Теми
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Облік основних засобів та інвестиційної нерухомості. 1. Основні засоби: визначення та класифікація

ВОРОНАЯ НАТАЛІЯ, БІЛОВА НАТАЛЯ, НЕСТЕРЕНКО МАКСИМ
Податки & бухоблік Липень, 2014/№ 59
Друк

Хоча законодавці й постаралися максимально зблизити податковий та бухгалтерський облік основних засобів (далі — ОЗ), повністю усунути відмінності все-таки не вдалося. Узяти хоча б визначення терміна «основні засоби». У податковому та бухгалтерському обліку цей термін розкрито не однаково, що є передумовою розбіжностей між двома видами обліку.

Давайте ж з’ясуємо, що розуміє бухгалтерське та податкове законодавство під об’єктами ОЗ.

1.1. Об’єкти основних засобів у бухгалтерському обліку

Порядок бухгалтерського обліку ОЗ регулюється П(С)БО 7. У п. 4 цього стандарту ми і знаходимо визначення терміна «основні засоби». Так, ОЗ — це матеріальні активи, що утримуються підприємством з метою використання їх у процесі виробництва або постачання товарів, надання послуг, здавання в оренду іншим особам або для здійснення адміністративних та соціально-культурних функцій, очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких довше одного року (або операційного циклу, якщо він більше року).

При цьому в бухгалтерському обліку об’єкт ОЗ визнається активом, якщо існує імовірність того, що підприємство отримає в майбутньому економічні вигоди від його використання і його вартість може бути достовірно визначено (п. 6 П(С)БО 7).

Одиницею обліку ОЗ у бухгалтерському обліку є об’єкт ОЗ (пп. 4 і 7 П(С)БО 7):

закінчений пристрій з усіма пристосуваннями та приладдям до нього;

конструктивно відокремлений предмет, призначений для виконання певних самостійних функцій;

відокремлений комплекс конструктивно об’єднаних предметів однакового або різного призначення, що мають для їх обслуговування загальні пристосування, приладдя, керування та єдиний фундамент, унаслідок чого кожен предмет може виконувати свої функції, а комплекс — певну роботу тільки у складі комплексу, а не самостійно;

— інший актив, який відповідає визначенню ОЗ, або частина такого активу, що контролюється підприємством.

Майте на увазі: якщо один об’єкт ОЗ складається з частин, що мають різні строки корисного використання (експлуатації), то кожну з них може бути визнано в бухгалтерському обліку окремим об’єктом ОЗ (п. 4 П(С)БО 7).

Для цілей бухгалтерського обліку п. 5 П(С)БО 7 поділяє ОЗ на власне ОЗ та інші необоротні матеріальні активи.

Інформацію про класифікацію ОЗ та інших необоротних матеріальних активів у бухгалтерському обліку ви можете отримати з табл. 1.1 на с. 7.

Утім, підприємство може розширювати зазначену класифікацію, поділяючи ОЗ у групах* (підгрупах) на власні, орендовані, такі, що перебувають в експлуатації, запасі, оренді, ремонті, на модернізації, реконструкції, добудовуванні, частковій ліквідації тощо. Таке право дає п. 7 Методрекомендацій № 561.

* Як групу ОЗ у бухгалтерському обліку розглядають сукупність однотипних за технічними характеристиками, призначенням та умовами використання необоротних матеріальних активів (п. 4 П(С)БО 7).

1.2. Основні засоби в податковому обліку

Визначення терміна

 

У податковому обліку під терміном «основні засоби» розуміють матеріальні активи, у тому числі запаси корисних копалин наданих у користування ділянок надр, що призначаються платником податків для використання у власній господарській діяльності, вартість яких перевищує 2500 грн. та поступово зменшується у зв’язку з фізичним або моральним зносом та очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких з дати введення в експлуатацію перевищує один рік (або операційний цикл, якщо він довший за рік). Таке визначення дає п.п. 14.1.138 ПКУ.

Відповідно до цього самого підпункту не можуть бути класифіковані як ОЗ у податковому обліку:

— вартість землі;

— незавершені капітальні інвестиції;

— автомобільні дороги загального користування;

— бібліотечні та архівні фонди;

— матеріальні активи, вартість яких не перевищує 2500 грн.;

— невиробничі ОЗ;

— нематеріальні активи.

Із наведеного визначення випливає: матеріальні цінності можуть бути віднесені до складу ОЗ у податковому обліку, якщо виконуються одночасно три умови.

1. Об’єкт призначено для використання в господарській діяльності підприємства — платника податків. Необоротні матеріальні активи, що не використовуються в господарській діяльності платника податків, для цілей податкового обліку класифікуються як невиробничі ОЗ (п. 144.3 ПКУ).

Витрати на придбання (виготовлення) невиробничих ОЗ у податковому обліку амортизації не підлягають. Також їх покупець не має права на податковий кредит (п. 198.3 ПКУ). А от у бухгалтерському обліку амортизацію нараховують щодо всіх об’єктів ОЗ, у тому числі тих, які в податковому обліку вважаються невиробничими.

2. Об’єкт планується використовувати більше одного року (або операційного циклу, якщо він довший за рік) з дати введення в експлуатацію. У цьому випадку значення має саме очікуваний (передбачуваний) строк використання об’єкта, а не фактичний період його експлуатації. Отже, навіть якщо об’єкт реалізують (ліквідують) до закінчення зазначеного вище строку, він не втрачає статус ОЗ. А тому до операцій з таким об’єктом повинні застосовуватися спеціальні правила оподаткування, установлені для ОЗ.

Товарно-матеріальні цінності (далі — ТМЦ), передбачуваний строк корисного використання яких не перевищує зазначеного проміжку часу, не включаються до складу ОЗ, а вважаються оборотними активами.

3. Вартість об’єкта перевищує 2500 грн. Тут важливі два моменти.

По-перше, застосування вартісного критерію залежить від статусу підприємства як платника ПДВ. Так, із сумою 2500 грн. порівнюють вартість придбаного активу:

без ПДВ, якщо підприємство зареєстроване платником ПДВ;

з ПДВ, якщо підприємство не зареєстроване платником ПДВ або якщо ОЗ придбавають для використання в неоподатковуваних та звільнених від оподаткування операціях;

— з урахуванням частини суми ПДВ, яку розраховують виходячи з частки використання об’єкта ОЗ в оподатковуваних операціях. Це відбувається, якщо підприємство, зареєстроване платником ПДВ, придбаває ОЗ, які братимуть участь як в оподатковуваних, так і в не оподатковуваних ПДВ (звільнених від оподаткування) операціях. При цьому якщо в результаті перерахунку частки використання об’єкта ОЗ в оподатковуваних операціях згідно з п. 199.4 ПКУ вартість об’єкта виявиться менше 2500 грн., то перекваліфіковувати його в малоцінні необоротні матеріальні активи (далі — МНМА) не слід.

По-друге, при купівлі ОЗ їх первісна вартість відповідно до п. 146.5 ПКУ визначається з урахуванням низки додаткових витрат, зокрема на страхування ризиків доставки ОЗ, на їх транс­портування, установлення, монтаж і налагодження, а також інших витрат, безпосередньо пов’язаних із доведенням ОЗ до стану, в якому вони придатні для використання із запланованою метою. Тому порівнювати із сумою 2500 грн. потрібно вартість об’єкта, що придбавається, з урахуванням усіх супутніх його придбанню витрат.

Ті матеріальні цінності, вартість яких не перевищує встановлений вартісний критерій (2500 грн.), а строк служби становить більше одного року (операційного циклу), у податковому обліку розцінюють як МНМА.

 

Класифікація ОЗ

 

Податкова класифікація об’єктів ОЗ максимально наближена до їх класифікації в бухгалтерському обліку. Так, відповідно до пп. 145.1 і 146.1 ПКУ ОЗ та інші необоротні матеріальні активи класифікуються за 16 групами. А всередині кожної з цих груп ведеться пооб’єктний облік матеріальних цінностей.

Для наочності інформацію про податкову та бухгалтерську класифікацію ОЗ наведемо в табл. 1.1.

Таблиця 1.1. Класифікація ОЗ

Субрахунок бухгалтерського обліку

Номер групи згідно з ПКУ

Найменування групи згідно з ПКУ

1. Основні засоби

101 «Земельні ділянки»

1

Земельні ділянки

102 «Капітальні витрати на поліпшення земель»

2

Капітальні витрати на поліпшення земель, не пов’язані з будівництвом

103 «Будинки та споруди»

3

Будівлі

Споруди

Передавальні пристрої

104 «Машини та обладнання»

4

Машини та обладнання*

105 «Транспортні засоби»

5

Транспортні засоби

106 «Інструменти, прилади та інвентар»

6

Інструменти, прилади, інвентар (меблі)

107 «Тварини»

7

Тварини

108 «Багаторічні насадження»

8

Багаторічні насадження

109 «Інші основні засоби»

9

Інші основні засоби

2. Інші необоротні матеріальні активи

111 «Бібліотечні фонди»

10

Бібліотечні фонди

112 «Малоцінні необоротні матеріальні активи»

11

Малоцінні необоротні матеріальні активи

113 «Тимчасові (нетитульні) споруди»

12

Тимчасові (нетитульні) споруди

114 «Природні ресурси»

13

Природні ресурси

115 «Інвентарна тара»

14

Інвентарна тара

116 «Предмети прокату»

15

Предмети прокату

117 «Інші необоротні матеріальні активи»

3. Довгострокові біологічні активи

16 «Довгострокові біологічні активи»

16

Довгострокові біологічні активи

4. Інвестиційна нерухомість

100 «Інвестиційна нерухомість»

* До цієї групи включають, зокрема, електронно-обчислювальні машини, інші машини для автоматичного оброблення інформації, пов’язані з ними засоби зчитування або друкування інформації, пов’язані з ними комп’ютерні програми (окрім програм, витрати на придбання яких визнаються роялті, та/або програм, що визнаються нематеріальним активом), інші інформаційні системи, комутатори, маршрутизатори, модулі, модеми, джерела безперебійного живлення та засоби їх підключення до телекомунікаційних мереж, телефони (у тому числі стільникові), мікрофони та рації, вартість яких перевищує 2500 грн.

 

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал
stop

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити
App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі