Теми
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Облік основних засобів та інвестиційної нерухомості. 3. Облік амортизації основних засобів

ВОРОНАЯ НАТАЛІЯ, БІЛОВА НАТАЛЯ, НЕСТЕРЕНКО МАКСИМ
Податки & бухоблік Липень, 2014/№ 59
В обраному У обране
Друк

3.1. Принципи нарахування амортизації

Бухгалтерський облік

 

Спочатку з’ясуймо, що таке амортизація. Допоможе нам у цьому п. 4 П(С)БО 7. Цей пункт розшифровує амортизацію як систематичний розподіл вартості, що амортизується, необоротних активів протягом строку їх корисного використання (експлуатації). При цьому вартість, що амортизується, — це первісна або переоцінена вартість необоротних активів, зменшена на ліквідаційну вартість.

У свою чергу, ліквідаційна вартість — це сума коштів або вартість інших активів, яку підприємство очікує отримати від реалізації (ліквідації) необоротних активів після закінчення строку їх корисного використання, за вирахуванням витрат, пов’язаних із продажем (ліквідацією).

Ліквідаційну вартість, а також строк корисного використання підприємство встановлює самостійно та фіксує в наказі по підприємству при визнанні об’єкта ОЗ активом (при зарахуванні на баланс).

Об’єктом амортизації є вартість ОЗ, окрім вартості земельних ділянок та природних ресурсів (п. 22 П(С)БО 7).

У бухгалтерському обліку амортизацію нараховують щодо всіх об’єктів ОЗ незалежно від того, для яких цілей вони використовуються — для господарської (виробничої) діяльності підприємства або для невиробничих цілей. Також амортизації в бухгалтерському обліку підлягають безоплатно отримані ОЗ (докладніше про це див. на с. 44).

Нараховують амортизацію щомісяця, починаючи з місяця, наступного за місяцем, в якому об’єкт ОЗ став придатним для корисного використання (абзац третій п. 29 П(С)БО 7)

Якщо застосовується виробничий метод (див. табл. 3.2 на с. 39), то амортизацію нараховують із дати, наступної за датою, на яку об’єкт ОЗ став придатним для корисного використання.

img 1Зауважте: П(С)БО 7 пов’язав початок нарахування амортизації саме з придатністю конкретного об’єкта ОЗ до подальшого використання, а не з фактом його введення в експлуатацію. Однак на практиці використовується саме такий підхід: ОЗ починають амортизуватися в місяці (з дати), наступному за місяцем (датою) введення в експлуатацію (тобто після зарахування до складу ОЗ).

Нарахування амортизації призупиняють на період переведення об’єкта ОЗ на реконструкцію, модернізацію, добудовування, дообладнання, консервацію (пп. 23 і 29 П(С)БО 7).

Амортизацію припиняють нараховувати з місяця, наступного за місяцем вибуття об’єкта ОЗ (переведення його на реконструкцію, модернізацію, добудовування, дообладнання, консервацію), а при використанні виробничого методу — з дати, наступної за датою виведення з експлуатації (абзац четвертий п. 29 П(С)БО 7).

 

Податковий облік

 

Принципи нарахування амортизації ОЗ, закладені до ПКУ, багато в чому схожі з бухгалтерськими, зафіксованими у П(С)БО 7. Хоча, зрозуміло, існують і певні відмінності.

Під амортизацією розуміють систематичний розподіл вартості, що амортизується, ОЗ та інших необоротних активів протягом строку їх корисного використання (п.п. 14.1.3 ПКУ).

При цьому вартістю, що амортизується, ОЗ та інших необоротних активів є їх первісна чи переоцінена вартість, зменшена на ліквідаційну вартість (п.п. 14.1.19 ПКУ).

Облік вартості, що амортизується, ведуть щодо кожного об’єкта, який входить до складу окремої групи ОЗ (п. 146.1 ПКУ). Амортизаційні відрахування щодо кожного об’єкта за звітний квартал визначаються як сума амортвідрахувань за 3 місяці розрахункового кварталу (п. 146.3 ПКУ).

Пам’ятайте: вартість земельних ділянок та природних ресурсів у податковому обліку, як і в бухгалтерському, амортизації не підлягає (п.п. 145.1.7 ПКУ). Також не амортизуються в податковому обліку невиробничі ОЗ (пп. 144.1 і 144.3 ПКУ).

Амортизацію нараховують протягом установленого підприємством строку корисного використання (експлуатації) об’єкта ОЗ. Цей строк платник податку визначає самостійно з урахуванням дати введення ОЗ в експлуатацію та фіксує наказом по підприємству при визнанні об’єкта ОЗ активом (при зарахуванні на баланс).

Майте на увазі: строк, установлений підприємством, не може бути менше мінімально допустимих строків корисного використання, визначених п. 145.1 ПКУ (абзац шостий п. 6 підрозд. 4 розд. ХХ ПКУ). Наведемо їх у табл. 3.1.

Таблиця 3.1. Мінімально допустимі строки корисного використання оз

Номер групи

Об’єкти ОЗ

Мінімально допустимі строки корисного використання, років

1

2

3

1

Земельні ділянки

2

Капітальні витрати на поліпшення земель, не пов’язані з будівництвом

15

3

Будівлі

20

Споруди

15

Передавальні пристрої

10

4

Машини та обладнання

5

з них: електронно-обчислювальні машини, інші машини для автоматичного оброблення інформації, пов’язані з ними засоби зчитування або друку інформації, пов’язані з ними комп’ютерні програми (окрім програм, витрати на придбання яких визнаються роялті, та/або програм, що визнаються нематеріальним активом), інші інформаційні системи, комутатори, маршрутизатори, модулі, модеми, джерела безперебійного живлення та засоби їх підключення до телекомунікаційних мереж, телефони (у тому числі стільникові), мікрофони та рації, вартість яких перевищує 2500 гривень

2

5

Транспортні засоби

5

6

Інструменти, прилади, інвентар (меблі)

4

7

Тварини

6

8

Багаторічні насадження

10

9

Інші основні засоби

12

10

Бібліотечні фонди

11

Малоцінні необоротні матеріальні активи

12

Тимчасові (нетитульні) споруди

5

13

Природні ресурси

14

Інвентарна тара

6

15

Предмети прокату

5

16

Довгострокові біологічні активи

7

 

Нараховують амортизацію об’єкта ОЗ щомісяця (п. 146.2 ПКУ), починаючи з місяця, наступного за місяцем уведення такого об’єкта в експлуатацію.

Амортизація призупиняється на період виведення об’єкта ОЗ з експлуатації (для реконструкції, модернізації, добудовування, дообладнання, консервації та з інших причин) на підставі документів, що свідчать про виведення такого об’єкта з експлуатації (п.п. 145.1.2, п. 146.2 ПКУ).

Нарахування амортизації на об’єкт ОЗ зупиняють із місяця, наступного за місяцем, в якому такий об’єкт виведено з експлуатації або переведено до складу невиробничих необоротних матеріальних активів за рішенням платника податків або суду (п. 146.15 ПКУ).

Якщо об’єкти, що тимчасово не використовуються, не виводяться з експлуатації, то і в бухгалтерському, і в податковому обліку вони, як і раніше, продовжують амортизуватися, оскільки для не виведених з експлуатації ОЗ ні П(С)БО 7, ні ПКУ жодних «амортизаційних» застережень та винятків не передбачає.

При зворотному введенні об’єктів ОЗ в експлуатацію або передачі до складу виробничих ОЗ для цілей амортизації приймається вартість таких об’єктів, що амортизується, на момент їх виведення з експлуатації (зі складу виробничих ОЗ), збільшена на суму витрат, пов’язаних з ремонтом та поліпшеннями. У такому випадку нарахування амортизації щодо зазначених об’єктів починається в місяці, наступному за місяцем зворотного введення їх в експлуатацію або переведення до складу виробничих ОЗ (п. 146.15 ПКУ).

Амортизація ОЗ здійснюється до досягнення залишковою вартістю об’єкта його ліквідаційної вартості (п.п. 145.1.4 ПКУ).

3.2. Методи нарахування амортизації

Підприємство згідно з п. 26 П(С)БО 7 може нараховувати амортизацію ОЗ із застосуванням одного з п’яти методів (див. табл. 3.2 на с. 39). Ті самі методи використовують в податковому обліку (п.п. 145.1.5 ПКУ). Розглянемо нюанси застосування окремих із них.

 

Бухгалтерський облік

 

У бухгалтерському обліку амортизація інших необоротних матеріальних активів нараховується прямолінійним або виробничим методом. А для малоцінних необоротних матеріальних активів (МНМА) та бібліотечних фондів можна використовувати ще й один із таких методів (п. 27 П(С)БО 7):

«50 %/50 %». Його сутність полягає в нарахуванні амортизації в першому місяці використання об’єкта в розмірі 50 % його вартості, що амортизується. Решту 50 % відображають у витратах у місяці виключення об’єкта із складу активів;

«100 %». Відповідно до цього методу амортизація об’єкта в першому місяці використання нараховується в розмірі 100 % його вартості.

Таблиця 3.2. Методи нарахування амортизації

Сутність методу

Сума амортизації

Додаткові показники

Примітки

1

2

3

4

1. Прямолінійний метод

Розмір амортизації залежить тільки від строку використання об’єкта ОЗ

Аріч = АмВ : Т

АмВ = ПВ - ЛВ

Переваги: вартість об’єкта ОЗ списується рівними частинами протягом усього строку його експлуатації. Недоліки: не враховуються моральний знос об’єктів ОЗ та фактор підвищення витрат на ремонти в міру його експлуатації (особливо останніми роками використання об’єкта ОЗ)

2. Метод зменшення залишкової вартості

Річна сума амортизації визначається виходячи із залишкової вартості об’єкта ОЗ на початок звітного року або з первісної вартості (щодо введених протягом року об’єктів ОЗ) та річної норми амортизації

Аріч = ЗАЛ (ПВ) х На

img 2

Переваги: протягом перших років експлуатації об’єкта ОЗ накопичується значна сума коштів, необхідних для його відновлення. Недоліки: передбачає обов’язкову наявність ліквідаційної вартості

3. Метод прискореного зменшення залишкової вартості

Є різновидом методу зменшення залишкової вартості

Аріч = ЗАЛ (ПВ) х На

На = 2 : Т

Передбачувана ліквідаційна вартість не враховується при визначенні амортизації, за винятком останнього року, коли суму амортизації визначають як різницю між залишковою та ліквідаційною вартостями активу. Переваги: протягом перших років експлуатації об’єкта ОЗ накопичується значна сума коштів, необхідних для його відновлення

4. Кумулятивний метод

Річна сума амортизації визначається як добуток вартості, що амортизується, та кумулятивного коефіцієнта

Аріч = АмВ х ki

ki = Кр : Ср
Ср = ((Т + 1)
х Т) : 2

Переваги:
1. У перші роки, коли інтенсивність використання об’єк­та ОЗ є максимальною, амортизується більша частина його вартості. 2. Забезпечується можливість збільшення частини витрат на ремонт об’єктів ОЗ, що амортизуються, які (витрати) припадають на останні роки використання ОЗ, без відповідного збільшення витрат виробництва (собівартості продукції) за рахунок того, що сума амортизації, яка нараховується, у ці роки зменшується

5. Виробничий метод

Застосовується для нарахування амортизації об’єктів ОЗ, технічний стан яких залежить від кількості виробленої продукції

Аміс = Nміс х На

На = АмВ : Nзаг

Переваги: зручно застосовувати при визначенні амортизації автотранспорту залежно від його пробігу, верстатів та будь-якого виробничого обладнання. Недоліки: застосування пов’язане зі складністю визначення виробітку окремих об’єктів ОЗ

Умовні позначення: Аріч річна сума амортизації; Аміс місячна сума амортизації; АмВ — вартість, що амортизується; Т строк корисного використання об’єкта; ПВ — первісна вартість; ЛВ ліквідаційна вартість; ЗАЛ залишкова вартість; На норма амортизації; kі кумулятивний коефіцієнт; Кр — кількість років, що залишилися до кінця строку корисного використання об’єкта ОЗ; Ср — сума числа років корисного використання об’єкта ОЗ (тобто сума порядкових номерів років, протягом яких експлуатується об’єкт); Nміс фактичний місячний обсяг продукції (робіт, послуг); Nзаг загальний обсяг продукції (робіт, послуг), який підприємство очікує виробити (виконати) з використанням об’єкта ОЗ.

 

Метод амортизації підприємство вибирає самостійно з урахуванням очікуваного способу отримання економічних вигод від його використання та закріплює свій вибір у наказі про облікову політику. Причому підприємство може встановити один метод амортизації для всіх ОЗ або для однорідної групи об’єктів. Може бути передбачено і пооб’єктний варіант установлення методу амортизації.

У випадку зміни очікуваного способу отримання економічних вигод від використання об’єкта основних засобів метод його амортизації переглядається. Нараховувати амортизацію за новим методом починають з місяця, наступного за місяцем прийняття рішення про зміну методу амортизації (п. 28 П(С)БО 7).

 

Податковий облік

 

Як установлює п.п. 145.1.6 ПКУ, амортизація об’єктів ОЗ, що належать до груп 9 (інші основні засоби), 12 (тимчасові (нетитульні) споруди), 14 (інвентарна тара), 15 (предмети прокату), нараховується прямолінійним або виробничим методом.

На малоцінні необоротні матеріальні активи та бібліотечні фонди амортизація може нараховуватися за рішенням платника податків одним із двох способів: «50 %/50 %» або «100 %» (п.п. 145.1.6 ПКУ).

Пам’ятайте: у податковому обліку метод прискореного зменшення залишкової вартості можна застосовувати тільки при нарахуванні амортизації об’єктів ОЗ груп 4 (машини та обладнання) і 5 (транс­портні засоби). Це передбачає п.п. 3 п.п. 145.1.5 ПКУ.

Методи нарахування амортизації мають бути застережені в наказі про облікову політику підприємства з метою складання фінансової звітності (п.п. 145.1.9 ПКУ).

Підприємство може переглядати певний метод амортизації у випадку зміни очікуваного способу отримання економічних вигод від використання об’єкта ОЗ (п.п. 145.1.9 ПКУ). У такому разі нарахування амортизації за новим методом починається з місяця, наступного за місяцем прийняття рішення про зміну методу амортизації.

 

3.3. Відображення амортизації в обліку

Бухгалтерський облік

 

Інформацію про нараховану суму амортизації об’єктів ОЗ та інших необоротних матеріальних активів відображають по кредиту таких субрахунків рахунка 13 «Знос (амортизація) необоротних активів»:

— 131 «Знос основних засобів»;

— 132 «Знос інших необоротних матеріальних активів».

Одночасно зі збільшенням суми зносу збільшують суму витрат (п. 30 П(С)БО 7). Крім того, якщо ОЗ використовують для будівництва (виготовлення, модернізації) інших необоротних активів, сума амортизації може капіталізуватися (тобто збільшувати первісну вартість таких необоротних активів). Отже, на рахунках бухгалтерського обліку суму нарахованої амортизації відображають залежно від напрямку використання об’єктів ОЗ (див. табл. 3.3 на с. 42).

Відповідно до норм Інструкції № 291 при нарахуванні амортизації необоротних активів збільшують залишок по дебету позабалансового рахунка 09 «Амортизаційні відрахування».

Нагадаємо: на цьому рахунку ведуть облік нарахування та використання амортизаційних відрахувань. При цьому збільшення залишку на рахунку 09 відбувається на суму нарахованої амортизації необоротних активів (у тому числі ОЗ), а зменшення залишку по цьому рахунку — на суму амортизації, використаної на капітальні інвестиції, на погашення отриманих на капітальні інвестиції позик тощо.

При визначенні суми використаних амортизаційних відрахувань не враховують капітальні інвестиції, здійснені за рахунок бюджетних інвестиційних асигнувань, цільових коштів, внесків до статутного (пайового) капіталу підприємств. Також при визначенні показника використання амортизаційних відрахувань не враховують вартість безоплатно отриманих ОЗ та суми переоцінки вартості ОЗ підприємства (див. лист Мінфіну від 17.11.2003 р. № 31-04200-04-5/5570).

 

Податковий облік

 

У податковому обліку амортизація ОЗ залежно від призначення об’єкта, що амортизується, відноситься до складу:

— собівартості виготовлених та реалізованих товарів (робіт, послуг) (рядок 05.1 декларації з податку на прибуток) — якщо ОЗ беруть участь у виробництві готової продукції, виконанні робіт, наданні послуг (п. 138.8, п.п. «б» п.п. 138.8.5 ПКУ);

— адміністративних витрат (рядок 06.1 декларації з податку на прибуток) — якщо ОЗ використовують для загальногосподарських цілей (п.п. «в» п.п. 138.10.2 ПКУ);

— витрат на збут (рядок 06.2 декларації) — якщо ОЗ використовують для збутових потреб (п.п. «д» п.п. 138.10.3 ПКУ);

— інших витрат (рядок 06.4 декларації) — в інших випадках господарського використання ОЗ (пп. 138.10.4 і 138.12.1 ПКУ).

Як передбачає п. 138.4 ПКУ, суму амортизації, включену до складу виробничої собівартості продукції (робіт, послуг), відображають у витратах того звітного періоду, в якому визнано доходи від реалізації цієї продукції (робіт, послуг). Амортизацію у складі адміністративних, збутових, інших витрат, а також нерозподілених постійних загальновиробничих витрат показують у податкових витратах у періоді її нарахування (п. 138.5 ПКУ).

Якщо об’єкт ОЗ використовується при виготовленні (будівництві, створенні) необоротних активів (основних засобів, НМА), то суми амортизації не включаються до складу витрат, а збільшують первісну вартість виготовлених необоротних активів (п.п. 139.1.5 ПКУ). Те саме стосується амортизації ОЗ, використаних при ремонті, модернізації, поліпшенні необоротних активів, якщо сума ремонтних витрат не «вписується» в 10-відсотковий ліміт (про «ремонтний» ліміт див. на с. 56).

А тепер викладене вище проілюструємо на прикладі (див. табл. 3.3).

Таблиця 3.3. Відображення амортизації в обліку підприємства

№ з/п

Зміст господарської операції

Кореспонденція рахунків

Сума,

грн.

Податковий облік

Дт

Кт

доходи

витрати

1

2

3

4

5

6

7

1

Відображено суму амортизації ОЗ, що використовуються в капітальному будівництві

151

131

250,00

2

Відображено суму амортизації ОЗ, які використовуються для виготовлення об’єктів ОЗ власними силами підприємства

152

131

380,00

3

Відображено суму амортизації ОЗ, що використовуються для виготовлення об’єктів інших необоротних матеріальних активів власними силами підприємства

153

131

160,00

4

Відображено суму амортизації ОЗ, які використовуються для створення об’єктів нематеріальних активів власними силами підприємства

154

131

70,00

5

Відображено суму амортизації ОЗ, що використовуються в основній виробничій діяльності підприємства (якщо цю суму може бути безпосередньо віднесено до конкретного об’єкта витрат)

23

131

650,00

—*

* У податковому обліку сума амортизації, включена до виробничої собівартості продукції (робіт, послуг), потрапить до витрат у періоді реалізації такої продукції (робіт, послуг) (п. 138.4 ПКУ).

6

Відображено суму амортизації ОЗ, що використовуються в роботах, пов’язаних з освоєнням нових виробництв та агрегатів, а також у підготовчих до виробництва роботах у сезонних галузях промисловості

39

131

320,00

—*

* У податковому обліку сума амортизації потрапить до витрат у міру її нарахування в бухгалтерському обліку.

7

Відображено суму амортизації ОЗ, що використовуються в основній виробничій діяльності підприємства (якщо цю суму не може бути безпосередньо віднесено до конкретного об’єкта витрат), для управління виробництвом та обслуговування виробничого процесу

91

131

210,00

—*

* У податковому обліку сума амортизації, яку у складі розподілених загальновиробничих витрат включено до виробничої собівартості продукції (робіт, послуг), потрапить до податкових витрат у періоді відображення доходів від реалізації такої продукції (робіт, послуг). Амортизація у складі нерозподілених постійних загальновиробничих витрат потрапить до податкових витрат у періоді її нарахування (п. 138.4 ПКУ).

8

Відображено суму амортизації ОЗ, що використовуються для адміністративних цілей

92

131

420,00

420,00

9

Відображено суму амортизації ОЗ, що використовуються для цілей реалізації та збуту продукції (товарів, робіт, послуг)

93

131

130,00

130,00

10

Відображено суму амортизації ОЗ, переданих в оперативну оренду (якщо оренда не є основним видом діяльності підприємства)

949

131

110,00

110,00

11

Відображено в позабалансовому обліку суму нарахованої амортизації ОЗ

09

2700,00

 

3.4. Амортизація безоплатно отриманих основних засобів

Бухгалтерський облік

 

У бухгалтерському обліку первісна вартість безоплатно отриманих ОЗ підлягає амортизації. Однак тут є одна особливість.

Одночасно з нарахуванням амортизації підприємство щомісяця в сумі, пропорційній нарахованій амортизації, визнає дохід від використання безоплатно отриманих ОЗ (Кт 745 «Дохід від безоплатно одержаних активів»).

У міру визнання доходу зменшується сума додаткового капіталу, відображеного при зарахуванні таких об’єктів до складу активів (Дт 424).

Викладене не стосується земельних ділянок та природних ресурсів — їх вартість амортизації не підлягає. Дохід від їх отримання відображається за спеціальними правилами — у момент вибуття цих активів.

Зауважимо, що здебільшого первісна вартість безоплатно отриманих ОЗ та сума додаткового капіталу, створення якого пов’язане з їх отриманням, відрізняються.

Пояснюється це тим, що додатковий капітал збільшується на величину справедливої вартості безоплатно отриманих ОЗ за мінусом нарахованого податку на прибуток* та без урахування витрат підприємства, пов’язаних з доведенням об’єкта ОЗ до стану, придатного для використання. У свою чергу, первісна вартість об’єкта ОЗ дорівнює його справедливій вартості з урахуванням витрат, безпосередньо пов’язаних з його доведенням до стану, придатного для використання. Тому й сума доходу від використання безоплатно отриманих НМА відрізнятиметься від суми нарахованої амортизації щодо таких активів. На це звернув увагу Мінфін у листі від 07.04.2004 р. № 31-04200-05/1010/5700 (див. «Податки та бухгалтерський облік», 2009, № 57, с. 11).

* Такий порядок відображення поточного податку на прибуток, пов’язаного з безоплатним отриманням ОЗ, передбачено п. 4 П(С)БО 17.

Як у такому випадку визначити суму доходу? Скористайтеся такою формулою:

Д = (СВ - ПНП) : (ПВ - ЛВ) х Аміс,

де Д — сума доходу;

СВ — справедлива вартість безоплатно отриманого об’єкта ОЗ;

ПНП — поточний податок на прибуток, пов’язаний з безоплатним отриманням об’єкта ОЗ та відображений за рахунок зміни додаткового капіталу (Дт 424 — Кт 641);

ПВ первісна вартість безоплатно отриманого об’єкта ОЗ;

ЛВ — ліквідаційна вартість безоплатно отриманого об’єкта ОЗ (якщо її визначено підприємством);

Аміс — місячна сума амортизації безоплатно отриманого об’єкта ОЗ.

 

Податковий облік

 

У податковому обліку вартість безоплатно отриманих ОЗ, у тому числі виробничого призначення, не підлягає амортизації, оскільки в одержувача відсутні витрати на їх придбання. Нагадують про це й податківці (див. лист ДПАУ від 20.05.2011 р. № 14218/7/15-0317 та консультацію, розміщену в підкатегорії 102.09.01 БЗ).

Водночас із цього правила є виняток. Так, відповідно до п. 144.1 ПКУ амортизації підлягають:

— вартість безоплатно отриманих об’єктів енергопостачання, газо- та теплозабезпечення, водопостачання, каналізаційних мереж, побудованих споживачами на вимогу спеціалізованих експлуатуючих підприємств згідно з технічними умовами на під’єднання до зазначених мереж чи об’єктів;

— вартість ОЗ, безоплатно отриманих або виготовлених чи споруджених за рахунок коштів бюджету або кредитів, залучених КМУ або під гарантії КМУ, у випадку виконання зобов’язань за гарантією КМУ;

— вартість безоплатно отриманих для експлуатації підприємствами залізничного транспорту загального користування ОЗ транспортної інфраструктури, що перебували на балансі інших підприємств.

А тепер — приклад (див. табл. 3.4).

Таблиця 3.4. Амортизація безоплатно отриманих оз

№ з/п

Зміст господарської операції

Кореспонденція рахунків

Сума,

грн.

Податковий облік

Дт

Кт

доходи

витрати

1

2

3

4

5

6

7

Вихідні дані. Підприємство безоплатно отримало об’єкт ОЗ (виробниче обладнання), справедлива вартість якого становить 48000,00 грн. Витрати на транспортування (без урахування ПДВ) склали 4500,00 грн. Амортизація об’єкта нараховується прямолінійним методом. Ліквідаційну вартість прийнято рівною нулю. Строк корисного використання — 5 років. Щомісячна сума амортизації становить 875,00 грн. ((48000,00 грн. + 4500,00 грн.) : 5 років : 12 міс.). Щомісячний дохід від безоплатно отриманого об’єкта ОС можна визначити таким чином: (48000,00 грн. - 48000,00 грн. х 18 % : 100 %) : 52500,00 грн. х 875,00 грн. = 656,00 грн. або (48000,00 грн. - 48000,00 грн. х 18 % : 100 %) : 5 років : 12 міс. = 656,00 грн. Суму амортизації підприємство відносить до складу загальновиробничих витрат.

1

Нараховано амортизацію на безоплатно отримане обладнання (щомісяця)

91

131

875,00

—*

* У податковому обліку амортизації підлягає сума витрат, супутніх безоплатному отриманню обладнання, а саме витрати на його транспортування. Таким чином, податкова амортизація становить 75,00 грн. (4500,00 грн. : 5 років : 12 міс.). Цю суму підприємство включає до податкових витрат: — у складі розподілених загальновиробничих витрат — у періоді реалізації продукції (робіт, послуг); — у складі нерозподілених постійних загальновиробничих витрат — у періоді нарахування амортизації.

2

Відображено дохід від безоплатно отриманого обладнання виходячи зі справедливої вартості об’єкта (щомісяця)

424

745

656,00

3

Збільшено залишок на позабалансовому рахунку 09 на суму нарахованої в бухгалтерському обліку амортизації (щомісяця)

09

875,00

 

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал
stop

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити
App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Увійдіть, щоб читати більше! Авторизовані користувачі одержують безкоштовно 5 статей на місяць