Облік основних засобів та інвестиційної нерухомості. 5. Поліпшення та ремонт основних засобів

В обраному У обране
Друк
ВОРОНАЯ НАТАЛІЯ, БІЛОВА НАТАЛЯ, НЕСТЕРЕНКО МАКСИМ
Податки & бухоблік Липень, 2014/№ 59

Бухгалтерський облік

 

У бухгалтерському обліку підприємство може використовувати один із двох підходів до обліку витрат на ремонт ОЗ, визначених П(С)БО 7.

Традиційний підхід передбачає, що облік таких витрат залежить насамперед від характеру здійснюваних ремонтних робіт, а точніше, від їх майбутнього економічного ефекту. Так, якщо ремонтні заходи спрямовані на:

підтримання об’єкта в робочому стані та одержання первісно визначеної суми майбутніх економічних вигод від його використання, то витрати на їх проведення списують до складу витрат (п. 15 П(С)БО 7). До таких заходів належать усі види ремонтів — поточний та капітальний*, а також технічне обслуговування об’єктів ОЗ. Витрати на проведення зазначених робіт відображають по дебету рахунків 23, 91, 92, 93, 94;

поліпшення об’єкта, що спричинює збільшення майбутніх економічних вигод, первісно очікуваних від використання об’єкта, то витрати на їх проведення відносять на збільшення первісної вартості поліпшуваного об’єкта (п. 14 П(С)БО 7). До таких заходів належать модернізація, реконструкція, добудовування, дообладнання, модифікація тощо. Витрати на поліпшення об’єкта ОЗ у періоді їх здійснення групують по дебету субрахунку 151 або 152. Після закінчення робіт суму витрат відносять на збільшення первісної вартості об’єкта (Дт 10 — Кт 15). Крім того, суму проведених поліпшень відображають по кредиту позабалансового рахунка 09 «Амортизаційні відрахування» (у межах його дебетового залишку).

* В окремих випадках, передбачених п. 30 Методрекомендацій № 561, витрати на капітальний ремонт можуть бути визнані капітальними інвестиціями.

Рішення про характер та ознаки здійснюваних підприємством ремонтних робіт приймає керівник підприємства з урахуванням результатів аналізу конкретної ситуації та суттєвості таких витрат (п. 29 Методрекомендацій № 561).

Разом з описаним вище підходом п. 14 П(С)БО 7 дозволяє використовувати альтернативний підхід до обліку ремонтних витрат. Його суть полягає в тому, що витрати на ремонт і поліпшення ОЗ відображаються в бухгалтерському обліку за податковими правилами. У цьому випадку ремонтні витрати:

— списують до складу витрат — якщо їх сума не перевищує 10-відсотковий «ремонтний» ліміт;

— у межах 10-відсоткового «ремонтного» ліміту списують до складу витрат, а в сумі перевищення відносять на збільшення первісної вартості об’єкта ОЗ, що ремонтується (поліпшується), — якщо їх сума перевищує 10-відсотковий «ремонтний» ліміт.

На якому з описаних підходів до обліку витрат на поліпшення та ремонт об’єктів ОЗ зупинитися, підприємство вирішує самостійно

та закріплює свій вибір у наказі про облікову політику

Пам’ятайте: якщо на підставі наказу керівника підприємство виводить з експлуатації об’єкт ОЗ на період проведення його реконструкції, модернізації, добудовування, дообладнання, консервації, то нарахування амортизації щодо такого об’єкта призупиняється з місяця, наступного за місяцем його виведення з експлуатації (пп. 23 і 29 П(С)БО 7). У разі коли застосовується виробничий метод, нарахування амортизації припиняється з дня, наступного за днем виведення об’єкта з експлуатації. Відповідно з місяця (дня), наступного за місяцем (днем) зворотного введення об’єкта ОЗ в експлуатацію, нарахування амортизації поновлюється.

 

Податковий облік

 

Податковий облік усіх видів здійснюваних ремонтів та поліпшень однаковий і регулюється пп. 146.11 і 146.12 ПКУ. Згідно з цими пунктами платник податків розраховує «ремонтний» ліміт у розмірі 10 % сукупної балансової (залишкової — п.п. 14.1.9 ПКУ) вартості всіх груп ОЗ, що підлягають амортизації, на початок звітного року.

При цьому витрати на проведення ремонтів та поліпшень:

у межах 10-відсоткового ліміту включають до складу податкових витрат (п. 146.12 ПКУ);

— у сумі перевищення (тобто понад 10-відсотковий ліміт) — відносять на збільшення первісної вартості об’єкта, що ремонтується або поліпшується (пп. 146.11 і 144.1 ПКУ). У подальшому вони підлягають податковій амортизації з урахуванням загальних правил — з місяця, наступного за місяцем проведення ремонту/поліпшень.

Під час проведення ремонтів та поліпшень ураховуйте таке:

1) рішення про виведення/невиведення на час ремонтів або поліпшень об’єктів ОЗ з експлуатації підприємство приймає самостійно. Об’єкти, не виведені на час ремонту з експлуатації, продовжують амортизуватися. Якщо таке виведення здійснюється, нарахування податкової амортизації призупиняється з місяця, наступного за місяцем виведення об’єкта з експлуатації. Амортизацію починають нараховувати знову з місяця, наступного за місяцем уведення відремонтованого об’єкта в експлуатацію (п.п. 145.1.2, пп. 146.2 і 146.15 ПКУ);

2) до ремонтних витрат потрапляють усі витрати, пов’язані з ремонтом/поліпшенням об’єкта: матеріали, заробітна плата працівників, зайнятих ремонтами ОЗ, з нарахованими на неї сумами ЄСВ, амортизація необоротних активів, за допомогою яких здійснювалися ремонт або поліпшення, тощо. Саме таку загальну суму ремонтних витрат порівнюють із 10-відсотковим «ремонтним» лімітом;

3) витрати на ремонти/поліпшення орендованих та безоплатно отриманих ОЗ теж підлягають податковій амортизації (п. 146.1 ПКУ) як окремі об’єкти відповідних груп, до яких належать такі орендовані чи безоплатно отримані ОЗ. Відповідно балансова вартість такого створеного об’єкта ОЗ, на нашу думку, має брати участь у розрахунку 10-відсоткового «ремонтного» ліміту на початок звітного року;

4) суми витрат на ремонти/поліпшення невиробничих ОЗ не підлягають амортизації (п. 144.3 ПКУ).

Тепер скажемо про те, як відображають у податковому обліку витрати на ремонти або поліпшення ОЗ у межах 10-відсоткового «ремонтного» ліміту. Це залежить від того, які ОЗ ремонтуються/поліпшуються. Якщо ОЗ використовуються для:

— виготовлення продукції, виконання робіт, надання послуг, то вартість ремонтів уключають до собівартості виготовлених і реалізованих товарів (робіт, послуг) та відображають у рядку 05.1 декларації з податку на прибуток (п. 138.8, п.п. «г» п.п. 138.8.5 ПКУ);

— загальногосподарських (адміністративних) цілей, то вартість ремонтів уключають до адміністративних витрат і відображають у рядку 06.1 декларації (п.п. «в» п.п. 138.10.2 ПКУ);

— потреб збуту, то вартість ремонтів уключають до витрат на збут і відображають у рядку 06.2 декларації (п.п. «д» п.п. 138.10.3 ПКУ);

— інших господарських потреб, то вартість ремонтів уключають до інших витрат і відображають у рядку 06.4 декларації (пп. 138.10.4 та 138.12.1 ПКУ).

При цьому витрати на ремонти/поліпшення, включені до виробничої собівартості продукції (робіт, послуг), потраплять до податкових витрат одночасно з визнанням доходу від реалізації виготовленої продукції (робіт, послуг). В інших випадках ремонтні витрати вплинуть на об’єкт оподаткування у періоді їх здійснення (пп. 138.4 і 138.5 ПКУ).

А коли необхідно відображати використання «ремонтного» ліміту в таблиці 2 додатка АМ до декларації з податку на прибуток підприємства?

На наш погляд, моментом безпосереднього використання ремонтного ліміту (повного або часткового) слід вважати момент здійснення ремонтних витрат (тобто відображення по дебету рахунків 23, 91 тощо).

Зверніть увагу: техогляди і техобслуговування ОЗ ні ремонтом, ні поліпшенням не є. Тому описаний вище порядок обліку ремонтних витрат на них не поширюється. Витрати на техогляди і техобслуговування ОЗ відносять до податкових витрат у періоді їх здійснення.

А тепер порядок податкового та бухгалтерського обліку витрат на поліпшення і ремонт ОЗ розглянемо на прикладі (див. табл. 5.1).

Таблиця 5.1. Облік витрат на ремонт і поліпшення оз

№ з/п

Зміст господарської операції

Кореспонденція рахунків

Сума,

грн.

Податковий облік

Дт

Кт

доходи

витрати

1

2

3

4

5

6

7

Вихідні дані. Підприємство протягом 2014 року здійснює ремонт і поліпшення власних ОЗ. У податковому обліку балансова вартість усіх груп ОЗ на 01.01.2014 р. склала 920500,00 грн. Відповідно 10-відсотковий «ремонтний» ліміт на 2014 рік — 92050,00 грн. У бухгалтерському обліку підприємство застосовує традиційний підхід до обліку ремонтів та поліпшень ОЗ.

1. Ремонт ОЗ господарським способом

1

Нараховано амортизацію вартості необоротних активів, використаних у процесі ремонту ОЗ

23, 91, 92, 93, 94

13

300,00

300,00*

2

Збільшено залишок на позабалансовому рахунку 09 на суму нарахованої амортизації

09

300,00

3

Списано вартість запасів, використаних для ремонту об’єкта ОЗ

23, 91, 92, 93, 94

20, 22

2000,00

2000,00*

4

Нараховано заробітну плату працівникам, зайнятим ремонтом об’єкта ОЗ

23, 91, 92, 93, 94

661

2500,00

2500,00*

5

Нараховано ЄСВ на заробітну плату працівників, зайнятих ремонтом (ставка 36,9 % — умовно)

23, 91, 92, 93, 94

651

922,50

922,50*

2. Ремонт ОЗ підрядним способом

1

Списано на витрати вартість робіт з ремонту об’єкта ОЗ, виконаних підрядною організацією

23, 91, 92, 93, 94

631

4000,00

4000,00*

2

Відображено суму податкового кредиту з ПДВ (за наявності податкової накладної)

641/ПДВ

631

800,00

3

Перераховано оплату підрядній організації за виконані ремонтні роботи

631

311

4800,00

3. Поліпшення ОЗ господарським способом

1

Списано вартість запасів, використаних під час проведення поліпшення об’єкта ОЗ

15

20, 22

25000,00

25000,00

2

Нараховано заробітну плату працівникам, зайнятим поліпшенням об’єкта ОЗ

15

661

35000,00

35000,00

3

Нараховано ЄСВ на заробітну плату працівників, зайнятих поліпшенням ОЗ (ставка 36,9 % — умовно)

15

651

12915,00

12915,00

4

Відображено суму інших витрат, понесених підприємством у зв’язку з поліпшенням об’єкта ОЗ

15

631, 685

10000,00

9412,50**

5

Відображено суму податкового кредиту з ПДВ (за наявності податкової накладної)

641/ПДВ

631, 685

2000,00

6

Нараховано амортизацію вартості необоротних активів, використаних у процесі поліпшення об’єкта ОЗ

15

13

500,00

—**

7

Збільшено залишок на позабалансовому рахунку 09 на суму нарахованої амортизації

09

500,00

8

Зменшено залишок на рахунку 09 на суму амортизації, використаної на капітальні інвестиції

09

83415,00

9

Відображено збільшення первісної вартості об’єкта ОЗ на суму витрат на його поліпшення (25000,00 грн. + 35000,00 грн. + 12915,00 грн. + 10000,00 грн. + 500,00 грн.)

10

15

83415,00

4. Поліпшення ОЗ підрядним способом

1

Перераховано передоплату підряднику за проведення ремонтних робіт

371

311

10800,00

2

Відображено податковий кредит з ПДВ (за наявності податкової накладної)

641/ПДВ

644

1800,00

3

Відображено витрати на поліпшення об’єкта ОЗ

15

631, 685

9000,00

—**

4

Списано суму відображеного раніше податкового кредиту з ПДВ

644

631, 685

1800,00

5

Проведено залік заборгованостей

631, 685

371

10800,00

6

Зменшено залишок на позабалансовому рахунку 09 на суму капітальних інвестицій

09

9000,00

7

Віднесено витрати на поліпшення об’єкта ОЗ на збільшення його первісної вартості

10

15

9000,00

* Вартість ремонту, включена до виробничої собівартості продукції (робіт, послуг), у податковому обліку потрапить до витрат у періоді реалізації такої продукції (робіт, послуг).
** Сума витрат, що перевищує 10-відсотковий «ремонтний» ліміт, відноситься на збільшення первісної вартості поліпшуваного об’єкта і підлягає подальшій податковій амортизації з місяця, наступного за місяцем закінчення проведення поліпшення (пп. 144.1 і 146.11 ПКУ).

 

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити
Завантажуйте наш мобільний додаток iFactor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Закрити
icon-block
Заважає реклама?
Ви маєте можливість її відключити!
Бажаєте побачити, як сайт буде виглядати без реклами?
Вимкнути на 10 секунд