Теми статей
Обрати теми

Річна фінансова звітність. 3. Форма № 2 «Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)» (ч. 1)

редактор Вороная Наталія та податковий експерт Войтенко Тетяна
Друк

У Звіті про фінансові результати (Звіті про сукупний дохід) за формою № 2 наводять інформацію про доходи, витрати, прибутки та збитки, а також про сукупний дохід підприємства за звітний період.

Порядок заповнення Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) і відповідність оборотів по рахунках (субрахунках) бухгалтерського обліку рядкам форми № 2 наведемо в табл. 3.1.

Таблиця 3.1. Заповнення звіту про фінансові результати (звіту про сукупний дохід)

Найменування статті

Код рядка

Джерело інформації для заповнення

Примітка

1

2

3

4

Розділ I. Фінансові результати

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

2000

Обороти по Дт субрах. 701, 702 і 703 з Кт субрах. 791 мінус оборот по Кт субрах. 704 з Дт субрах. 791

Відображають чистий дохід від реалізації продукції, товарів, робіт або послуг, тобто дохід (виручку) від реалізації за вирахуванням наданих знижок, вартості повернених раніше проданих товарів, непрямих податків (ПДВ, акцизного податку), інших податків і зборів, що сплачуються з обороту, доходів, які за договорами належать комітентам

Організації, основною діяльністю яких є торгівля цінними паперами, у цій статті відображають вартість, за якою реалізовано цінні папери, і суму винагороди за виконання інших операцій, пов’язаних з розміщенням, купівлею та продажем цінних паперів з урахуванням відповідних вирахувань. У цьому ж рядку відображають дохід від операційної оренди, якщо основний вид діяльності підприємства — здавання майна в оренду, а також дохід комісіонера (повіреного) від надання комісійних послуг.

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

2050

Обороти по Кт субрах. 901, 902, 903 з Дт субрах. 791

Відображають виробничу собівартість реалізованої продукції (робіт, послуг) та/або собівартість реалізованих товарів. Показник наводять у дужках

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) визначають згідно з П(С)БО 9, П(С)БО 16 і П(С)БО 30. У цій статті організації, основною діяльністю яких є торгівля цінними паперами, відображають балансову вартість реалізованих цінних паперів. Тут же зазначають постійні нерозподілені загальновиробничі витрати, що входять до складу собівартості реалізованої продукції. Підприємства, основний вид діяльності яких — здавання майна в оренду, наводять у цьому рядку фактичну собівартість наданих послуг з оренди.

Валовий:

прибуток

2090

Ряд. 2000 - ряд. 2050

Додатний результат

збиток

2095

Від’ємний результат. Наводять у дужках

Інші операційні доходи

2120

Обороти по Дт рах. 71 з Кт субрах. 791

Відображають суми інших доходів від операційної діяльності підприємства, крім доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), а саме дохід від:  
— операційної оренди активів;  
— операційних курсових різниць;  
— відшкодування раніше списаних активів;  

— роялті;  
— відсотків, отриманих на залишки коштів на поточних рахунках у банках або депозитних рахунках до запитання;  

— реалізації оборотних активів (крім фінансових інвестицій), необоротних активів, що утримуються для продажу, і груп вибуття;  
— списання кредиторської заборгованості;  
— визнаних штрафів, пені, неустойки тощо.
Дохід зазначають без урахування ПДВ, акцизного податку та інших непрямих податків і зборів. До цієї ж статті включають дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, а також дохід від зміни вартості активів, що оцінюються за справедливою вартістю

Ряд. 2120 ≥ ряд. 2121 + ряд. 2122 + ряд. 2123

У цьому рядку відображають також дохід від збільшення на дату балансу чистої вартості реалізації необоротних активів (груп вибуття), що утримуються для продажу. Сюди ж уключають доходи, пов’язані з купівлею-продажем іноземної валюти (див. лист Мінфіну від 01.03.2012 р. № 31-08410-07-27/5199).

Додатковий рядок
(Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю)

2121

Обороти по Кт субрах. 710 (крім доходу від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції)

Відображають дохід від зміни вартості всіх активів (фінансових інструментів, інвестиційної нерухомості, біологічних активів тощо), які оцінюють за справедливою вартістю (у тому числі з ряд. 2120). Не бере участі в розрахунку фінансового результату

Підприємства, основною діяльністю яких є торгівля цінними паперами, у цій статті відображають дохід від зміни вартості фінансових інструментів, що оцінюються за справедливою вартістю.

Додатковий рядок (Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції)

2122

Обороти по Кт субрах. 710 з Дт рах. 23 (у частині доходів від первісного визнання біологічних активів і сільгосппродукції)

Відображають дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, отриманих у результаті сільськогосподарської діяльності (у тому числі з ряд. 2120). Не бере участі в розрахунку фінансового результату

Додатковий рядок (Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування)

2123

Обороти по Кт субрах. 718 з Дт субрах. 481

Відображають окремо дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування, на створення чи переоснащення матеріально-технічної бази, збільшення обсягу виробництва (надання послуг), запровадження новітніх технологій та/або повернення кредитів, використаних на зазначені цілі, та сплату відсотків за ними (п. 21 підрозд. 4 розд. ХХ ПКУ, ср. ). У тому числі з ряд. 2120. Не бере участі в розрахунку фінансового результату

Адміністративні витрати

2130

Обороти по Кт рах. 92 з Дт субрах. 791

Відображають загальногосподарські витрати, пов’язані з управлінням та обслуговуванням підприємства. Показник наводять у дужках

Витрати на збут

2150

Обороти по Кт рах. 93 з Дт субрах. 791

Відображають витрати підприємства, пов’язані з реалізацією продукції (товарів, робіт, послуг), — витрати на утримання підрозділів, що займаються збутом продукції (товарів, робіт, послуг), рекламу, доставку продукції споживачам тощо. Показник наводять у дужках

Інші операційні витрати

2180

Обороти по Кт рах. 94 з Дт субрах. 791

У цьому рядку відображають:
— собівартість реалізованих виробничих запасів, необоротних активів, що утримуються для продажу, і груп вибуття;
 — відрахування на створення резерву сумнівних боргів і суми списаної безнадійної дебіторської заборгованості;
— втрати від операційних курсових різниць;  
— втрати від знецінення запасів;  

— визнані економічні (фінансові) санкції;  
— відрахування на забезпечення майбутніх операційних витрат;  
— інші витрати, що виникають у процесі операційної діяльності підприємства (крім витрат, що включають до собівартості продукції, товарів, робіт, послуг).
У цій статті наводять також витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, а також витрати від зміни вартості активів, що оцінюються за справедливою вартістю. Показник наводять у дужках

Ряд. 2180 ≥ ряд. 2181 + ряд. 2182

У цьому рядку відображають також витрати від зменшення на дату балансу чистої вартості реалізації необоротних активів (груп вибуття), що утримуються для продажу. Сюди ж уключають витрати, пов’язані з купівлею-продажем іноземної валюти (див. лист Мінфіну від 01.03.2012 р. № 31-08410-07-27/5199).

Додатковий рядок
(Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю)

2181

Обороти по Дт субрах. 940 (крім витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції)

Відображають витрати від зміни вартості всіх активів (фінансових інструментів, інвестиційної нерухомості, біологічних активів тощо), які оцінюють за справедливою вартістю (у тому числі з ряд. 2180). Показник наводять у дужках.
Не бере участі в розрахунку фінансового результату

Підприємства, основною діяльністю яких є торгівля цінними паперами, у цій статті відображають витрати від зміни вартості фінансових інструментів, що оцінюються за справедливою вартістю.

Додатковий рядок (Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції)

2182

Обороти по Дт субрах. 940 з Кт рах. 23 (у частині витрат від первісного визнання біологічних активів і сільгосппродукції)

Відображають витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, отриманих у результаті сільськогосподарської діяльності (у тому числі з ряд. 2180). Показник наводять у дужках. Не бере участі в розрахунку фінансового результату

Фінансовий результат від операційної діяльності:

прибуток

2190

Ряд. 2090 + ряд. 2120 - ряд. 2130 - ряд. 2150 - ряд. 2180 або ряд. 2120 - ряд. 2095 - ряд. 2130 - ряд. 2150 - ряд. 2180

Додатний результат

збиток

2195

Від’ємний результат. Наводять у дужках

Дохід від участі в капіталі

2200

Обороти по Дт рах. 72 з Кт субрах. 792

Відображають дохід, отриманий від інвестицій в асоційовані, дочірні або спільні підприємства, облік яких ведуть за методом участі в капіталі

Інші фінансові доходи

2220

Обороти по Дт рах. 73 з Кт субрах. 792

Відображають дивіденди, відсотки (у тому числі отримані за строковими депозитними вкладами) та інші доходи, отримані від фінансових інвестицій (крім доходів, що обліковуються за методом участі в капіталі)

Інші доходи

2240

Обороти по Дт рах. 74 з Кт субрах. 793

У цьому рядку відображають дохід від:  — реалізації фінансових інвестицій;  — неопераційних курсових різниць;  — зміни балансової вартості фінансових інструментів, що оцінюються за справедливою вартістю (крім підприємств, основною діяльністю яких є торгівля цінними паперами). Також тут наводять інші доходи, які не пов’язані з операційною діяльністю підприємства. Дохід зазначають без урахування ПДВ, акцизного податку та інших непрямих податків і зборів

Ряд. 2240 ≥ ряд. 2241

У ряд. 2240 відображають доходи від безоплатного отримання необоротних активів (у сумі, пропорційній нарахованій амортизації), від дооцінки раніше уцінених об’єктів необоротних активів (у межах попередньої уцінки), від відновлення корисності активів (у межах раніше проведених уцінок і зменшень корисності). Крім того, сюди включають дохід у вигляді перевищення вартості частки покупця у справедливій вартості придбаних ідентифікованих активів, зобов’язань і непередбачених зобов’язань об’єкта придбання над сукупністю витрат на об’єднання підприємств та/або видів їх господарської діяльності (п. 13 П(С)БО 19).

Додатковий рядок
(Дохід від благодійної допомоги)

2241

Обороти по Кт субрах. 745 з Дт субрах. 483

Відображають окремо дохід від отриманої у вигляді грошових коштів (товарів, робіт, послуг) благодійної допомоги, яка відповідно до законодавства звільняється від обкладення ПДВ (у тому числі з ряд. 2240). Не бере участі в розрахунку фінансового результату

Фінансові витрати

2250

Обороти по Кт рах. 95 з Дт субрах. 792

Відображають витрати на відсотки та інші витрати підприємства, пов’язані з позиками (крім фінансових витрат, які включають до собівартості кваліфікаційних активів згідно з П(С)БО 31).
Показник наводять у дужках

Втрати від участі в капіталі

2255

Обороти по Кт рах. 96 з Дт субрах. 792

Відображають збиток, понесений у зв’язку з інвестиціями в асоційовані, дочірні або спільні підприємства, облік яких ведуть методом участі в капіталі. Показник наводять у дужках

Інші витрати

2270

Обороти по Кт рах. 97 з Дт субрах. 793

У цьому рядку відображають:  
— собівартість реалізації фінансових інвестицій;  
— втрати від неопераційних курсових різниць;  — втрати від уцінки фінансових інвестицій і необоротних активів;  
— витрати підприємств (крім тих, основною діяльністю яких є торгівля цінними паперами) від зміни балансової вартості фінансових інструментів, що оцінюються за справедливою вартістю;
— інші витрати, які виникають у процесі господарської діяльності (крім фінансових витрат), але не пов’язані з операційною діяльністю підприємства.
Показник наводять у дужках

Додатковий рядок (Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті)

2275

Відображають прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті, величину якого розраховують відповідно до вимог П(С)БО 22. Заповнюють підприємства, які згідно з чинним законодавством зобов’язані оприлюднювати річну фінансову звітність

Нагадаємо: відповідно до п. 4 П(С)БО 22 показники річної фінансової звітності підприємства підлягають коригуванню із застосуванням коефіцієнта коригування за умови досягнення значення кумулятивного приросту інфляції 90 і більше відсотків. Кумулятивний приріст інфляції — добуток індексів інфляції за останні 3 роки, уключаючи звітний. Враховуючи величини індексів інфляції за останні 3 роки (2012 — 2014 рр.), кумулятивний приріст інфляції не досягне величини, при якій необхідно коригувати показники звітності. А значить, ряд. 2275 у формі № 2 за 2014 рік заповнений не буде.

Фінансовий результат до оподаткування:

прибуток

2290

Ряд. 2190 + ряд. 2200 + ряд. 2220 + ряд. 2240 - ряд. 2250 - ряд. 2255 - ряд. 2270 або ряд. 2200 + ряд. 2220 + ряд. 2240 - ряд. 2195 - ряд. 2250 - ряд. 2255 - ряд. 2270

Додатний результат

збиток

2295

Від’ємний результат. Наводять у дужках

Витрати (дохід) з податку на прибуток

2300

Обороти по Кт рах. 98 з Дт рах. 79

Відображають суму податку на прибуток, визначену згідно з П(С)БО 17. Показник наводять у дужках

Обороти по Кт рах. 79 з Дт рах. 98

Відображають суму доходу з податку на прибуток підприємства

Коментар до заповнення ряд. 2300 форми № 2 див. на с. 39.

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування

2305

Відображають єдиний показник, що включає: 1) прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування; 2) прибуток (збиток) від переоцінки необоротних активів і груп вибуття, які утворюють припинену діяльність та оцінюються за чистою вартістю реалізації. Показник визначають відповідно до П(С)БО 27. Суму збитку наводять у дужках

Чистий фінансовий результат:

прибуток

2350

Ряд. 2290 ± ряд. 2300 ± ряд. 2305 або ряд. 2295 ± ряд. 2300 ± ряд. 2305

Додатний результат

збиток

2355

Від’ємний результат. Наводять у дужках

Розділ II. Сукупний дохід

Відповідно до п. 3 розд. І НП(С)БО 1 сукупний дохід уключає зміни у власному капіталі протягом звітного періоду внаслідок господарських операцій та інших подій (крім змін капіталу за рахунок операцій з власниками). При цьому під іншим сукупним доходом розуміють доходи і витрати, не включені до фінансових результатів підприємства. Таким чином, у розділі ІІ форми № 2 зазначають ті операції, що вплинули на зміни статей розділу I пасиву форми № 1 (за винятком операцій з власниками) і не були відображені на рах. 79
(з подальшим списанням на рах. 44).

Дооцінка (уцінка) необоротних активів

2400

Обороти по Кт субрах. 411 і 412 мінус обороти по Дт субрах. 411 і 412

Відображають суму зміни власного капіталу за рахунок дооцінки (уцінки) основних засобів і нематеріальних активів, переоцінених відповідно до П(С)БО 7 і П(С)БО 8. Від’ємний результат наводять у дужках (вираховують)

Зверніть увагу: до цього рядка має потрапляти тільки сума дооцінки (уцінки), яка збільшує (зменшує) додатковий капітал. Якщо ж дооцінку (уцінку) необоротних активів відображають у складі доходів (витрат), її не включають до цього рядка.

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів

2405

Обороти по Кт субрах. 413 мінус обороти по Дт субрах. 413

Відображають суму зміни власного капіталу за рахунок дооцінки (уцінки) фінансових інструментів, переоцінених відповідно до П(С)БО 13. Від’ємний результат наводять у дужках (вираховують)

Накопичені курсові різниці

2410

Обороти по Кт субрах. 423 мінус обороти по Дт субрах. 423

Відображають суму зміни додаткового капіталу за рахунок накопичених курсових різниць, зокрема щодо дебіторської заборгованості або зобов’язань за розрахунками з господарською одиницею за межами України, погашення яких не планується і не є імовірним у найближчій перспективі (п. 9 П(С)БО 21).
Від’ємний результат наводять у дужках (вираховують)

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств

2415

Обороти по Кт рах. 41 і 42 мінус обороти по Дт рах. 41 і 42 (у частині частки іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств)

Відображають частку іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств, облік фінансових інвестицій в які ведуть за методом участі в капіталі. Від’ємний результат наводять у дужках (вираховують)

Інший сукупний дохід

2445

Обороти по Кт субрах. 414, 424, 425 мінус обороти по Дт субрах. 414, 424 (крім податку на прибуток, нарахованого за рахунок власного капіталу), 425 (крім змін капіталу за рахунок операцій з власниками)

Відображають інші зміни у власному капіталі, що не належать до операцій з власниками, не включені до фінансових результатів підприємства у звітному періоді (не відображені на рах. 79) і не можуть бути наведені в інших статтях розділу ІІ форми № 2. Наприклад, тут відображають вартість безоплатно отриманих необоротних активів. Від’ємний результат наводять у дужках (вираховують)

Інший сукупний дохід до оподаткування

2450

Алгебраїчна сума ряд. 2400 — 2445

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом

2455

Відображають суму податку на прибуток, пов’язаного з іншим сукупним доходом (наприклад, податок на прибуток, що нараховується при безоплатному отриманні необоротних активів по Дт субрах. 424)

Зверніть увагу: до ряд. 2455 включають тільки той податок на прибуток, який пов’язаний з операціями, відображеними на рахунках власного капіталу (п. 4 П(С)БО 17). Тобто податок на прибуток, відображений на рах. 98, тут не показують.

Інший сукупний дохід після оподаткування

2460

Ряд. 2450 ± ряд. 2455

Сукупний дохід

2465

Алгебраїчна сума ряд. 2460 і 2350 (або 2355)

Розділ III. Елементи операційних витрат

Матеріальні затрати

2500

Обороти по Дт рах. 80 або обороти по Дт рах. 23, 91, 92, 93, 94 (за винятком собівартості реалізованих запасів і товарів) з Кт рах. 20, 21, 22, 28

Витрати на оплату праці

2505

Обороти по Дт рах. 81 або обороти по Дт рах. 23, 91, 92, 93, 94 з Кт рах. 66 і субрах. 471 (у частині сум забезпечень на оплату відпускних), 477

Відрахування на соціальні заходи

2510

Обороти по Дт рах. 82 або обороти по Дт рах. 23, 91, 92, 93, 94 з Кт рах. 65 і субрах. 471 (у частині сум страхових внесків від забезпечень на оплату відпусток), 472, 477

Амортизація

2515

Обороти по Дт рах. 83 або обороти по Дт рах. 23, 91, 92, 93, 94 з Кт рах. 13

Інші операційні витрати

2520

Обороти по Дт рах. 84 або обороти по Дт рах. 23, 91, 92, 93, 94 (за винятком собівартості реалізованих товарів і запасів) з Кт рах. 20, 21, 22, 28, 30, 31, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 50, 51, 60, 62, 63, 64, 65, 68, субрах. 473, 474

Звертаємо увагу: у розділі ІІІ Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) не показують:  — внутрішній оборот, тобто витрати, що становлять собівартість продукції (робіт, послуг), виготовленої та спожитої самим підприємством;  — собівартість реалізованих товарів і запасів. Ряд. 2520 можна заповнити за «залишковим принципом», уключивши до нього всі витрати операційної діяльності (обороти по рахунках 23, 91, 92, 93, 94) за вирахуванням витрат, відображених у ряд. 2500, 2505, 2510 і 2515 форми № 2, внутрішнього обороту, а також собівартості реалізованих товарів і запасів.

Разом

2550

Ряд. 2500 + ряд. 2505 + ряд. 2510 + ряд. 2515 + ряд. 2520

Розділ IV. Розрахунок показників прибутковості акцій

Розділ IV форми № 2 заповнюють акціонерні товариства, прості або потенційні прості акції яких відкрито продаються та купуються на фондових біржах, уключаючи товариства, які перебувають у процесі випуску таких акцій (п. 3.38 Методрекомендацій № 433).

Середньорічна кількість простих акцій

2600

∑(Кількість простих акцій в обігу х Кількість днів (місяців), протягом яких акції перебували в обігу : Кількість днів (місяців) у звітному році)

Приклад розрахунку середньорічної кількості простих акцій в обігу наведено в додатку 1 до П(С)БО 24.

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

2605

Ряд. 2600 форми № 2 + Середньорічна кількість простих акцій, що надійдуть в обіг у разі конвертації всіх розбавляючих потенційних простих акцій

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

2610

(Ряд. 2350 (або ряд. 2355) форми № 2 - Дивіденди на привілейовані акції) : Ряд. 2600 форми № 2

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

2615

Скоригований чистий прибуток (збиток) : Ряд. 2605 форми № 2

Скоригований чистий прибуток = Чистий прибуток (збиток) (ряд. 2350 або ряд. 2355 форми № 2) - Дивіденди на привілейовані акції + Дивіденди (після сплати податків і відсотків), визнані у звітному періоді щодо розбавляючих потенційних простих акцій ± Інші доходи (витрати), що виникнуть у разі конвертації розбавляючих потенційних простих акцій. Приклад розрахунку скоригованого чистого прибутку на одну просту акцію наведено в додатку 2 до П(С)БО 24.

Дивіденди на одну просту акцію

2650

Сума оголошених дивідендів : Кількість простих акцій, за якими виплачують дивіденди

 

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі