Річна фінансова звітність. 1. Складаємо та подаємо фінансову звітність: основні вимоги (ч. 2)

В обраному У обране
Друк
редактор Вороная Наталія та податковий експерт Войтенко Тетяна
Податки та бухгалтерський облік Грудень, 2014/№ 101

1.3. Склад річної фінансової звітності

До складу річної фінансової звітності включають такі форми (ч. 2 ст. 11 Закону № 996, п. 1 розд. ІІ НП(С)БО 1), як:

— форма № 1 «Баланс (Звіт про фінансовий стан)» (для консолідованої фінансової звітності — форма № 1-к);

— форма № 2 «Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)» (для консолідованої фінансової звітності — форма № 2-к);

— форма № 3 «Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)» або форма № 3-н «Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)» (для консолідованої фінансової звітності — форма № 3-к або форма № 3-кн);

— форма № 4 «Звіт про власний капітал» (для консолідованої фінансової звітності — форма № 4-к);

— форма № 5 «Примітки до річної фінансової звітності»;

— форма № 6 «Додаток до приміток до річної фінансової звітності «Інформація за сегментами».

Нехай вас не лякає встановлення відразу двох форм Звіту про рух грошових коштів — за прямим та непрямим методом. Як визначено п. 9 розд. II НП(С)БО 1, підприємства мають право самостійно вибрати спосіб складання цього звіту прямим або непрямим методом із застосуванням відповідної форми. Зроблений вибір підприємство має закріпити в наказі про облікову політику (п. 2.1 Методрекомендацій № 635).

Суб’єктам малого підприємництва та представництвам іноземних суб’єктів господарської діяльності законодавством надано право складати річну фінансову звітність за скороченою формою. До її складу входять (ч. 3 ст. 11 Закону № 996, п. 2 розд. ІІ НП(С)БО 1):

— форма № 1-м «Баланс»;

— форма № 2-м «Звіт про фінансові результати».

І нарешті, окремі підприємства з числа суб’єктів малого підприємництва мають право складати Спрощений фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва, що включає:

— форму № 1-мс «Баланс»;

— форму № 2-мс «Звіт про фінансові результати».

Згідно з п. 2 розд. I П(С)БО 25 (ср. 025069200) подавати Спрощений фінансовий звіт мають право суб’єкти малого підприємництва — юридичні особи, які відповідають критеріям:

— визначеним п. 154.6 ПКУ, та мають право на застосування спрощеного бухгалтерського обліку доходів і витрат (тобто платники податку на прибуток за нульовою ставкою);

— мікропідприємництва (тобто підприємства, у яких середня кількість працівників за календарний рік не перевищує 10 осіб і річний дохід від будь-якої діяльності не перевищує 2 млн євро у гривневому еквіваленті за середньорічним курсом НБУ). Зверніть увагу:

у складі фінансової звітності за 2014 рік інформацію про постійні та тимчасові податкові різниці, передбачену ПБО 27, наводять добровільно

За нормами п. 1 підрозд. 4 розд. ХХ ПКУ, починаючи зі звітних періодів 2014 року, платники податку на прибуток мають подавати фінансову звітність з урахуванням податкових різниць. Тим часом відповідно до приписів п. 46.2 ПКУ платники податку на прибуток не зобов’язані, а мають право наводити у фінансовій звітності тимчасові та постійні податкові різниці.

Узагальнимо наведену вище інформацію про склад фінансової звітності за 2014 рік і строки її подання для різних суб’єктів господарювання в табл. 1.1 на с. 8.

Таблиця 1.1. Склад і строки подання річної фінансової звітності

Суб’єкти підприємництва

Склад річної фінансової звітності відповідно до П(С)БО

Строк подання до органів:

ДФСУ (разом із відповідною декларацією)

статистики

1

2

3

4

1. Платники податку на прибуток

Суб’єкти великого та середнього підприємництва*

1) форма № 1 «Баланс (Звіт про фінансовий стан)»;
2) форма № 2 «Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)»;
3) форма № 3 «Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)» або форма № 3-н «Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)»;
4) форма № 4 «Звіт про власний капітал»;
5) форма № 5 «Примітки до річної фінансової звітності»;
6) форма № 6 «Додаток до приміток до річної фінансової звітності «Інформація за сегментами»

— «звичайні» платники податку — не пізніше 9 лютого (2 березня) 2015 року (залежно від звітного періоду — квартал або рік);  
— сільгоспвиробники згідно зі ст. 155 ПКУ — не пізніше 31 серпня 2015 року

Не пізніше 2 березня 2015 року

Суб’єкти малого підприємництва* (окрім «нульовиків» та суб’єктів мікропідприємництва)

1) форма № 1-м «Баланс»;
2) форма № 2-м «Звіт про фінансові результати»

Суб’єкти малого підприємництва, які сплачують податок на прибуток за нульовою ставкою згідно з п. 154.6 ПКУ

1) форма № 1-мс «Баланс»;
2) форма № 2-мс «Звіт про фінансові результати»

Суб’єкти мікропідприємництва

2. Платники єдиного податку

Платники єдиного податку груп 4 і 6 — суб’єкти мікропідприємництва

1) форма № 1-мс «Баланс»;
2) форма № 2-мс «Звіт про фінансові результати»

Не пізніше 2 березня 2015 року

Платники єдиного податку груп 4 і 6 — суб’єкти малого підприємництва (окрім суб’єктів мікропідприємництва)

1) форма № 1-м «Баланс»;

2) форма № 2-м «Звіт про фінансові результати»

Платники єдиного податку групи 6, які не відповідають критеріям суб’єкта малого підприємництва (у частині максимальної кількості працівників)

1) форма № 1 «Баланс (Звіт про фінансовий стан)»;
2) форма № 2 «Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)»;
3) форма № 3 «Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)» або форма № 3-н «Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)»;

4) форма № 4 «Звіт про власний капітал»;
5) форма № 5 «Примітки до річної фінансової звітності»;

6) форма № 6 «Додаток до приміток до річної фінансової звітності «Інформація за сегментами»

Не пізніше 2 березня 2015 року

* Відповідно до ч. 3 ст. 55 ГКУ до суб’єктів великого підприємництва відносять юридичних осіб, у яких середня кількість працівників за звітний період (календарний рік) перевищує 250 осіб та річний дохід від будь-якої діяльності перевищує суму, еквівалентну 50 млн євро, визначену за середньорічним курсом НБУ. До суб’єктів малого підприємництва з числа юридичних осіб відносять суб’єктів господарювання, у яких середня кількість працівників за звітний період (календарний рік) не перевищує 50 осіб і річний дохід не перевищує суму, еквівалентну 10 млн євро, визначену за середньорічним курсом НБУ. Інші підприємства визнають суб’єктами середнього підприємництва.

 

1.4. Основні вимоги до складання фінансової звітності

Метою складання фінансової звітності є надання користувачам для прийняття ними рішень повної, правдивої, неупередженої інформації про фінансовий стан, результати діяльності, рух грошових коштів підприємства (п. 4 розд. І НП(С)БО 1).
Інформація, наведена у фінансовій звітності, базується виключно на даних бухгалтерського обліку і має бути тотожна даним аналітичного та синтетичного обліку.

При складанні фінансової звітності важливо дотримуватися принципів та правил її підготовки, передбачених чинними нормативно-правовими актами. Нагадаємо найголовніші з них.

1. Відповідно до ст. 5 Закону № 996 фінансову звітність складають у грошовій одиниці України – гривні. До речі, підприємства, які застосовують МСФЗ, також складають фінансову звітність у гривні (див. лист Мінфіну від 17.12.2013 р. № 31-08410-07-10/36519).

2. Великі та середні суб’єкти підприємництва заповнюють форми фінансової звітності в тисячах гривень без десяткових знаків. І тільки грошові показники розділу IV «Розрахунок показників прибутковості акцій» Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) за формою № 2 відображають у гривнях з копійками.

Фінансову звітність суб’єктів малого підприємництва (форми № 1-м і № 2-м, а також № 1-мс і № 2-мс) на підставі п. 1 розд. I П(С)БО 25 складають у тисячах гривень з одним десятковим знаком.

3. При складанні фінансової звітності недопустимо згортати статті активів та зобов’язань, доходів і витрат, окрім випадків, передбачених відповідними П(С)БО або МСФЗ (п. 3 розд. IV НП(С)БО 1, п. 6 розд. I П(С)БО 25).

4. Підприємства можуть не наводити статті, у яких відсутня інформація до розкриття. Виняток становлять випадки, коли така інформація була в попередньому звітному періоді (п. 4 розд. ІІ НП(С)БО 1). Однак, на наш погляд, можна, як і раніше, вказувати у фінансовій звітності всі передбачені в ній рядки (у тому числі й такі, що не містять показників), а за відсутності показників ставити в них прокреслення.

Крім того, можна додавати статті зі збереженням їх назви та коду рядка з переліку додаткових статей фінансової звітності, наведених у додатку 3 до НП(С)БО 1

При цьому стаття має відповідати таким критеріям:

— інформація є суттєвою;

— оцінку статті може бути достовірно визначено.

5. Показники про податок на прибуток, витрати і збитки, вирахування з доходу, вибуття коштів, зменшення складових власного капіталу наводять у дужках (п. 5 розд. ІІ НП(С)БО 1).

6. До фінансової звітності включають показники діяльності філій, представництв, відділень та інших відокремлених підрозділів підприємства (п. 6 розд. ІІ НП(С)БО 1).

7. Показники річної фінансової звітності підтверджують результатами попередньо проведеної інвентаризації активів та зобов’язань. Нагадаємо: обов’язковість проведення інвентаризації перед складанням річної фінансової звітності передбачена ст. 10 Закону № 996 і п. 12 Порядку № 419. До 01.01.2015 р. інвентаризацію проводять згідно з Інструкцією по інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів та розрахунків, затвердженою наказом Мінфіну від 11.08.94 р. № 69*.

* Докладно щодо проведення річної інвентаризації активів та зобов’язань підприємства ви можете дізнатися зі спецвипуску журналу «Податки та бухгалтерський облік», 2014, № 93.

8. Фінансову звітність має бути підписано керівником та бухгалтером підприємства (ч. 1 ст. 11 Закону № 996).

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити