Річна фінансова звітність. 2. Форма № 1 «Баланс (Звіт про фінансовий стан)» (ч. 2)

В обраному У обране
Друк
редактор Вороная Наталія та податковий експерт Войтенко Тетяна
Податки та бухгалтерський облік Грудень, 2014/№ 101

ПАСИВ

I. Власний капітал

Зареєстрований (пайовий) капітал

1111400

Сальдо по Кт рах. 40

Наводять зафіксовану в установчих документах суму статутного капіталу, іншого зареєстрованого капіталу, а також пайового капіталу, що формується відповідно до законодавства. Крім того, на наш погляд, тут відображають суму внесків до оголошеного, але ще не зареєстрованого статутного капіталу

Зауважте: вартість привілейованих акцій є складовою власного капіталу, тому її теж відображають у цій статті (див. лист Мінфіну від 11.07.2013 р. № 31-08420-07-29/20833, ср. 025069200).

Додатковий рядок (Внески до незареєстрованого статутного капіталу)

141401

Сальдо по Кт субрах. 404

Відображають суму внесків до оголошеного, але ще не зареєстрованого статутного капіталу (у тому числі з ряд. 1400).
Не включають до підсумку Балансу

Капітал у дооцінках

11405

Сальдо по Кт рах. 41

Відображають суму дооцінки необоротних активів та фінансових інструментів

Додатковий капітал

1410

Сальдо по Кт субрах. 421

Акціонерні товариства показують суму, на яку вартість реалізації випущених акцій перевищує їх номінальну вартість (емісійний дохід)

Сальдо по Кт субрах. 422

Інші підприємства відображають суму капіталу, вкладеного засновниками понад статутний капітал

Сальдо по Кт субрах. 423, 424, 425

Наводять вартість безоплатно отриманих підприємством від інших юридичних або фізичних осіб необоротних активів, накопичені курсові різниці, які відповідно до П(С)БО відображають у складі власного капіталу, та інші види додаткового капіталу

Ряд. 1410 ≥ ряд. 1411 + ряд. 1412

Додатковий рядок (Емісійний дохід)

1411

Сальдо по Кт субрах. 421

Акціонерні товариства окремо довідково можуть показувати суму емісійного доходу (у тому числі з ряд. 1410).
Не включають до підсумку Балансу

Додатковий рядок (Накопичені курсові різниці)

1412

Сальдо по Кт субрах. 423

Відображають суму накопичених курсових різниць, які включають до складу додаткового капіталу та визнають в іншому сукупному доході (у тому числі з ряд. 1410). Зокрема, до таких відносять курсові різниці стосовно дебіторської заборгованості або зобов’язань за розрахунками з господарською одиницею за межами України, погашення яких не планується та не є імовірним у найближчій перспективі (п. 9 П(С)БО 21).
Не включають до підсумку Балансу

Зверніть увагу: курсові різниці за зобов’язаннями засновників за внесками до статутного капіталу в іноземній валюті обліковують на субрах. 425 (див. лист Мінфіну від 19.11.2013 р. № 31-08410-07-16/33606 // «Податки та бухгалтерський облік», 2014, № 8, с. 13). Відповідно в ряд. 1412 форми № 1 їх не відображають. Інші курсові різниці в загальному порядку вказують у складі ряд. 1420 форми № 1.

Резервний капітал

1111415

Сальдо по Кт рах. 43

Наводять суму резервів, створених відповідно до чинного законодавства чи установчих документів за рахунок нерозподіленого прибутку підприємства

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

141420

Сальдо по Кт субрах. 441 (сальдо по Дт субрах. 442)

Відображають суму нерозподіленого прибутку (сальдо по Кт субрах. 441) або непокритого збитку (сальдо по Дт субрах. 442). Суму непокритого збитку наводять у дужках та вираховують при визначенні підсумку власного капіталу

Неоплачений капітал

11425

Сальдо по Дт рах. 46

Відображають суму заборгованості власників (учасників) за внесками до статутного капіталу. Показник наводять  у дужках та вираховують при визначенні підсумку власного капіталу

Ряд. 1425 ≤ ряд. 1400

Вилучений капітал

1111430

Сальдо по Дт рах. 45

Господарські товариства відображають фактичну собівартість акцій власної емісії або часток, викуплених товариством у його учасників. Показник наводять  у дужках та вираховують при визначенні підсумку власного капіталу

Ряд. 1430 ≤ ряд. 1400

Усього за розділом I

1495

Ряд. 1400 + ряд. 1405 + ряд. 1410 + ряд. 1415 + (-) ряд. 1420 - ряд. 1425 - ряд. 1430

II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення

Відстрочені податкові зобов’язання

11500

Сальдо по Кт рах. 54

Відображають суму податку на прибуток, що підлягає сплаті в майбутніх періодах унаслідок утворення тимчасової податкової різниці між обліковою та податковою базами оцінки

У цьому рядку відображають відстрочені податкові зобов’язання, визначені згідно з П(С)БО 17 (коментар див. на с. 25).

Додатковий рядок (Пенсійні зобов’язання)

1505

Сальдо по Кт субрах. 472

Відображають суму довгострокових зобов’язань, пов’язаних з виплатами працівникам після закінчення трудової діяльності

Порядок обліку цих зобов’язань установлено пп. 13 — 29 П(С)БО 26.

Довгострокові кредити банків

1510

Сальдо по Кт субрах. 501, 502, 503 і 504

Відображають суму заборгованості підприємства банкам за отриманими від них позиками, що не є поточними зобов’язаннями

Інші довгострокові зобов’язання

1515

Сальдо по Кт субрах. 505 і 506, рах. 51, 52, 53, 55

Наводять суму довгострокової заборгованості підприємства за зобов’язаннями щодо залучення позикових коштів (крім кредитів банків), а також суму інших довгострокових зобов’язань, що не можуть бути включені до інших статей розділу II «Довгострокові зобов’язання і забезпечення» форми № 1

Довгострокові забезпечення

1520

Сальдо по Кт субрах. 473, 474, 478 (у частині довгострокових забезпечень)

Відображають залишок коштів на довгострокові забезпечення майбутніх витрат і платежів (на забезпечення гарантійних зобов’язань, на суму зобов’язання, яке відповідно до законодавства виникає в підприємства стосовно демонтажу, переміщення об’єкта основних засобів та приведення земельної ділянки, на якій він розташований, до стану, придатного для подальшого використання, тощо), у тому числі довгострокові забезпечення виплат персоналу

Ряд. 1520 ≥ ряд. 1521

Зауважимо: згідно з п. 2.52 Методрекомендацій № 433 у ряд. 1520 відображають також довгострокові забезпечення на оплату майбутніх відпусток працівникам. Тим часом, на нашу думку, створюване підприємствами забезпечення на оплату відпусток усе-таки має поточний характер/b>. А отже, його залишок показують у складі ряд. 1660 форми № 1.

Додатковий рядок (Довгострокові забезпечення витрат персоналу)

1521

Сальдо по Кт субрах. 474 (у частині довгострокових забезпечень виплат персоналу)

Відображають нараховані у звітному періоді майбутні витрати і платежі, що стосуються довгострокових виплат персоналу відповідно до  П(С)БО 26, величину яких на дату балансу може бути визначено тільки шляхом попередніх (прогнозних) оцінок (у тому числі з ряд. 1520). Не включають до підсумку Балансу

Цільове фінансування

11525

Сальдо по Кт рах. 48

Відображають залишок коштів цільового фінансування та цільових надходжень, отриманих з бюджету та інших джерел, у тому числі коштів, вивільнених від оподаткування у зв’язку з наданням пільг з податку на прибуток підприємств

Ряд. 1525 ≥ ряд. 1526

Зверніть увагу: у цій статті підприємства — платники податку на прибуток серед іншого відображають суми грошових коштів, вивільнені від оподаткування у зв’язку з наданням пільг з податку на прибуток. У бухгалтерському обліку суму податку на прибуток, не сплачену до бюджету внаслідок звільнення, показують записом: Дт рах. 98 — Кт субрах. 481.

Додатковий рядок (Благодійна допомога)

1526

Сальдо по Кт субрах. 483

Відображають залишок коштів (вартість товарів, робіт, послуг), отриманих як благодійна допомога, які відповідно до законодавства звільняються від обкладення ПДВ (у тому числі з ряд. 1525).
Не включають до підсумку Балансу

Усього за розділом II

1595

Ряд. 1500 + ряд. 1505 + ряд. 1510 + ряд. 1515 + ряд. 1520 + ряд. 1525

III. Поточні зобов’язання і забезпечення

Короткострокові кредити банків

1600

Сальдо по Кт рах. 31 (овердрафт) і 60

Відображають суму поточних зобов’язань підприємства перед банками за отриманими від них кредитами

У цьому рядку не відображають інформацію про інші отримані короткострокові позики (крім банківських). Небанківські позики включають до ряд. 1690.

Додатковий рядок (Векселі видані)

1605

Сальдо по Кт рах. 62

Відображають суму заборгованості, на яку підприємство видало векселі в забезпечення постачань товарів (робіт, послуг) постачальників, підрядників та інших кредиторів

Поточна кредиторська заборгованість за:

довгостроковими зобов’язаннями

11610

Сальдо по Кт рах. 61

Відображають суму довгострокових зобов’язань, що підлягає погашенню протягом 12 місяців з дати балансу

товари, роботи, послуги

1615

Сальдо по Кт рах. 63, 62 (якщо векселі видані не відображено окремо в ряд. 1605)

Відображають суму заборгованості постачальникам та підрядникам за матеріальні цінності, виконані роботи та отримані послуги (крім заборгованості, забезпеченої векселями, якщо її наводять в окремій статті форми № 1)

розрахунками з бюджетом

1620

Сальдо по Кт субрах. 641 і 642

Відображають заборгованість підприємства за всіма видами платежів до бюджету, включаючи податки з працівників підприємства

Ряд. 1620 ≥ ряд. 1621

у тому числі з податку на прибуток

1621

Сальдо по Кт субрах. 641 (у частині заборгованості з податку на прибуток)

Відображають заборгованість підприємства перед бюджетом з поточного податку на прибуток (у тому числі з ряд. 1620).
Не включають до підсумку Балансу

розрахунками зі страхування

11625

Сальдо по Кт рах. 65

Відображають суму заборгованості за відрахуваннями на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, страхування майна підприємства та індивідуальне страхування його працівників

розрахунками з оплати праці

11630

Сальдо по Кт рах. 66

Відображають заборгованість підприємства з оплати праці, включаючи депоновану заробітну плату

Додатковий рядок (Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами)

1635

Сальдо по Кт субрах. 681

Відображають суму авансів, одержаних від інших осіб у рахунок подальших постачань продукції, виконання робіт (надання послуг)

Як і у випадку з виданими авансами (ряд. 1130 форми № 1), деякі бухгалтери вважають за краще відображати отримані аванси не на субрах. 681, а по Кт рах. 36. У такому випадку залишок по рах. 36 у формі № 1 слід відображати розгорнуто: у ряд. 1635 — кредитові залишки рах. 36 за контрагентами і договорами, за якими отримано аванси, а в ряд. 1125 — дебетові залишки рах. 36 (заборгованість контрагентів за окремими договорами).

Додатковий рядок (Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками)

11640

Сальдо по Кт рах. 67

Відображають заборгованість підприємства його учасникам (засновникам), пов’язану з розподілом прибутку (дивіденди тощо), за виплатами за користування майном (земельним та майновим паєм) і виплатами у зв’язку з отриманням належної учаснику (засновнику), який вибув, частини активів підприємства

Додатковий рядок (Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків)

1645

Сальдо по Кт субрах. 682 і 683

Відображають заборгованість підприємства пов’язаним сторонам і кредиторську заборгованість за внутрішніми розрахунками (наприклад, заборгованість за розрахунками з виробничими одиницями та господарствами, виділеними на окремий баланс, щодо взаємного відпуску матеріальних цінностей, реалізації продукції, робіт, послуг, передачі витрат загальноуправлінської діяльності, виплати заробітної плати працівникам цих господарств тощо)

Поточні забезпечення

1660

Сальдо по Кт субрах. 471, 477, 473, 474 (у частині поточних забезпечень)

Відображають залишок коштів на поточні забезпечення майбутніх витрат і платежів (забезпечення оплати відпусток, забезпечення матеріального заохочення та інші поточні забезпечення)

Доходи майбутніх періодів

1665

Сальдо по Кт рах. 69

Відображають доходи, які отримані протягом поточного або попередніх звітних періодів та стосуються майбутніх звітних періодів

Інші поточні зобов’язання

1690

Сальдо по Кт субрах. 372, 378, 643, 644, 684 і 685

Відображають суми поточних зобов’язань, які не можуть бути включені до інших статей, наведених в розділі III форми № 1

Усього за розділом III

1695

Ряд. 1600 + ряд. 1605 + ряд. 1610 + ряд. 1615 + ряд. 1620 + ряд. 1625 + ряд. 1630 + ряд. 1635 + ряд. 1640 + ряд. 1645 + ряд. 1660 + ряд. 1665 + ряд. 1690

IV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття

1700

Сальдо по Кт субрах. 680

Відображають зобов’язання, пов’язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу, які визначають відповідно до П(С)БО 27

До таких зобов’язань, зокрема, відносять зобов’язання за фінансовими витратами, пов’язаними з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу (п. 7 розд. II П(С)БО 27), а також зобов’язання, обумовлені п. 3 розд. III П(С)БО 27.

Баланс

1900

Ряд. 1495 + ряд. 1595 + ряд. 1695 + ряд. 1700

Показники ряд. 1900 гр. 3 і 4 форми № 1 мають відповідати показникам ряд. 1300 гр. 3 і 4 форми № 1.

 

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити