фінансові інвестиції

1160

Сальдо по Дт субрах. 352

Відображають фінансові інвестиції на строк, що не перевищує одного року, які можуть бути вільно реалізовані в будь-який момент (окрім інвестицій, що є еквівалентами грошових коштів), а також суму довгострокових фінансових інвестицій, які підлягають погашенню протягом 12 місяців з дати балансу

Гроші та їх еквіваленти

1165

Сальдо по Дт рах. 30, 31, субрах. 333, 334, 335 і 351

Відображають кошти в касі підприємства, на поточних та інших рахунках у банках, які можуть бути вільно використані для поточних операцій, грошові кошти в дорозі, електронні гроші, а також еквіваленти грошових коштів (як у національній, так і в іноземній валюті). Кошти, які не можна використовувати для операцій протягом одного року з дати балансу або протягом операційного циклу в результаті обмежень, слід виключати зі складу оборотних активів та відображати як необоротні активи. У додаткових рядках цієї статті окремо можуть бути наведені:

Ряд. 1165 ≥ ряд. 1166 + ряд. 1167

Додатковий рядок (Готівка)

11166

Сальдо по Дт рах. 30

— грошові кошти в готівковій формі (у тому числі з ряд. 1165). Не включають до підсумку Балансу

Додатковий рядок (Рахунки в банках)

1167

Сальдо по Дт рах. 31

— грошові кошти на банківських рахунках підприємства (у тому числі з ряд. 1165).  Не включають до підсумку Балансу

Витрати майбутніх періодів

1170

Сальдо по Дт рах. 39

Відображають витрати, що понесені протягом поточного або попередніх звітних періодів, але стосуються майбутніх звітних періодів

Інші оборотні активи

1190

Сальдо по Дт субрах. 331, 332, 643 і 644

Відображають суми оборотних активів, які не можуть бути включені до наведених вище статей розділу II «Оборотні активи» форми № 1, зокрема:  
— вартість грошових документів (поштових марок, оплачених проїзних документів, оплачених путівок до санаторіїв, пансіонатів, будинків відпочинку тощо) у національній валюті;  
— вартість грошових документів в іноземній валюті. Крім того, до цього рядка включають сальдо по Дт субрах. 643 і 644

Усього за розділом II

1195

Ряд. 1100 + ряд. 1110 + ряд. 1120 + ряд. 1125 + ряд. 1130 + ряд. 1135 + ряд. 1140 + ряд. 1145 + ряд. 1155 + ряд. 1160 + ряд. 1165 + ряд. 1170 + ряд. 1190

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття

121200

Сальдо по Дт субрах. 286

Відображають вартість необоротних активів та груп вибуття, утримуваних для продажу, яку визначають відповідно до  П(С)БО 27

Баланс

1300

Ряд. 1095 + ряд. 1195 + ряд. 1200

Показники ряд. 1300 гр. 3 і 4 форми № 1 мають відповідати показникам ряд. 1900 гр. 3 і 4 форми № 1.

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити