Річна фінансова звітність. 6. Форма № 5 «Примітки до річної фінансової звітності» (ч. 5)

В обраному У обране
Друк
редактор Вороная Наталія та податковий експерт Войтенко Тетяна
Податки та бухгалтерський облік Грудень, 2014/№ 101

Таблиця 6.11. Заповнення розділу «нестачі і втрати від псування цінностей» форми № 5

Найменування показника

Код рядка

Сума

X. Нестачі і втрати від псування цінностей

Виявлено (списано) за рік нестач і втрат

960

Відображають суми нестач і втрат від псування цінностей, понесених протягом звітного року (річний оборот по Дт субрах. 947 у кореспонденції із Кт рах. 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 33)

Визнано заборгованістю винних осіб у звітному році

970

Відображають суми нестач і втрат, щодо яких у звітному році встановлені винні особи (річний оборот по Дт субрах. 375 із Кт субрах. 716)

Сума нестач і втрат, остаточне рішення щодо винуватців за якими на кінець року не прийнято (позабалансовий рахунок 072)

980

Відображають суми нестач і втрат, щодо яких винні особи не встановлені. Облік таких сум ведуть на позабалансовому субрах. 072. Таким чином, до цього рядка включають суму, що значиться по Дт субрах. 072 станом на 31.12.2014 р.

 

Розділ XI «Будівельні контракти». Його заповнюють підрядні будівельні організації. Як правильно заповнити цей розділ, а також дані яких рахунків та субрахунків при цьому використовують, ви дізнаєтеся з табл. 6.12.

Таблиця 6.12. Заповнення розділу «будівельні контракти» форми № 5

Найменування показника

Код рядка

Сума

XI. Будівельні контракти

Дохід за будівельними контрактами за звітний рік

1110

Наводять визнаний за рік дохід за будівельними контрактами, який відображають по Кт субрах. 703 (без ПДВ) або Дт субрах. 238 «Завершені етапи за незавершеними будівельними контрактами» з Кт субрах. 239 «Проміжні рахунки» (без урахування ПДВ)

Заборгованість на кінець звітного року:

валова замовників

1120

Відображають суму перевищення визнаного на кінець року доходу (без непрямих податків) за будівельними контрактами над сумою проміжних рахунків (без непрямих податків) на кінець року. У бухгалтерському обліку таку різницю відображають проводкою: Дт рах. 36 — Кт субрах. 239 методом «червоне сторно»

валова замовникам

1130

Показують перевищення суми проміжних рахунків (без непрямих податків) на кінець року над сумою визнаного на кінець року доходу (без непрямих податків) за будівельними контрактами. У бухгалтерському обліку таку різницю відображають проводкою: Дт рах. 36 — Кт субрах. 239

з авансів отриманих

1140

Відображають інформацію про «незакриті» суми авансів, отриманих для фінансування витрат за будівельним контрактом (сальдо по Кт субрах. 681 станом на 31.12.2014 р.)

Сума затриманих коштів на кінець року

1150

Зазначають суму проміжних рахунків, що не виплачується підряднику до виконання передбачених будівельним контрактом умов для виплати таких сум або до усунення дефектів

Вартість виконаних субпідрядниками робіт за незавершеними будівельними контрактами

1160

Розкривають інформацію щодо незавершених будівельних контрактів про суми робіт, які визнано виконаними субпідрядниками, тобто «закритих» актами. Вартість таких робіт відображають записом по Дт субрах. 230 «Витрати за будівельним контрактом» із Кт рах. 63

 

Розділ XII «Податок на прибуток». Дані цього розділу призначені для розшифровки інформації про порядок формування залишку на рахунках обліку відстрочених податкових активів (рах. 17) і відстрочених податкових зобов’язань (рах. 54).

Алгоритм заповнення цього розділу форми № 5 ви знайдете в табл. 6.13 (див. с. 94).

Таблиця 6.13. Заповнення розділу «податок на прибуток» форми № 5

Найменування показника

Код рядка

Сума

1

2

3

XII. Податок на прибуток

Поточний податок на прибуток

1210

Відображають суму податку, визначену згідно з податковим законодавством. Звичайні платники податку на прибуток показник ряд. 1210 форми № 5 беруть із Декларації з податку на прибуток підприємства за звітний рік. При цьому, на нашу думку, поточним слід визнавати загальну величину: (1) податку від операцій із цінними паперами, (2) податку від діяльності, що не патентується, і (3) податку від діяльності, що патентується, зменшеного на вартість торгових патентів, зарахованих у зменшення його суми відповідно до п. 152.1 ПКУ

На наш погляд, у цьому рядку потрібно відображати також суму податку на прибуток, не сплачену до бюджету внаслідок звільнення від оподаткування. Нагадаємо: у бухгалтерському обліку її показують записом по Дт рах. 98 «Податок на прибуток» у кореспонденції з Кт субрах. 481 «Кошти, вивільнені від оподаткування».

Перевірка. Показник ряд. 1210 гр. 3 форми № 5 має відповідати сумі (ряд. 1241 + ряд. 1251) гр. 3 форми № 5.

Відстрочені податкові активи:

на початок звітного року

1220

Сальдо на 01.01.2014 р. по Дт рах. 17

Перевірка. Додатний результат різниці (ряд. 1220 - ряд. 1230) гр. 3 форми № 5 має відповідати показнику ряд. 1045 гр. 3 форми № 1 на 31.12.2014 р.

на кінець звітного року

1225

Сальдо на 31.12.2014 р. по Дт рах. 17

Перевірка. Додатний результат різниці (ряд. 1225 - ряд. 1235) гр. 3 форми № 5 має відповідати показнику ряд. 1045 гр. 4 форми № 1 на 31.12.2014 р. Показник ряд. 1225 гр. 3 форми № 5 має відповідати значенню (ряд. 1220 - (+) ряд. 1242 - (+) ряд. 1252) гр. 3 форми № 5.

Відстрочені податкові зобов’язання:

на початок звітного року

1230

Сальдо на 01.01.2014 р. по Кт рах. 54

Перевірка. Додатний результат різниці (ряд. 1230 - ряд. 1220) гр. 3 форми № 5 має відповідати показнику ряд. 1500 гр. 3 форми № 1 на 31.12.2014 р.

на кінець звітного року

1235

Сальдо на 31.12.2014 р. по Кт рах. 54

Перевірка. Додатний результат різниці (ряд. 1235 - ряд. 1225) гр. 3 форми № 5 має відповідати показнику ряд. 1500 гр. 4 форми № 1 на 31.12.2014 р. Показник ряд. 1235 гр. 3 форми № 5 має відповідати значенню (ряд. 1230 + (-) ряд. 1243 + (-) ряд. 1253) гр. 3 форми № 5.

Включено до Звіту про фінансові результати — усього

1240

Наводять показник податку на прибуток, уключений до ряд. 2300 гр. 3 розділу І Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) за формою № 2

Перевірка. Показник ряд. 1240 гр. 3 форми № 5 має відповідати показнику (ряд. 1241 + (-) + (-) ряд. 1242 + (-) ряд. 1243) гр. 3 форми № 5.

у тому числі:

поточний податок на прибуток

1241

Відображають поточний податок на прибуток (у загальному випадку — за даними Декларації), окрім податку на прибуток, нарахованого за рахунок зменшення власного капіталу підприємства

зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів

1242

Показують зменшення (списання) або збільшення (появу) ВПА. Наприклад, збільшення (поява) такого показника може відображатися записом Дт рах. 17 — Кт субрах. 641/Розрахунки з податку на прибуток, рах. 98. У випадку зменшення ВПА роблять проводку Дт рах. 98 — Кт рах. 17. Збільшення показника ВПА у ряд. 1242 наводять у дужках (вираховують)

збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов’язань

1243

Відображають зміну ВПЗ за рік. Збільшення (появу) ВПЗ показують записом Дт рах. 98 — Кт рах. 54, а зменшення — Дт рах. 54 — Кт субрах. 641/Розрахунки з податку на прибуток, рах. 98. Зменшення показника ВПЗ у ряд. 1243 показують у дужках (вираховують)

Відображено у складі власного капіталу — усього

1250

Відображають результат дій (ряд. 1251 + (-) ряд. 1252 + (-) + (-) ряд. 1253) гр. 3 форми № 5

у тому числі:

поточний податок на прибуток

1251

Показують поточний податок на прибуток, нарахований за рахунок зменшення власного капіталу, наприклад, податок на прибуток, нарахований при безоплатному отриманні необоротних активів (Дт субрах. 424 — Кт субрах. 641/Розрахунки з податку на прибуток)

зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів

1252

збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов’язань

1253

Заповнюють у результаті операцій з переоцінки необоротних активів (основних засобів, нематеріальних активів). Відповідний відстрочений податок з’являється як ВПЗ стосовно дооцінки. Його відображають кореспонденцією рахунків Дт рах. 41 — Кт рах. 54. Зменшення показника ВПЗ у ряд. 1253 показують у дужках (вираховують)

Перевірка. Ряд. 1210 - (ряд. 1225 - ряд. 1220) + (ряд. 1235 - ряд. 1230) = ряд. 1240 + ряд. 1250.

 

Розділ XIII «Використання амортизаційних відрахувань». Для заповнення цього розділу використовують дані про обороти на позабалансовому рахунку 09 «Амортизаційні відрахування» (див. табл. 6.14 на с. 96).

Таблиця 6.14. Заповнення розділу «використання амортизаційних відрахувань» форми № 5

Найменування показника

Код рядка

Сума

1

2

3

XIII. Використання амортизаційних відрахувань

Нараховано за звітний рік

1300

Річний оборот по Дт позабалансового рах. 09

Перевірка. Показник ряд. 1300 гр. 3 форми № 5 має відповідати сумі (ряд. 080 + ряд. 260) гр. 10 і ряд. 1430 гр. 8 форми № 5.

Використано за рік — усього

1310

Аналітичні дані про дебетові обороти за рік по субрах. 151, 152, 153, 154, 155 (за винятком капітальних інвестицій, здійснених за рахунок бюджетних коштів та коштів цільового фінансування, а також вартості необоротних активів, унесених до статутного капіталу підприємства та отриманих безоплатно). Крім того, у цьому рядку необхідно облікувати вартість будівельних матеріалів, призначених забудовником для будівництва об’єктів ОЗ, що з будь-яких причин не були включені до капітальних інвестицій (див. лист Мінфіну від 17.11.2003 р. № 31-04200-04-5/5570).
Ряд. 1310 гр. 3 форми № 5 = (ряд. 1311 + ряд. 1312 + ряд. 1314 + ряд. 1315 + ряд. 1316 + ряд. 1317) гр. 3 форми № 5

Зауважте: сума, зазначена в ряд. 1310 форми № 5, може перевищувати суму, відображену в ряд. 1300. Пояснюється це тим, що в попередні роки капітальні інвестиції могли бути менше нарахованої за ці періоди амортизації. При цьому пам’ятайте: сума використаних амортизаційних відрахувань не може бути більше суми амортизації, накопиченої по Дт рах. 09. Тож сальдо по Кт рах. 09 виникнути не повинно.

в тому числі на:

будівництво об’єктів

1311

Аналітичні дані про річний оборот по Дт субрах. 151, а також вартість будівельних матеріалів, використаних для будівництва, але не включених до капітальних інвестицій (за винятком капінвестицій за рахунок позикових коштів, бюджетних коштів, цільового фінансування, безоплатно одержаних та отриманих як внесок до статутного капіталу)

придбання (виготовлення) та поліпшення основних засобів

1312

Аналітичні дані про річний оборот по Дт субрах. 152, а також вартість будівельних матеріалів, використаних для виготовлення у ремонту ОЗ, але не включених до капітальних інвестицій (за винятком капінвестицій за рахунок позикових коштів, бюджетних коштів, цільового фінансування, безоплатно одержаних та отриманих як внесок до статутного капіталу)

з них машини та обладнання

1313

Аналітичні дані про річний оборот по Дт субрах. 152 у частині вартості машин та обладнання (за винятком капінвестицій за рахунок позикових коштів). У тому числі з ряд. 1312

придбання (створення) нематеріальних активів

1314

Аналітичні дані про річний оборот по Дт субрах. 154 (за винятком капінвестицій за рахунок позикових коштів, бюджетних коштів, цільового фінансування, безоплатно одержаних та отриманих як внесок до статутного капіталу)

погашення отриманих на капітальні інвестиції позик

1315

Рядок заповнюють у тому випадку, якщо протягом року для будівництва, виготовлення або придбання необоротних активів залучалися позикові кошти

Вписуваний рядок (Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів)

1316

Аналітичні дані про річний оборот по Дт субрах. 153 (за винятком капінвестицій за рахунок позикових коштів, бюджетних коштів, цільового фінансування, безоплатно одержаних та отриманих як внесок до статутного капіталу)

Вписуваний рядок (Придбання (вирощування) довгострокових біологічних активів)

1317

Аналітичні дані про річний оборот по Дт субрах. 155 (за винятком капінвестицій за рахунок позикових коштів, бюджетних коштів, цільового фінансування, безоплатно одержаних та отриманих як внесок до статутного капіталу)

 

Розділ XIV «Біологічні активи». Його заповнюють сільськогосподарські підприємства та підприємства інших галузей, які здійснюють сільськогосподарську діяльність та ведуть облік біологічних активів відповідно до П(С)БО 30. У цьому розділі розкривають інформацію про первісну (справедливу) вартість і амортизацію біологічних активів на початок року, зміну їх вартості протягом року, а також розраховують їх вартість на кінець року. Отже, у цьому розділі розшифровують інформацію, наведену в ряд. 1020 — 1022 і ряд. 1110 форми № 1.

Порядок заповнення розділу XIV форми № 5 ви знайдете в табл. 6.15 (ср. 025069200).

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити