Річна фінансова звітність. 6. Форма № 5 «Примітки до річної фінансової звітності» (ч. 1)

В обраному У обране
Друк
редактор Вороная Наталія та податковий експерт Войтенко Тетяна
Податки та бухгалтерський облік Грудень, 2014/№ 101

Форму № 5 «Примітки до річної фінансової звітності» затверджено наказом № 302. У ній визначено мінімальний перелік показників, що підлягають розкриттю (розшифровці) у примітках до фінансової звітності.

Майте на увазі: подання форми № 5 не звільняє підприємство від розкриття у примітках до річної фінансової звітності іншої інформації, установленої чинними П(С)БО (пп. 2 і 3 наказу № 302).

Про те, яка це інформація, ви можете дізнатися з табл. 6.1 (ср. 025069200).

Таблиця 6.1. Інформація, що підлягає розкриттю у примітках до річної фінансової звітності

№ з/п

Документ, що регламентує розкриття інформації

Норми документа

Яка інформація розкривається

Підприємства, для яких обов’язковість оприлюднення річної фінансової звітності не передбачена законодавством

1

НП(С)БО 1

П. 6 розд. IV

Про облікову політику підприємства

2

П(С)БО 6

Пп. 20, 21, 23

Про виправлення помилок, зміну облікових оцінок, події після дати балансу

3

П(С)БО 7

П.п. 36.1

Вартість основних засобів (первісна чи переоцінена), за якою вони відображені в Балансі

4

П(С)БО 8

П.п. 36.1

Вартість нематеріальних активів (первісна чи переоцінена), за якою вони відображені в Балансі

5

П(С)БО 10

П.п. 13.1

Перелік дебіторів та суми довгострокової дебіторської заборгованості

Підприємства, для яких обов’язковість оприлюднення річної фінансової звітності встановлена законодавством

6

Усі П(С)БО

Норми, що передбачають розкриття інформації у примітках до фінансової звітності

Уся інформація, розкриття якої у примітках передбачено П(С)БО

 

В якому вигляді (письмове пояснення, таблиця, графік тощо) буде наведено таку інформацію, підприємство вибирає самостійно (п. 4 наказу № 302). У тому самому порядку можна наводити іншу інформацію, яку керівництво підприємства визнає суттєвою та яка дає повнішу й об’єктивнішу картину про фінансовий стан і результати діяльності підприємства.

А тепер зупинимося на тому, як же легко та швидко (а головне — безпомилково) заповнити форму № 5.

Розділ I «Нематеріальні активи». Перший розділ Приміток до річної фінансової звітності (форма № 5) розшифровує інформацію, яку наведено в ряд. 1000 — 1002 і додатковому ряд. 1050 форми № 1, тобто про нематеріальні активи і гудвіл. Як заповнити цей розділ, ви дізнаєтеся з табл. 6.2 (див. с. 74).

Таблиця 6.2. заповнення розділу «нематеріальні активи» форми № 5

Найменування графи

№  графи

Порядок заповнення

1

2

3

I. Нематеріальні активи

Залишок на початок року

первісна (переоцінена) вартість

3

Ряд. 010 — сальдо на 01.01.2014 р. по Дт субрах. 121;
ряд. 020 
— сальдо на 01.01.2014 р. по Дт субрах. 122;
ряд. 030 
сальдо на 01.01.2014 р. по Дт субрах. 123;
ряд. 040 
сальдо на 01.01.2014 р. по Дт субрах. 124;
ряд. 050 
сальдо на 01.01.2014 р. по Дт субрах. 125;
ряд. 070 
сальдо на 01.01.2014 р. по Дт субрах. 127;
ряд. 080 — алгебрична сума показників ряд. 010 — 070;
ряд. 090 — сальдо на 01.01.2014 р. по Дт субрах. 191, 193

Перевірка. Показник ряд. 080 гр. 3 форми № 5 має відповідати показнику ряд. 1001 гр. 3 форми № 1 на 31.12.2014 р. Показник ряд. 090 гр. 3 форми № 5 повинен відповідати показнику ряд. 1050 гр. 3 форми № 1 на 31.12.2014 р.

накопичена амортизація

4

У гр. 4 ряд. 010 — 070 форми № 5 наводять аналітичні дані сальдо на 01.01.2014 р. по Кт субрах. 133 (у розрізі груп нематеріальних активів).
Гр. 4 ряд. 080 
— алгебрична сума показників ряд. 010 — 070 по гр. 4.
Гр. 4 ряд. 090
форми № 5 не заповнюють, оскільки гудвіл є активом, що не амортизується (п. 16 П(С)БО 19)

Нагадаємо: амортизації підлягають лише ті нематеріальні активи, строк корисного використання яких визначено. Нематеріальні активи з невизначеним строком корисного використання не амортизують (п. 25 П(С)БО 8). Крім того, не підлягає амортизації вартість нематеріальних активів у вигляді права постійного користування земельною ділянкою, що обліковується на субрах. 122.

Перевірка. Показник ряд. 080 гр. 4 форми № 5 має відповідати показнику ряд. 1002 гр. 3 форми № 1 на 31.12.2014 р.

Надійшло за рік

5

У гр. 5 ряд. 010 — 070 форми № 5 відображають придбання чи отримання нематеріальних активів у результаті їх розробки, як внесок до статутного капіталу чи безоплатне отримання (у розрізі груп нематеріальних активів).
Отже, тут наводять дані оборотів по Дт відповідних субрахунків рах. 12 із Кт субрах. 154, 424, 746, рах. 46, 48.
Саме в цій графі відображають переведення необоротних активів, утримуваних для продажу, до складу нематеріальних активів у разі відмови від їх реалізації: обороти по Дт відповідних субрахунків рах. 12 із Кт субрах. 286.
Гр. 5 ряд. 080 
— алгебрична сума показників ряд. 010 — 070 по гр. 5.
У гр. 5 ряд. 090 форми № 5 відображають первісну вартість гудвілу, визнаного протягом звітного року, тобто наводять дані обороту по Дт субрах. 191, 193 із Кт рах. 37, 68

Переоцінка (дооцінка +, уцінка -)

первісної (переоціненої) вартості

6

У гр. 6 ряд. 010 — 070 форми № 5 наводять суму проведеної протягом звітного року дооцінки (уцінки) нематеріальних активів (за групами нематеріальних активів).
Отже, у цій графі відображають:
1) дооцінку — обороти по Дт відповідних субрахунків рах. 12 із Кт наступних субрахунків:
412  на суму дооцінки залишкової вартості об’єкта нематеріальних активів (при першій та наступних дооцінках) і на суму перевищення дооцінки залишкової вартості над сумою попередніх уцінок (при дооцінці раніше уцінених нематеріальних активів);  
746  на суму дооцінки залишкової вартості в межах суми попередніх уцінок (при дооцінці раніше уцінених нематеріальних активів);
2) уцінку — обороти по Кт відповідних субрахунків рах. 12 із Дт таких субрахунків:
133  на суму уцінки накопиченої амортизації об’єкта нематеріальних активів;  
412  на суму уцінки залишкової вартості в межах суми попередніх дооцінок (при уцінці раніше дооцінених нематеріальних активів);  
975 — на суму уцінки залишкової вартості об’єкта при першій та наступних уцінках або на суму перевищення уцінки залишкової вартості об’єкта над сумою попередніх дооцінок нематеріального активу (при уцінці раніше дооцінених нематеріальних активів). У разі перевищення річної суми уцінки над сумою дооцінки цю різницю у гр. 6 ряд. 010 — 070 форми № 5 наводять у дужках (вираховують).
Гр. 6 ряд. 080 
— алгебрична сума показників ряд. 010 — 070 по гр. 6.
Гр. 6 ряд. 090
форми № 5 не заповнюють, оскільки чинне законодавство не передбачає проведення процедури дооцінки (уцінки) гудвілу — 133  на суму дооцінки накопиченої амортизації нематеріальних активів;

накопиченої амортизації

7

У гр. 7 ряд. 010 — 070 форми № 5 відображають зміну суми накопиченої амортизації у зв’язку з дооцінкою (уцінкою) нематеріальних активів.

Тут наводять дані оборотів по Дт відповідних субрахунків рах. 12 із Кт субрах. 133 (у разі дооцінки) і по Дт субрах. 133 з Кт відповідних субрахунків рах. 12 (у разі уцінки). У випадку перевищення річної суми уцінки над сумою дооцінки цю різницю у гр. 7 ряд. 010 — 070 форми № 5 наводять у дужках (вираховують).
Гр. 7 ряд. 080 
— алгебрична сума показників ряд. 010 — 070 по гр. 7.
Гр. 7 ряд. 090
форми № 5 не заповнюють, оскільки гудвіл є активом, що не амортизується. Крім того, чинне законодавство не передбачає процедури проведення дооцінки (уцінки) гудвілу

Вибуло за рік

первісна (переоцінена) вартість

8

У гр. 8 ряд. 010 — 070 форми № 5 відображають вибуття нематеріальних активів унаслідок їх переведення зі складу необоротних активів до складу необоротних активів, утримуваних для продажу, а також у результаті їх списання, безоплатної передачі тощо (у розрізі груп нематеріальних активів).
У цій графі наводять дані оборотів по Дт субрах. 286, 133, 377, 976 із Кт відповідних субрахунків рах. 12.
Гр. 8 ряд. 080 — алгебрична сума показників ряд. 010 — 070 по гр. 8.
У гр. 8 ряд. 090 форми № 5 відображають вибуття гудвілу, зокрема у зв’язку з його включенням до групи вибуття, яка відповідає критеріям активів, утримуваних для продажу, а також у результаті його списання. Дані оборотів по Дт субрах. 286, 976, рах. 45 із Кт субрах. 191, 193

накопичена амортизація

9

У гр. 9 ряд. 010 — 070 форми № 5 відображають списання накопиченої амортизації об’єктів нематеріальних активів, що вибули (за їх групами).
Отже, тут показують дані оборотів по Дт субрах. 133 із Кт відповідних субрахунків рах. 12 (у частині списаних нематеріальних активів).
Гр. 9 ряд. 080 
— алгебрична сума показників ряд. 010 — 070 по гр. 9.
Гр. 9 ряд. 090
форми № 5 не заповнюють

Нараховано амортизації за рік

10

У гр. 10 ряд. 010 — 070 форми № 5 відображають суму нарахованої за рік амортизації нематеріальних активів (у розрізі груп нематеріальних активів).
У цій графі наводять обороти по Дт рах. 15, 23, 91, 92, 93 і субрах. 941, 949 із Кт субрах. 133. Для підприємств, що застосовують рахунки класу 8: оборот по Дт рах. 83 з Кт субрах. 133.
Гр. 10 ряд. 080 — алгебрична сума показників ряд. 010 — 070 по гр. 10.
Гр. 10 ряд. 090
форми № 5 не заповнюють, оскільки гудвіл є активом, що не амортизується

Втрати від зменшення корисності за рік

11

У гр. 11 ряд. 010 — 070 форми № 5 відображають втрати від зменшення корисності об’єктів нематеріальних активів: обороти по Дт субрах. 412, 972 з Кт субрах. 133. Гр. 11 ряд. 080 — алгебрична сума показників ряд. 010 — 070 по гр. 11.
У гр. 11 ряд. 090 форми № 5 відображають втрати від зменшення корисності гудвілу, розмір яких визначають відповідно до П(С)БО 28: обороти по Дт субрах. 972 з Кт субрах. 191, 193

Інші зміни за рік

первісної (переоціненої) вартості

12

У гр. 12 ряд. 010 — 070 форми № 5 показують інші зміни первісної вартості нематеріальних активів, не відображені у гр. 5 — 11 ряд. 010 — 070 форми № 5.
Наприклад, поліпшення нематеріальних активів (аналітичні дані до річних оборотів по Дт відповідних субрахунків рах. 12 із Кт субрах. 154).
Гр. 12 ряд. 080 
— алгебрична сума показників ряд. 010 — 070 по гр. 12.

Гр. 12 ряд. 090 форми № 5, на нашу думку, не заповнюють

накопиченої амортизації

13

У гр. 13 ряд. 010 — 070 форми № 5 показують інші зміни накопиченої амортизації нематеріальних активів, не відображені у гр. 5 — 11 ряд. 010 — 070 форми № 5. Наприклад, відновлення корисності об’єктів нематеріальних активів після усунення причин попереднього зменшення їх корисності (аналітичні дані до річних оборотів по Дт субрах. 133 з Кт субрах. 742, 412).
Гр. 13 ряд. 080 
— алгебрична сума показників ряд. 010 — 070 по гр. 13.
Гр. 13 ряд. 090
форми № 5 не заповнюють

Залишок на кінець року

первісна (переоцінена) вартість

14

Гр. 14 ряд. 010 — 080 = (гр. 3 - гр. 4 + гр. 5 + (-) гр. 6 - (+) гр. 7 - гр. 8 + гр. 9 - гр. 10 - гр. 11 + (-) гр. 12 - (+) гр. 13 + гр. 15) ряд. 010 — 080.

Гр. 14 ряд. 090 = (гр. 3 + гр. 5 - гр. 8 - гр. 11) ряд. 090

Перевірка. Показник ряд. 080 гр. 14 форми № 5 має відповідати значенню ряд. 1001 гр. 4 форми № 1 на 31.12.2014 р. Показники ряд. 010 — 070 гр. 14 форми № 5 повинні відповідати сальдо на 31.12.2014 р. по Дт рах. 12 (у розрізі кожної групи нематеріальних активів). Показник ряд. 090 гр. 14 форми № 5 має відповідати сальдо на 31.12.2014 р. по Дт рах. 19, а також значенню ряд. 1050 гр. 4 форми № 1 на 31.12.2014 р.

накопичена амортизація

15

Гр. 15 ряд. 010 — 080 = (гр. 4 + (-) гр. 7 - гр. 9 + гр. 10 + гр. 11 + (-) гр. 13) ряд. 010 — 080.
Гр. 15 ряд. 090 не заповнюють, оскільки гудвіл визнається активом, що не амортизується

Перевірка. Показник ряд. 080 гр. 15 форми № 5 має відповідати значенню ряд. 1002 гр. 4 форми № 1 на 31.12.2014 р.

 

Розділ II «Основні засоби». Цей розділ багато в чому аналогічний попередньому. У ньому рядки відповідають субрахункам рах. 10 «Основні засоби» та 11 «Інші необоротні матеріальні активи». Тут у табличній формі розшифровують інформацію про первісну вартість і амортизацію основних засобів (далі — ОЗ) та інших необоротних матеріальних активів (далі — НМА) на початок року, зміну їх вартості протягом року, а також розраховують їх вартість на кінець року. Тож у цьому розділі розшифровують інформацію, наведену в ряд. 1010 — 1017 форми № 1.

Про те, як заповнити цей розділ, ви дізнаєтеся з табл. 6.3.

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити